Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Siły specjalne a odstraszanie militarne

Michał Piekarski | 2014-10-17
Fot. USMC

Fot. USMC

Wydarzenia na Ukrainie oprócz licznych sporów politycznych, w sferze bezpieczeństwa militarnego wywołały w Polsce kolejną falę dyskusji dotyczącą potencjału obronnego naszego państwa, zwłaszcza w zakresie odstraszania potencjalnego przeciwnika.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Koncepcja odstraszania militarnego jest w zasadniczym założeniu prosta i opiera się na grze zysków i strat. Zakłada ona bowiem, że w odpowiedzi na działania przeciwnika, broniące się państwo (czy też sojusz ) może podjąć takie działanie, które wywoła u przeciwnika straty większe niż korzyści , które ów agresor mógłby zyskać w rezultacie swoich działań.

Co najważniejsze, strategia odstraszania nie jest sposobem wygrania konfliktu zbrojnego. Jest sposobem na uniknięcie starcia i wymuszenie określonego zachowania na etapie decyzji politycznych. Jako taka, zawiera w sobie więc istotne aspekty nie tylko militarne i polityczne ale i psychologiczne.

Przypomina to nieco niektóre strategie obronne spotykane w przyrodzie, gdzie jaskrawe ubarwienie niektórych zwierząt w połączeniu z dysponowaniem przez nie kłopotliwym (często śmiertelnym) środkiem obronnym (na przykład jadem) ma zniechęcać drapieżnika do podejmowania ataku.

Samo odstraszanie może być realizowane zasadniczo na dwa sposoby. Jedną jest stworzenie zagrożenia swoistą „karą” a więc wywołaniem bezpośrednich strat przewyższających zyski agresora. Takim przypadkiem jest choćby odwetowe uderzenie nuklearne, które było zasadniczym, a przez wiele lat – jedynym elementem odstraszania strategicznego w czasie „Zimnej Wojny”.

Drugim jest wytworzenie groźby uniemożliwienia wykorzystania korzyści płynących z agresji, czy to w bezpośrednim znaczeniu militarnym, czy też innym. Przypadkiem takowego odstraszania – choć w sytuacjach konfliktów asymetrycznych – jest dysponowanie przez dane państwo siłami specjalnymi zdolnymi do ratowania zakładników, które same w sobie mogą odstraszać terrorystów od brania zakładników – gdyż udana operacja ratownicza oznacza że terroryści nie będą mogli wykorzystać zakładników do osiągnięcia swoich celów.

W konwencjonalnych działaniach „odmową korzyści” może być także rozbudowa środków ofensywnych. Na przykład, aby odstraszyć przeciwnika od wykorzystania pocisków balistycznych można rozwinąć system obrony przeciwrakietowej, w ten sposób stwarzając groźbę nieskuteczności tej formy ataku.

Oczywistym jest, że skuteczne odstraszanie musi być przede wszystkim adekwatne do potencjalnego zagrożenia, jak również wiarygodne, na tyle aby potencjalny przeciwnik musiał uwzględnić ten czynnik w swoich kalkulacjach politycznych i wojskowych. W polskich warunkach, problem konwencjonalnego odstraszania jest dodatkowo skomplikowany przez inne czynniki, przede wszystkim przez charakter potencjalnych przeciwników. Przytłaczająca większość naszych sąsiadów za takowych nie może być uznana.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania polityczne, za potencjalnie kłopotliwych sąsiadów można uznać Białoruś oraz (zważywszy na silnie ujawniający się ostatnio nacjonalizm ) nie można z góry wykluczyć kryzysu w relacjach z Ukrainą. Są to jednak państwa bardzo słabe militarnie. Pozostaje zatem Rosja, będąca wciąż państwem silniejszym od Polski pod względem potencjału militarnego

To oznacza że rozważając potencjalną możliwość polskiego odstraszania militarnego należy określić warunki brzegowe, określające granice w jakich owo odstraszanie mogłoby być skuteczne a kiedy nie będzie ono działać. Automatycznie oznacza to pytanie o charakter możliwego kryzysu.

Biorąc pod uwagę dysproporcję potencjałów, należy uznać za wręcz beznadziejną sytuację, w której Polska byłaby pozostawiona zupełnie sama sobie wobec obcej agresji. Jest to na szczęście scenariusz najmniej prawdopodobny, choć wymuszałby być może podjęcie bardzo dramatycznych i kontrowersyjnych decyzji politycznych. Zważywszy na zakres powiązań politycznych i gospodarczych, można sądzić że jakaś pomoc zostanie Polsce udzielona, choć nie oznacza to że automatycznie wsparcia militarnego udzielą np. wszystkie państwa NATO.

Można zresztą sądzić, że potencjalny scenariusz konfliktu na dużą skalę jest bardzo mało prawdopodobny. Musiałby być to bowiem konflikt o skali europejskiej, gdyż trudno wskazać potencjalne źródła konfliktu tylko pomiędzy Polską a Rosją. Ewentualna europejska wojna jest zresztą również mało prawdopodobna, zwłaszcza że Rosja jest mimo wszystko gospodarczo od Europy zależna a NATO ma samo w sobie znaczny potencjał odstraszający. W takiej sytuacji polski potencjał odstraszania stanowiłby jedynie część sił sojuszniczych.

Potrzeba posiadania autonomicznego, narodowego potencjału odstraszania ujawnia się natomiast w sytuacjach gdy potencjalne zagrożenie ma charakter ograniczony. Tłem takiego kryzysu mogą być spory na tle ekonomicznym, politycznym lub może on wynikać z sytuacji w sąsiadujących z Polską państwach postradzieckich.

Tego rodzaju lokalny kryzys z racji swojego ograniczonego zasięgu, zwłaszcza jeśli w grę będzie wchodzić także kwestia czasu reagowania, może wywołać jedynie ograniczoną reakcję sojuszniczą. Mówiąc wprost – należy uwzględnić możliwość wystąpienia sytuacji w których wszystkie państwa NATO oraz Unii Europejskiej nie będą w stanie, zwłaszcza w akceptowalnym terminie wypracować wspólnego stanowiska. Wówczas Polska mogłaby liczyć na wsparcie tylko części sojuszników i to również być może ograniczone np. do poparcia politycznego, logistycznego lub wywiadowczego.

W takiej sytuacji, posiadanie zdolności do wiarygodnego odstraszania może mieć kluczowe znaczenie w osiągnięciu narodowych celów politycznych a przynajmniej w zapobieżeniu użyciu siły przez przeciwnika. To oczywiście wiąże się z pytaniem o charakter owego odstraszania.

Biorąc pod uwagę, że potencjał rosyjski jest wciąż – i prawdopodobnie długo jeszcze będzie, mimo procesów modernizacji technicznej tamtejszych sił zbrojnych – potencjałem ilościowym, nie należy uważać za racjonalne dążenie do odstraszania poprzez groźbę spowodowania dużych strat w ludziach i sprzęcie. Są to bowiem zasoby relatywnie łatwe do zastąpienia, zwłaszcza w przypadku ograniczonego konfliktu i mogą doprowadzić do dalszej eskalacji.

Rozważane niekiedy przez różne ośrodki i osoby scenariusze odstraszania poprzez groźbę rozpoczęcia na terytorium Polski działań nieregularnych (partyzanckich) na dużą skalę mają niestety, znikomy potencjał odstraszający. Zakładają one bowiem, że dochodzi do agresji lądowej – co jest tylko jednym z wielu wariantów a w przypadku kryzysu (konfliktu) o ograniczonym zasięgu – mało prawdopodobne.

Należy także pamiętać, że dla państwa jakim jest Rosja, próg bólu a więc wrażliwość na straty – zwłaszcza w ludziach jest wysoki. W przeciwieństwie do społeczeństw zachodnich, nie jest to bowiem państwo demokratyczne, niezależne od władz media są marginesem, działalność organizacji pozarządowych jest stale ograniczana. Trzeba przy tym pamiętać, że podczas pierwszej przegranej przez Rosję wojny w Czeczenii sytuacja w Rosji była biegunowo odmienna od obecnej.

Można jednak upatrywać szans w odstraszaniu poprzez inne działania. W przeciwieństwie do żołnierzy i sprzętu wojskowego, infrastruktura jest dużo trudniejsza do zastąpienia. Mowa tutaj zarówno o infrastrukturze wojskowej (np. bazach lotniczych czy węzłach łączności) oraz tej która może do celów wojskowych zostać wykorzystana, w tym zwłaszcza energetycznej, komunikacyjnej oraz niektórym obiektom przemysłowym.

Potencjał nowoczesnych środków precyzyjnego rażenia, zarówno bazowania lądowego, morskiego jak również przenoszonych przez samoloty bojowe pozwala na precyzyjne, ograniczone i zarazem dotkliwe dla przeciwnika użycie siły. Biorąc pod uwagę, że żadne działania zbrojne nie są prowadzone w próżni ale są elementem działań politycznych, można ocenić, że tego rodzaju odstraszanie, połączone z działaniami politycznymi, ale także informacyjnymi (także w cyberprzestrzeni) mogą być wiarygodną strategią odstraszania konwencjonalnego.

Z przyczyn oczywistych, istotną rolę w takich działaniach mogą i powinny odgrywać Wojska Specjalne, jako zdolne do prowadzenia szerokiego wachlarza działań, w tym rozpoznawczych i akcji bezpośrednich, w tym zbierania informacji i naprowadzania uderzeń z użyciem broni precyzyjnej.

Biorąc pod uwagę że są to siły których użycie może być trudne dla przeciwnika (zwłaszcza pod warunkiem odpowiedniej współpracy ze służbami specjalnymi ) utrzymywanie liczącego się potencjału w zakresie sił specjalnych może wywołać u przeciwnika niepewność odnośnie własnej odporności na tego rodzaju działania, a ta niepewność może być wręcz czynnikiem decydującym w razie kryzysu.

Oczywistym warunkiem wywołania takiej niepewności jest jednak zdolność do zachowania w tajemnicy przed potencjalnym przeciwnikiem szczegółowych informacji na temat sił, środków oraz możliwości działania, co znów wymaga odpowiedniej współpracy ze służbami specjalnymi w tym zakresie.

Odrębnym aspektem jest posiadanie zdolności do odstraszania przeciwnika wykorzystującego niekonwencjonalne  metody działania ( sabotaż, dywersję, działania terrorystyczne). Może być to obce państwo, może być to aktor niepaństwowy (ugrupowanie terrorystyczne lub wręcz kryminalne).

W tym przypadku, możliwości jakie dają siły specjalne – zarówno wojskowe, jak również jednostki specjalne innych służb mundurowych – należy uznać za wręcz bezcenne, gdyż sam fakt istnienia tego potencjału może odwodzić przeciwników od planów stosowania przeciw Polsce tego rodzaju metod. Także tutaj jednak warunkiem jest wiarygodność odstraszania a więc jakość wyszkolenia i wyposażenia zarówno samych jednostek specjalnych, jak również sprawność struktur decyzyjnych.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.