Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowa doktryna w założeniach

Michał Piekarski | 2014-02-18
Żołnierz PKW Irak, rok 2008 Fot. US DoD

Żołnierz PKW Irak, rok 2008 Fot. US DoD

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego upubliczniło dokument opatrzony tytułem „Doktryna Komorowskiego”, zawierający założenia dotyczące kierunków polityki prowadzonej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Jak można dowiedzieć się ze skromnego, bo liczącego zaledwie dwie strony dokumentu, są pojęcie „Doktryny Komorowskiego” jest nieformalną nazwą „głównej myśli polityki realizowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odnoszącej się do strategii bezpieczeństwa państwa”.

Już pierwsze akapity muszą budzić pewne zdziwienie. Pojęcie doktryny w obszarze bezpieczeństwa narodowego Polski jest bowiem ściśle związane z określonymi dokumentami strategicznymi – a zwłaszcza ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę fakt że obecnie obowiązuje dokument przyjęty w roku 2007, używanie określeń „doktryna” w oficjalnych dokumentach odnoszących się do tej sfery może prowadzić do nieporozumień i chaosu pojęciowego.

Dokument ma formę założeń, i stanowi zapowiedź wprowadzenia nowych dokumentów strategicznych , a więc Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oraz Polityczno – Strategicznej Dyrektywy Obronnej (która jest dokumentem niejawnym). Z formalnego punktu widzenia, o doktrynie będzie mowa dopiero po wejściu w życie tych dokumentów.

Zasadniczą treścią dokumentu są cztery założenia dotyczące postulowanej, przyszłej polityki bezpieczeństwa Polski. Publikacja odwołuje się także do treści opublikowanej w maju roku 2013 ”Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”, dokumentu interesującego i ambitnego, ale budzącego szereg wątpliwości merytorycznych.

Pierwszym założeniem jest konieczność przeniesienia strategicznego priorytetu z operacji ekspedycyjnych na obronę własnego terytorium. Nie ma to oznaczać postulatu całkowitej rezygnacji z misji zagranicznych a jedynie nadania im „właściwego miejsca w hierarchii zadań dla państwa i sił zbrojnych” co jest sformułowaniem wybitnie mało czytelnym, acz może być odczytywane jako chęć uznania tych zadań za drugorzędne.

Trudno jednak zgodzić się z wyrażoną w dokumencie tezą że potencjał wojskowy w ostatniej dekadzie był rozwijany z myślą o operacjach zagranicznych. Faktem jest, że zaangażowanie to, zwłaszcza w przypadku Iraku i Afganistanu było szczególnie duże w wymiarze liczebności kontyngentów wojskowych. Trudno jednak wskazać, aby potencjał Sił Zbrojnych był w tym kierunku szczególnie intensywnie rozwijany, poza niektórymi zakupami interwencyjnymi. Decyzja o zakupie będących symbolem misji afgańskiej Kołowych Transporterów Opancerzonych „Rosomak” została podjęta na długo przed wysłaniem tam polskiego kontyngentu. Szereg programów modernizacyjnych, takich jak zakup i wdrożenie do eksploatacji samolotów F-16 czy przeciwpancernych pocisków kierowanych również nie miało związku z operacjami zagranicznymi.

Także te zmiany które w największym stopniu są wynikiem udziału Polski w operacjach zagranicznych – a więc wręcz rewolucyjna modernizacja wyposażenia i uzbrojenia indywidualnego nie są wyłącznym kosztem tych operacji – musiałyby zostać dokonane niezależnie od okoliczności. Paradoksalnie, gdyby nie misje zagraniczne, proces ten trwałby dłużej i skutkiem tego, Wojsko Polskie byłoby więc gorzej przygotowane także do wypełniania innych zadań.

Drugim założeniem jest podstawowe znaczenie własnego potencjału obronnego dla bezpieczeństwa Polski. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie stwierdzenie że „takie właśnie, obronne, zdolności powinny być naszą narodową specjalnością w NATO i je powinniśmy przede wszystkim wnosić do wspólnego potencjału sojuszniczego”. Słowa o „narodowej specjalności” są oczywistym odwołaniem do koncepcji „smart defence” - a więc podziału zadań w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i współdzielenia zasobów. Trudno uznać aby „zdolności obronne” były „narodową specjalnością” gdyż gdy mowa o siłach zdolnych do obrony jakiegoś terytorium, to z definicji ograniczone są do obrony określonego terytorium, przed określonym przeciwnikiem. Co więcej, nie określa się jakie to miałyby być zdolności, co czyni obraz kreślony w tym punkcie jeszcze bardziej nieczytelnym.

Trzeci punkt mówi o kolejnych zdolnościach tym razem nieco bardziej precyzyjnie je opisując. Używając określeń znanych już z „Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” mówi się w nich o zagrożeniach „aterytorialnych” przejawiających się w zagrożeniach

„o charakterze nagłym, niespodziewanym, selektywnym” które „niekoniecznie wiązać się muszą z zamiarem opanowania terytorium RP, a jedynie zadania strat”. Mimo że nie jest to jednoznacznie wyrażone w treści dokumentu, za potencjalnego sprawcę takowych ataków najwyraźniej uważa się aktora państwowego zwłaszcza że mowa w dokumencie o użyciu takich ataków do „wywierania presji polityczno-strategicznej”. Zwraca się także uwagę na możliwość trudności uzyskania pomocy sojuszniczej i używa się w tym kontekście sformułowania „sytuacje trudnokonsensusowe” wyjaśnianego jako sytuacje w których problematyczne może być osiągnięcie przez sojuszników porozumienia odnośnie charakteru reakcji.

Zdolności jakich w tym kontekście wymaga się do przeciwdziałania takim zagrożeniom , w tym obrona powietrzna i przeciwrakietowa również sugerują że mowa o obronie przed obcym atakiem konwencjonalnym na ograniczoną skalę. Takie założenia jednak są problematyczne gdy zestawi się je z faktami. Konflikty zbrojne, nawet niewielkie nie wybuchają same z siebie. Poprzedza je okres narastania napięcia w konflikcie politycznym lub ekonomicznym. To z kolei oznacza że jest czas na wypracowanie określonej reakcji czy uzgodnienia sojusznicze.

Można odnieść wrażenie – choć może być to przesadna ocena – że w tym punkcie widoczny jest ślad konfliktu o Południową Osetię z roku 2008. Cień tego konfliktu widoczny był i jest w polskiej publicystyce dotyczącej bezpieczeństwa, jednak trudno z uwagi na odmienne warunki polityczne i społeczne przyrównywać tamtą sytuację do realiów europejskich.

Czwarte założenie dotyczy miejsca Polski w NATO i polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Podkreśla się w nim znaczenie tradycyjnej misji NATO utożsamianej z „zapewnieniem bezpośredniego bezpieczeństwa państw członkowskich”. Jest tu widoczny zasadniczy problem którego prawie nie widać w całości dokumentu. Otóż aby mówić o obronie, należy zdefiniować przeciwnika. Gdy NATO było sojuszem wybitnie obronnym, przeciwnikiem był Związek Radziecki i inne państwa Bloku Wschodniego.

Obecnie trudno wskazać porównywalne zagrożenie. Nie ma powodu by sądzić aby zagrożenie konwencjonalnym konfliktem zbrojnym w przewidywalnej przyszłości miało rosnąć, przeciwnie stale maleje wskutek coraz intensywniejszych powiązań między państwami i regionami. Wojny pomiędzy państwami stają się zbyt kosztowne.

Od ponad dwóch dekad obserwowany jest natomiast nowy nieporządek światowy. Państwa nie walczą przeciwko sobie, konflikty zbrojne mają charakter walk z terrorystami, partyzantami, grupami przestępczymi. Przeciwnicy nie bez powodu określani mianem asymetrycznych przekraczają granice państw nie pokonując je zbrojne, ale po prostu je ignorując.

Dla państw Europy większym problemem niż obrona przed obcą agresją są napięcia i konflikty wynikłe z procesów migracyjnych i konfliktów kulturowych. Trudno wskazać potencjalnego wiarygodnego agresora wśród sąsiadów Polski, który miałby interes w rozpoczęciu konfliktu. Ale zagrożenie dla morskich szlaków komunikacyjnych jest stałe a ich blokada miałaby dla gospodarki państw europejskich – także dla Polski – katastrofalne konsekwencje. Obce armie mogą być może kiedyś w bliżej nieokreślonej przyszłości zagrozić polskim obywatelom w Polsce. Ale polscy obywatele poza granicami kraju – dość przywołać popularne wśród turytów kurorty na Półwyspie Synaj – mogą być celem ataków każdego dnia, nie dlatego że są obywatelami Polski, ale dlatego ze są turystami z Europy. Takie przykłady można mnożyć.

Polska, modernizując i powiększając wojska specjalne, podnosząc ich status aż do poziomu – istniejącego do niedawna – Rodzaju Sił Zbrojnych w ostatniej dekadzie dokonała postępu na dużą, zauważalną przez sojuszników skalę. Rozwój sił specjalnych i zdolności do działań w konfliktach asymetrycznych był widoczny w całej Europie w ostatnich dwudziestu latach i wszystko wskazuje że procesy te będą trwać dalej.

Pozostaje mieć nadzieję, że dalsze decyzje polityczne i nowe doktryny bezpieczeństwa będą uwzględniać te zjawiska.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki...

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej. Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.