Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowa strategia bezpieczeństwa

Michał Piekarski | 2014-11-06
Fot. USAF 

Fot. USAF 

Wczoraj Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Oznacza to nabranie mocy formalnej przez nowy, podstawowy dla zagadnień bezpieczeństwa dokument i z tego powodu nowa Strategia zasługuje na szczególną uwagę.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Podobnie jak poprzednie dokumenty tego rodzaju, jest to dokument którego autorzy mieli ambicje ujęcia jak najszerszego spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem państwa. Widoczny jest także wpływ przeprowadzonego wcześniej „Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego”, którego jednym z efektów była „Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego”.

Pierwszą częścią Strategii jest Polski jako podmiotu bezpieczeństwa. Opisuje się w niej Polskę jako państwo dla którego ważne jest członkostwo w Unii Europejskiej, NATO oraz uczestnictwo w innych formach współpracy międzynarodowej. W porównaniu z poprzednią doktryną, istotną zmianą, wyraźnie wynikającą z ostatnich wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest zapis dotyczący „nowych płaszczyzn współdziałania” z państwami bałtyckimi, skandynawskimi oraz z Rumunią.

Nie jest także niczym nowym w polskiej polityce bezpieczeństwa akcentowanie hierarchii interesów narodowych oraz wynikających z nich cel w dziedzinie bezpieczeństwa, gdzie na pierwszym miejscu stawia się ochronę i obronę państwa, utrzymywanie silnej pozycji międzynarodowej, ochronę życia, zdrowia oraz wolności i swobód obywateli Polski, wreszcie „zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju potencjału społecznego i gospodarczego państwa”.

Niczym nowym jest też lista narodowych celów w zakresie bezpieczeństwa, zawierająca kilkanaście punktów – od rozwoju potencjału obronnego po „zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego”. Owe cele w różnej formie, ale w takiej ogólnej kompozycji są obecne bowiem we wcześniejszych dokumentach strategicznych.

Nie jest także niczym nowym opis potencjału bezpieczeństwa narodowego – w tym przypadku ujęty w ramy „systemu bezpieczeństwa narodowego” i szeregu podsystemów w tym „podsystem kierowania” „podsystemy wykonawcze” w tym „potencjał obronny” oraz „potencjał ochronny”, „potencjał społeczny” czy (nieco niekonsekwentnie nazywane ) „energetyka” i „system transportowy”.

Opis środowiska bezpieczeństwa Polski, tworzący drugi rozdział Strategii jest odzwierciedleniem obserwowanych zjawisk globalnych i regionalnych. W skali globalnej zwraca się uwagę na problem wiarygodności ONZ, na podważanie porozumień rozbrojeniowych, „utrzymywanie się porządków autorytarnych”, zagrożenia terroryzmem oraz – co dziwne , zważywszy na naturę tego zjawiska, opisywanym oddzielnie „ekstremizmem” (punkt 32 Strategii). Opis zjawisk nazywanych „ekstremizmem” pasuje bowiem w sposób ewidentny do zjawiska terroryzmu (który z definicji wynika z ekstremizmu politycznego, także religijnej podbudowie ideologicznej ).

Co gorsza, w sposób niezwykle ogólnikowy potraktowano inne wyraźnie widoczne problemy globalne (ekonomiczne, klimatyczne, demograficzne, ekologiczne) choć w skali globalnej to one właśnie mają znaczenie decydujące dla środowiska bezpieczeństwa. Świadczy to wyraźnie o tym, że autorzy Strategii są silnie przywiązani do opisu zjawisk globalnych w sposób państwowocentryczny.

W wymiarze regionalnym, akcentowane jest zagrożenie niekorzystnymi dla Polski procesami „potencjalnej destabilizacji” na Wschodzie, zwłaszcza wynikającymi z „konfrontacyjnej polityki Rosji” oraz „konfliktów lokalnych i regionalnych sprzyjających utrwalaniu stanu niestabilności w tym regionie”. Dostrzega się także problem zmian w amerykańskiej polityce zagranicznej i jej reorientację w kierunku Azji i Pacyfiku, w ślad za czym określa się że „istotne jest utrzymanie znaczącego i trwałego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w sprawy bezpieczeństwa europejskiego, w ramach NATO i relacji dwustronnych.”. Nie określa się jednak jak owo utrzymywanie miało by polegać.

Szereg miejsca w kontekście bezpieczeństwa regionalnego poświęca się natomiast bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwu energetycznemu. W tym ostatnim elemencie widać niestety pobieżność ocen zawartych w Strategii. Wskazuje się tam bowiem na istotne znaczenie energetyki jądrowej dla Polski i pozostałych państw Unii Europejskiej , gdyż „wykorzystywany na jej potrzeby uran znajduje się głównie w krajach stabilnych politycznie”. Wyraźnie zapomniano jednak, że ruda uranowa wydobywana jest poza Europą co ma szereg konsekwencji dla bezpieczeństwa dostaw – w tym drogą morską.

W wymiarze krajowym, w Strategii opisano szereg zagrożeń, od sytuacji demograficznej po problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, od korupcji po konkurencyjność polskiej gospodarki. Oczywiście są to problemy istotne, ale należy zauważyć, że są one dobrane – zwłaszcza pod względem konsekwencji dla bezpieczeństwa państwa jako całości – nieco przypadkowo. Razi także ogólnikowe i chaotyczne sformułowanie opisu zagrożenia terroryzmem.

Ostatnie dwa rozdziały Strategii stanowią dwie „Koncepcje Działań Strategicznych” ujęte w formę „strategii operacyjnej” oraz :strategii preparacyjnej”. Ta pierwsza opisuje zasadnicze zadania dla państwa i jego poszczególnych służb i instytucji, podzielone na trzy priorytety : „zapewnienie gotowości i demonstracja determinacji do działania w sferze bezpieczeństwa i obrony” (własnej oraz państw sojuszniczych) , wsparcie współpracy sojuszniczej (zwłaszcza w ramach NATO i Unii Europejskiej) i wreszcie „wspieranie i selektywny udział w działaniach społeczności międzynarodowej”.

Wyraźnie widać, że w zakresie tych celów za nadrzędny określa się w dalszym ciągu przygotowanie Sił Zbrojnych i państwa do działań w obronie własnego terytorium, określanej mianem „strategicznej operacji obronnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W owej operacji „szczególne zadania” według autorów Strategii należy przewidzieć dla „oddziałów i pododdziałów Wojsk Specjalnych” oraz „formacji Narodowych Sił Rezerwowych” aczkolwiek nie określa się jakie maja być to zadania.

Strategia nie wprowadza także szczególnych zmian w zakresie wsparcia udzielanego przez Siły Zbrojne w zakresie wsparcia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, choć zmianą jest akcentowanie roli Narodowych Sił Rezerwowych. Niejako tradycyjnie, wiele miejsca poświęcono bezpieczeństwu cybernetycznemu, natomiast punkt 83 dotyczący przeciwdziałaniu „terroryzmowi i ekstremizmowi” jest jedynie ogólnikowym choć obszernym podsumowaniem całości zadań wykonywanych w tym zakresie.

„Strategia preparacyjna” opisuje natomiast planowane zmiany w zakresie poszczególnych podsystemów bezpieczeństwa narodowego. Postulowane są min zmiany proceduralne i legislacyjne w zakresie kierowania bezpieczeństwem państwa (a także modernizacja służącej temu infrastruktury).

W zakresie Sił Zbrojnych, określa się że należy kontynuować modernizację techniczną wojska, zwłaszcza w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, zdolności precyzyjnego rażenia a także zdolności do działań sieciocentrycznych i prowadzonych w cyberprzestrzeni. Za istotne uważa się także dokończenie reformy systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

Istotną zmianą jest status Narodowych Sił Rezerwowych. Mają one zostać przekształcone w zwarte formacje, przeznaczone do użycia zarówno w czasie pokoju jak również wojny. Niestety ogólnikowy charakter tego zapisu utrudnia interpretację tego zamiaru, podobnie jak wzmianka o budowie „systemu powszechnego bezpieczeństwa terytorialnego”.

Równie ogólnikowe i niejasne są zapisy dotyczące wzmocnienia zwalczania terroryzmu, choć tutaj następuje odesłanie do przygotowywanego wciąż „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2014 – 2019.

Nowa Strategia jest dokumentem dość specyficznym. Wyraźnie widać – zwłaszcza po używanych sformułowaniach – że jest to ideowe potomstwo wcześniej wspomnianego „Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego” i „Białej Księgi”, dziedziczące ich wady jak również wady wszystkich poprzednich dokumentów tej rangi.

Jest to bowiem dokument pełen ogólnikowych stwierdzeń, gdzie rzadko miejscami wskazuje się na jakieś konkretne rozwiązania. Notorycznie pojawiające się – zwłaszcza w części ostatniej sformułowania w rodzaju „ ciągłe dostosowywanie”, „usprawnienie”, „optymalne wykorzystanie”, „doskonalenie” itd. Bez poparcia tego rodzaju ogólników konkretnymi postulatami dotyczącymi rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych, budżetowych czy sprzętowych, są to sformułowania nic nie mówiące – bo zawsze, w każdej strukturze w miarę upływu czasu coś można i należy zmieniać.

Co więcej, szereg zapowiedzianych zmian jest trudny w interpretacji – jak choćby propozycja zmiany struktur NSR. Nie jest jasne jakie to mają być formacje, jakie zadania mają wykonywać, o jakiej liczebności. Należy niestety zauważyć, że w zakresie kierunków zmian w Siłach Zbrojnych czy służbach policyjnych, bardziej precyzyjne potrafiły być...programy wyborcze niektórych partii politycznych, zwłaszcza w ostatnich latach.

Niestety, podobnie jak szereg innych dokumentów, Strategia jest także dziełem niespójnym, gdzie wyraźnie widać, że niektóre tematy (zwłaszcza dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego) zostały omówione szerzej, inne potraktowane po macoszemu.

Trudno także traktować Strategię jako nową jakość, w zakresie polskiej polityki bezpieczeństwa. Jest to powiem wciąż kontynuacja zasadniczych założeń obecnych w poprzednich dokumentach tej rangi, z dominującym państwowocentrycznym postrzeganiem środowiska bezpieczeństwa i postrzeganiem zagrożeń przez pryzmat konfliktów międzypaństwowych. Inne zagrożenia są postrzegane bardzo ogólnikowo a czasem wręcz robią wrażenie wpisanych w tak istotny dokument wręcz pro forma.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops