Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Z ziemi chilijskiej do polskiej i po zwycięstwo na Tajwanie / From Chile to Poland and for the victory in Taiwan

patronat medialny SPECIAL OPS / SPECIAL OPS media patronage

arch. Kserksesa

arch. Kserksesa

Od momentu powstania w 1990 r. GROM sukcesywnie stawał się jedną z najsilniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, a żołnierze JW 2305 swoimi dokonaniami zdobyli uznanie i szacunek na całym świecie. Ich wartości i podtrzymywane tradycje są wzorem nie tylko dla Polaków, nie tylko dla służb mundurowych, ale również dla ludzi na drugim końcu świata. Nawet w Chile! To właśnie tam, w Santiago, w 2014 r. powstała grupa rekonstrukcyjna Jednostki Wojskowej GROM. W kwietniu ubiegłego roku Polskę odwiedził jej założyciel –„Kserkses”, zaś za kilka dni – on i jego towarzysz broni - „Khan” wystartują wspólnie w zawodach G&G’s Airsoft CQB World Cup na Tajwanie, gdzie będą reprezentowali nie tylko swój kraj, ale i Fundację SPRZYMIERZENI z GROM.

Since its foundation in 1990, GROM has progressively become one of Poland’s most recognized brands and, through their actions, the soldiers of JW 2305 have earned the respect and recognition of the world. With the values and traditions they represent and celebrate they are now role-models; not only for Poles, not only for the uniformed services; they provide an example to follow even to people on the other side of the globe. Even in Chile! That’s where, in Santiago, a reenactment group of the Military Unit GROM was created in 2014. In April last year its founder, „Kserkses”, visited Poland and, in a few days, he and his brother-in-arms -„Khan”, will take part in the G&G’s Airsoft CQB World Cup competition in Taiwan, where they will represent not only their country, but also the Polish ALLIES of GROM Foundation.

Zobacz także

Tomasz Łukaszewski Nie widzę problemu

Nie widzę problemu Nie widzę problemu

Rozmowa z Sebastianem Grzywaczem – ociemniałym mówcą motywacyjnym, fanem boksu, skoków spadochronowych i strzelectwa, prowadzącym szkolenia dla służb mundurowych i jednostek specjalnych. Rozmawiał: Tomasz...

Rozmowa z Sebastianem Grzywaczem – ociemniałym mówcą motywacyjnym, fanem boksu, skoków spadochronowych i strzelectwa, prowadzącym szkolenia dla służb mundurowych i jednostek specjalnych. Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski Zdjęcia: arch. Sebastiana Grzywacza

Tomasz Łukaszewski Bezpieczeństwo nie jest drogie – jego brak kosztuje

Bezpieczeństwo nie jest drogie – jego brak kosztuje Bezpieczeństwo nie jest drogie – jego brak kosztuje

Rozmowa z prof. dr. hab. Kubą Jałoszyńskim – ekspertem zajmującym się problematyką związaną z walką z zagrożeniami terrorystycznymi, organizacją i funkcjonowaniem jednostek kontrterrorystycznych. Byłym...

Rozmowa z prof. dr. hab. Kubą Jałoszyńskim – ekspertem zajmującym się problematyką związaną z walką z zagrożeniami terrorystycznymi, organizacją i funkcjonowaniem jednostek kontrterrorystycznych. Byłym funkcjonariuszem policji z 23-letnim stażem pracy w jednostce KT, dowódcą warszawskiego pododdziału KT, twórcą centralnego pododdziału kontrterrorystycznego - obecnie to CPKP „BOA”, nauczycielem akademickim w Akademii Policji w Szczytnie, członkiem Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium...

Krzysztof Mątecki Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM

Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM

Wywiad ze Zbigniewem Radeckim, weteranem Jednostki Wojskowej GROM z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym w strefach działań wojennych, w tym w misjach w Afganistanie i Iraku. Rozmawiał: Krzysztof...

Wywiad ze Zbigniewem Radeckim, weteranem Jednostki Wojskowej GROM z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym w strefach działań wojennych, w tym w misjach w Afganistanie i Iraku. Rozmawiał: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: archiwum Zbigniewa Radeckiego

Chilijską reprezentację na zawody tworzy dwóch rekonstruktorów Jednostki Wojskowej GROM. To Juan Carlos Saffie – „Kserkses”, i Cristian Fuentes Amestica – „Khan”. Nie są związani ze służbami mundurowymi Chile. Pierwszy z nich pracuje jako konsultant biznesowy, zaś drugi jest administratorem baz danych w Universidad San Sebastian. Na rękawach ich mundurów znajdą się charakterystyczne naszywki Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM. Ten drobny fakt zmienia zupełnie znaczenie ich startu – nie chodzi jedynie o zabawę, rywalizację z międzynarodowymi pasjonatami airsoftu i zwycięstwo, ale propagowanie historii, wartości i tradycji Jednostki Wojskowej GROM, które trwają także poza jej strukturami – w ramach organizacji non-profit, wspierającej weteranów – nie tylko GROM-u czy Wojsk Specjalnych, ale żołnierzy i funkcjonariuszy wymagających pomocy.

The Chilean team for the competition includes two reenactors of the Military Unit GROM. These are: Juan Carlos Saffie, “Kserkses”, and Cristian Fuentes Amestica, “Khan”. They have no ties with the uniformed services in Chile. The former works as a business consultant, the latter is a database administrator at the University of San Sebastian. On their shoulders they will wear the characteristic emblem of the ALLIED with GROM Foundation. This simple fact changes the meaning of their team entirely: it is not only about fun, international rivalry with the airsoft enthusiasts and victory, but also about promoting the history, values and tradition of the Military Unit GROM that are present outside of its structures – in the non-profit organization that supports the veterans – not only those of GROM or the Polish SOF in general, but soldiers and law-enforcement officers that need help.

W zawodach na Tajwanie wystartuje 20 zespołów z 25 krajów, w tym reprezentacja Polski – Łukasz Mućwicki i Łukasz Pasiut. Trzymamy kciuki zarówno za polskich i chilijskich chłopaków!

20 teams from 25 countries will take part in the competition in Taiwan, amongst them one team from Poland: Łukasz Mućwicki and Łukasz Pasiut. We keep our fingers crossed for both the Chilean and Polish teams!

* * *

Kserkses odwiedził Polskę w kwietniu ubiegłego roku – spędził tu miesiąc, podróżując po naszym kraju. Był to w pełni zaplanowany i zorganizowany wyjazd, podczas którego Kserksesa przyjęli członkowie oddziałów Specjalnych Grup Operacyjnych (SGO) oraz firma Gunfire. Kserkses wpadł również do redakcji SPECIAL OPS, gdzie porozmawialiśmy o początkach rekonstrukcji, o jego wrażeniach z wizyty, środowisku airsoftowo-rekonstrukcyjnym i relacjach ze służbami mundurowymi w Chile.

Kserkses spent a month touring Poland in April last year. It was a fully planned and organized trip, where Kserkses was received  by the members of several  Special Operations Groups (SpecjalneGrupyOperacyjne – SGO) as well as the Gunfire company. Kserkses also visited the SPECIAL OPS HQ, where we talked about the beginnings of their reenactment, his impressions on the visit, the airsoft-reenacment community and relations with the uniformed services in Chile.


Jak opowiadał, początkowo GROM był dla niego i jego kolegów z grupy tylko jedną z jednostek specjalnych na świecie, ale w miarę poznawania jego historii i korzeni, tradycji oraz sylwetek żołnierzy, także tych, którzy napełnili jednostkę wartościami – Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, hobby stało się pasją, a zabawa – poważnym przedsięwzięciem. Jednak nikt wówczas, w tym Kserkses, nie podejrzewał, że będzie miał szansę przyjechać do Polski, zwiedzić kraj, poznać namacalnie jego historię, nie mówiąc już o spotkaniu z prawdziwymi żołnierzami JW 2305.

He told us that at first for him and his friends, GROM was just another unit of the special operations forces of the world, but as they learnt about its history and roots, traditions and soldiers’ profiles (also those who filled the unit with values – the Dark and Silent Paratroopers of the Home Army – Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej), their hobby became passion, and the fun transformed into a real-deal-type of project. However, at that time, no one, including Kserkses, imagined that a visit in Poland would be possible – with the sightseeing, learning tangibly its history, not to mention the meeting of the true soldiers of the JW 2305. 

Przyznał, że w Polsce zaskoczyła go silna więź między cywilami i Wojskiem Polskim, szacunek dla munduru i relacje. Podał przykład wspomnianej już formacji SGO – cywili-pasjonatów. Była to dla niego nowość, gdyż w Chile taka więź nie istnieje, co wynika z uwarunkowań historycznych, a więc i społecznych. To utrudnia profesjonalne szkolenie się pod okiem żołnierzy i funkcjonariuszy – nawet tych byłych, więc chłopaki – chcąc przygotować się do profesjonalnego odtwarzania jakichkolwiek żołnierzy, musieli posiłkować się materiałami ze szkoleń wyszperanymi w Internecie, na forach, blogach, YouTubie. Dodatkowo, utrudnieniem był fakt, iż społeczność airsoftowa, a szczególnie rekonstrukcyjna w Chile jest niewielka. Dla większości ludzi to jednak nadal tylko zabawa, bieganie z „zabawką po lesie”. Kserkses wspomina, że jego znajomi spoza grupy nie do końca rozumieli pasję jego i jego przyjaciół-rekonstruktorów. Dziwił ich też wybór jednostki.

He admitted that he was surprised by the strong bonds between the civilian part of the society and the military – the Polish Armed Forces, by the respect for the uniform and relations. He gave an example of the abovementioned SGO formations – civilians with military passion. It was something new to him since in Chile such a bond does not exist which results from the history and is reflected in social aspects. The makes the professional trainings conducted by soldiers and law enforcement officers (even the former ones) difficult, so the guys – to get ready for the professional reenactment of any military unit - had to seek help on the Internet, on blogs, YouTube etc. Additionally, the airsoft community in Chile, and particularly the reenactment one, is rather small. For the majority of people it is still just fun and games – running around in the forest with a toy-gun. Kserkses’ friends from outside the group did not really understand the passion of his and his fellow reenactors. They were surprised with the choice of the unit too.


Oczywiście, w Chile są obecne inne grupy rekonstrukcyjne – skupiają się one jednak na II wojnie światowej (odtwarzaniu sylwetek żołnierzy niemieckich, radzieckich, amerykańskich i brytyjskich), zaś w kwestii współczesnych formacji – są to głównie grupy odtwarzające U.S. Navy SEALs, choć istnieje także grupa specjalizująca się w niemieckiej KSK i rosyjskiej Alfie. Odtwarzanie jakichkolwiek chilijskich jednostek byłoby niemożliwe z uwagi na fakt, iż posługiwanie się emblematami lokalnych służb jest zabronione dla cywili.

Of course, there are other reenactors in Chile, but they focus mostly on the Second World War (reenacting the profiles of German, Soviet, American and British troops), and in the case of modern warfare – it is mainly about the U.S.Navy SEALs, although there are also groups specializing in the German KSK and the Russian Alpha. Reenacting Chilean units would be impossible because of that fact that civilians cannot wear the emblems used by the local police or military forces.

Nasz gość opowiadał, że w rekonstrukcji sylwetek żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM najtrudniejsze było zebranie informacji na temat uzbrojenia i wyposażenia, a następnie - gdy już zebrane informacje zweryfikowali, znalezienie tego sprzętu było niemal niemożliwe (nie wspominając już nawet o problemach ze ściągnięcie go do Chile). Z czasem, gdy o ich istnieniu dowiedzieli się Polacy, stało się to prostsze, choć – oczywiście, 95% sprzętu to zakupy zagraniczne. Udało im się jednak osiągnąć taki poziom, że ich zdjęcia z ćwiczeń są czasem mylone ze zdjęciami prawdziwych GROM-owców.

Our guest told us that in the reenacting of the GROM soldier the most difficult thing was to acquire the data about the weapons and equipment, and when they finally managed to verify all the info, finding all that gear was nearly impossible (without event mention the complications that shipping it to Chile entails). After some time, when the Poles learnt about them, that became easier, but still – of course, 95% of the gear was shipped from abroad. However, they managed to get on the level where their pictures from exercises are sometimes mistaken for the photos of the true GROM soldiers.

Od byłych żołnierzy formacji otrzymali zresztą „błogosławieństwo” do dalszego działania, pełną aprobatę i pochwałę działalności, wraz z garścią wskazówek, co mogą poprawić, a czego powinni unikać. Początkowo kupowali chińskie kopie, z czasem – już te oryginalne, coraz bardziej profesjonalne. Co ciekawe, w pewnym momencie zorientowali się, że czasami prawdziwe (oryginalne) kamizelki z Polski w ostatecznym rozrachunku okazywały się tańsze od ich replik ze znaczkiem „made in PRC”. Nie raz okazywało się, że wyłożony budżet przepadał, bo popełniali błędy w zakupie wyposażenia, nie mając wystarczających informacji. Kserkses przyznaje jednak, że to nic, bo taka jest niekiedy cena wiedzy i profesjonalizmu, a więc popełnianie błędów było prostu częścią pewnego procesu.

From the former GROM operators they received full approval to continue their project, together with a handful of tips on what they could improve and what they should avoid. At first, they were buying Chinese-made copies and, after some time, the original stuff, so it was becoming more and more professional. Interestingly enough, they discovered that sometimes the real Polish plate carriers where actually cheaper and their Chinese replicas! Sometimes it turned out that the money they spent went down the drain, because  as they lacked enough information, they made mistakes during the purchases. Kserkses admits though that this did not discourage them since this was the price of knowledge and getting professional, making mistakes was just a part of progress.

Sprawdź szczegóły: Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

Poznając każdego dnia wartości i tradycje Cichociemnych, a więc historię GROM-u, Kserkses i jego towarzysze czuli prawdziwą dumę mogąc odtwarzać żołnierzy JW 2305 – symbole nosili z troską i szacunkiem. Jak wyraźnie zaznaczył Kserkses, ich działanie to hołd oddany GROM-owi. Chilijscy rekonstruktorzy nie chcą podrabiać ani podpinać się pod GROM-owców. Przy emblematach jednostki można znaleźć naszywkę „Rekonstruktor”. Kserkses nosi, zresztą, naszywki-kopie wykonane w Chile (i poprawione po uwagach weteranów) – tych, które otrzymał w prezencie podczas wizyty byłych żołnierzy JW 2305 w Chile, nie zakłada z uwagi na szacunek. Rekonstrukcja JW 2305 stanowiła także okazję do zdobycia wiedzy o innych jednostkach specjalnych w Polsce.

While learning more and more about the values and traditions of the Dark and Silent and the history of GROM, Kserkses and his friends began to feel the real pride of JW 2305 reenacting – they wore the emblems with care and respect. As Kserkses underlined it, their work is a homage paid to GROM. Chilean reenactors did not and do not want to copy GROM without any reflection or just to get the fame. Next to the emblems of the unit you can see a badge with the title “Reenactor”. Kserkses wears the badges made in Chile (and corrected according to the veterans’ remarks) – the ones that he received as a gift from a former JW 2305 operator he does not wear out of respect. Reenactment of the JW 2305 was also a chance to learn more about the rest of the SOF units in Poland.

Kserkses wspomina, jak ważna była dla niego akceptacja Polaków jako ogółu, którzy odwiedzali fanpage grupy, śledzili jej działania. Pamiętne zdjęcie z flagą, szeroko udostępniane na polskich profilach o militarnym charakterze (w tym na profilu SPECIAL OPS) zdobyło tysiące polubień, co zdecydowanie dodało skrzydeł grupie, której członkowie zobaczyli, że ich pasja ma sens znacznie głębszy niż myśleli – ich idea miała nie tylko lokalny zasięg. Była to również motywacja do jeszcze większej dbałości o szczegóły, choć zaangażowanie obserwujących ich fanów polegało także na życzliwych wskazówkach dotyczących umundurowania, wyposażenia czy uzbrojenia.

Kserkses underlines the acceptance their group received from the Poles as a whole – people who visited the group’s fanpage and followed their project. The memorable photograph with the Polish flag, widely shared on military profiles (including SPECIAL OPS) received thousands of likes, which definitely made the group spread their wings. The members saw that their passion had a meaning deeper than they had thought – their idea was not only of the local character anymore. It was also a motivation to care even more about the details, and the engagement of the FB followers included kind suggestions and tips concerning the uniforms, equipment or weapons. 

Chilijczycy utworzyli zamkniętą grupę dyskusyjna na FB w celu wymiany informacji z rekonstruktorami GROM-u w innych krajach – na Litwie, we Włoszech, w Stanach czy w Hiszpanii. Chętnie dzielą się swoją wiedzą, by pomóc kolegom z drugiego końca świata. Taka jest, bowiem, idea rekonstrukcji – by uświadamiać, szerzyć informacje na temat historii.

The Chileans started a private discussion group on Facebook to share information with reenactors of GROM in other countries – Lithuania, Italy, United States or Spain. They eagerly share their knowledge to help their friends from the other side of the globe. This is, in fact, the idea of reenactment – to make people aware, to spread information about history.

Warto sprawdzić: Słowo GROM-owca: "Ostatnich gryzą psy" i "Przetrwać Belize"

Plan podróży Kserskesa był napięty i wypełniony po brzegi – dzięki temu miał on okazję zwiedzić obiekty będące „kamieniami milowymi” w historii narodu, kultury czy wojskowości – muzea, cmentarze, pomniki, forty i bunkry. Najbardziej wstrząsający był dla niego Oświęcim (czytał o nim, widział zdjęcia, ale przebywanie na terenie byłego obozu było przytłaczające – stanowiło boleśnie namacalną lekcją historii, z której powinny być wyciągane wnioski), a także Muzeum Powstania Warszawskiego. Zainteresowało go również Gniezno – historia początków naszego kraju była dla niego fascynująca jako cudzoziemca. Podróż sprawiła, że w jeszcze większym stopniu ma obecnie świadomość polskiego dziedzictwa, jak i dziedzictwa Cichociemnych i GROM-u – tym bardziej cieszy się, że mógł zobaczyć ich ojczyznę.

Kserkses’ schedule of the trip was totally planned. Thanks to that, he had an opportunity to see the “milestones” in the history of the nation, its culture and the military’s – museums, cemeteries, monuments, forts and bunkers. The most shocking for him was Auschwitz (he had read about the place, but being there was truly overpowering – it was a tangibly painful history lesson from which real conclusions should be drawn), as it was also the case in the Warsaw Uprising Museum. He got interested in Gniezno – the history of the beginnings of our country was fascinating for him as a foreigner. The trip made him even more aware of our heritage, as well as the heritage of the Dark and Silent and GROM – he was happy that he could finally see their homeland.

Marzeniem Kserksesa jest ponowne odwiedzenie naszego kraju – tym razem z pozostałymi rekonstruktorami. Skupia się obecnie na promocji Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, co jest formą odwdzięczenia się choć w niewielkim stopniu za to wszystko, co otrzymał od GROM-owców. Chce się dalej dzielić tradycją i wartościami Jednostki Wojskowej GROM ze swoimi rodakami – czuje, że on i jego koledzy są łącznikiem między Chile a Polską i tym bardziej czują się dumni mogąc nosić symbole GROM-u.

Kserkses dreams to visit our country once again – this time with his fellow reenactors. He is now focused on promoting the ALLIES of GROM Foundation as a way of giving back to the GROM community a small part of what he has received from the soldiers. He wants to share the tradition and values of the JW GROM with his natives – he feels that he and his friends are a link between Chile and Poland, and wearing the symbols of GROM make them really proud.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Generał broni Włodzimierz Potasiński

Generał broni Włodzimierz Potasiński

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Mateusz Kurmanow O MSBS z Adamem Gawronem

O MSBS z Adamem Gawronem O MSBS z Adamem Gawronem

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Redakcja Pułkownik Piotr Gąstał

Pułkownik Piotr Gąstał

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc...

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc m.in. w tworzeniu grupy łodzi bojowych, w zespole wodnym oraz organizując grupę naprowadzania lotniczego wsparcia ogniowego (JTAC).

Michał Piekarski Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

Michał Piekarski Wywiad z Marcinem Kosskiem

Wywiad z Marcinem Kosskiem

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Sebastian Miernik Podpułkownik Leszek Drewniak

Podpułkownik Leszek Drewniak

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem)...

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem) uzyskał w karate mistrzowski stopień 1 dan. Do końca swojego życia udało mu się osiągnąć stopień mistrzowski 5 dan. Był wychowawcą kilku tysięcy karateków w Polsce, organizatorem wielu sekcji karate w Warszawie, trener kadry narodowej seniorów shotokan/WUKO.

Ireneusz Chloupek, Andrzej Krugler Chris Kyle w Polsce

Chris Kyle w Polsce Chris Kyle w Polsce

27 lipca br., już kilka miesięcy po wydaniu w USA bestsellerowej książki Chrisa Kyle’a „American Sniper: The Autobiography Of The Most Lethal Sniper In U.S. Military History”, ukazał się w Polsce jej przekład,...

27 lipca br., już kilka miesięcy po wydaniu w USA bestsellerowej książki Chrisa Kyle’a „American Sniper: The Autobiography Of The Most Lethal Sniper In U.S. Military History”, ukazał się w Polsce jej przekład, pod tytułem „Cel snajpera”. Chris Kyle, były komandos plutonu Charlie SEAL Team 3, US Naval Special Warfare, znajduje się obecnie na pierwszym miejscu rekordów amerykańskich snajperów, z wynikiem 160 oficjalnie potwierdzonych trafień, a w rzeczywistości 255.

Andrzej Krugler, Ireneusz Chloupek GROM od środka

GROM od środka GROM od środka

Na taką książkę od dawna czekali wszyscy interesujący się współczesnymi formacjami specjalnymi, a zwłaszcza polską JW GROM. Po kilku wartościowych, ale pisanych z innej perspektywy (dowódcy, dziennikarza)...

Na taką książkę od dawna czekali wszyscy interesujący się współczesnymi formacjami specjalnymi, a zwłaszcza polską JW GROM. Po kilku wartościowych, ale pisanych z innej perspektywy (dowódcy, dziennikarza) pozycjach na jej temat, wreszcie ukazały się wspomnienia operatora naszej czołowej jednostki specjalnej, uczestnika operacji w Iraku i Afganistanie - Andrzeja K. „Kisiela”. Jak sam pisze, powodem napisania książki „Trzynaście moich lat w JW GROM” była: „chęć pokazania tego, co robimy nie z punktu...

Michał Piekarski Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych...

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych jednostek DWS w Polsce i wykonuje zadania o szczególnym i odmiennym od pozostałych pododdziałów charakterze. Na krótko przed zdaniem obowiązków Dowódcy JW „Nil”, pułkownik Mariusz Skulimowski opisuje SPECIAL OPS zadania i specyfikę jednostki, którą dowodził w latach 2009–2013.

Redakcja Nocny marsz śladami generała Nila

Nocny marsz śladami generała Nila Nocny marsz śladami generała Nila

W drugiej edycji ekstremalnego marszu „Śladami generała Nila - od zmierzchu do świtu” wystartowało ponad stu zawodników i zawodniczek. Impreza odbyła się w nocy z 5 na 6 września w Beskidach. Zorganizowali...

W drugiej edycji ekstremalnego marszu „Śladami generała Nila - od zmierzchu do świtu” wystartowało ponad stu zawodników i zawodniczek. Impreza odbyła się w nocy z 5 na 6 września w Beskidach. Zorganizowali ją komandosi z Jednostki Wojskowej NIL dla uczczenia pamięci swojego patrona, twórcy i pierwszego dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.

Marcin Kruk Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W

Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W

Firma Tactical Medical Solutions to jeden z liderów na rynku sprzętu przeznaczonego dla Ratownictwa Taktycznego. Założyciel firmy Ross Johnson to m.in. twórca OLAESA, najnowocześniejszego i wszechstronnego...

Firma Tactical Medical Solutions to jeden z liderów na rynku sprzętu przeznaczonego dla Ratownictwa Taktycznego. Założyciel firmy Ross Johnson to m.in. twórca OLAESA, najnowocześniejszego i wszechstronnego opatrunku indywidualnego przeznaczonego dla służb ratowniczych, w szczególności dla służb mundurowych. Opatrunek daje bardzo duże możliwości w zakresie opatrywania ran postrzałowych zgodnie z wytycznymi TC3. Wśród produktów TacMed odnajdziemy także opaskę uciskową (stazę) SOF®TT-W, jedną z dwóch...

Błażej Bierczyński "Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą

"Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą "Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą

Bartek Bera - fotograf, tegoroczny zdobywca Buzdygana Internautów. Fotografuje głównie śmigłowce i samoloty, a ponadto siły specjalne. Prywatnie jest miłośnikiem broni automatycznej oraz lotnictwa. Wywiadu...

Bartek Bera - fotograf, tegoroczny zdobywca Buzdygana Internautów. Fotografuje głównie śmigłowce i samoloty, a ponadto siły specjalne. Prywatnie jest miłośnikiem broni automatycznej oraz lotnictwa. Wywiadu udzielił czytelnikowi Specjal Ops - Błażejowi Bierczyńskiemu.

Błażej Bierczyński IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI

IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną...

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną wersję tych wydarzeń.

Błażej Bierczyński Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym"

Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym" Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym"

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną...

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną wersję tych wydarzeń. Zarówno w Karbali, jak i w „Karbali” Krzysztofa Łukaszewicza, kluczową rolę odegrał ppłk Grzegorz Kaliciak – dowódca obrony ratusza i konsultant filmowy. To także autor książki „Karbala. Raport z obrony City Hall”, który w drugiej części wywiadu opowiada o znaczeniu misji...

Błażej Bierczyński Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów

Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem,...

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem, poznawaniem innych krajów i kultur, gdzie łatwo możemy wpaść w pułapkę stereotypów.

Błażej Bierczyński Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów

Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem,...

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem, poznawaniem innych krajów i kultur, gdzie łatwo możemy wpaść w pułapkę stereotypów. Dopiero szersze spojrzenie, zgłębianie tematu pozwala dostrzec to, co naprawdę istotne i zrozumieć, np. świat żołnierzy polskich sił specjalnych. Między innymi o nim, w jednym z rozdziałów swojej książki „Świat...

Błażej Bierczyński "Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living"

"Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living" "Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living"

Jedno zdjęcie niejednokrotnie przekazuje więcej niż setki słów. Jeśli fotografię wykonuje człowiek od lat codziennie pracujący ze słowem, np. piosenkarz i autor tekstów, tym bardziej coś w tym musi być....

Jedno zdjęcie niejednokrotnie przekazuje więcej niż setki słów. Jeśli fotografię wykonuje człowiek od lat codziennie pracujący ze słowem, np. piosenkarz i autor tekstów, tym bardziej coś w tym musi być. Bryan Adams w "krótkich żołnierskich słowach” opowiada o zdjęciach brytyjskich weteranów, które zrobił i zebrał w cykl pt. "Okaleczeni: Świadectwo Wojny". Fotografie można oglądać od dziś w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, w ramach Festiwalu Camerimage. Wystawa potrwa do 31 stycznia...

Małgorzata Freiburger, Ireneusz Chloupek Życie na krawędzi (cz.1)

Życie na krawędzi (cz.1) Życie na krawędzi (cz.1)

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o swoim udziale w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom tuż po zakończeniu...

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o swoim udziale w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom tuż po zakończeniu II wojny światowej, ucieczce z kraju i okolicznościach, które zaprowadziły go w szeregi spadochroniarzy, a następnie sił specjalnych US Army. Jest to pierwsza część wywiadu.

Małgorzata Freiburger, Ireneusz Chloupek Życie na krawędzi, cz. 2

Życie na krawędzi, cz. 2 Życie na krawędzi, cz. 2

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o tym jak trafił do Special Forces Group (Airborne), czyli słynnych „Zielonych...

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o tym jak trafił do Special Forces Group (Airborne), czyli słynnych „Zielonych Beretów, o przygodach na liniach frontu w wojnie wietnamskiej i ucieczce przed śmiercią i o epizodzie berlińskim, a także o udziale w ochronie przywódcy ZSRR Leonida Breżniewa podczas jego wizyty w USA i o objawach zespołu stresu pourazowego. Jest to druga część wywiadu.

Błażej Bierczyński "Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy

"Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy "Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy

"Najbardziej śmiercionośna broń na świecie to żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i jego karabin" - tak o słynnych U.S. Marines zza oceanu wypowiedział się generał John Pershing. Jednak najnowszy...

"Najbardziej śmiercionośna broń na świecie to żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i jego karabin" - tak o słynnych U.S. Marines zza oceanu wypowiedział się generał John Pershing. Jednak najnowszy obraz Mela Gibsona nie opowiada historii wojaka ze słynnego Korpusu. Ba! Nie traktuje też o walce żołnierzy szturmujących bohatersko okopów przeciwnika czy broniących do ostatniego naboju swoich pozycji czy wycofujący się kolegów. W "Przełęczy ocalonych" bohaterem jest człowiek, który swoją postawą...

Błażej Bierczyński Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em

Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em

Jeśli coś robi, to tylko na 100%. Medycyna pola walki to jego pasja. Jest legendą Jednostki Wojskowej Komandosów, a jednocześnie pozostaje „zwykłym facetem”, szanującym ogromnie życie i drugiego człowieka....

Jeśli coś robi, to tylko na 100%. Medycyna pola walki to jego pasja. Jest legendą Jednostki Wojskowej Komandosów, a jednocześnie pozostaje „zwykłym facetem”, szanującym ogromnie życie i drugiego człowieka. WIR, czyli st. sierż. Krzysztof Pluta, bo o nim mowa, był gościem kolejnego spotkania z cyklu „Wieczór z Weteranem”, które odbyło się 10 stycznia w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie. Opowiadał o początkach służby, o walce i ratowaniu ludzkiego życia oraz o tym jak, po...

Błażej Bierczyński Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków! Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

W ogromnej większości są weteranami z Navy SEALs. I podobnie, jak w przypadku Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, z którą podpisali porozumienie o współpracy, pomagają innym mundurowym w walce o powrót do normalnego...

W ogromnej większości są weteranami z Navy SEALs. I podobnie, jak w przypadku Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, z którą podpisali porozumienie o współpracy, pomagają innym mundurowym w walce o powrót do normalnego życia po tym, co przeszli. Działają na rzecz zwiększenia społecznej świadomości, czym jest PTSD i TBI oraz nie są to zjawiska dotyczące tylko wojskowych. Starają się również, by przepisywane „z automatu” leki zastąpiono pełnym zrozumieniem przypadku każdego poszkodowanego żołnierza, z rozważeniem...

Błażej Bierczyński To nie jest choroba weteranów misji zagranicznych - PTSD może dotknąć nas wszystkich!

To nie jest choroba weteranów misji zagranicznych - PTSD może dotknąć nas wszystkich! To nie jest choroba weteranów misji zagranicznych - PTSD może dotknąć nas wszystkich!

Czy polskie przepisy mające zapewnić polskim służbom mundurowym odpowiednią opiekę medyczną nadążają za zmieniającym się dynamicznie polem walki? Czy zjawiska PTSD i TBI są odpowiednio zdefiniowane? Na...

Czy polskie przepisy mające zapewnić polskim służbom mundurowym odpowiednią opiekę medyczną nadążają za zmieniającym się dynamicznie polem walki? Czy zjawiska PTSD i TBI są odpowiednio zdefiniowane? Na czym polegał błąd w akcji "Pompka dla Weterana"? W jaki sposób można usprawnić procedury udzielania pomocy poszkodowanym i co wspólnie mogą osiągnąć polscy i amerykańscy weterani? Na pytania te odpowiada Grzegorz Wydrowski, prezes Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, przybliżając również inne realizowane...

Ireneusz Chloupek Not Dead, Can’t Quit!

Not Dead, Can’t Quit! Not Dead, Can’t Quit!

Biografia Richarda Machowicza.

Biografia Richarda Machowicza.

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.