Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

BOA KGP po „czterdziestce”

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

40 years ago in Poland, the first special group of the anti-terrorist character was formed. Now, its successor - after several years of changes in its name, subordination and organization pattern, since 2008 has been known as the Bureau of Anti-Terrorist Operations of the National Police Headquarters (BOA KGP) - it is one of the oldest police special operations units of this kind to fight the terrorism in Europe.

Zdjęcia: BOA KGP, Andrzej Krugler, Mateusz J. Multarzyński

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Tworzenie współczesnych formacji do walki z terroryzmem rozpoczęto w poszczególnych państwach europejskich po tragicznych wydarzeniach podczas Igrzysk XX Olimpiady w Monachium (1972 r.), gdy akcja nieposiadających odpowiedniego przygotowania policjantów zakończyła się śmiercią nie tylko palestyńskich terrorystów, ale i wszystkich wziętych przez nich zakładników, oraz w odpowiedzi na nasilenie się ataków terrorystycznych w połowie lat 70.

Gdy polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również dojrzało do takiego kroku, w Europie Zachodniej pierwsze tego rodzaju jednostki w policji lub/i żandarmerii posiadało dopiero 10 krajów:

 • Niemcy (GSG-9, SEK),
 • Francja (BRI-BAC, GIPN, GIGN),
 • Austria (Cobra),
 • Finlandia (Karhu),
 • Holandia (BSB),
 • Belgia (ESI Diane),
 • Włochy (NOCS),
 • Dania (AKS),
 • Norwegia (BT Delta)
 • Szwajcaria (Enzian, Stern, Diamant, GIGG itp.).

To właśnie po wizycie delegacji polskiego MSW w jednej z nich, fińskiej Poliisin valmiusyksikkö Karhu-ryhmä, zapadła decyzja o utworzeniu wzorowanego na niej wydziału przy Komendzie Stołecznej MO – jeśli nie liczyć formowania małych pododdziałów o raczej antydywersyjnym jeszcze niż antyterrorystycznym charakterze w Jugosławii, jako pierwszego w bloku wschodnim po utajnionej wówczas Grupie A radzieckiego KGB.

Zgodnie z decyzją ministra spraw wewnętrznych z 28 lutego 1976 r. „w sprawie utworzenia Wydziału Zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicji do zwalczania aktów przemocy”, do jego zadań należało m.in. przeciwdziałanie i fizyczne zwalczanie zagrożeń aktami terroru oraz likwidacja sytuacji szczególnie niebezpiecznych, stanowiących poważne zagrożenie dla ładu, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie Warszawy i całego kraju, w tym prowadzenie pościgów i zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców, a także wspieranie taktyczne BOR, ogniw kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych MO oraz Wojsk Ochrony Pogranicza.

Pierwszy skład Wydziału tworzyło 47 specjalnie dobranych funkcjonariuszy, podzielonych na pięć sekcji bojowych.

Od tamtej pory jednostka przeszła wiele zmian organizacyjnych, podporządkowania i nazw (patrz s. 16 i „SPECIAL OPS” 4/2011), a w kraju powstała również sieć wzorowanych na niej, mniejszych pododdziałów na szczeblu komend wojewódzkich, znanych dziś jako Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji (SPAP) i Sekcje Antyterrorystyczne (SAT).

40 LAT HISTORII

1976-02-22 – powstanie Wydziału Zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej (47 pierwszych funkcjonariuszy podzielonych na 5, następnie 7 sekcji bojowych).

1982 – jednostka Rozkazem 0127/82 MSW została powiększona do 273 funkcjonariuszy. Oprócz pionu bojowego (8 sekcji, w tym jedna sekcja kobiet) utworzono – w związku z licznymi porwaniami samolotów – skrzydło ochrony lotów (5 sekcji, pełniących służbę w formie patroli specjalnych na pokładach samolotów krajowych linii „LOT”), a także sekcję techniczną jako część logistyczną.

1983 – zmiana nazwy na Wydział Zabezpieczenia Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych.

1990 – rozwiązanie w związku z powszechnym dostępem do paszportów i ustaniem porwań samolotów skrzydła ochrony lotów i sekcji kobiecej, zmiana kierownictwa. Jednostka zmienia nazwę na Wydział Antyterrorystyczny Komendy Stołecznej Policji (202 etatów). Pion bojowy (osiem sekcji) poszerzono o sekcję minersko-pirotechniczną, utworzony został Sztab, Pluton Ochrony, do Sekcji Technicznej dodano Sekcję Transportu.

1992 – pion bojowy (siedem sekcji) Wydziału AT KSP uzupełniono o Sekcję Szkoleniową oraz Sekcję Negocjacji z etatem psychologa. Powiększono Sekcję Pirotechniczną do 10 osób. Stan etatowy Wydziału: 207 policjantów plus 2 etaty cywilne.

1996-04-24 – na stacji benzynowej Shell przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie podczas próby rozpoznania ładunku wybuchowego zostaje śmiertelnie ranny od jego wybuchu st. asp. Piotr Molak ps. „Krasnal” (pośmiertnie mianowany na stopień podkomisarza, odznaczony pośmiertnie medalem „Za Odwagę”).

2000 – Wydział AT KSP zostaje przemianowany na Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Warszawie (pion bojowy podzielony na referaty: 5 bojowych, strzelców wyborowych, negocjacji, ds. szkolenia; pion administracyjno-techniczny: referat techniczny, transportu i służba zdrowia; szefowi sztabu oprócz plutonu ochrony podporządkowano pluton antyterrorystyczny, funkcjonujący wcześniej w składzie Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie.

2003-01-14 – warszawski SPAP zostaje wcielony do Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji jako dwa odrębne Zarządy: Zarząd Bojowy (5 wydziałów bojowych i wydział szkolno-snajperski) oraz Zarząd Wsparcia Bojowego (sekcja techniczno-transportowa, sekcja negocjacji, sekcja sztabowa, pluton ochrony i służba zdrowia). Komórka minersko-pirotechniczna i referat zabezpieczenia antyterrorystycznego lotniska na Okęciu pozostają w strukturze KSP.

2003-03-06 – podczas szturmu na posesję w Magdalence pod Warszawą, gdzie ukrywało się dwóch poszukiwanych przestępców, zginęło od wybuchu bomby-pułapki dwóch policjantów (naczelnik Wydz. I Bojowego kom. Marian Szczucki ps. „Maniek”, awansowany pośmiertnie na nadkomisarza, i Dariusz Marciniak ps. „Kaczor”, mianowany pośmiertnie na pierwszy stopień oficerski podkomisarza, odznaczeni przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski), a ponad 17 zostało rannych.

2003-06-15 – z połączenia dwóch Zarządów powstaje Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, bezpośrednio podległe Komendantowi Głównemu Policji.

2004-05-31 – BOA KGP zostaje przekształcone w Zarząd Operacji Antyterrorystycznych Biura-Głównego Sztabu Komendy Głównej Policji (pion bojowy: 5 wydziałów bojowych, sekcja szkolno-szturmowa, sekcja negocjacji, sekcja strzelców wyborowych; wydział wsparcia bojowego, zespół zabezpieczenia obiektów, sekcja zabezpieczenia technicznego i transportu, sekcja sztabowa, zespół medyczny).

2008-04-14 – reaktywacja Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP jako centralnej jednostki kontrterrorystycznej polskiej policji (pion bojowy i wsparcia: 4 wydziały bojowe, sekcja negocjacji, wydział ds. szkolenia, wydział rozpoznania; pion logistyki: wydział zabezpieczenia technicznego i transportu, ochrona obiektu).

2010, 2013, 2015, 2016 – kolejne zmiany struktury wewnętrznej BOA KGP.

Współczesne Biuro Operacji Antyterrorystycznych powstało 14 kwietnia 2008 r. jako samodzielna komórka, podporządkowana bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji. Dziś to ponad 180-osobowa, nowoczesna, centralna jednostka kontrterrorystyczna polskiej policji, odpowiadająca standardom europejskim i światowym.

Na podstawie Zarządzenia nr 2 KGP z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, BOA realizuje zadania związane z fizycznym zwalczaniem terroryzmu oraz organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem działań Policji w tym zakresie. Do jego zadań należy przede wszystkim:

1. Prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do fizycznego zwalczania zamachów terrorystycznych, w szczególności działań o znacznym stopniu skomplikowania, a także realizowanych w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego.
Umiejętność prowadzenia działań w tak specyficznych warunkach nakłada na BOA KGP dodatkowe wymogi w zakresie specjalistycznego wyszkolenia funkcjonariuszy oraz dysponowania specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem indywidualnym;

2. Prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;

3. Prowadzenie negocjacji policyjnych;

4. Wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;

5. Wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i biur KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających specjalnych kwalifikacji i umiejętności;

6. Koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych oraz negocjacji policyjnych.

Oprócz tego BOA pełni funkcję specjalnej jednostki interwencyjnej, o której mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy takimi jednostkami państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz.Urz. UE L 210 z 6.08.2008, s. 73).

Ponieważ, jak stwierdzono w jej treści, żadne państwo członkowskie Unii nie dysponuje wszystkimi środkami, zasobami i wiedzą techniczną, które są potrzebne do skutecznego reagowania na wszelkie możliwe specyficzne sytuacje kryzysowe lub o dużej skali, wymagające szczególnej interwencji, kluczowe znaczenie ma możliwość zwrócenia się przez każde z nich do innego państwa członkowskiego z prośbą o pomoc. Może ona polegać na dostarczeniu wnioskującemu państwu sprzętu lub wiedzy fachowej, ale również na przeprowadzeniu działań bojowych na jego terytorium, jako wsparcie dla miejscowego odpowiednika.

Przedstawiciele BOA KGP czynnie uczestniczą w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, powołanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz funkcjonującej w nim Stałej Grupy Eksperckiej, a także w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Proliferacji Broni Masowego Rażenia przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Prowadzą również ścisłą współpracę z Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Szczegóły aktualnej struktury Biura określa Decyzja Dyrektora BOA KGP z 18 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą jednostka składa się z kierownictwa (dyrektor i jego zastępca), dwóch Wydziałów Bojowych po cztery Sekcje Bojowe w każdym, Wydziału Koordynacji i Szkolenia Bojowego, Wydziału Wsparcia Operacyjnego, Wydziału Wsparcia Technicznego oraz jednoosobowego stanowiska do spraw opiniodawczo-doradczych (pod kątem prawnym) Pełniący całodobowo dyżury w pełnej gotowości do działania pion bojowy nadzorowany jest przez zastępcę dyrektora BOA i – poza stałym doskonaleniem zawodowym, utrzymywaniem wysokiej sprawności fizycznej oraz nabywaniem przydatnych umiejętności i uprawnień – przeznaczony przede wszystkim do wykonywania zadań bojowych i wsparcia bojowego w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia lub dokonania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w szczególności:

 • uprowadzenia środka transportu w komunikacji lądowej, wodnej i lotniczej lub zajęcia innego obiektu, w tym z przetrzymywaniem zakładników,
 • uprowadzenia osób,
 • bezpośredniego użycia urządzeń wybuchowych lub innych niebezpiecznych środków oraz zagrożenia lub zamachu na zdrowie, życie lub wolność osób chronionych.

Może ponadto wspierać działania jednostek i komórek organizacyjnych Policji wymagające prowadzenia działań bojowych z użyciem specjalistycznych sił, środków lub stosowania specjalnej taktyki, w celu zatrzymania osób uznanych za szczególnie niebezpieczne, członków zorganizowanych grup przestępczych o charakterze zbrojnym oraz innych osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Czytaj też: Legionowo w płomieniach, czyli zawody OGIEŃ NA OGIEŃ >>>

BOA najczęściej wykonuje zadania zlecone na rzecz CBŚ KGP, polegające na zatrzymywaniu najbardziej niebezpiecznych przestępców, przeprowadza także konwoje zagraniczne osób ściganych Europejskim Nakazem Aresztowania.

Oprócz tego Wydziały Bojowe realizują zadania związane z:

 • ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób ochranianych, wspomagając działania Biura Ochrony Rządu grupami wsparcia taktycznego podczas zabezpieczenia wizyt przedstawicieli innych państw oraz wymagających szczególnej ochrony imprez masowych (np. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Szczyt NATO, Dni Młodzieży) i uroczystości narodowych,
 • przygotowują się do prowadzenie działań bojowych w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania radiacyjnego i nuklearnego (CBRN),
 • wykonują zadania podwodne
 • oraz mogą wspierać działania ratownicze w sytuacjach kryzysowych (zagrożenia lub wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii technicznych i w innych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzi), w szczególności z powietrza i na obszarze wód.

Obecnie poszczególne Sekcje Bojowe mają poza typowym dla wszystkich wyszkoleniem szturmowym dodatkowe profile:

 • pierwsze dwie sekcje Wydziału I koordynują i prowadzą działania bojowe w środowisku narażonym na czynniki CBRN,
 • pozostałe dwie z tego wydziału specjalizują się w działaniach z użyciem technik kamuflażu i realizowanych w ubraniach cywilnych.
Nowe uzbrojenie i wyposażenie

Dzisiejsze uzbrojenie i wyposażenie BOA w niczym nie ustępuje używanym przez najlepsze jednostki kontrterrorystyczne w Europie i na świecie.

Podstawową bronią operatorów są niemieckie 9 mm pistolety maszynowe HK MP5 A5 plus wytłumione MP5 SD z celownikami holograficznymi L-3 EOTech HWS.552
i skrócone MP5K PDW z kolbą BT-20151 składaną na bok, z celownikami kolimatorowymi Aimpoint Micro T1 oraz 5,56 mm subkbk HK416 A5 z lufą długości 11 cali, wyposażone w HWS.552 z zamocowanym na pojemniku na baterię laserowym wskaźnikiem celu LBC lub laserowy wskaźnik celu L-3/Insight ATPIAL-C (AN/PQ15), latarkę taktyczną Inforce WML i w tłumik dźwięku BT Rotex V (używane wcześniej HK G36C i K zostały przekazane do lokalnych pododdziałów AT).

Niektóre karabinki zaopatrywane są w zmodyfikowane w jednostce kolby Magpul MOE, o zmniejszonej wysokości stopki. Uzupełniają je karabiny HK417 (w tym nowe A2) Assaulter z krótką 12-calową lufą na silniejszą amunicję 7,62 mm NATO, do których używane są celowniki optyczne Nightforce NXS Compact o powiększeniu 1–4x24 z zamontowanym dodatkowo na tubusie miniaturowym kolimatorem Docter Optic oraz laserowym wskaźnikiem celu Laser Devices DBAL-A2 i oświetleniem taktycznym firmy SureFire.

W użyciu jest też wersja wyborowa Sniper z lufą długości 20 cali i celownikiem Schmidt-Bender PM II 3–12x50 lub nowszym Nightforce 8–32x56 NXS.

Najnowsze wyborowe karabiny samopowtarzalne w arsenale BOA to PredatOBR 7,62 amerykańskiej firmy LaRue Tactical na ten sam nabój, z łatwo demontowaną lufą długości 14,5 cala, celownikiem US Optics MR10 1,8-1037 doposażonym w zamocowany ukośnie z boku miniaturowy kolimator Leupold Delta Point Pro 2,5 MOA.

Snajperzy BOA używają także powtarzalnych karabinów na trzy typy amunicji:

 • 7,62 mm fińskie Sako TRG-22 i przejęty od CBA brytyjski Accuracy International AW-F, strzelające silniejszą amunicją .338
 • Lapua Magnum Sako TRG-42 z kolbą składaną STRSFG i jeden AI AWM-F (również z CBA)
 • oraz najnowszy wielkokalibrowy kanadyjski Cadex CDX-50 na nabój .50 BMG (12,7 mm x 99 NATO).

W tym ostatnim kalibrze BOA nabyła w tym roku również jeden egzemplarz antysprzętowego samopowtarzalnego karabinu M82A1M amerykańskiej firmy Barrett.
Wykorzystywane do nich celowniki optyczne mogą zostać uzupełnione przystawkami noktowizyjnymi NSV80.

Broń krótka to sprawdzone 9 mm Glocki 17 z oświetleniem taktycznym GTL51 ze zintegrowanym wskaźnikiem laserowym, w tym wersje Tactical przystosowane do montażu tłumika dźwięku BT Impuls IIA.
Uzupełniają je kompaktowe G19 oraz łatwiejsze do ukrycia podczas działania po cywilnemu subkompaktowe G26 tego samego kalibru.

Do celów szkoleniowych wykorzystywane są wersje T strzelające treningową amunicją barwiącą Simmunition FX.

Breacherzy używają oprócz podstawowej broni także krótkolufowych bezkolbowych strzelb M870 MCS kalibru 12 amerykańskiej firmy Remington (tzw. entry-gun/ballistic breaching tool) ze specjalnym urządzeniem wylotowym Remington Exit Tactical Cylinder.

W arsenale jednostki pozostaje także 7,62 mm km PK, a do dyspozycji są również 40 mm granatniki HK69 i strzelające paralizatory elektryczne Taser X26.

W tym roku BOA uzupełniła ostatnio używane izraelskie hełmy RB303AUS LW firmy Rabintex (odpowiednik TC3002) nowymi Baltskin Unified High Cut Viper firmy Revision Military, oprócz których stosowane są również lekkie kaski ochronne produkcji amerykańskiej Pro-Tec Ace-Water.

Operatorzy otrzymali także najnowsze miniaturowe monokulary noktowizyjne MU3M „Koliber” polskiej spółki PCO.

Do działania w warunkach zagrożenia skażeniami CBRN operatorzy BOA wykorzystują niemieckie aparaty oddechowe Dräger PSS 7000 (EN 137) z pełnotwarzową maską FPS7000, 6,5-litrową butlą na sprężone powietrze i elektroniczną jednostką monitorującą Bodyguard 7000.

W użyciu są także najnowsze generacje masek Scott GRS z modułem wzmacniania głosu, starsze M95 Scott, Promask 98 i MT-213/2.

Warto wspomnieć, że w 2014 r. BOA wzbogaciło się o dwie półsztywne łodzie bojowe do akcji morskich „RIB 9 m” firmy Sportis z zaburtowymi silnikami Mercury 2x250 KM. W hołdzie kolegom poległym w 2003 r. w Magdalence nadano im imiona „Maniek” i „Kaczor”.

Pierwsza i druga Sekcja Bojowa Wydziału II to specjaliści od działania na akwenach i z wykorzystaniem środków transportu wodnego.
BOA szkoli płetwonurków bojowych wykorzystujących aparaty oddechowe o obiegu zamkniętym (tlenowe Aqua Lung CODE) oraz rozwija zdolności do interwencji na jednostkach pływających i w obiektach hydrograficznych, jak również neutralizacji ładunków wybuchowych w środowisku wodnym, m.in. we współdziałaniu z Morskim Zespołem Bojowym B JW GROM oraz JW Formoza, a także Wydziałem Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkolenie nurkowe prowadzone jest w morzu, akwenach śródlądowych, pod lodem, w jaskiniach, budowlach takich jak tamy, śluzy i zalane zbiorniki itp.
Sekcja III i IV tego Wydziału przygotowana jest na zaawansowanym poziomie do działań bojowych i ratowniczych z wykorzystaniem technik wysokościowych oraz śmigłowca.

Należący również do pionu bojowego Wydział Koordynacji i Szkolenia Bojowego to Sekcja Szkoleniowo-Bojowa, Zespół Koordynacji Krajowej i Międzynarodowej oraz odtworzony w 2013 r., po prawie pięciu latach przerwy, Zespół Medyczny.

Pierwsza z tych komórek odpowiada zgodnie z nazwą za planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodowego oraz kursów specjalistycznych w Biurze, a także w ramach centralnego doskonalenia funkcjonariuszy pozostałych pododdziałów antyterrorystycznych policji.
Prowadzi także postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów do BOA oraz analizuje przebieg działań prowadzonych przez tego typu jednostki w kraju i za granicą (także komórki minersko-pirotechniczne), w celu doskonalenia form i metod działania Biura.
W tym ostatnim uczestniczy także Zespół Koordynacji, do którego należy również:

 • organizowanie i koordynowanie współpracy z zagranicznymi jednostkami kontrterrorystycznymi (zwłaszcza w ramach unijnej grupy współpracy takich jednostek Atlas – „Special Ops” 7–8/2010),
 • koordynowanie lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów uprawnionych do samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych,
 • a także organizowanie i prowadzenie ćwiczeń oraz treningów z użyciem materiałów wybuchowych.

Zespół Medyczny bierze udział w działaniach bojowych jako zabezpieczenie medyczne i wsparcie działań ratowniczych, pełni taką funkcję podczas szkoleń i treningów BOA oraz prowadzi szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego dla policjantów Biura, a także innych pododdziałów AT. Służą w nim ratownicy medyczni, podtrzymujący swe kwalifikacje w ramach praktyk zawodowych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych lub Pogotowiu Ratunkowym.

Oba Wydziały Wsparcia nadzorowane są bezpośrednio przez dyrektora BOA.

Czytaj też: Rok 2016 – podsumowanie >>>

Wydział Wsparcia Operacyjnego składa się z:

 • Sekcji Sztabowej, która poza codzienną pracą kancelaryjną bierze udział w planowaniu i organizowaniu działań bojowych Biura oraz uczestniczy w nich zgodnie ze swą specjalizacją,
 • Sekcji Negocjacji (jedyna taka w pododdziałach antyterrorystycznych polskiej policji),
 • Sekcji Strzelców Wyborowych (którzy również tylko w BOA stanowią wydzieloną komórkę – w SPAP i SAT wchodzą w skład sekcji bojowych, co stwarza pewne ograniczenia),
 • Zespołu Obserwacji i Techniki Specjalnej
 • oraz Zespołu Zabezpieczenia Operacyjnego.

Do zadań strzelców wyborowych należy:

 • rozpoznanie snajpersko-taktyczne miejsc planowanych działań bojowych,
 • zabezpieczenie działań operatorów z Wydziałów Bojowych oraz Wydziału Koordynacji i Szkolenia Bojowego,
 • zabezpieczenie kontrsnajperskie wizyt i uroczystości z udziałem osób podlegających ochronie w rozumieniu Ustawy z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (DzU z 2014 r., poz. 170),
 • koordynowanie działań innych strzelców wyborowych biorących udział w działaniach antyterrorystycznych i ich szkoleń doskonalących.

Ta sekcja określa również standardy uzbrojenia i wyposażenia dla policyjnych strzelców wyborowych.

Zespół Obserwacji zajmuje się przede wszystkim kompleksowym rozpoznaniem i dokumentacją miejsc planowanych działań BOA oraz w razie potrzeby doraźną skrytą obserwacją z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Zabezpieczenie Operacyjne skupia się na wspieraniu działań w strefie skażeń CBRN, współpracuje pod tym kątem z jednostkami interwencyjnymi skupionymi w Grupie Atlas oraz z krajowymi instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania i likwidacji zagrożeń powodowanych użyciem do celów przestępczych broni niekonwencjonalnej. Wykonuje także zadania minersko-pirotechniczne, lokalizując, rozpoznając, usuwając bądź neutralizując na miejscu niebezpieczne materiały i urządzenia wybuchowe w ramach wspierania innych komórek BOA oraz w sytuacjach kryzysowych.

Ważnym elementem tego zespołu są dwa psy służbowe, szkolone typowo do kontrterrorystycznych działań bojowych i ich przewodnicy.
Dzięki pomocy francuskiej GIGN w 2015 r. udało się pozyskać dwa tak wytresowane owczarki belgijskie malinois, które odgrywają nieocenioną rolę podczas współdziałania z sekcjami bojowymi.

Wydział Wsparcia Technicznego, podzielony na Sekcję Zabezpieczenia Działań oraz Zespół Zabezpieczenia Obiektów, zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem obsługi transportowej Biura, gospodarki materiałowo-technicznej, w tym sprzętu, uzbrojenia, ochroną siedziby i obiektów jednostki, alarmowaniem personelu, wydawaniem broni i sprzętu alarmowego, ewidencjonowaniem zdarzeń itp.

W BOA KGP służą policjanci spełniający wysokie wymagania w zakresie sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych umożliwiających sprawną pracę zespołową w warunkach wysokiego poziomu stresu.

Kandydatem do pracy w BOA KGP może być policjant w służbie stałej, który ochotniczo chce poddać się procesowi kwalifikacyjnemu do służby w tej jednostce, przedłożył życiorys z wnioskiem o przyjęcie, aktualne wyniki badań psychologicznych, określające intelektualne i osobowościowe predyspozycje do wykonywania zadań w pionie bojowym oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w testach sprawnościowych.

Pierwszy etap po weryfikacji tych dokumentów to rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której musi odpowiednio zaprezentować swoją osobę i motywację, którą kieruje się zgłaszając do BOA.
Preferowani są funkcjonariusze z wyższym wykształceniem i przydatnym doświadczeniem z dotychczasowej służby, o umiejętnościach, osiągnięciach oraz zainteresowaniach zgodnych z profilem jednostki.
Wybrani kandydaci poddawani są testom sprawnościowym, podczas których sprawdzane są ich cechy psychomotoryczne, takie jak: szybkość, zwinność, wytrzymałość, siła, koordynacja ruchowa oraz umiejętność pływania i odporność na wykonywanie zadań na wysokości. Obejmują one skok w dal z miejsca, bieg zwinnościowy, wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce (minimum o masie własnego ciała), podciąganie na drążku, uginanie ramion w podporze na poręczach, „brzuszki”, czyli siady z leżenia w czasie 1 minuty, test Coopera (przebiegnięcie maksymalnego dystansu w 12 min) i pływanie na dystansie 50 m.
Wyselekcjonowanych najsprawniejszych ochotników czeka jeszcze jednodniowy test kwalifikacyjny, który powtarza niektóre z wyżej wymienionych ćwiczeń, które tym razem trzeba wykonać w określonym czasie lub liczbie powtórzeń oraz obejmuje strzelanie z broni krótkiej na czas, pływanie na 200 m z zanurkowaniem po przedmiot na dnie basenu, skok do wody z minimum 5 m i przepłynięcie maksymalnej odległości pod wodą bez wynurzania, wejście na 5-metrową linę za pomocą samych rąk oraz pokonanie wyczerpującego toru przeszkód w bazie BOA.
Do tego dochodzi próba wysokościowa w postaci zjazdu na komendę tzw. kolejką amerykańską.

Pozytywne zaliczenie tych prób uprawnia do skierowania na specjalistyczne badania medyczne (m.in. wysiłkowe badanie serca, audiometryczne, okulistyczne, neurologiczne z EEG, spirometria) oraz psychologiczne według specjalnego profilu opracowanego przez policyjnych psychologów z KGP dla policjantów wykonujących zadania antyterrorystyczne, rozmowę z psychiatrą i testy psychotechniczne.

Jeśli komisja lekarska MSW uzna ochotnika za zdolnego fizycznie i psychicznie do służby w AT, czeka go jeszcze dziewięciomiesięczny kurs uzupełniający, podczas którego nabywają umiejętności niezbędne do realizacji zadań w pionie bojowym BOA.
Jeśli w jego trakcie ujawnią się jakiekolwiek cechy dyskwalifikujące, zostaje odesłany do poprzedniego miejsca pełnienia służby.

Biuro ściśle współpracuje z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkołą Policji w Pile i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, korzystając z ich obiektów szkoleniowych.

Poza typowymi umiejętnościami taktycznymi, niezbędnymi w działaniach szturmowych w różnych obiektach i warunkach funkcjonariusze BOA uczestniczą w szkoleniu m.in. z zakresu medycyny ratowniczej i taktycznej, spadochronowym, z zakresu negocjacji policyjnych, doskonalenia technik prowadzenia pojazdów oraz szkolenia z zakresu informatyki i języków obcych.

Czytaj też: „Zielone Berety” - in extremis >>>

Dla rozwoju BOA i osiągnięcia obecnego poziomu wyszkolenia niebagatelne znaczenie miała możliwość nawiązania szerokich kontaktów zagranicznych, z czołowymi, ale i tymi mniej nagłośnionymi odpowiednikami z innych krajów.

Reprezentując Polskę w ramach europejskiej grupy zadaniowej ATLAS, uczestniczy w wymianie doświadczeń przede wszystkim w ramach czterech grup roboczych:

 • BUILDINGS – działania bojowe w budynkach,
 • C2 (Command control) – dowodzenie działaniami policyjnymi w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
 • ENTRY – pokonywanie przeszkód budowlanych podczas działań bojowych
 • oraz NEGO – wymianie informacji w zakresie negocjacji policyjnych.

Bierze też udział w szkoleniach „Aircraft Working Group”, głównie z francuską GIGN i GSG-9 niemieckiej Bundespolizei.

W Niemczech polscy operatorzy trenowali reagowanie na sytuacje zakładnicze w największych typach samolotów pasażerskich na jednym z największych lotnisk Europy – we Frankfurcie nad Menem, a wcześniej z GIGN na terenie francuskiego lotniska Deols Chateauroux (Indre).

Operacje typu Maritime Counter Terrorism na dużych statkach ćwiczyli m.in. z jednostkami z Litwy, Łotwy i Estonii oraz holenderską BSB.

Operatorzy z sekcji bojowych, instruktorzy WKiSB i snajperzy BOA uczestniczyli w warsztatach i kompleksowych ćwiczeniach rozwiązywania kryzysowych sytuacji zakładniczych np. z portugalską GOE, czeską URNą i SEP ze Słowenii, breacherzy poznawali rozwiązania fińskie, a ostatnio przedstawiciele jednostki brali udział w dużym ćwiczeniu międzynarodowym na Węgrzech.

Obecnie, po serii wspólnych treningów strzelców wyborowych Biura z odpowiednikami z kilkunastu krajów, m.in. na terenie Polski, Słowacji i Czech, w zakresie wczesnego rozpoznania obiektu, zabezpieczenia działań grup szturmowych oraz neutralizacji zagrożenia, BOA przewodniczy w Grupie ATLAS, zajmującej się strzelectwem długodystansowym.

Biuro regularnie organizuje także specjalistyczne spotkania i duże ćwiczenia w Polsce dla partnerskich jednostek z wielu państw Atlasu, których nie sposób tu wymienić – do najciekawszych, jak niedawne czerwcowe w Warszawie i wcześniejszych krajowych można było przeczytać na bieżąco w poprzednich numerach „SPECIAL OPS”.

BOA jest również uczestnikiem wielu przedsięwzięć poza granicami kraju, niezwiązanych z unijną Grupą ATLAS. Należą do nich m.in. szkolenia wysokościowe w Polizia di Moena we włoskich Dolomitach, a także szkolenia/konferencje specjalistyczne, jak np. z zakresu medycyny lub zagrożeń CBRN, w tym w USA, m.in. z Illinois State Police, FBI HRT czy w zakresie działania na rzekach z Navy SEAL.

Czytaj też: Primo-Intervenant 1 >>>

W kraju wraz z powstaniem Biura sformalizowano na podstawie specjalnego porozumienia i zacieśniono współpracę szkoleniową z wojskową jednostką kontrterrorystyczną GROM. Obejmuje ona:

 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń na rzecz partnera,
 • udostępnianie swych instruktorów i obiektów szkoleniowych, sprzętu technicznego, transportu lądowego, wodnego i powietrznego,
 • organizowanie wspólnych ćwiczeń
 • oraz wymianę informacji z zakresu modernizacji bazy szkoleniowej.

Poza wsparciem budowy zdolności BOA do działań wodnych, GROM przeszkolił grupę funkcjonariuszy Biura w skokach spadochronowych z dużych wysokości HALO/HAHO.

Wytykana czasem BOA mniejsza liczba realizacji zadań na rzecz różnych komórek organizacyjnych policji niż w przypadku innych pododdziałów wynika właśnie z intensywności szkolenia, poszerzania wiedzy i utrzymywania stałej gotowości do reagowania w przypadku pojawienia się najtrudniejszych, złożonych operacji zakładniczych, zwłaszcza w trudnych, dużych obiektach, o charakterze masowym i przy użyciu przez terrorystów najniebezpieczniejszych rodzajów broni.

Choć takie sytuacje są relatywnie rzadkie, to wiążą się z najwyższym stopniem zagrożenia i dlatego do ich rozwiązania konieczne są szczególne siły, środki oraz zdolności.
I to jest właśnie główne przeznaczenie centralnej jednostki kontrterrorystycznej, natomiast – inaczej niż w przypadku pozostałych pododdziałów oraz „realizacji” CBŚP, których rola polega w pierwszej kolejności na zapewnieniu taktycznego wsparcia siłowego innym komórkom policji – funkcja bieżącego wspierania działań policji ma tu charakter drugorzędny.

BOA powinna zdobywać doświadczenia również w takich akcjach oraz wspomagać inne piony, zwłaszcza podczas trudnych i szeroko zakrojonych uderzeń w świat przestępczy, ale nie powinno to kolidować z jej priorytetowym zadaniem, ani być polem do rywalizacji w statystykach.

W 2014 r. dyrektor BOA opracował koncepcję Centralnego Odwodu Antyterrorystycznego Komendanta Głównego Policji (COAT KGP), tworzonego na wypadek kryzysu, w przypadku gdy do jego rozwiązania nie wystarczają siły i środki lokalnej jednostki.
Proponowane rozwiązanie centralnego koordynowania sił kierowanych wówczas do działania z BOA i pozostałych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, z uwzględnieniem obowiązku utrzymania możliwości reagowania na obszarze całego kraju, zostało zaakceptowane przez Komendanta Głównego i wprowadzone jego zarządzeniem nr 13 z 10 czerwca 2015 r.

W Zarządzeniu nr 19 KGP z 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji (Dz.Urz. KGP z 2015 r., poz 52) określono, że dowódcą COAT KGP zostaje w przypadku uruchamiania odwodu dyrektor lub zastępca dyrektora BOA KGP.
Wprowadzono nowe zasady podległości i sposób kierowania do działań jednostek antyterrorystycznych Policji.Na co dzień podlegają one pod właściwych Komendantów Wojewódzkich, ale z chwilą uruchomienia COAT KGP wchodzą w jego system kierowania i podlegają dowódcy odwodu, który to kieruje je do działań oraz koordynuje wykorzystanie ich sił i środków w skali kraju. Zapewniło to znaczące uproszczenie procesu kierowania jednostek antyterrorystycznych do działań („SPECIAL OPS” 3/2016).

BOA KGP, pomimo niebezpiecznych zawirowań wokół niego, związanych z w ostatnim momencie odwołanymi, zupełnie nietrafionymi pomysłami z lutego br. o włączeniu do struktur CBŚP, które de facto pozbawiłoby polską policję dedykowanej centralnej jednostki kontrterrorystycznej, na szczęście utrzymało ten status.

BOA KGP w 40. roku historii naszych jednostek antyterrorystycznych może pochwalić się ugruntowaną i niepodważalną opinią policyjnego oddziału do walki z terroryzmem, spełniającego europejskie i światowe standardy.

Czytaj też: Primo-intervenant 2 >>>

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Marian Marian, 19.08.2019r., 21:17:59 Całkowicie zbędna, amatorska formacja. Policja w Polsce nie jest zdolna do ŻADNYCH DZIAŁAŃ BOJOWYCH PRZECIWKO WYMAGAJĄCYM PRZECIWNIKOM. UDOWODNIŁA TO JUŻ WIELOKROTNIE BLAMAŻAMI: TJ. MAGDALENKA, SANOM, RYBNIK, BRAK REAKCJI PRZECIWKO BANDYTOM CO PRZEJECHALI Z NIEMIEC PO NAPADZIE CAŁĄ POLSKĘ A ZWINĘLI ICH UKRAIŃCY ZARAZ ZA GRANICĄ POLSKI :):) POLICJANCI TO SIĘ NADAJĄ DO MANDATÓW - SKORO JEST GROM TO POWINIEN BYĆ KIEROWANY DO ZADAŃ CT/HR A A BW ROZPRACOWYWAĆ TERRORYZXM. TO I TAK CZYSTO TEORETYCZNE ZAGROZENIE, A POLICJANCI NAWET W PROSTEJ SYTUACJI W SANOKU ZAWIEDLI PO CAŁOŚCI.WIE TO KAŻDY KTO ZNA TĘ SYTUACJĘ NIE TYLKO Z GAZET .....PISMAK NASKROBIE CO MU SIĘ KAŻE A I TAK MA ZERO POJĘCIA./

Powiązane

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku » Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami » Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Kamizelki taktyczne którą wybrać »

Kamizelki taktyczne którą wybrać » Kamizelki taktyczne którą wybrać »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Spotkanie twarzą w twarz na Eurosatory

Spotkanie twarzą w twarz na Eurosatory Spotkanie twarzą w twarz na Eurosatory

Dobierz buty do warunków pogodowych »

Dobierz buty do warunków pogodowych » Dobierz buty do warunków pogodowych »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą » Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.