Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

WZD MOSG

Wydział Zabezpieczania Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej na co dzień wykonuje swoje statutowe obowiązki zgodne ze słowami znanej pieśni „Morze, nasze morze, wiernie Ciebie będziem strzec, mamy rozkaz cię utrzymać ..." Zdjęcia: Mateusz J. Multarzyński, Sławek Dorochowicz/MOSG, Andrzej Krugler

Morski Oddział Straży Granicznej na co dzień wykonuje swoje statutowe obowiązki zgodne ze słowami znanej pieśni „Morze, nasze morze, wiernie Ciebie będziem strzec, mamy rozkaz cię utrzymać ..." Zdjęcia: Mateusz J. Multarzyński, Sławek Dorochowicz/MOSG, Andrzej Krugler

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

The Polish Border Guard Maritime Unit's Tactical Team (the Operational Security Detachment) is the only special subunit in Poland of law-enforcement character that has the special authorization to conduct operations at sea, while - at the same time - being specialized in performing the most difficult and dangerous tasks on land and from the air.

Zdjęcia: Mateusz J. Multarzyński, Sławek Dorochowicz/MOSG, Andrzej Krugler

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Geneza i zadania Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG)

Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) powstał 1 sierpnia 1991 r. i odpowiada za ochronę 639,87 km północnej granicy Polski – w tym obecnie:

  • 395,31 km granicy morskiej,
  • dwóch ponad 22-kilo­metrowych odcinków rozgraniczających nasze morze terytorialne od wód należących do Niemiec i Rosji,
  • odcinków granicy lądowej z ob­wodem kaliningradzkim Rosji – 0,85 km i z Niemcami – 168,91 km,
  • a także morskich granic wód wewnętrznych na Zalewie Wiślanym, Szczecińskim i Jeziorze Nowowarpieńskim.

Zgodnie z międzyna­rodowym prawem morskim, Ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich oraz Ustawą o Straży Granicznej, to właśnie MOSG jest jedyną formacją upoważnioną do zatrzymywania do kontroli stat­ków na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, zwłaszcza gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na ich pokładzie lub na skutek zawiadomienia o nim, a także zmuszania jednostki pływającej do zawinięcia do wskazanego portu.

Co szcze­gólnie ważne, tylko Straż Graniczna – w odróżnieniu od Policji i Ma­rynarki Wojennej – może w czasie pokoju w określonych sytuacjach kontynuować pościg za sprawcą przestępstwa na morzu poza grani­cę państwową, polską strefą ekonomiczną, a nawet na wodach mię­dzynarodowych.

W strefie odpowiedzialności MOSG zlokalizowane są nasze morskie platformy wydobywcze LOTOS Petrobaltic na Bałtyku i portowe instalacje o istotnym znaczeniu dla interesów państwa. Ich ochrona wymaga nie tylko zdolności do przeciwdziałania incydentom terrorystycznym – zagrożeniem są także np. prote­sty ekologów z organizacji Greenpeace, których akcje blokowania dostępu do wież wydobywczych tankowcom i statkom z dostawami żywności paraliżują pracę platform.

Działania SG w portach i na wodach przybrzeżnych zmierza­ją głównie do przeciwdziałania nielegalnej migracji, zapobiegania próbom przemytu narkotyków i innej kontrabandy na dużą skalę. O ile próby nielegalnego przekroczenia granicy na morzu stanowią w ostatnich latach rzadkość, to aktywność przemytnicza na tym od­cinku nie tylko nie zmalała, ale wciąż rośnie.

MOSG ochrania także ekonomiczne i ekologiczne interesy kraju na morzu. Strzegąc pol­skich wód terytorialnych i naszej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku (a jest to obszar równy wielkością połowie powierzch­ni Szwajcarii) funkcjonariusze tego Oddziału SG przede wszystkim działają w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, dodatkowo m.in. udaremniają nielegalne połowy, usuwają sieci kłusownicze.

Podczas wypełniania najtrudniejszych zadań ustawowych przez MOSG wsparcie bojowe i wymagające szczególnych umiejętności zapewnia mu jego Wydział Zabezpieczenia Działań, który poza ta­kim samym przygotowaniem do działań specjalnych jak w przypad­ku WZD z pozostałych Oddziałów SG, specjalizuje się w morskich, a zwłaszcza abordażowych operacjach MIO/VBSS (ang. Maritime Interdiction Operations/Visit, Board, Search and Seizure): błyska­wicznym wkraczaniu z szybkich łodzi, śmigłowca lub spod wody na pokład jednostek pływających, które np. nie zatrzymały się na we­zwanie do kontroli lub w celu zatrzymania niebezpiecznych osób.

Historię WZD otwiera powstanie w ramach Morskiego OSG w pierwszej połowie lat 90. małego plutonu specjalnego. W ramach dostosowywania struktur i form działania SG do jak najskuteczniej­szego wypełniania nałożonych na nią zadań, narodziła się wówczas koncepcja utworzenia w poszczególnych Oddziałach SG po pluto­nie specjalnym, składającym się wyłącznie z funkcjonariuszy za­wodowych, szkolonych na wzór policyjnych pododdziałów antyter­rorystycznych. Powołane w celu zwiększenia skuteczności w walce z przestępczością graniczną i w zabezpieczaniu granicy, przezna­czone były przede wszystkim do wykonywania zadań w szczegól­nie trudnych warunkach i sytuacjach zwiększonego zagrożenia, np. zatrzymywania niebezpiecznych przestępców lub pościgów za nimi.

1 kwietnia 1994 roku taki pluton sformowano Kompanii Od­wodowej Morskiego OSG, wspomagającej działania graniczne pro­wadzone przez załogi Strażnic i Granicznych Placówek Kontrolnych, ale proces jego wstępnego kompletowania rozciągnął się jeszcze na kolejny rok. Pierwsi kandydaci, zwłaszcza dowódcy, wnieśli ze sobą doświadczenie z kilku innych formacji.

Do plutonu trafili m.in. byli komandosi z Grupy Specjalnej Płe­twonurków Marynarki Wojennej, z któ­rych rozwinęła się obecna JW „Formoza”, z jedno­stek specjalnych wojsk lądowych (jednym z pierwszych dowódców plutonu był oficer by­łej 56. kompanii specjal­nej Pomorskiego Okręgu Wojskowego) oraz policyjni an­tyterroryści, z doświadcze­niem w różnych sportach i sztu­kach walki.W odróżnieniu od dwóch plutonów odwo­dowych kompanii, złożo­nych z funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, czyli odbywających roczną zastępczą służ­bę wojskową, w spe­cjalnym służyli wy­łącznie zawodowcy w randze oficerów, chorążych i pod­oficerów – z racji przynależności do Oddziału Morskie­go noszący stop­nie marynarskie.

W 1998 r. w Samo­dzielnej Kompanii Od­wodowej MOSG utworzono także grupę płetwonurków, która 3 stycznia 2000 r. zo­stała włączona do plutonu specjalnego.

Do zadań plutonu specjalnego należało:

– działanie na rzecz bez­pieczeństwa i porządku publicznego w wypadku zagrożenia terrory­stycznego w strefie nadgranicznej i na obszarze mor­skim (do 12 mil od wybrzeża),

– likwidacja zagrożeń zwią­zanych z wykryciem ma­teriałów niebezpiecznych (w przypadku ładunków wybuchowych ich roz­poznanie

– usuwa­niem i neutralizacją zajmowali się specjaliści wojskowi lub policyjni),

– wzmacnianie ekip kontrolnych podczas spraw­dzania jednostek pływają­cych na morzu i w porcie, zatrzymywanie ich oraz osób na pokładzie podejrzanych o popełnienie przestępstw granicznych,

 przeszukiwanie dna wskazanych akwenów oraz statków wewnątrz udzieliły w latach 90. Morskiemu OSG – w tym oczywiście plu­tonowi specjalnemu – in­struktorzy z amerykańskiej Straży Przybrzeżnej (US Coast Guard).

Część ko­mandosów SG z Gdańska, wraz z przedstawicielami kilku innych plutonów spe­cjalnych tej formacji, wzięła udział we wspólnym szkoleniu w „zielonej taktyce” na południo­wym wschodzie kraju z żołnierzami 23. Pułku brytyjskiej formacji specjalnej SAS.

Doświad­czenie w zatrzymywaniu osób próbujących nie­legalnie przekroczyć „zieloną granicę”, jakiej nie ma nad morzem, zdobywali podczas wzmacniania ochrony innych odcinków (np. Lubuskiego OSG), przerzucani tam czasowo na rozkaz Komendanta Głównego SG.

Po nowelizacji ustawy o Straży Granicznej w 2001 r. for­macja ta została dodatkowo upoważniona do działań związa­nych ze zwalczaniem coraz poważniejszej przestępczości gra­nicznej – związanej z nielegalną migracją, handlem ludźmi i przemytem, również w tej najgroźniejszej postaci: bro­ni i materiałów promieniotwórczych – nie tylko w strefie przygranicznej, ale także na terenie całego kraju. To zaś oznaczało znaczne rozszerzenie także pola działania plu­tonów specjalnych, poza dotychczasową rolę wspomaga­nia działań typowo granicznych.

1 czerwca 2006 roku, po rezygnacji SG ze służ­by kandydackiej, kompania odwodowa MOSG została w pełni uzawodowiona i przemianowana na Samodziel­ny Pododdział Odwodowy. W tej formie pododdział funkcjonował do 30 lipca 2007 roku, kiedy to został podporządkowany Zarządowi Zabezpieczenia Dzia­łań Komendy Głównej Straży Granicznej – nowej, centralnej jednostce organizacyjnej o charakte­rze specjalnym, jako II Wydział Zabezpieczenia Działań z siedzibą w Gdańsku.

ZZD miał nadzorować wszystkie Wy­działy pod względem merytorycznym i szkoleniowym, koordynować zakupy sprzętu, a w razie konieczności skierowa­nia do działań więcej niż jednego z nich, przejmować dowodze­nie całością użytych sił.W struktury Morskiego Oddziału SG i na jego zaopatrzenie Wydział powrócił 1 stycznia 2009 roku. W obu przypadkach nic się nie zmieniło w zakresie jego zadań – zmianie ulegała jedynie podległość służbowa. Od tamtej pory podlega Ko­mendantowi Morskiego OSG, który podejmuje decyzje o jego użyciu.

WZD MOSG wyróżnia się charakterem i specyfiką wykonywanych zadań służbowych, do których należy między innymi organizowanie i realizowanie działań specjalnych, realizacyjnych, kontrolnych, pre­wencyjnych, a także podejmowanie działań granicznych.

Do jego głów­nych zadań należy:

 • organizowanie działań w zakresie przeciwdziała­nia bezprawnym czynom skierowanym przeciwko statkom morskim, obiektom i instalacjom morskim o znaczeniu strategicznym, w tym platformom wiertniczym na polskich obszarach morskich;
 • zapew­nienie bezpieczeństwa przy zatrzymaniu osób mogących stwa­rzać bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • zapewnienie w określonych sytuacjach bezpie­czeństwa osobom z kategorii VIP, a także specjalistyczne zadania z udziałem płetwonurków bojowych i wykonywanie prac podwodnych,
 • prowadzenie działań specjalnych w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, w tym pościgów transgranicznych oraz kon­wojowanie wartości pieniężnych, towarów akcyzowych, środków psychotropowych, narkotyków itp.,
 • zabezpieczanie dopro­wadzania szczególnie niebezpiecznych osób do dyspozycji właściwego organu SG, jednostki organizacyjnej Policji, prokuratury lub sądu, a także doprowa­dzeń szczególnie niebezpiecznych cudzo­ziemców do granicy RP lub granicy pań­stwa, do którego następuje wydalenie lub przekazanie.

Do tego dochodzi udział w działaniach związanych z bezpośrednim zapobieganiem skutkom sytuacji kryzyso­wej i akcjach ratowniczych, w których Straż Graniczna uczestniczy na wniosek organów administracji rządowej lub samorządowej.Podczas zadań związanych z rozbijaniem grup przestępczych WZD MOSG współpracuje z Centralnym Biurem Śledczym KGP i in­nymi wydziałami policji oraz ABW i Służ­bą Celno-Skarbową KAS (dawniej: Służbą Celną i Wywiadem Skarbowym Minister­stwa Finansów).

Czytaj też: WZD MOSG na ćwiczeniach w Finlandii >>>

Organizacja WZD MOSG i zasady rekrutacji 

WZD składa się z pionu realizacyjnego, podzielonego na sekcje realizacyjne, oraz pionu zabezpieczenia, czyli sekcji odwodo­wych. To szczególny wydział, dlatego słu­żyć w nim mogą tylko osoby o wyjątkowych predyspozycjach psychofizycznych i mo­tywacji. To prawdziwi pasjonaci, którzy za wymagającą i niebezpieczną służbę w Wy­dziale otrzymują takie samo uposażenie, jak funkcjo­nariusze o równorzędnych stopniach i stanowiskach w innych komórkach Straży, jedynie płetwonurkowie otrzymują tzw. dodatek morski.

O przyjęcie w szeregi WZD MOSG mogą ubiegać się wyłącznie funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy spełnili już określone wymagania formalne i zdrowotne, zaliczyli testy sprawnościowe, z wiedzy ogólnej i znajomości wybranego języka obcego w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Nabór za­wsze dostosowany jest do aktual­nych i prognozowanych potrzeb wydziału, a jego formuła i pro­cedury, wypracowane w oparciu o doświadczenia własne oraz polskich, amerykańskich i bry­tyjskich elitarnych jednostek specjalnych, służą właści­wemu doborowi funkcjo­nariuszy, o odpowied­nich predyspozycjach do służby w poszcze­gólnych sekcjach WZD.

Treści pro­gramowe obo­wiązują kierowników wszystkich szczebli od­powiedzialnych za pla­nowanie, organizowanie, przebieg i kierowanie pro­cesem naboru. Rozpoczy­na je egzamin wstępny, którego czas realizacji uzależniony jest od liczby zgłoszonych kandydatów i innych zadań służbowych WZD.

Przez cały okres naboru kandydatom towarzyszy psycholog, który ocenia ich predyspozycje psychofizyczne do służby w WZD.

Egzamin wstępny sprawdza kandydatów pod względem motywacji, oso­bowości, charakteru, psychiki, w tym zdolności do pra­cy w trudnych warunkach, a także ma na celu wstępne wyeliminowanie osób niepotrafiących pracować w ze­spole. Ponadto weryfikuje wcześniej nabyte przez nich umiejętności oraz oczywiście sprawność i wytrzyma­łość fizyczną.

Testy obejmują:

  • pod­ciąganie na drążku nachwytem (mini­mum 12),
  • wejście na wysokość 6 m po linie,
  • wyciskanie sztangi leżąc (jeden raz minimum o masie równej masie cia­ła plus 10 kg),
  • „brzuszki”, czyli skłony z leżenia na plecach (powyżej 60 w czasie 2 minut),
  • ugię­cia ramion w podporze na poręczach (co naj­mniej 15),
  • bieg na dystan­sie 3 km w czasie poniżej 13 minut,
  • bieg wahadłowy 10x10 m (poniżej 29 s),
  • pływanie stylem dowol­nym na 50 m w czasie poniżej 45 s,
  • pokonanie pod wodą bez wynurza­nia 25 m.

Do tego spraw­dzające także odporność psychiczną:

  • skok do wody z wyso­kości 5 m,
  • trzykrotne wejście po drabince speleo na wysokość 6 m,
  • walka wręcz
  • oraz bieg siłowo-wy­trzymałościowy z elementami atletyki terenowej.

Po przejściu egzaminów wstępnych i uzyska­niu zgody przełożonych funkcjo­nariusze mogą być delegowani na pół roku do WZD, by przygo­tować ich do normalnej służby. Na ten czas przydzielana jest im osoba wprowadzająca, tzw. „mentor”.

W pierwszym etapie sprawdzany jest stopień przy­datności wybranych funkcjonariuszy do pracy w tym wydziale, weryfikowane są ich umiejętności pracy w ze­spole, zaangażowanie i szybkość przyswajania wiedzy oraz zdolność do jej praktycznego wykorzystania.

W ra­mach szkolenia, oprócz doskonalenia sprawności fizycz­nej, zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności do działania w składzie sekcji realizacyjnych:

  • strzelań dynamicznych, sytuacyjnych, specjalnych oraz tak­tycznych,
  • udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych,
  • wykorzystania technik wysokościowych oraz technik interwencji w czasie działania grupy realizacyjnej, przede wszystkim w trakcie wejść siłowych i zatrzymań osób w pomieszczeniach, pojazdach mechanicznych w ruchu i w miejscu.

Uczą się funkcjonowania jako ze­spół podczas wykonywania podsta­wowych działań z zakresu taktyki specjalnej w terenie zurbanizowa­nym, lesistym i na obszarach morskich – w tym działania na łodziach operacyjnych.

Funkcjo­nariusz jest oceniany co do nabytej wiedzy, opanowanych umiejętności indywidualnych, procedur działania zespołowego, kierowania ze­społem, działań w trudnych warunkach oraz pod­staw planowania „realizacji”.

Drugi etap to czas, kiedy funkcjonariusz bierze udział razem z etatowymi sekcjami re­alizacji WZD w typowych zajęciach, określonych w miesięcznym planie doskonalenia Wydziału. Po tym etapie następuje ocena kandydata przez osobę wprowadzającą pod względem przydat­ności do służby w WZD. Każdy z ubiegających się o przyjęcie może jednak zostać wykluczo­ny także wcześniej, w każdym momencie tego etapu, jeśli nie spełnia oczekiwań.

Jeśli kandy­dat pozytywnie przejdzie weryfikację, może zostać przeniesiony do WZD. Od tego czasu doskonali swoje umiejętności, biorąc udział w bieżących „realizacjach” bojowych, z któ­rych najgłośniejsze anonsowane są przez media – także podczas ćwiczeń całej jednostki na takich obiektach jak morskie platformy wiertnicze LOTOS Petrobaltic, dużych pro­mach pasażerskich, czy na terenie gdańskiej rafinerii.

Funkcjonariusze Wydziału poza ogólnym wyszkoleniem do działań specjalnych prowadzonych przez SG zdobywają dodatkowo specja­lizację w zakresie np. zabezpieczenia medycznego, strzelca wy­borowego lub płetwonurka, przygotowanego do prowadzenia prac podwodnych i/lub rozpoznania pirotechnicznego.

Wydział Zabezpieczenia Działań MOSG współpracuje szko­leniowo z odpowiednikami z innych Oddziałów SG, Sztabem Komendanta Głównego SG, a także wieloma innymi krajo­wymi służbami i jednostkami specjalnymi: BOA KGP oraz lokalnymi SPAP-ami KWP, „Piątką” ABW, BOR, Strażą Pożarną, Służbą Celno-Skarbową KAS (dawniej Służ­bą Celną), Wojskami Specjalnymi SZ RP (JW GROM, JW Formoza, JW Komandosów), warszawskim Od­działem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej oraz Ośrodkiem Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP w Gdyni.

Szkolenia medyczne (udzielania kwa­lifikowanej pierwszej pomocy dla parame­dyków w sekcjach) prowadzone były m.in. z zespołem P10 z Gdań­skiego Pogotowia Ratunko­wego, a sam WZD MOSG był też organizatorem szkoleń taktycz­no-medycznych z za­przyjaźnionymi jednost­kami w ramach przeciwdziałania aktom terroru na pokładach promów pasażerskich, w tym w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunko­wym podczas działań specjalnych na pokładzie promu oraz udzielania pierwszej pomocy w śro­dowisku wodnym z użyciem małych łodzi moto­rowych.

Z inicjatywy Wydziału odbyły się różno­rodne ćwiczenia z udziałem zaprzyjaźnionych formacji, począwszy od ich specjalności, czyli szkolenia taktycznego na jednostkach pływa­jących, obejmującego wszystkie niezbędne aspekty takich działań: od zapoznania z topografią różnych stat­ków oraz nauki przemieszczania się po ich ciągach komunikacyjnych w pionie i poziomie sekcjami, przez techniki desantowania na nie z wody i powietrza, przejmowania kontroli nad sterówką, „czyszcze­nia” kajut i innych pomieszczeń, po ewakuację.

Tego typu treningi oraz związane z rozwiązywaniem sytuacji zakładniczych na jednost­kach pływających i w środkach komunikacji miejskiej przeprowadzo­no m.in. z antyterrorystycznym Wy­działem V ABW w ramach przy­gotowań do ochrony Euro 2012 („SPECIAL OPS” nr 2/2011).

Gdański WZD nawiązał również ciekawe kontakty szkoleniowe z jednostkami zagranicznymi, wykonu­jącymi podobne zadania.

W kwietniu 2011 r. Wy­dział zorganizował wspólnie z BOA KGP szkolenie z zakresu „czarnej taktyki” i wodnej „niebieskiej”, na które zostali zaproszeni przedstawiciele renomowa­nej jednostki kontrterrorystycznej holenderskich sił zbrojnych, UIM (Unit Interventie Mariniers, dawniej BBE) z morskich sił specjalnych tego kraju oraz brygady specjalnej Żan­darmerii Królestwa Niderlandów KMar BSB (Koninklijke Marechaussee Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten).

W paź­dzierniku następnego roku grupa funkcjo­nariuszy WZD MOSG udała się na wspólne szkolenie z BSB w Amsterdamie, Utrechcie i Rotterdamie. Operatorzy z Polski i Holan­dii wymieniali się doświadczeniami z „czar­nej” i „niebieskiej taktyki” oraz na temat zatrzymywania niebezpiecznych prze­stępców poruszających się samocho­dami podczas treningów, których sce­nariusze odzwierciedlały rzeczywiste zdarzenia z przeszłości.

Nowością dla funkcjonariuszy WZD była możli­wość treningu z przewodnikami bojo­wych psów służbowych, szkolonych do zatrzymywania osób.

Ponadto zostali zapoznani z taktyką i techniką opera­cyjną stosowaną przez zespół rozpoznania BSB (observatieteam), zaprezentowano im też centrum szkoleniowe, w którym prowadzone są szkolenia dla strażników strzegących dyskretnie bezpieczeństwa na pokła­dach samolotów pasażerskich (sky marshals).

W trakcie zajęć z zakresu „niebieskiej taktyki” trenowano szturm na statki będące w ruchu na pełnym morzu, a na jednostkach zacu­mowanych w największym europejskim porcie w Rotterdamie przećwiczono abordaże z wykorzystaniem urządzeń umożliwia­jących szybki wjazd na pokład szturmowanego statku.

Holen­drzy z BSB są zainteresowani dalszą współpracą z gdańskim WZD, jako specjalistami zwłaszcza w działaniach specjalnych na wodzie.

Jeszcze w maju 2009 r. polska Straż Graniczna podpisała dwustronny plan współpracy z podobną służbą Rajavartiolaitos-Suomenlahden Merivartio­sto z Finlandii, który zakładał m.in. corocz­ne szkolenie dotyczące działań specjalnych, przeprowadzane zamiennie w Polsce i Finlan­dii. Dzięki temu WZD MOSG nawiązał stałe kontakty szkoleniowe z 5. specjalną jednost­ką interwencyjną fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (5. Valmiusjoukkue).

Na przełomie września i października 2009 r. jej przedstawiciele przybyli z pierwszą wizytą do Morskiego OSG („SPECIAL OPS” nr 11–12/2009), dwa lata później Finowie przebywali w Polsce na treningu poświęconym zwalczaniu bezpośrednich aktów terroryzmu w terenie miejskim oraz na obiektach pływa­jących, a we wrześniu 2014 r. funkcjonariusze WZD MOSG uczestniczyli w Finlandii w zaję­ciach poświęconych zatrzymaniom szczegól­nie niebezpiecznych przestępców w różnych środowiskach, głównie na wodzie i w lesie, w których wzięli udział również koman­dosi jednostki specjalnej fińskiej Mary­narki Wojennej ETO („SPECIAL OPS” nr 6/2014).

Kolejne wspólne warszta­ty miały miejsce we wrześniu 2016 r. w Fińskiej Akademii Straży Granicz­nej w Immola i obejmowały m.in. szkolenie z użyciem psa bojowego („SPECIAL OPS” nr 6/2016).

W kraju WZD MOSG regularnie współorgani­zuje i startuje w opisywanych kilka­krotnie na naszych łamach zawodach PARAMEDYK oraz zawodach taktyczno­-strzeleckich Wydziałów Zabezpieczenia Działań SG.

Najbliższa przyszłość morskiego WZD to oprócz realizacji typowych zadań intensyfikacja rozwoju pod kątem działań na morzu, wymaga­jąca doposażenia w nowe łodzie bojowe, a także poświęcenie specjalnej uwagi tematyce wyko­rzystania w swych działaniach strzelców wy­borowych w związku z wprowadzeniem nowych przepisów prawnych dotyczących ich użycia przez służby w naszym kraju.

Działania specjalne SG

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Komendanta Głównego SG z 4 marca 2014 r. w sprawie wykonywania działań specjalnych przez funkcjona­riuszy SG oraz zmieniającym je Zarządzeniem nr 83 z 13 października 2017 r.:

§ 3. Działania specjalne SG polegają na:

1) zapewnieniu bezpieczeństwa przy zatrzymywaniu osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania kar­nego i innych ustaw, w przypadku uzasadnionego podejrzenia posia­dania przez te osoby broni, amunicji lub materiałów wybuchowych;

2) zapewnieniu bezpieczeństwa podczas realizacji zadań związa­nych z bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia znacznej wartości;

3) uczestniczeniu w przedsięwzięciach mających na celu przeciw­działanie zagrożeniom terroryzmem;

4) zabezpieczeniu pod względem bezpieczeństwa wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz czynności związanych z prowadzeniem kontroli legalności pobytu lub zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP;

5) zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonariuszy SG grup kontro­lnych z jednostek pływających SG, w przypadku możliwości wystą­pienia agresji, oporu, groźby użycia broni lub innych niebezpiecznych narzędzi ze strony osób przebywających na pokładzie kontrolowanych statków;

6) zabezpieczeniu uroczystości i przedsięwzięć państwowych o zna­czeniu krajowym i międzynarodowym, zabezpieczeniu osób z katego­rii VIP, a także osób objętych szczególnym poziomem bezpieczeństwa na wniosek uprawnionych podmiotów;

7) udziale w realizacji przedsięwzięć mających na celu przeciw­działanie bezprawnym zamachom na obiekty SG oraz obiekty służące obronności państwa, ochronie granicy państwowej lub ważne dla go­spodarki narodowej;

8) realizacji innych czynności wymagających umiejętności i wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy WZD, przy użyciu sprzętu specjali­stycznego i środków technicznych.

§ 4.

1. Działania specjalne realizują funkcjona­riusze WZD z wykorzystaniem środków technicznych, w umundurowaniu spe­cjalistycznym, polowym lub w ubio­rze cywilnym.

2. Dopuszcza się realizację działań specjalnych przez funkcjonariuszy SG z:

1) Komendy Głównej SG, ośrodka szkolenia SG, placówki SG lub dywizjonu SG,

2) oddziału lub ośrodka, niepełniących służby w WZD – posiadających odpowiednie umiejętności do ich realizacji, wy­znaczonych odpowiednio przez Komendanta Głównego SG lub właściwego kierownika jednostki organizacyjnej

§ 5.

1. Działania specjalne pla­nuje się i podejmuje na rzecz jed­nostek i komórek organizacyjnych oraz innych uprawnionych podmio­tów.

2. Podejmowane są:

1) na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych, na podstawie pi­semnego wniosku o podjęcie działań specjalnych;

2) na rzecz innych uprawnionych podmiotów na ich pisemny wnio­sek na podstawie obowiązujących przepisów lub porozumień.

§ 6. Działania specjalne podejmowane są w formie działań:

1) planowych – realizowanych na podstawie pisemnego wniosku o podjęcie działań specjalnych zatwierdzonego przez Komendanta Głównego SG, komendanta oddziału, komendanta ośrodka lub innego upoważnionego przez nich funkcjonariusza SG;

2) alarmowych – w przypadku zdarzeń wymagających natychmia­stowego użycia sił i środków oddziału lub ośrodka bez możliwości wcześniejszego ich zaplanowania.

§ 7.

1. Podstawą podjęcia działań, o których mowa w § 6 pkt 1, jest decyzja wydana w formie pisemnej przez:

1) Komendanta Głównego SG, z własnej inicjatywy lub na podsta­wie pisemnego wniosku o podjęcie działań specjalnych komendanta oddziału, komendanta ośrodka, komendanta ośrodka szkolenia SG, kierownika komórki organizacyjnej lub innego upoważnionego przez nich funkcjonariusza SG, albo na podstawie wniosku innych uprawnio­nych podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2;

2) komendanta oddziału, z własnej inicjatywy lub na podstawie pi­semnego wniosku o podjęcie działań specjalnych komendanta placów­ki lub dywizjonu SG, dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych SG, kie­rownika komórki wewnętrznej lub innego upoważnionego przez nich funkcjonariusza SG, albo na podstawie wniosku innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2;

3) komendanta ośrodka, na podstawie pisemnego wniosku o podję­cie działań specjalnych komendanta oddziału, dyrektora BSW SG lub innego upoważnionego przez nich funkcjonariusza SG, albo na podsta­wie wniosku innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

Broń i wyposażenie WZD MOSG

Podstawowa broń długa to, po pierwszych latach używania krajowych „Glauberytów”, pistolety niemieckiej firmy Heckler & Koch na amunicję 9 mm Parabellum: UMP9 i MP5A3 (oraz ich odmianami z oferty szwajcarskiej firmy Brugger&Thomet AG – MP5A5 BT), wyposażone w celowniki kolima­torowe Aimpoint M3 lub holograficzne HWS EOTech HWS 551, 552 i XPS2, latarkami taktycznymi firmy Sure-Fire w firmowych łożach M628 i BT TL-99 lub ostatnio Inforce WML i laserowym wskaźnikiem celu Steiner/Laser Devices DBAL-A3 Dual Beam Green Visible & IR Laser na szynowych FAB Defense Tri-Rail.

Do celów treningowych montuje się w nich ze­stawy do strzelania amunicją barwiącą CQT FX.

Gdy niezbędna może okazać się amunicja o większej mocy i zasięgu, pm-y były uzupełniane lub zastępowane dawniej karabinkami automatycznymi AKMS (z kolbą składaną) na nabój pośredni 7,62 mm x 39 wz. 43, poddane tuningowi przez zastosowanie akcesoriów TDI/CAA (kolby teleskopowe ACAKC, ergonomicz­ne chwyty pistoletowe TDI UPG47, system szyn X47 w miejsce drewnianego łoża, nakładki rury gazowej i nad komorą zamkową – umożliwiający montaż celowników holograficznych HWS lub optycznych, oświetlenia taktyczne­go i dodatkowego, składanego chwytu przedniego CAA FFG-2, ewentual­nie dwójnogu), w barwach kamuflujących.

Obecnie taką funkcję spełniają 5,56 mm karabinki wz. 96 Mini Beryl z EOTechami.

Broń boczna to po po­czątkowym wykorzystywaniu CZ-75, popularne austriackie 9 mm pistolety Glock 17 i kompaktowe G 19 z oświetleniem Streamlight TLR 2, przenoszo­ne w kydeksowych kaburach udowych różnych typów oraz łatwiejsze do ukrycia podczas działań operacyjnych subkompaktowe G26. Uzupełniają je dostosowane do amunicji treningowej Glocki 17T FX.

Do strzelań precyzyjnych służy niemiecki powtarzalny karabin snaj­perski Blaser Tactical 2 na amunicję .338 Lapua Magnum, z celownikiem Schmidt & Bender PM II 3–12x50.

Wydział dysponuje również ukm PKM na nabój 7,62 mm x 54 R i amerykańskimi bezkolbowymi powtarzalnymi strzelbami gładkolufowymi typu pump-action (tzw. „pompka”) Mossberg M590A1 Compact z chwytem pistoletowym Cruiser Grip, z krótkimi 14-ca­lowymi lufami na amunicję 12/70, używanymi głównie jako „wytrych bali­styczny” do forsowania przez breacherów zamków i zawiasów w drzwiach.

Do tego dochodzą paralizatory Taser X26 oraz granaty hukowo-błyskowe niemieckiej firmy Nico-Pyrotechnik.

Umundurowanie funkcjonariuszy WZD MOSG to (oprócz wykorzysty­wanych wcześniej standardowych mundurów SG w kamuflażu wz. 93 „Pantera” i kombinezonów AT w kamuflażu miejskim, używanych przez policyjnych antyterrorystów) czarne kombinezony NFM BOA z tkaniny trudnopalnej, dwuczęściowe mundury bojowe amerykańskiej firmy Tru-Spec w kamu­flażu MultiCam, oraz SPECOPS MBS-3 w niespotykanym w żadnej innej jednostce w kraju kamuflażu A-TACS iX.

Funkcjonariusze Wydziału noszą czasem także umundurowanie w ka­muflażu A-TACS FG.

Wyposażenie ochronne to kominiarki i rękawiczki taktyczne różnych typów (głównie Me­chanix Wear), zielone płytkie hełmy balistyczne Maskpol HBK-01 lub czarne Lubawa MICH-Mid z bocznymi szynami dla latarek, kamer lub innego wyposażenia i czołowym gniazdem montażowym dla gogli noktowizyjnych, z okularami ochronnymi ESS i ak­tywnymi ochronnikami słuchu Peltor Comtac, wpiętymi w osobisty sys­tem łączności (radiostacje Motorola GP380 z przyciskiem PTT).

Zamiennie z hełmami balistycznymi stosowane są lekkie amerykańskie kaski Pro­Tec Ace Water, a do ochrony dróg oddechowych i oczu maski przeciwgazowe Scott M95.

Stosowane wcześniej kamizelki taktyczne i balistyczne zastąpio­no zintegrowanymi lekkimi kamizelkami zewnętrznymi firmy Lubawa S.A. z „twardą balistyką” i wkładkami miękkimi, a na czas skrytego działania po cywilnemu kamizelkami kamuflowanymi tego samego prodcenta.

Obuwie to głównie niemieckie Lowa GTX Mid TF w kolorze sage green oraz inne, wybrane według indywidualnych preferencji.

W skrytych działaniach rozpo­znawczych i snajperskich stosowane są m.in. syntetyczne stroje maskujące Bushrag Chameleon.

WZD dysponuje drabinami taktycznymi Little Giant, pneumatycznymi tyczkami abordażowymi (wysięgnikami) RSI VerTmax dla drabinek speleo („SPECIAL OPS” nr 7–8/2010), a do forsowania przeszkód technicznych służą zestawy narzędzi wyłomowych (entry-tools) i tarany amerykańskiej firmy Blackhawk!, hydrauliczne urządzenia do wyważania drzwi Holmatro HDO100 i spalinowe piły tarczowe Stihl.

Podczas działań wodnych operatorzy sekcji realizacyjnych wykorzystują suche skafandry wrocławskiej firmy „Ocean Pro”, „Eques”, „Northern Diver” oraz nowe zielone kombinezony Typhoon.

Sprzęt nurkowy to aparaty po­wietrzne Aqua Lung i Apex z butlami Spiro i Technisub, niemieckie Draggery Mk VII o obiegu zamkniętym, komputery nurkowe Uvatec, Suunto, XP-5 oraz automaty oddechowe APEX.

Przerzut drogą wodną zapewniają własne półsztywne ło­dzie operacyjne RIB (Sportis S-8900) oraz jednostki Kaszubskiego Dywi­zjonu SG, a powietrzny śmigłowiec Wydziału I Lotniczego Zarządu Gra­nicznego Komendy Głównej SG.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.