Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wydział Ochrony OSŻW

Wykonywanie zadań ochronnych wymaga znajomości zasad savoir-vivre’u, wysokiej kultury osobistej, taktu, dyplomacji, prezencji oraz znajomości języków obcych, w szczególności języka angielskiego

Wykonywanie zadań ochronnych wymaga znajomości zasad savoir-vivre’u, wysokiej kultury osobistej, taktu, dyplomacji, prezencji oraz znajomości języków obcych, w szczególności języka angielskiego

Nieduży i przez lata na tyle dyskretnie działający, że znany był jedynie wąskiemu gronu, a przez postronnych obserwatorów z reguły brany za funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Od prawie 25 lat żołnierze tego Wydziału, od 12 w ramach warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, na co dzień realizują rzeczywiste, bardzo odpowiedzialne zadania, od których zależy bezpieczeństwo najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających nasz kraj zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Small and for years acting confidentially enough to be known only to the few, it usually taken for the offcers of the Government Protection Bureau. For almost 25 years, soldiers of this Detachment and for 12 years a part of the Military Police Specialized Unit, have been on duty with real and very responsible tasks that include the safety of the most important people in the Ministry of Defence and other government authorities as well as visitors, such as foreign military delegates.

Zdjęcia: Mateusz J. Multarzyński, OSŻW w Warszawie

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

W czerwcu 1992 r., niecałe dwa lata po powołaniu w Siłach Zbrojnych RP Żandarmerii Wojskowej, stojący wówczas na czele MON Jan Parys zadecydował, że zadania związane z ochroną Ministra Obrony Narodowej i innych wojskowych VIP-ów, w tym ważnych zagranicznych gości tego resortu, przejmie nowa wyspecjalizowana komórka utworzona w strukturze Komendy Głównej ŻW.

Oddział Ochrony Specjalnej, na którego dowódcę wyznaczono mjr. Edmunda Stangreciaka, liczył początkowo 15 żołnierzy, ulokowanych w budynku ŻW na rogu ulic Chałubińskiego i Oczki w centrum warszawskiego Śródmieścia. OOS szybko wdrożył się w swe zadania i sposób ich wypełniania, ale brakowało odpowiedniego wyposażenia, a podstawową bronią pozostawały przestarzałe, małe pistolety P-64 z zaledwie sześcionabojowymi magazynkami na amunicję 9 mm x 18 Makarow.

W następnych miesiącach i latach oddział równolegle do wypełniania swej, ograniczonej początkowo roli, szkolił się, ulepszał strukturę, stopniowo uzupełniał pojazdy oraz inny sprzęt, a tymczasem po przemianach politycznych w kraju przybywało delegacji zagranicznych, którym należało zapewnić wojskową ochronę.

Po przeniesieniu KG ŻW na ul. Koszykową w ramach reorganizacji Komendy, powstał na krótko Zakład Techniki Kryminalistycznej i Ochrony Specjalnej, ale po rezygnacji z laboratorium kryminalistycznego w 2000 r. komórka ochrony została przemianowana na Wydział (WOS) i włączona w struktury terenowej jednostki, tj. Mazowieckiego Oddziału ŻW z siedzibą w stolicy na ul. Ostroroga. Już wtedy ochroniarze z Żandarmerii szkolili się z BOR oraz policją.

W listopadzie 2001 r. nowym dowódcą Wydziału został ppłk Grzegorz Hajkowicz, fanatyk szkolenia i sztuk walki, który odbył wcześniej półroczną praktykę w BOR, Komendzie Stołecznej Policji oraz Oddziale Protokołu Dyplomatycznego Departamentu Współpracy Międzynarodowej MON.

Wydział urósł do 26 żołnierzy podzielonych na cztery sekcje, każda złożona z pięciu chorążych i dowodzącego nimi st. chor. sztabowego. Otrzymali nowe pistolety Glock 17 na amunicję 9 mm Parabellum, nowocześniejszy sprzęt łączności firmy Motorola oraz sprzęt do rozpoznania pirotechnicznego. Na co dzień ochraniali Ministra Obrony Narodowej, jego pierwszego zastępcę i szefa Sztabu Generalnego, ale po wejściu Polski w struktury NATO i rozpoczęciu starań o wejście do Unii Europejskiej nie było prawie tygodnia, żeby prócz tego nie było konieczne zabezpieczanie wizyt kilku delegacji z zagranicy lub istotnych imprez.

Stale rosnąca liczba zadań i wzrost zagrożeń terrorystycznych przy ograniczonym stanie etatowym Wydziału sprawiły, że w tym czasie stworzył on system kwartalnych praktyk dla żandarmów z nieetatowych grup ochronnych powołanych w terenowych OŻW. W każdym kwartale pięciu takich żołnierzy z innych części kraju uczestniczyło w szkoleniu WOS oraz wspomagało go podczas części działań. Podobne szkolenia są co pewien czas organizowane do dziś.

W tamtym okresie, w ramach transformacji SZ RP, mającej na celu m.in. przystosowanie do nowego spektrum zadań wynikających z charakteru międzynarodowych misji zagranicznych z udziałem polskich kontyngentów oraz do zagrożeń, jakie mogą wystąpić w kraju, w Żandarmerii wprowadzono zmiany organizacyjno-strukturalne powołując m.in. zupełnie nowy typ jednostek operacyjnych – trzy Oddziały Specjalne ŻW, a wśród nich, przeznaczony do szczególnych zadań, OS w Warszawie.

Zalążkiem warszawskiego OS stał się właśnie Wydział Ochrony Specjalnej z Mazowieckiego OŻW, którego siły i środki okazały się już niewystarczające w niektórych nowych sytuacjach, takich jak wizyty ministra obrony w rejonach konfliktów i przy bardzo realnym zagrożeniu terrorystycznym.

Nowe realia wyraźnie wskazywały, że dla zapewnienia podczas tego typu misji właściwej, pełnej i możliwie samodzielnej ochrony konieczne jest wzmocnienie liczebności i siły ognia formacji ochronnej ŻW. Zbiegło się to z dojrzewającym od dłuższego czasu planem utworzenia w Żandarmerii pododdziału antyterrorystycznego, zdolnego m.in. do fizycznej likwidacji zagrożeń terrorystycznych, zatrzymywania i rozbrajania niebezpiecznych osób oraz do innych specjalistycznych interwencji w ramach jurysdykcji wojskowej.

W efekcie 1 lutego 2004 r., na mocy Zarządzenia nr 52/MON z 22 września 2003 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki organizacyjnej ŻW (DzUrz. MON 2003 nr 15, poz. 162 z dnia 17 września 2003 r.) powstał pierwszy warszawski OS, przeznaczony do działań antyterrorystycznych i zapewniania ochrony ścisłemu kierownictwu MON oraz wojskowym delegacjom zagranicznym. Na jego pierwszego dowódcę wyznaczono płk. Włodzimierza Baranowskiego, a jego zastępcą został dotychczasowy dowódca WOS ppłk Hajkowicz.

Czytaj też: EOG >>>

WOS w naturalny sposób wszedł w całości w strukturę OS jako Wydział Ochrony, obok Wydziału Dowodzenia, Wydziału Działań Specjalnych, pionu szkolenia oraz początkowo odrębnych sekcji transportu i sekcji rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego. W 2006 r. liczył już pięć sześcioosobowych sekcji, a obecnie składa się z Grupy Ochrony (dwie sekcje o większym stanie osobowym niż dawne), Grupy Transportu (sekcja techniczna plus dwie sekcje transportu ochronnego), Grupy Pirotechnicznej (sekcja rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego plus sekcja przewodników psów) oraz Sekcji Dowodzenia i Zabezpieczenia, w skład której wchodzi m.in. Mobilne Centrum Monitoringu. Poszczególnymi grupami i sekcjami dowodzą oficerowie młodsi.

Zgodnie ze swą nazwą Wydział odpowiada za bezpośrednie zapewnianie bezpieczeństwa VIP-om, działając na podstawie art. 4.1 Ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, którego podpunkt 3 nakazuje „ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra” oraz w podpunkcie 18 art. 4.2: „wykonywanie czynności ochronnych w stosunku do uprawnionych osób, a także zabezpieczanie pobytu w jednostkach wojskowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i delegacji zagranicznych”.

Wykaz osób, w stosunku do których ŻW wykonuje czynności ochronne oraz zakres i tryb jej współdziałania w tym zakresie z BOR określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami, a szczegóły ujęto także najpierw w „Porozumieniu w sprawie zasad współdziałania ŻW i BOR” z 8 stycznia 2002 r., a następnie nowszym, z 11 kwietnia 2012 r.

Żołnierze Wydziału Ochrony wykonują stałe zabezpieczenie ochronne wobec Ministra Obrony Narodowej (również przez 30 dni od dnia zaprzestania zajmowania stanowiska przez ministra) i Szefa Sztabu Generalnego WP, a także uczestniczą w ochronie Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Senatu podczas ich pobytu na terenie obiektów wojskowych.

Żandarmeria opracowuje plany zabezpieczeń ochronnych osób na ten czas, a na wniosek szefa Biura tworzy z nim wspólny zespół kierowania w celu koordynacji działań ochronnych realizowanych na terenie jednostek wojskowych.

Druga grupa ważnych osób, których ochroną „z urzędu” zajmuje się zawsze Wydział, obejmuje członków wojskowych delegacji zagranicznych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza z państw, w których wymagane są szczególne warunki bezpieczeństwa: ministrów obrony i szefów sztabów generalnych Sił Zbrojnych innych państw, Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Dowódcę i Zastępców Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie, naczelnych dowódców Sił Sojuszniczych oraz członków zespołów inspekcyjnych prowadzących działalność inspekcyjną zgodnie ze stosownymi umowami międzynarodowymi (chodzi tu przede wszystkim o inspekcje przestrzegania postanowień Traktatu CFE o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu 19 listopada 1990 r.), towarzyszący im personel i załogi ich środków transportowych, a oprócz nich również inne osoby na podstawie odrębnej decyzji MON.

Czytaj też: FUERZAS COMANDO 2015 >>>

Czynności ochronne wykonywane są w formie ochrony bezpośredniej, w miejscach pracy i czasowego pobytu, pilotowania kolumn pojazdów, rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, a nawet ochrony sanitarnej żywienia oraz czynności rozpoznawczych i prewencyjnych wobec obsługi prasowej i radiowo-telewizyjnej. Trzeba pamiętać, że każde zabezpieczenie delegacji trwa kilka dni, a każdorazowo musi być poprzedzone rekonesansem miejsc, gdzie pojawi się VIP.

Przykładowo, minister obrony obcego państwa oprócz spotkania z polskim odpowiednikiem w Warszawie może planować złożenie wizyty także w Krakowie czy Trójmieście, w związku z czym żołnierze Wydziału Ochrony muszą przygotować się do zabezpieczenia w tych wszystkich miejscach. Sprawdzane są trasy przejazdów, miejsca planowanych pobytów, nawet pod kątem tego, że dana osoba w ramach czasu wolnego zechce udać się na spacer np. na warszawskie Stare Miasto.

Wydział pracuje nie tylko samodzielnie, ale również z innymi organami, przede wszystkim z BOR, ale też z policją i Strażą Graniczną. Na przykład podczas wizyty delegacji sekretarza generalnego NATO w Polsce, mimo że pozostawał on pod ochroną BOR, w związku ze spotkaniem w Ministerstwie Obrony Narodowej zarówno rejon ministerstwa, jak i przylegające ulice ochraniała Żandarmeria. Zajmowała się zabezpieczeniem pojazdów, pirotechnicznym, czyli sprawdzeniem aut i rejonu pod kątem zagrożeń wybuchowych, sprawdzała sprzęt i wyposażenie dziennikarzy (kamery, aparaty fotograficzne itd.).

Wydział Ochrony warszawskiego OS wykonywał swoje zadania współdziałając z policją i BOR m.in. podczas pielgrzymek papieskich do Polski. W lipcu i grudniu 2006 r. zabezpieczał oficjalną wizytę delegacji ministrów obrony państw Trójkąta Weimarskiego, a we wrześniu 2006 r. realizował operację ochronną pk. „MC TOUR 2006” – w czasie kilkudniowego posiedzenia Wojskowego Komitetu NATO ochroną osobistą żandarmi objęli 58 VIP-ów.

Jednym z przykładów ostatnich najtrudniejszych operacji ochronnych, w których uczestniczyli żołnierze Wydziału, był niedawny Szczyt NATO w Warszawie, podczas którego OS z Warszawy wspierany przez funkcjonariuszy nieetatowych grup ochrony ŻW z całej Polski chronił ponad 80 członków delegacji zagranicznych państw uczestniczących w szczycie, a także 16 hoteli i wiele innych miejsc czasowego pobytu, w których przebywali zaproszeni goście.

Trudność wiązała się także z tym, że większość osób ochranianych wchodziła czasowo w skład delegacji ochranianych przez BOR. Wymagało to koordynacji działań ochronnych, zabezpieczenia transportowego, medycznego, prewencyjnego, zabezpieczenia teleinformatycznego, logistycznego oraz współdziałania z przedstawicielami służb ochrony innych państw.

Ustalenia i rekonesanse w kraju oraz za granicą realizowane były już od ponad roku. Niezbędne było też przygotowanie do realizacji działań ochronnych setek żandarmów i pracowników firm cywilnych z całej Polski, a główny ciężar szkolenia pod tym kątem spoczął na żołnierzach Wydziału Ochrony, jako jedynej wyspecjalizowanej komórce tego typu w ŻW.

Szczyt NATO był największym jak dotąd przedsięwzięciem ochronnym Wydziału, ale nie jedynym tak poważnym w ostatnich latach.

Każdego roku na terenie RP odbywają się wydarzenia, podczas których należy zabezpieczyć ochronnie spotkania kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu, a czasami nawet do stu wojskowych delegacji zagranicznych (na przykład podczas ćwiczeń wojskowych „Anakonda”, „Baltops”, „Noble Jump”, czy innych okazji, takich jak targi MSPO w Kielcach, Air Show, czy ważne święta państwowe 15 sierpnia i 11 listopada). Do tego dochodzą odprawy kadry kierowniczej MON z udziałem najważniejszych osób w państwie itp. Wymaga to zaangażowania ogromnych sił i środków z zasobów Żandarmerii, a „główne skrzypce” zawsze gra Wydział Ochrony, odpowiadający za wszelkie szczegóły organizacyjne, od których zależy zarówno bezpieczeństwo, jak i sprawny przebieg spotkań.

Podczas jednego z nich, w czasie jednoczesnego wyjazdu kilkudziesięciu delegacji zagranicznych doszło do nieautoryzowanego zakłócenia łączności. Nie działały radiotelefony, co spowodowało utratę kontaktu radiowego pomiędzy adiutantami (żołnierzami ochrony znajdującymi się bezpośrednio przy osobie ochranianej), a ustawionymi nieopodal kolumnami pojazdów, które miały odbierać VIP-ów, oraz osobami koordynującymi wyjście i odjazdy tych osób.

Ogromne doświadczenie najstarszych żołnierzy Wydziału oraz wyszkolenie i bardzo dobre przygotowanie wszystkich żołnierzy ochrony pozwoliło na sprawny i bezkolizyjny odjazd wszystkich kolumn pojazdów w taki sposób, że osoby ochraniane nie zorientowały się nawet, że nikt nie ma łączności.

Czytaj też: Siły Operacji Specjalnych Ukrainy >>>

Wykonywanie zadań ochronnych wymaga znajomości zasad savoir-vivre’u, wysokiej kultury osobistej, taktu, dyplomacji, prezencji oraz znajomości języków obcych, w szczególności języka angielskiego.

Żołnierze WO w trakcie przygotowania działań ochronnych nie tylko muszą odpowiednio „odnajdywać się” przy VIP-ach, ale również nawiązują kontakty z przedstawicielami służb ochrony innych państw.

Czasami podczas ustalania szczegółów technicznych dochodzi do konfliktów interesu pomiędzy członkami służb różnych państw, choćby z uwagi na różne procedury i oczekiwania osób ochranianych. Wymagana jest więc elastyczność działania i umiejętność osiągania kompromisów w taki sposób, by bezpieczeństwo osób ochranianych nie zostało zagrożone.

Przedstawiciele niektórych zagranicznych służb ochrony bywają bardzo nieufni w stosunku do innych formacji i w swoich procedurach przewidują sprawdzanie działania ochrony kraju goszczącego, polegające na różnego rodzaju prowokacjach, np. podrzucaniu podejrzanego przedmiotu na planowanej drodze przejścia, pozostawieniu zapachu materiałów wybuchowych, czy usiłowaniu wejścia w strefę osoby nieuprawnionej. Ma to oczywiście na celu sprawdzenie skuteczności działania lokalnych służb ochrony, dlatego chociaż nie należy do przyjemnych stron pracy żołnierzy Wydziału Ochrony, motywuje ich do większego wysiłku i jak najbardziej skrupulatnego wykonywania swoich zadań.

ŻW wypełnia zadania ochronne głównie na terenie kraju, ale Minister Obrony Narodowej chroniony jest również poza jego granicami, w związku z czym Wydział realizował je m.in. w Afganistanie, Iraku, Czadzie, Kongo, Kosowie oraz na Ukrainie. W rejonie konfliktów zbrojnych jego działania zawsze wspomagane są przez żołnierzy SZ RP, którzy tam pełnią służbę, a od czasu powstania OS Wydział Ochrony w sytuacjach podwyższonego zagrożenia może korzystać w trakcie zabezpieczenia ochronnego ze wsparcia silnie uzbrojonych Zespołów Wsparcia Taktycznego (ZWT), wydzielanych z Wydziału Działań Specjalnych.

Takie zespoły gotowe są w każdej chwili do związania przeciwnika ogniem i umożliwienia przeprowadzenia WO sprawnej ewakuacji VIP, podobnie jak współdziałające z nimi zespoły obserwacyjno-meldunkowe, które zapewniają wsparcie snajperskie WDS. Zapewniają one kolegom od ochrony bezpośredniej  wsparcie podczas zabezpieczania wizyt najbardziej zagrożonych delegacji w kraju.

Wszyscy kandydaci do służby w warszawskim OS, bez względu na to, czy zostaną skierowani później do WO, czy WDS, przechodzą najpierw półroczne szkolenie podstawowe, na które dopuszczane są tylko osoby spełniające odpowiednie wymogi formalne, określone w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy ŻW.

Wydział Ochrony organizuje trzyetapowe kwalifikacje dla chętnych z Żandarmerii, wszystkich rodzajów wojsk, funkcjonariuszy innych służb i osób cywilnych.

Pierwszy, wstępny etap ma charakter rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzenie poziomu motywacji, weryfikację przedstawionych zaświadczeń o odbytych kursach, poznanie kandydata oraz dokonanie wstępnej selekcji, odrzucającej kandydatów niespełniających kryteriów wymaganych na dane stanowisko.

Drugi to badania psychologiczne – rozmowa-wywiad z psychologiem, obserwacja, test psychologiczny i wypełnianie specjalnej ankiety badawczej.

Całość postępowania kwalifikacyjnego kończy test sprawności fizycznej według norm zamieszczonych na stronie internetowej Oddziału (http://oszw.warszawa.wp.mil.pl/pl/11.html), a obejmujący marszobieg na 3000 m, pływanie na dystansie 50 m, podciąganie na drążku, skłony tułowia w przód w czasie 2 min („brzuszki”) i bieg wahadłowy 10 x 10 m.

Spełnienie określonych norm nie daje jednak gwarancji przyjęcia, gdyż może się okazać, że dostatecznie sprawna osoba, by zaliczyć je z wynikiem bardzo dobrym, i tak okaże się w grupie kandydatów najsłabsza – a wiadomo, że Wydział wybierze najlepszych – dlatego na teście trzeba dać z siebie wszystko, osiągając maksymalne możliwe rezultaty.

Czytaj też: BT DELTA >>>

Podczas kursu podstawowego wszyscy nowo przyjęci przechodzą gruntowne szkolenie indywidualne, z zakresu taktyki działań specjalnych, wykonywania zadań ochronnych, walki wręcz, posługiwania się wieloma rodzajami broni oraz sprzętu używanego w Oddziale.

Osoby spoza ŻW dodatkowo przyswajają wiedzę obowiązującą wszystkich żołnierzy tej formacji, wykonującej zadania policyjno-wojskowe.

Szkolenie podstawowe – w ostatnich latach kończone sześciodniowym wyczerpującym sprawdzianem „Hell week” przy permanentnej presji instruktorów, braku snu i odpoczynku, wzorowanym na selekcjach do jednostek Wojsk Specjalnych – ma na celu fizyczne i psychiczne przygotowanie kandydatów do trudnej służby w Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie, podczas której wymaga się pełnego zaangażowania i poświęcenia, niezbędnego do właściwego realizowania postawionych przez przełożonych zadań.

Końcowe oceny kompetencji i predyspozycji decydują, kto trafi do Wydziału Ochrony, a kto do WDS lub innych komórek OS.

Żołnierze przydzieleni do WO po przejściu szkolenia podstawowego pełnią początkowo funkcje pomocnicze, ciągle zdobywając nowe umiejętności i doświadczenia. Stale obserwowani i oceniani, uczą się tajników ochroniarskiej profesji podczas szkolenia programowego oraz biorąc udział w zabezpieczeniach ochronnych, podczas których najpierw przydziela im się mniej odpowiedzialne zadania. Skierowanie do bardziej odpowiedzialnych i samodzielnych następuje, gdy przełożony uzna, że poziom wyszkolenia, umiejętność współdziałania, zdobyte doświadczenie oraz predyspozycje psychofizyczne żołnierza są już akceptowalne. Przychodzi to jednak nie wcześniej niż po trzech latach służby w Wydziale.

Dalsze szkolenie ma charakter specjalistyczny i de facto trwa przez cały okres służby.

Żołnierze Wydziału stale albo wykonują zadania ochronne, albo się szkolą. Do swojej dyspozycji mają kompleks sportowy z siłownią, basenem, halą sportową, ścianą wspinaczkową oraz tor przeszkód i wieżę do zjazdów na linie, a także strzelnicę kontenerową, wyjeżdżają także na obozy kondycyjne w góry. Większość czasu szkolą się w swoich specjalnościach.

Grupa Ochrony ćwiczy taktykę działań ochronnych, strzelanie, walkę wręcz, jazdę samochodem, udzielanie pierwszej pomocy, zasady łączności oraz kontrobserwację.

Grupa Pirotechniczna doskonali obsługę wyspecjalizowanego sprzętu oraz taktykę prowadzenia rozpoznania w różnych miejscach i warunkach, tj. w budynkach, pojazdach, w tym na wysokości, na dachach i pod ziemią, w wodzie, na mostach oraz z powietrza.

Przewodnicy psów nieustannie doskonalą umiejętności własne i swoich czworonożnych podopiecznych w zakresie wykrywania materiałów wybuchowych, zapachów narkotyków oraz w wykorzystaniu psów do zatrzymywania niebezpiecznych osób.

Grupa Transportowa nieustannie trenuje techniki i taktykę jazdy, tj. panowania nad pojazdem w różnych warunkach drogowych, reagowania na zagrożenia i niesprawności pojazdów, prowadzenie ognia z ich wnętrza, pokonywania przeszkód oraz wykorzystania coraz bardziej skomplikowanych systemów montowanych w pojazdach.

Raz w miesiącu organizowane jest szkolenie zgrywające poszczególne komórki organizacyjne Wydziału, a raz na kwartał odbywa się szkolenie zgrywające z WDS – Zespołami Wsparcia Taktycznego oraz snajperami.

Szkolenia specjalistyczne dla żołnierzy WO prowadzą zarówno instruktorzy służący i zatrudnieni w Oddziale Specjalnym, jak i z innych resortów, tj. Policji, SG, BOR, żołnierze innych jednostek, firmy komercyjne oraz przedstawiciele zagranicznych formacji ochronnych.

Szkolenia i kursy odbywają się w obiektach OS ŻW w Warszawie, na poligonach wojskowych, w szkołach, centrach i ośrodkach wojskowych oraz centrach szkolenia wymienionych wyżej służb. Ponadto żołnierze Wydziału systematycznie szkolą się w Państwowej Szkole Policji we Francji, gdzie instruktorami są przedstawiciele służb ochrony, m.in. GAHP (Groupe d’Appui des Hautes Personnalités z dyrekcji wsparcia operacyjnego Służby Ochrony Ważnych Osobistości SPHP) oraz biorą udział w zagranicznych ćwiczeniach i szkoleniach, organizowanych np. we Włoszech (Vincenza), Niemczech (Hanower), Stanach Zjednoczonych i Turcji.

Dziś Wydział Ochrony warszawskiego OS ma w swych szeregach doświadczonych oficerów i podoficerów, z których wielu ma duży bagaż umiejętności nabytych w trakcie średnio kilkunastu lat służby zawodowej. Niektórzy mają nawet powyżej 20 lat wysługi i są prawdziwą skarbnicą wiedzy dla kolegów dopiero rozpoczynających swoją ochroniarską przygodę w ŻW.

Duży przedział wiekowy pozwala na stworzenie mieszanki młodości, zapału i świeżości ukierunkowywanej przez najbardziej doświadczonych starszych żołnierzy, a to sprzyja systematycznemu przekazywaniu wiedzy przy naturalnej wymianie kadry Wydziału.

W WO służą również kobiety, które po przejściu szkolenia biorą udział w zabezpieczeniu najważniejszych osób w państwie, wykonując takie same zadania jak mężczyźni. Przydzielane są głównie do ochrony osobistej VIP-ów płci pięknej, przeprowadzają kontrolę osób w punktach kontroli bezpieczeństwa, wykonują sprawdzenia pirotechniczne oraz zadania ratowników medycznych.

* * *

Decyzją nr 148/MON Ministra Obrony Narodowej z 23 kwietnia 2014 r. warszawski Oddział Specjalny ŻW przyjął dziedzictwo tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej (Kolegium-A, tzw. Grupa „Andrzeja” – od pseudonimu jego twórcy i pierwszego dowódcy, ppor. cz. w. Józefa Rybickiego), który powstał w marcu 1943 r. w wyniku połączenia warszawskich grup dywersyjnych i sabotażowych, działających wcześniej w ramach Tajnej Organizacji Wojskowej. Żołnierze tego konspiracyjnego oddziału przeprowadzali w czasie okupacji akcje dywersyjne i sabotażowe oraz zapisali swoją bohaterską kartę w czasie Powstania Warszawskiego, walcząc w ramach Zgrupowania „Radosław”. Decyzja nr 159/MON z 29 kwietnia 2014 roku ustanowiła Święto OS ŻW w Warszawie na dzień 18 maja.

Czytaj też: „Zielone Berety” - in extremis >>>

Uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy Wydziału Ochrony OS ŻW

Podstawowa broń osobista to popularne austriackie pistolety Glock 17 na amunicję 9 mm x 19 Parabellum (przenoszone w różnych typach kabur, głównie firm Red River, HPE Holster, Fobus, Blackhawk) oraz najkrótsze wersje niemieckich pm HK MP5 z kolbą składaną BT, czyli MP5K PDW na ten sam nabój.

Gdy potrzebna jest większa siła ognia, pistolety maszynowe mogą zostać zastąpione przez 5,56-mm subkbk wz. 96 Mini-Beryl (w związku z planem ujednolicenia uzbrojenia warszawskiego OS ŻW z uzbrojeniem Wojsk Specjalnych w najbliższym czasie krajowe Mini-Beryle zostaną uzupełnione o 5,56 mm subkbk HK416 A5), a dodatkowo sekcje ochrony dysponują uniwersalnymi km UKM-2000P na amunicję 7,52 mm x 51 NATO i gładkolufowymi strzelbami powtarzalnymi typu „pump-action” Mossberg M500 Cruiser (MS50440) produkcji amerykańskiej na naboje 12/70.

Broń długa może być wyposażona w celowniki holograficzne EOTech HWS XPS3 z przystawką powiększającą G23FTS L-3, laserowe wskaźniki celu DBAL-A2 oraz polskie noktowizyjne celowniki strzeleckie PCS-5/1 Gabro.

Podczas działania w warunkach ograniczonej widoczności wykorzystywane są prócz tego monokulary noktowizyjne PCO MU-3A i lornetki noktowizyjne NPL-1M Brom-M, a w normalnych warunkach lornetki Commander Military 8x30C i pryzmatyczne Commander 7 x 50 firmy Steiner Optics.

Żołnierze Wydziału Ochrony wykonują część zadań w ubraniach cywilnych, a część w umundurowaniu: dawniej w czarnych kombinezonach, a obecnie najczęściej w dwuczęściowych mundurach w kamuflażu Multicam firmy HPE Holsters, Ballistic Division lub oliwkowych kompletach z linii Arcteryx Leaf (Assault Pants i Combat Jacket – s. 12–13) oraz obuwiu Lowa Zephyr GTX Mid TF Desert.

Wyposażenie ochronne to kuloodporne kamizelki podkoszulkowe i wierzchnie dostarczane ostatnio głównie przez HPE Poland Company, zestawy oporządzenia ze zintegrowaną kamizelką balistyczną Red River od tego samego dostawcy, lekkie hełmy OpsCore FAST Ballistic High Cut, maski przeciwgazowe Avon M53 z możliwością wpięcia w system łączności, gogle ochronne Smith Optics Lopro Regulator i okulary Revision Sawfly oraz ochraniacze kolan Arc’teryx Knee Cap i łokci firmy Alta.

Podczas ochrony VIP wykorzystują m.in. nesesery kuloodporne, koce antyodłamkowe i osłony antywybuchowe LBA.

Czytaj też: Karpacki WZD >>>

Grupa Pirotechniczna

Wchodząca w skład Wydziału Ochrony OS ŻW Grupa Pirotechniczna składa się z dwóch sekcji: Sekcji Rozpoznania Pirotechniczno-Radiologicznego oraz Sekcji Przewodników Psów Służbowych.

Sekcja Rozpoznania Pirotechniczno–Radiologicznego jest jedyną (poza specjalistami w JW GROM) w strukturach naszych Sił Zbrojnych realizującą tak istotne zadania na terenie całego kraju i nie tylko. Żołnierze pełniący w niej służbę muszą wykazać się ogromną odpowiedzialnością, zdyscyplinowaniem, a także opanowaniem, co jest niezbędne przy realizacji zadań służbowych w styczności z materiałami wybuchowymi.

Istotnym elementem umożliwiającym służbę w sekcji jest pasja i zaangażowanie w ciągłe podnoszenie kwalifikacji, nie tylko z zakresu działań minersko-pirotechnicznych, czy na temat materiałów jonizujących i rozpoznania radiologicznego, ale również szkolenia wysokościowego czy medycznego.

Nie bez znaczenia jest posiadanie wysokich właściwości psychomotorycznych, dlatego też zajęcia fizyczne są niezbędnym punktem także w programie szkolenia pirotechników. Wiedzę i umiejętności teoretyczne pirotechnicy z warszawskiego OS-u zdobywają na wielu kursach i szkoleniach, zarówno resortowych, jak i komercyjnych.

Podstawowym dla każdego żołnierza SRP-R jest kurs rozpoznania pirotechnicznego prowadzony w ośrodkach szkoleniowych BOR, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, CS SG w Kętrzynie i w minimalnym zakresie w CS ŻW w Mińsku Mazowieckim.

Kolejne etapy szkolenia specjalistycznego to kurs działań minersko-pirotechnicznych, a następnie kurs instruktora w tym zakresie, organizowane przez specjalistów z Policji lub Straży Granicznej. Bardzo istotnym miejscem w procesie szkolenia pirotechników jest Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, gdzie Zespół Rozminowania organizuje cykl trzech kursów (EOR, EOD-CMD, IEDD), nadających uprawnienia technika EOD.

Poznane tam procedury NATO, sprawdzone praktycznie podczas misji w Iraku czy Afganistanie, w znaczny sposób podnoszą umiejętności, ale również świadomość żołnierzy realizujących zadania w obszarze materiałów wybuchowych, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo ludzi.

Kolejnym rodzajem kursów, bez których nie sposób pełnić służby w SRP-R, jest kurs czytania obrazów RTG w CS SG w Kętrzynie. Pozwala on na rozpoznawanie niebezpiecznych przedmiotów podczas prowadzonej kontroli bezpieczeństwa na urządzeniach do prześwietlania bagażu.

Poza opisanymi kursami, które na stałe wpisały się w cykl szkoleń pirotechników, realizowane są również szkolenia z zakresu rozpoznania radiologicznego w warszawskim Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń SZ RP, a także szereg szkoleń i warsztatów minersko-pirotechnicznych oraz CBRN z funkcjonariuszami i żołnierzami zajmującymi się problematyką urządzeń wybuchowych z całej Polski.

Wzrost zagrożenia terroryzmem bombowym w Polsce i na świecie, a także liczba alarmów bombowych w instytucjach państwowych w ostatnim czasie narzuciły potrzebę rozpoczęcia szkoleń z zakresu śledztwa powybuchowego, w które oczywiście włączyli się żołnierze SRP-R.

Specyfika działań pirotechnicznych wymusza na realizujących je żołnierzach szereg dodatkowych umiejętności specjalistycznych. Należą do nich m.in. znajomość technik wysokościowych. Szkolenia podstawowe w tym zakresie prowadzone są w obiektach szkoleniowych OS-u przez uprawnionych instruktorów jednostki. Znaczny wpływ na to szkolenie mają również instruktorzy z WSO Wojsk Lądowych we Wrocławiu i udostępniane przez nich obiekty. Kolejny etap szkoleń to już specjalistyczne kursy taternictwa organizowane przez GOPR.

Biorąc pod uwagę wysokie zagrożenie wynikające z właściwości materiałów wybuchowych, niezwykle ważne dla każdego pirotechnika są umiejętności udzielania pomocy medycznej. Dlatego też w ostatnim czasie położono zwiększony nacisk na szkolenia pod tym kątem. Każdy pirotechnik bezwzględnie musi ukończyć kurs kwalifikowanej pomocy w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, a kolejnym etapem podnoszenia umiejętności medycznych są szkolenia organizowane w jednostce. Fakt, że w sekcji służbę pełni ratownik medyczny, pozwala na prowadzenie tego typu szkoleń bez potrzeby angażowania w ich organizację specjalistów z zewnątrz.

Różnorodność szkoleń oraz miejsc, gdzie są realizowane, pozwalają na wymianę doświadczeń oraz zawieranie znajomości z ludźmi wykonującymi podobne zadania. To właśnie dzięki wspólnym szkoleniom oraz wspólnym wykonywaniu zadań służbowych w zakresie ochrony najwyższych przedstawicieli władz państwowych w szybkim tempie rozwija się również współpraca szkoleniowa. Od kilku lat zwłaszcza z pirotechnikami i instruktorami szkolenia pirotechnicznego z BOR.

Doskonale układa się również współpraca, przekładająca się i na działania służbowe, z kętrzyńskim CS SG, gdzie pirotechnicy ŻW często pojawiają się na szkoleniach.

W ostatnim czasie nawiązano bliższe kontakty z funkcjonariuszami Grupy Minersko-Pirotechnicznej Wydziału Realizacyjnego KSP w Warszawie, a także z pirotechnikami Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, którzy mocno zaangażowali się w organizację szkoleń z zakresu CBRN.

Nie sposób nie wspomnieć o współpracy z instruktorami Zespołu Rozminowania CSWIiChem we Wrocławiu, czy nawiązanych w ostatnich miesiącach kontaktach z pirotechnikami JW Agat. Wszystkie te kontakty szkoleniowe przekładają się w znaczący sposób na działania żołnierzy SRP-R.

Jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na zdolność do ich profesjonalnego realizowania jest znajomość i umiejętność obsługi sprzętu specjalistycznego. Biorąc pod uwagę, iż sprzęt służący do rozpoznania pirotechnicznego na wyposażeniu OSŻW wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, wymaga to poświęcenia sporej ilości czasu na szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Poza podstawowymi urządzeniami wykorzystywanymi w codziennych działaniach, takimi jak np. lusterka pirotechniczne, ręczne detektory metalu Garret, zestawy hakowo-linowe czy lekki kombinezon pirotechniczny SRS 5, żołnierze Grupy Pirotechnicznej mają do dyspozycji szereg specjalistycznych urządzeń i środków do detekcji MW. Należą do nich m.in. spektrometr ramanowski First Defender, wykrywacz par materiałów wybuchowych Hardened Mobile Trace czy MO-2 M.

Do rozpoznania pirotechnicznego wykorzystywane są również kamery na wysięgniku Explorer, taktyczny robot miotany TRM, czy specjalistyczne wideoendoskopy, umożliwiające penetrację trudnodostępnych miejsc.

Do rozpoznania radiologicznego wykorzystywane są monitory skażeń radioaktywnych RK-100 i EKO C. Sekcja dysponuje również bogatym asortymentem sprzętu służącym do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa, takim jak stacjonarne urządzenia rentgenowskie Rapiscan 618 czy bramowe detektory metalu.

Od 2015 r. SRP-R ma dwa Mobilne Punkty Kontroli Bezpieczeństwa (MPKB) na podwoziu pojazdów Mercedes Sprinter, wyposażone m.in. w urządzenia RTG do prześwietlania bagażu, bramowe wykrywacze metalu czy skanery do prześwietlania podwozi samochodowych.

W skład ich ukompletowania wchodzi również drobniejszy sprzęt do rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, np. ręczne detektory metalu, wspomniane lusterko pirotechniczne do kontroli podwozi samochodowych, monitor skażeń RK 100, spektrometr First Defender czy wideoendoskop. Warto zaznaczyć, że pomysł i projekt pojazdu powstał w OS ŻW w Warszawie, a wykonała go polska firma według ścisłych wytycznych pirotechników SRP-R.

Drugą sekcją wchodzącą w skład Grupy Pirotechnicznej jest Sekcja Przewodników Psów Służbowych. Warszawski OS ŻW od 2008 r. ma w swojej strukturze 12 psów służbowych, o trzech specjalizacjach: wyszukiwanie zapachu materiałów wybuchowych, wyszukiwanie zapachu narkotyków, psy bojowe. Wykorzystywane są one głównie do wykonywania czynności ochronnych wobec osób ochranianych na terenie RP, zapobiegania aktom terroryzmu, czynności profilaktycznych oraz procesowych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także biorą udział w zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców, wspierając działania Policji oraz BOR.

W latach 2009–2014 roku psy z tej sekcji wykonywały zadania w PKW Afganistan, wspomagając żołnierzy przy ochronie baz, służbie na punktach kontrolno-blokadowych, patrolach w strefie odpowiedzialności i operacjach bojowych.

Zakup psów i ich szkolenie podstawowe odbywa się w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie. Sześciomiesięczne szkolenie kończy egzamin, po którym psy wraz z przewodnikami trafiają do macierzystych jednostek wojskowych.

Szkolenie doskonalące czworonożnych żołnierzy jest bardzo rozbudowane ze względu na specyfikę wykonywanych zadań, realizowanych przez OSŻW w Warszawie, i obejmuje m.in. szkolenie wysokościowe, udział w ćwiczeniach strzeleckich z przewodnikami, szkolenie z wykorzystaniem statków powietrznych oraz szkolenie wodne. Pod kątem zadań wykonywanych przez psy służbowe zaopatrzono je w specjalistyczne wyposażenie, takie jak: gogle ochronne, buty trekkingowe, kamizelki wysokościowe, chłodzące i balistyczne, ochronniki słuchu, kamery i nadajniki GPS.

Psy służbowe dzięki swoim niezastąpionym instynktom i popędom, na których bazuje ich praca i szkolenie, świetnie uzupełniają żołnierzy w realizowanych czynnościach, tworząc z nimi zgrany zespół.

Czytaj też: Det A, Berlin >>>

Grupa Transportowa

To ważna komórka organizacyjna warszawskiego Oddziału Specjalnego ŻW, wchodząca w skład jego Wydziału Ochrony. Grupę Transportową tworzą żołnierze oraz pracownicy cywilni wojska realizujący zadania za pomocą pojazdów specjalnych, przeznaczonych do zabezpieczenia potrzeb transportowych i ochronnych wobec kadry kierowniczej Ministerstwa Obrony Narodowej, a także zagranicznych przedstawicieli wojskowych przebywających na terytorium RP.

Kandydaci na kierowców do GT przechodzą wstępną weryfikację, polegającą nie tylko na określeniu predyspozycji kandydata na zawodowego kierowcę, ale także pod względem posiadania niezbędnych w czasie prowadzenia pojazdów w ochronie ponadprzeciętnych zdolności psychofizycznych.

Kierowcy w fazie szkolenia podstawowego przechodzą szereg szkoleń taktycznych oraz sprawdzianów wytrzymałościowych, przygotowujące go do realizacji zadań nie tylko jako kierowcę, lecz również żołnierza ochrony, który jest w stanie wykonywać je w każdych warunkach.

Zakończenie kursu podstawowego jest warunkiem rozpoczęcia szkolenia specjalistycznego w zakresie zadań ochronnych i transportowych na różnych kierunkach działań. W tym czasie kandydat zapoznaje się z taktyką i techniką jazdy limuzyną, pojazdami ochronnymi oraz sposobami przeciwdziałania atakom terrorystycznym na ochraniane kolumny. Ponadto kierowcy GT szkolą się w zakresie ofensywnego użycia pojazdu służbowego jako środka przymusu bezpośredniego, sposobów prowadzenia i wykrywania obserwacji, pokonywania przeszkód drogowych oraz miejsc niebezpiecznych występujących na trasach przejazdu kolumny, budowy i przeznaczenia wykorzystywanych pojazdów specjalistycznych oraz rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego.

Największym wyzwaniem dla szkolonych jest pokonywanie stresu, mogącego zakłócić racjonalne myślenie w sytuacjach kryzysowych, gdy czas reakcji ma olbrzymi wpływ na działanie. W tym czasie korzystają m.in. z bazy szkoleniowej BOR. Oprócz tego kierowcy z GT uczestniczą w szkoleniach uzupełniających, przygotowujących ich do realizacji zadań specjalnych lub ochronnych poza granicami naszego państwa, praktycznie w każdym miejscu świata.

Proces szkolenia kierowców GT w zasadzie nigdy się nie kończy z uwagi na rozwój techniczny sprzętu, jak i nowe zagrożenia, wynikające z sytuacji międzynarodowej, dlatego też ich służba wymaga stale dużego zaangażowania, a czas pracy wielokrotnie przekracza normalny czas służbowy.

Wydział Ochrony wykorzystuje przede wszystkim limuzyny BMW serii 5 i 7 (w tym najnowszej generacji G11/G12), Mercedes-Benz klasy S, Skody Superb 2, SUV-y BMW X5, Audi Q7, Mercedes-Benz ML i Land Rovery Discovery 4. Do tego minivany Mercedes-Benz Viano oraz dostawcze VW Transporter T5 i VW Caddy. Terenowe Land Rovery Defender 110 powoli kończą karierę, a Wydział czeka wraz z kolegami z WDS na nowe SandCaty („Szopy”), w tym jeden w wersji VIP.

Czytaj też: Brygada OZ >>>

W Afganistanie

Wydział Ochrony to nie tylko ochroniarze, ale przede wszystkim żołnierze ŻW wykonujący m.in. zadania policyjne. Dlatego też biorą udział w misjach poza granicami kraju w ramach niemal wszystkich kontyngentów wojskowych, wykonując oprócz zadań ochronnych także szkoleniowe.

Żołnierze OS ŻW z Warszawy służyli w XII i XIII zmianach PKW w Afganistanie jako doradcy policyjni wchodzący w skład zespołów PAT (Police Advisor Team), które zostały utworzone w celu wsparcia władz Islamskiej Republiki Afganistanu przez personel ISAF, w tym Polskich Sił Zadaniowych. Zespoły doradcze, do których należeli polscy żandarmi, stacjonowały w bazach Vulcan i Ghazni.

Podstawowa rolą żołnierzy z PAT było doradztwo policji afgańskiej, w ściśłej współpracy z amerykańskim odpowiednikiem SFAAT (Security Forces Assistant Advisor Team). Zakres zadań zespołów doradczych obejmował nadzór, szkolenie oraz ścisłą współpracę z Afgańską Policją Mundurową (AUP).

Priorytetowymi obszarami działalności Zespołów PAT była stabilizacja i bezpieczeństwo w prowincji Ghazni, co wymagało łączenia zdolności do dyplomatycznego, wojskowego i policyjnego oddziaływania w rejonie odpowiedzialności PKW.

Skuteczne wspieranie władz afgańskich miało doprowadzić do pełnej samodzielności miejscowej policji, wyrażającej się zdolnością do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Afganistanu już bez wsparcia sił ISAF. Podczas wykonywania swych zadań żołnierze PAT ściśle współpracowali z SWW i SKW, zespołami CIMIC, HUMINT oraz dowództwem Afgańskiej Policji Narodowej (ANP).

Główny obszar działalności zespołów PAT obejmował:

  • wsparcie i doradzanie ANP w zakresie prowadzenia bieżących działań policyjnych na obszarze operacyjnym AOR;
  • utrzymywanie funkcji łącznikowej pomiędzy Siłami Zadaniowymi polskiego TF White Eagle oraz innymi siłami ISAF i afgańskimi strukturami dowodzenia/kierowania;
  • wsparcie w zakresie koordynacji planowanych działań z innymi jednostkami policji afgańskiej;
  • wsparcie w planowaniu operacji bezpieczeństwa sił ISAF na obszarze prowincji Ghazni;
  • doradzanie w zakresie planowania, udziału oraz systemu meldunkowego ANP w ramach wszelkiego rodzaju działań sił ISAF;
  • wspieranie w zakresie planowania i prowadzenia gospodarki materiałowej oraz działań zabezpieczenia logistycznego AUP;
  • koordynację działań wsparcia logistycznego prowadzonego przez amerykańskie Zespoły Wsparcia Logistycznego.

Żołnierze WO prowadzili dla funkcjonariuszy policji afgańskiej szkolenia strzeleckie, z taktyki ochrony (w ograniczonym zakresie), medyczne, z obsługi sprzętu informatyki i łączności oraz z walki wręcz. Wykonywanie zadań poza granicami kraju w sytuacji zagrożenia (pod ostrzałem) pomogło przy tym w wypracowaniu procedur skutecznej taktyki ochrony na użytek Wydziału.

Poza ściśle szkoleniową działalnością, polscy żandarmi angażowali się również w pomoc medyczną dla rannych afgańskich policjantów. To wszystko pogłębiło i wzmocniło relacje pomiędzy policją lokalną i żołnierzami ŻW działającymi w zespołach PAT, a co najważniejsze, umocniło wzajemne zaufanie do siebie – co było jednym z kluczowych zadań Sił Koalicyjnych ISAF w Afganistanie.

Czytaj też: Komandosi bez państwa >>>

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to...

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to znaczy, że jesteś naprawdę bardzo dobry. Gdy powiedzą tak o tobie Brytyjczycy z SAS lub SBS, możesz być pewien, że należysz do najlepszych, bo oni rzadko prawią komplementy”. Jedną z jednostek specjalnych, o której wszyscy wymienieni zawsze wyrażają się z uznaniem, jest Kampfschwimmerkompanie niemieckiej...

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Wybrane dla Ciebie

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach » Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać » Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Poznaj sposób na ochronę słuchu podczas strzelań »

Poznaj sposób na ochronę słuchu podczas strzelań » Poznaj sposób na ochronę słuchu podczas strzelań »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Testujemy telefon do zadań specjalnych »

Testujemy telefon do zadań specjalnych » Testujemy telefon do zadań specjalnych »

Jak zostać licencjonowanym instruktorem strzelań »

Jak zostać licencjonowanym instruktorem strzelań » Jak zostać licencjonowanym instruktorem strzelań »

Dobierz buty do zimowej wyprawy »

Dobierz buty do zimowej wyprawy » Dobierz buty do zimowej wyprawy »

Ten sprzęt nie pozwoli ci zamarznąć »

Ten sprzęt nie pozwoli ci zamarznąć »  Ten sprzęt nie pozwoli ci zamarznąć »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w niskich temperaturach

Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w niskich temperaturach Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w niskich temperaturach

Jakie zalety powinny mieć buty na długą wyprawę?

Jakie zalety powinny mieć buty na długą wyprawę? Jakie zalety powinny mieć buty na długą wyprawę?

Czym najlepiej zwabić jelenia »

Czym najlepiej zwabić jelenia » Czym najlepiej zwabić jelenia »

Czym różni się dobra latarka wojskowa od policyjnej

Czym różni się dobra latarka wojskowa od policyjnej Czym różni się dobra latarka wojskowa od policyjnej

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji

Niezwodne latarki taktyczne - skąd je pozyskać

Niezwodne latarki taktyczne - skąd je pozyskać Niezwodne latarki taktyczne  - skąd je pozyskać

Najnowsze produkty i technologie

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops