Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przyszłość terroryzmu. Część pierwsza – fale terroryzmu

Michał Piekarski | 2014-05-16
Fot. USMC

Fot. USMC

Zjawisko terroryzmu jest fenomenem niezwykle zróżnicowanym. Z jednej strony obserwowane są w nim gwałtowne zmiany, z drugiej, zadziwiające stałe cechy. Te wszystkie czynniki wpływają na przyszłość tego zjawiska, a więc także na przyszłość służb i formacji odpowiedzialnych za walkę z terrorystami.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Terroryzm jest zjawiskiem stosunkowo młodym. Wyłonił się jako wyraźnie odróżnialna forma przemocy politycznej dopiero w wieku dziewiętnastym, wraz z zaistnieniem sprzyjających warunków. Były to w szczególności rozwój środków komunikowania masowego (powszechnie czytanej prasy, łączności telegraficznej i telefonicznej), środków transportu, wreszcie środków walki (w tym relatywnie łatwych w użyciu materiałów wybuchowych). To wraz z ideologiczną podbudową sprawiło że w polityce pojawiło się zjawisko zbrojnej propagandy czynu i zamachów których celem było nie tylko samo fizyczne niszczenie, ale przede wszystkim uzyskanie rozgłosu i wywarcie wpływu na opinie publiczną.

Jednym z najbardziej interesujących modeli opisujących to zjawisko jest koncepcja fal terroryzmu, sformułowana przez Davida Rapoporta. Według niej, terroryzm występował jak dotąd w czterech falach. Pierwsza, rozpoczęta w końcu wieku dziewiętnastego i zakończona przez Pierwszą Wojnę Światową, była zdominowana przez ideologię anarchistyczną. Druga, antykolonialna, trwała od lat dwudziestych do lat sześćdziesiątych, i zdominowała ją ideologia nacjonalistyczna i separatystyczna. Jedne z najbardziej udanych kampanii terrorystycznych – w tym „bitwa o Algier” czy terroryzm Irgunu w Palestynie – miały miejsce właśnie w tej fali. Co ważne, w tych kampaniach z reguły łączono działalność typowo terrorystyczną z innymi działaniami. Przykładowo, w przypadku Algierii, FLN prowadziła zakrojoną na szeroką skalę wojnę partyzancką oraz akcję polityczną i propagandową, a zamachy terrorystyczne w Algierze były ich dopełnieniem. Co jest interesujące, to właśnie w tej fali Polska stała się także areną zamachów, gdyż zarówno zamachy ukraińskich nacjonalistów, jak i zabójstwo Gabriela Narutowicza lokują się właśnie w niej.

Fala trzecia trwająca od lat sześćdziesiątych do końca osiemdziesiątych była ponownie zdominowana przez lewicową ideologię rewolucyjną (acz występującą w różnych odcieniach). W tej fali aktywne były takie grupy jak Frakcja Czerwonej Armii, Czerwone Brygady czy amerykańskie Weather Underground. Także ówcześnie aktywne ugrupowania palestyńskie miały charakter świecki. Tymczasowa IRA mimo że będąca stroną w konflikcie o podłożu etnicznym i religijnym, miała lewicowe oblicze ideologiczne. Podobnie rzecz miała się z baskijską ETA.

Ideologiczna specyfika miała swoje przełożenie na taktykę działania i na metody walki z terrorystami. To w trzeciej fali sytuacje zakładnicze uległy „operacjonalizacji”. Z zaledwie taktyki stały się jednym z zasadniczych i dominujących modus operandi sprawców, co z kolei zrodziło jednostki kontrterrorystyczne, jako siły zdolne do odbijania zakładników.

Wreszcie czwarta fala datowana od roku 1979, zdominowana jest przez fundamentalizm religijny. Jakkolwiek najbardziej widoczny jest fundamentalizm islamski (zarówno szyicki jak i sunnicki) to w czwartej fali mieszczą się także ataki dokonywane przez fundamentalistów chrześcijańskich (w tym zamach w Oklahoma City w 1995 roku), organizacje żydowskich fundamentalistów (zamach Goldsteina w 1994 czy zabójstwo premiera Izraela Icchaka Rabina) i czasem egzotyczne sekty religijne (jak japońska Aum).

Koncepcja fal terroryzmu odnosi się do tych nurtów i ideologii które dominowały w danym okresie. W okresie „drugiej fali” istniał wciąż terroryzm lewicowy – jednak w skali globalnej, odgrywał rolę drugorzędną. Także w okresie czwartej fali istnieją ugrupowania skrajnej lewicy – jednak ich aktywność jest minimalna i zamachy przez nie dokonywane przechodzą z reguły bez echa. Natomiast dominujący w danej fali”rodzaj działalności terrorystycznej jest nie tylko kwestią ideologiczną, staje się także punktem odniesienia dla innych grup, czasem biegunowo odmiennych pod względem oblicza politycznego. Stąd też niemieccy neonaziści kiedyś marzyli o stworzeniu „swojego” odpowiednika RAF, włoskie lata ołowiu to były zamachy zarówno Czerwonych Brygad jak i grup neofaszystowskich, a zamachy dokonywane przez religijnych fundamentalistów, niezależnie od afiliacji wyznaniowej wykazują więcej podobieństw niż różnic.

Ewolucja ideologiczna przekłada się w sposób oczywisty na ewolucję taktyki, i znów, obserwując ostatnie lata, widoczne są daleko idące zmiany w zakresie taktyki wykorzystywanej przez terrorystów, wywołującej oczywistą reakcję w sposobach walki z nimi.

Jednak istnieje szerszy niż stricte taktyczny wymiar tej ewolucji. Otóż można postawić pytanie, czy nastąpi zmierzch „czwartej fali” terroryzmu, i czy nastanie po niej piąta? Obserwowane fakty sugerują, że taki scenariusz nie jest wykluczony. Problemem jest jednak czas w którym to nastąpi i wpływające na to czynniki.

Dotychczasowe fale terroryzmu zamierały i pojawiały się z racji zmian o charakterze społecznym, ekonomicznym i politycznym. Co więcej, terroryzm nie miał nigdy charakteru kreatywnego (nawet gdy prowadził do powstania nowych państw czy bytów politycznych) był destrukcyjną reakcją na szersze procesy. Terroryzm anarchistyczny był odpowiedzią na powstanie państwa narodowego, Terroryzm antykolonialny był odpowiedzią na osłabienie mocarstw kolonialnych, terroryzm lewicowy był podfunkcją dwubiegunowego podziału świata i rewolty młodzieży lat sześćdziesiątych, wreszcie terroryzm religijnych fundamentalistów można interpretować jako odpowiedź na globalizację i postmodernistyczne zmiany społeczne.

Poszczególne fale opadały gdy czynniki je powodujące przestawały mieć znaczenie. Pierwszą zakończył globalny konflikt – ale także udane i nieudane rewolucje do jakich doszło po Pierwszej Wojnie Światowej. Drugą - kres sytstemu kolonialnego. Trzecią – upadek ideologicznych podstaw skrajnej lewicowej ideologii, zmierzch dwubiegunowego podziału świata a także kres wsparcia ze strony niektórych państw). Działania służb państwowych pozwalały na neutralizację poszczególnych osób i grup, ale nie na neutralizację zjawiska.

Jest jednak jasne, że prędzej czy później, religijne fundamentalizmy wyczerpią swoją energię. Paradoksalnie, najszybciej zachodzi to wówczas, gdy te ugrupowania dochodzą do władzy i muszą faktycznie borykać się z prawdziwymi problemami, zamiast pozostawać w świecie własnej ideologii. Faktem jest także że islamski fundamentalizm przesuwa się przede wszystkim tam gdzie państwo jest szczególnie słabe – jak to ma miejsce w Afryce. Faktem jest także to, że podatność społeczeństw na radykalną ideologię religijną słabnie wraz z poprawą warunków życia. To z kolei wyjaśnia dlaczego nigeryjska organizacja Boko Haram walczy z edukacją a pakistańscy talibowie atakują lekarzy prowadzących akcje szczepień.

Nie można wykluczyć, że przyszła, piąta fala terroryzmu – podobnie jak wcześniejsze nieparzyste – będzie odwoływać się do jakieś lewicowej ideologii. Być może będzie on reakcją na już obserwowane problemy, jak koncentracja ludności w miastach, dysproporcje w podziale dóbr, osłabienie roli państwa przez innych aktorów – od ruchów religijnych po korporacje transnarodowe. Wreszcie, trzeba mieć na uwadze że same kategorie państwa czy narodu, które wydają się dziś oczywiste, zostały zdefiniowane w okresie industrialnym i ulegają istotnej redefinicji.

Nie jest także trudno dostrzec wyrażne korelacje geograficzne. Fale nieparzyste koncentrowały się w Europie i Stanach Zjednoczonych. Fale patrzyste dominowały poza Europą. Mimo że zamachy w Europie czy Stanach Zjednoczonych są najbardziej spektakularne, to dziś obszarem aktywności, zwłaszcza islamskich fundamentalistów jest Azja i Afryka.

Można więc sądzić, że jeśli piąta fala terroryzmu da o sobie znać, będzie ona początkowo trudna w interpretacji. Może okazać się zbiorem, czasem eklektycznym różnych ideologicznych haseł – podobnie jak miało to miejsce w trakcie trzeciej fali. Można także spodziewać się że wywoła ona reakcję także ze strony skrajnej prawicy. Pewne jest jednak to, że będzie ściśle osadzona w kontekście społecznym. Nie ulega wątpliwości, że będzie skoncentrowana w miastach, w szczególności tych które mają charakter węzłów komunikacyjnych i ważnych ośrodków gospodarczych. Nie można wykluczyć, że ponownie większe znaczenie będzie miało atakowanie celów symbolicznych i dążenie do rozgłosu niż zadawanie szczególnie dużych strat, jak to ma miejsce w czasie obecnej fali.

Pewne jest także to, że wywołane przez nią reakcje i reformy służb będą musiały odzwierciedlać zmieniające się warunki. Być może celowe będzie dalsze umiędzynarodowienie i znoszenie kolejnych barier we współpracy służb. Możliwe jest także że wobec wzrostu znaczenia ośrodków miejskich, kluczowe będzie nie wzmacnianie służb i jednostek szczebla centralnego (narodowego) ale właśnie regionalnego. Przykład policji miejskiej Nowego Jorku, która w ostatnich latach stała się służbą działającą w na skalę międzynarodową, z własnym aparatem rozpoznania zagrożeń na skalę międzynarodową może okazać się szczególnie interesujący.

Pewne wreszcie jest także to, że nie będzie maleć zapotrzebowanie na możliwości oferowane przez jednostki specjalne. Przeciwnie, wraz z możliwą ewolucją taktyki działania terrorystów, można spodziewać się dalszego wzrostu tego zapotrzebowania. Pociągnąć to może za sobą dalsze zmiany w zakresie ich struktur, taktyki oraz wyposażenia.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops