Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ustawa antyterrorystyczna - cześć trzecia. Zwalczanie

Michał Piekarski | 2012-10-12
Fot. FBI

Fot. FBI

Problemy związane z fizycznym zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych są drugim, obok rozpoznania, fundamentem walki z terrorystami.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

System fizycznego zwalczania i reagowania musi być zbudowany w kontekście potencjalnego zagrożenia. W obecnych uwarunkowaniach, a także w dającej się przewidzieć przyszłości czarnym scenariuszem (pomijając ekstremalne sytuacje jak detonacja nuklearnego urządzenia wybuchowego lub tzw. „brudnej bomby” - ładunku rozsiewającego substancje radioaktywne) jest wystąpienie kilku symultanicznych ataków bombowych, sytuacji zakładniczych lub „ataków fedainów”. W bardziej pesymistycznym wariancie, ataki te mogą mieć charakter kilku fal, mogą być dokonywane przez niezależne od siebie grupy, mogą nałożyć się na kryzys polityczny lub społeczny.

Drugim czynnikiem określającym możliwe zagrożenia jest położenie Polski i warunki geograficzne. Ponieważ jest to państwo łatwo dostępne drogą lądową, zarazem z długa linią brzegową, należące do strefy Schengen, zarazem graniczne państwo Unii Europejskiej, zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń zewnętrznych. Wreszcie, uwarunkowania polityczne sprawiają, że nie jest wykluczony kolejny zamach na obywateli polskich przebywających poza granicami kraju, jak również atak na obywateli innych państw przebywających w Polsce.

Te czynniki, sprawiają, że system przeciwterrorystyczny nie może być zorientowany na jeden rodzaj zagrożeń. Musi zachować elastyczność i zdolność do reagowania nawet na relatywnie duże sytuacje kryzysowe – zarazem nie może być on nadmiernie rozbudowany. Przepisy regulujące funkcjonowanie tego systemu muszą wobec tego jednoznacznie określać kto i w jakim zakresie odpowiedzialny jest za bezpośrednią walkę z terrorystami oraz kierowanie tymi działaniami.

Należy bowiem mieć na uwadze, że do bezpośredniego zwalczania zagrożeń terrorystycznych wykorzystywane są wyspecjalizowane siły, takie jak jednostki kontrterrorystyczne, czy komórki minersko – pirotechniczne, w których służbę powinni pełnić wysoko wykwalifikowani funkcjonariusze zaopatrzeni w specjalistyczny sprzęt. Nadmierna rozbudowa takich struktur oznacza groźbę rywalizacji o zasoby (budżet, ludzi, możliwości szkoleniowe) i może doprowadzić do niebezpiecznego obniżenia standardów szkolenia lub dokonywania zbędnych inwestycji w sprzęt.

W obecnym systemie bezpieczeństwa państwa, najsilniej zarysowane uprawnienia, jak również potencjał kadrowy i sprzętowy w zakresie walki z terrorystami, dotyczą Policji, Straży Granicznej, ABW oraz Sił Zbrojnych.

Zobacz także: Ustawa antyterrorystycza - część druga. Organizacja i informacja

Potencjalna ustawa antyterrorystyczna powinna utrzymać ten stan rzeczy. Przede wszystkim, powinno nastąpić wyraźne rozróżnienie na działania wyłącznie prewencyjne (antyterrorystyczne) jakie prowadzone są przez szereg służb i struktur, wliczając w to podmioty podległe samorządom, a działania podejmowane w odpowiedzi na zamach terrorystyczny lub bezpośredniego zagrożenia jego dokonaniem, a więc kontrterroryzm. W obecnych uregulowaniach, te dwie sfery, są traktowane w sposób rozmyty i niejasny.

System ma szansę zadziałać skutecznie tak długo, jak istnieje wola kooperacji, nie ma zaś, poza mechanizmami zachodzącymi na szczeblu ministerialno – rządowym, sposobu jednoznacznego wyegzekwowania współpracy, zwłaszcza w tak dynamicznym przypadku jak zamach terrorystyczny. Odczuli to Amerykanie 11 września, i to zarówno na szczeblu strategicznym, jak również taktycznym. Wobec tego, zasadnicze znaczenie ma jednoznaczne określenie tych podmiotów, które odpowiadają za działania kontrterrorystyczne. Są to bowiem takie działania jak uwalnianie zakładników i neutralizacja urządzeń wybuchowych.

Zobacz także: Ustawa antyterrorystyczna – część pierwsza

Biorąc pod uwagę złożoność tego rodzaju działań, wskazane jest dążenie do ustawowego wskazania – podobnie jak ma to miejsce w przypadku przepisów dotyczących działań ratowniczych (Straży Pożarnej) służb i osób odpowiedzialnych za kierowanie operacją kontrterrorystyczną.Służbą wiodącą w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu jest i powinna pozostać Policja. To ona dysponuje bardzo dużym (w porównaniu z innymi służbami) potencjałem ludzkim i sprzętowym oraz największym terytorialnym zakresem odpowiedzialności.

Szczególną rolę odgrywa także Straż Graniczna, i także ta służba powinna posiadać uprawnienia do prowadzenia operacji kontrterrorystycznych. Trzecią służbą mogłaby być Żandarmeria Wojskowa w przypadku zamachów na personel lub obiekty wojskowe. Możliwe jest dalsze wydłużenie tej listy – aczkolwiek, alternatywą jest pozostawienie kierowania operacjami kontrterrorystycznymi, jedynie w rękach Policji, dla uniknięcia konfliktów kompetencyjnych. Trzecią możliwością jest przejęcie kierowania przez rządowe organy zarządzania kryzysowego (rządowe i wojewódzkie) ale oznaczałoby to budowę struktury, która i tak opierałaby się na innych służbach ze szczególnym uwzględnieniem Policji. Rolą tego typu struktur jest zarządzenie bezpieczeństwem w szerszej i długoterminowej perspektywie, nie zaś kierowanie bezpośrednimi działaniami.

Podobnie, rolą służb specjalnych jest dostarczanie informacji, a nie fizyczne zwalczanie zagrożeń, w związku z tym o ile ich rola informacyjna i analityczna jest fundamentalna, to nie powinno rozciągać się to na kierowanie całością działań.

Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących Straży Pożarnej, pożądane jest jednoznaczne określenie zakresu kompetencji dowodzącego taką operacją. Zakres uprawnień powinien być na tyle szeroki, aby dowodzący mógł podjąć każdą decyzję niezbędną dla ratowania życia zakładników lub osób postronnych, zachowując oczywiście zasadę proporcjonalności. Dowodzący operacją powinien mieć możliwość dowodzenia całością zaangażowanych sił i środków, niezależnie od ich podporządkowania – od sił policyjnych poprzez służby ratownicze oraz te które podlegają samorządom, a także innym podmiotom, o ile operacja ich dotyczy ( na przykład z racji miejsca gdzie doszło do zamachu).

Musi także mieć możliwość określenia sposobu prowadzenia działań rozpoznawczych ( w możliwie szerokim tego słowa znaczeniu) oraz użycia środków przymusu i broni palnej a także innych środków technicznych. Niezbędna jest także skupiona w jednym ręku kontrola nad zasobami logistycznymi jak również stworzenie ram do sprawnego funkcjonowania sztabu wspierającego dowodzenie operacją.

Zobacz także: Paragraf dla strzelca

Ustawa powinna w sposób wyraźny regulować status jednostek kontrterrorystycznych. Ustawa powinna określać, że jednostki takowe funkcjonują w Policji (jednostki AT), Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych (Wojskach Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej), ewentualnie także w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O ile zasadne jest, aby sprawy administracyjne i personalne pozostawały w gestii macierzystych służb, to ustawa powinna zawierać przepisy, pozwalające na ich użycie w sposób adekwatny do sytuacji, w każdym miejscu na terenie Polski. Proces decyzyjny pozwalający na użycie jednostek wojskowych powinien być tak uproszczony jak tylko to możliwe, choć trudno wyobrazić sobie aby nie wymagał on podjęcia decyzji na szczeblu ministerialnym, choć możliwe są różne rozwiązania, delegujące podjęcie decyzji na inny, niższy szczebel.

Unormowane ustawowo powinny zostać zasady stosowania w operacjach kontrterrorystycznych środków technicznych (w tym służących do pokonywania przeszkód oraz zbierania informacji), stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Bezwzględnie unormowana musi zostać kwestia oddania strzałów przez strzelców wyborowych, oraz innych sposobów użycia broni palnej. Przepisy nie mogą być nadmiernie ścisłe, muszą zostać sformułowane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości adaptowania nowych technik i rozwiązań taktycznych. Polskie przepisy jak dotąd, już wielokrotnie okazywały się nieadekwatne, zbyt wolno (jeśli w ogóle) aktualizowane w miarę rozwoju techniki i taktyki, działań policyjnych, nie tylko kontrterrorystycznych.

Problem użycia strzelca wyborowego, czy niedawne kontrowersje z zakupem urządzeń akustycznych (LRAD) dla oddziałów zwartych to tylko niektóre, najbardziej znane przykłady. Gdyby zaszła potrzeba użycia broni wobec statku powietrznego, choćby bezzałogowego, mogłoby się okazać że istniejące przepisy nie regulują tego zagadnienia, poza dotyczącymi lotnictwa wojskowego. Podobnym problemem mogłoby być oddanie strzałów z pokładu śmigłowca choćby do jednostki pływającej czy innego pojazdu – na przykład mającego posłużyć do zamachu samobójczego.

Zobacz także: Gdyby nie było 11 września?

Analiza zamachów terrorystycznych, oraz sposobów reakcji na nie, choćby z okresu ostatniej dekady, pozwala uzmysłowić sobie, jak szybko zmieniają się sposoby działania, taktyka i narzędzia wykorzystywane po obydwu stronach barykady, i jak pełne luk i braków są polskie przepisy.

W interesie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, leży budowa sprawnego systemu przeciwterrorystycznego, zdolnego do ochrony terytorium kraju (a częściowo także poza jego granicami). Uporządkowanie prawnych podstaw jego działania, należy uznać za zagadnienie fundamentalne, identycznie jak nawet najlepiej urządzony dom jest niedoskonały gdy stoi na krzywych lub niepełnych fundamentach.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops