Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ustawa antyterrorystyczna - cześć trzecia. Zwalczanie

Michał Piekarski | 2012-10-12
Fot. FBI

Fot. FBI

Problemy związane z fizycznym zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych są drugim, obok rozpoznania, fundamentem walki z terrorystami.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

System fizycznego zwalczania i reagowania musi być zbudowany w kontekście potencjalnego zagrożenia. W obecnych uwarunkowaniach, a także w dającej się przewidzieć przyszłości czarnym scenariuszem (pomijając ekstremalne sytuacje jak detonacja nuklearnego urządzenia wybuchowego lub tzw. „brudnej bomby” - ładunku rozsiewającego substancje radioaktywne) jest wystąpienie kilku symultanicznych ataków bombowych, sytuacji zakładniczych lub „ataków fedainów”. W bardziej pesymistycznym wariancie, ataki te mogą mieć charakter kilku fal, mogą być dokonywane przez niezależne od siebie grupy, mogą nałożyć się na kryzys polityczny lub społeczny.

Drugim czynnikiem określającym możliwe zagrożenia jest położenie Polski i warunki geograficzne. Ponieważ jest to państwo łatwo dostępne drogą lądową, zarazem z długa linią brzegową, należące do strefy Schengen, zarazem graniczne państwo Unii Europejskiej, zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń zewnętrznych. Wreszcie, uwarunkowania polityczne sprawiają, że nie jest wykluczony kolejny zamach na obywateli polskich przebywających poza granicami kraju, jak również atak na obywateli innych państw przebywających w Polsce.

Te czynniki, sprawiają, że system przeciwterrorystyczny nie może być zorientowany na jeden rodzaj zagrożeń. Musi zachować elastyczność i zdolność do reagowania nawet na relatywnie duże sytuacje kryzysowe – zarazem nie może być on nadmiernie rozbudowany. Przepisy regulujące funkcjonowanie tego systemu muszą wobec tego jednoznacznie określać kto i w jakim zakresie odpowiedzialny jest za bezpośrednią walkę z terrorystami oraz kierowanie tymi działaniami.

Należy bowiem mieć na uwadze, że do bezpośredniego zwalczania zagrożeń terrorystycznych wykorzystywane są wyspecjalizowane siły, takie jak jednostki kontrterrorystyczne, czy komórki minersko – pirotechniczne, w których służbę powinni pełnić wysoko wykwalifikowani funkcjonariusze zaopatrzeni w specjalistyczny sprzęt. Nadmierna rozbudowa takich struktur oznacza groźbę rywalizacji o zasoby (budżet, ludzi, możliwości szkoleniowe) i może doprowadzić do niebezpiecznego obniżenia standardów szkolenia lub dokonywania zbędnych inwestycji w sprzęt.

W obecnym systemie bezpieczeństwa państwa, najsilniej zarysowane uprawnienia, jak również potencjał kadrowy i sprzętowy w zakresie walki z terrorystami, dotyczą Policji, Straży Granicznej, ABW oraz Sił Zbrojnych.

Zobacz także: Ustawa antyterrorystycza - część druga. Organizacja i informacja

Potencjalna ustawa antyterrorystyczna powinna utrzymać ten stan rzeczy. Przede wszystkim, powinno nastąpić wyraźne rozróżnienie na działania wyłącznie prewencyjne (antyterrorystyczne) jakie prowadzone są przez szereg służb i struktur, wliczając w to podmioty podległe samorządom, a działania podejmowane w odpowiedzi na zamach terrorystyczny lub bezpośredniego zagrożenia jego dokonaniem, a więc kontrterroryzm. W obecnych uregulowaniach, te dwie sfery, są traktowane w sposób rozmyty i niejasny.

System ma szansę zadziałać skutecznie tak długo, jak istnieje wola kooperacji, nie ma zaś, poza mechanizmami zachodzącymi na szczeblu ministerialno – rządowym, sposobu jednoznacznego wyegzekwowania współpracy, zwłaszcza w tak dynamicznym przypadku jak zamach terrorystyczny. Odczuli to Amerykanie 11 września, i to zarówno na szczeblu strategicznym, jak również taktycznym. Wobec tego, zasadnicze znaczenie ma jednoznaczne określenie tych podmiotów, które odpowiadają za działania kontrterrorystyczne. Są to bowiem takie działania jak uwalnianie zakładników i neutralizacja urządzeń wybuchowych.

Zobacz także: Ustawa antyterrorystyczna – część pierwsza

Biorąc pod uwagę złożoność tego rodzaju działań, wskazane jest dążenie do ustawowego wskazania – podobnie jak ma to miejsce w przypadku przepisów dotyczących działań ratowniczych (Straży Pożarnej) służb i osób odpowiedzialnych za kierowanie operacją kontrterrorystyczną.Służbą wiodącą w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu jest i powinna pozostać Policja. To ona dysponuje bardzo dużym (w porównaniu z innymi służbami) potencjałem ludzkim i sprzętowym oraz największym terytorialnym zakresem odpowiedzialności.

Szczególną rolę odgrywa także Straż Graniczna, i także ta służba powinna posiadać uprawnienia do prowadzenia operacji kontrterrorystycznych. Trzecią służbą mogłaby być Żandarmeria Wojskowa w przypadku zamachów na personel lub obiekty wojskowe. Możliwe jest dalsze wydłużenie tej listy – aczkolwiek, alternatywą jest pozostawienie kierowania operacjami kontrterrorystycznymi, jedynie w rękach Policji, dla uniknięcia konfliktów kompetencyjnych. Trzecią możliwością jest przejęcie kierowania przez rządowe organy zarządzania kryzysowego (rządowe i wojewódzkie) ale oznaczałoby to budowę struktury, która i tak opierałaby się na innych służbach ze szczególnym uwzględnieniem Policji. Rolą tego typu struktur jest zarządzenie bezpieczeństwem w szerszej i długoterminowej perspektywie, nie zaś kierowanie bezpośrednimi działaniami.

Podobnie, rolą służb specjalnych jest dostarczanie informacji, a nie fizyczne zwalczanie zagrożeń, w związku z tym o ile ich rola informacyjna i analityczna jest fundamentalna, to nie powinno rozciągać się to na kierowanie całością działań.

Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących Straży Pożarnej, pożądane jest jednoznaczne określenie zakresu kompetencji dowodzącego taką operacją. Zakres uprawnień powinien być na tyle szeroki, aby dowodzący mógł podjąć każdą decyzję niezbędną dla ratowania życia zakładników lub osób postronnych, zachowując oczywiście zasadę proporcjonalności. Dowodzący operacją powinien mieć możliwość dowodzenia całością zaangażowanych sił i środków, niezależnie od ich podporządkowania – od sił policyjnych poprzez służby ratownicze oraz te które podlegają samorządom, a także innym podmiotom, o ile operacja ich dotyczy ( na przykład z racji miejsca gdzie doszło do zamachu).

Musi także mieć możliwość określenia sposobu prowadzenia działań rozpoznawczych ( w możliwie szerokim tego słowa znaczeniu) oraz użycia środków przymusu i broni palnej a także innych środków technicznych. Niezbędna jest także skupiona w jednym ręku kontrola nad zasobami logistycznymi jak również stworzenie ram do sprawnego funkcjonowania sztabu wspierającego dowodzenie operacją.

Zobacz także: Paragraf dla strzelca

Ustawa powinna w sposób wyraźny regulować status jednostek kontrterrorystycznych. Ustawa powinna określać, że jednostki takowe funkcjonują w Policji (jednostki AT), Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych (Wojskach Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej), ewentualnie także w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O ile zasadne jest, aby sprawy administracyjne i personalne pozostawały w gestii macierzystych służb, to ustawa powinna zawierać przepisy, pozwalające na ich użycie w sposób adekwatny do sytuacji, w każdym miejscu na terenie Polski. Proces decyzyjny pozwalający na użycie jednostek wojskowych powinien być tak uproszczony jak tylko to możliwe, choć trudno wyobrazić sobie aby nie wymagał on podjęcia decyzji na szczeblu ministerialnym, choć możliwe są różne rozwiązania, delegujące podjęcie decyzji na inny, niższy szczebel.

Unormowane ustawowo powinny zostać zasady stosowania w operacjach kontrterrorystycznych środków technicznych (w tym służących do pokonywania przeszkód oraz zbierania informacji), stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Bezwzględnie unormowana musi zostać kwestia oddania strzałów przez strzelców wyborowych, oraz innych sposobów użycia broni palnej. Przepisy nie mogą być nadmiernie ścisłe, muszą zostać sformułowane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości adaptowania nowych technik i rozwiązań taktycznych. Polskie przepisy jak dotąd, już wielokrotnie okazywały się nieadekwatne, zbyt wolno (jeśli w ogóle) aktualizowane w miarę rozwoju techniki i taktyki, działań policyjnych, nie tylko kontrterrorystycznych.

Problem użycia strzelca wyborowego, czy niedawne kontrowersje z zakupem urządzeń akustycznych (LRAD) dla oddziałów zwartych to tylko niektóre, najbardziej znane przykłady. Gdyby zaszła potrzeba użycia broni wobec statku powietrznego, choćby bezzałogowego, mogłoby się okazać że istniejące przepisy nie regulują tego zagadnienia, poza dotyczącymi lotnictwa wojskowego. Podobnym problemem mogłoby być oddanie strzałów z pokładu śmigłowca choćby do jednostki pływającej czy innego pojazdu – na przykład mającego posłużyć do zamachu samobójczego.

Zobacz także: Gdyby nie było 11 września?

Analiza zamachów terrorystycznych, oraz sposobów reakcji na nie, choćby z okresu ostatniej dekady, pozwala uzmysłowić sobie, jak szybko zmieniają się sposoby działania, taktyka i narzędzia wykorzystywane po obydwu stronach barykady, i jak pełne luk i braków są polskie przepisy.

W interesie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, leży budowa sprawnego systemu przeciwterrorystycznego, zdolnego do ochrony terytorium kraju (a częściowo także poza jego granicami). Uporządkowanie prawnych podstaw jego działania, należy uznać za zagadnienie fundamentalne, identycznie jak nawet najlepiej urządzony dom jest niedoskonały gdy stoi na krzywych lub niepełnych fundamentach.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.