Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ustawa antyterrorystycza - część druga. Organizacja i informacja

Michał Piekarski | 2012-09-29
Fot. FBI

Fot. FBI

Żaden akt prawny nie funkcjonuje w próżni, ani prawnej, ani tym bardziej społecznej. Jeśli w Polsce uchwalona zostałaby ustawa antyterrorystyczna, co jest od lat przedmiotem sporów, a obecny stan rzeczy sugeruje, że taki akt prawny jest potrzebny, ustawa ta musiałaby uwzględniać istniejące i możliwe w przyszłości uwarunkowania.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Polska jest państwem, które może stać się celem ataku terrorystycznego, wyprowadzonego z zewnątrz, może stać się także miejscem działania rodzimych ekstremistów. Nie jest to jednak zagrożenie na poziomie porównywalnym z Wielką Brytanią, Francją, a już na pewno nie z Izraelem. To nakazuje zachowanie odpowiedniej proporcji w zakresie metod i sił używanych do walki z terrorystami. Zarazem terroryzm jest zjawiskiem dynamicznie ewoluującym, a to nakazuje pozostawienie pola manewru pozwalającego na elastyczne reagowanie w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia.

W walce z terrorystami, fundamentalną rolę odgrywają informacje uzyskiwane w wyniku działań rozpoznawczych i wywiadowczych różnego rodzaju. Niektóre z nich są obecnie regulowane w przepisach ustawowych, w szczególności w zakresie kontroli operacyjnej (podsłuchów) oraz takich czynności jak zakup kontrolowany czy przesyłka niejawnie nadzorowana. Ustawy dotyczące poszczególnych służb policyjnych i specjalnych regulują także zasadnicze zasady współpracy z osobowymi źródłami informacji. Istniejące przepisy dotyczą terroryzmu w takim samym stopniu, jak innych przestępstw. Biorąc pod uwagę zarówno dużą liczbę uprawnionych do prowadzenia pracy operacyjnej służb, i rozproszone przepisy dotyczące terroryzmu, można uznać obecny stan rzeczy za wątpliwy pod względem efektywności. Faktem jest, że w ostatnich latach zauważalny jest wzrost znaczenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych.

Zobacz także: Ustawa antyterrorystyczna – część pierwsza

W obecnej sytuacji, w Polsce nie ma potrzeby tworzenia odrębnej służby przeznaczonej jedynie do rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych, trudno zresztą wskazać państwo, w którym taka służba by istniała. Nawet w najbardziej zagrożonych krajach jak Izrael, Wielka Brytania czy USA, problematyką terroryzmu zajmują się wyspecjalizowane piony służb wywiadowczych, kontrwywiadu i policji. Zauważalne jest także, że dąży się do podporządkowania ich pracy na kierunku zwalczania terroryzmu jednemu ośrodkowi, znajdującemu się ponad służbami lub w obrębie jednej z nich. W Polsce eksperymentowano już z tworzeniem różnych ciał koordynacyjnych, na różnych szczeblach, a w ostatnich latach funkcję ośrodka koordynacyjnego pełni Centrum Antyterrorystyczne w ABW.

Niezależnie od przyjętej formy organizacyjnej, aparat służący do rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych musi mierzyć się z dwoma, przeciwstawnymi wyzwaniami. Po pierwsze, nie może to być aparat nadmiernie hierarchiczny. Terroryzm współczesny jest zjawiskiem sieciowym, a sieci zawsze wygrywają ze strukturą. Pożądane jest w związku z tym maksymalne spłaszczenie struktur i ich usieciowienie.

Nie jest jednak możliwe całkowite zrezygnowanie z hierarchicznych struktur. Może to doprowadzić do rozproszenia dostępnych zasobów i pogłębienia szkodliwej rywalizacji pomiędzy służbami oraz rozmycia odpowiedzialności. Państwo i jego służby są niejako z definicji hierarchiczne, wobec czego system przeciwterrorystyczny musi takim – w minimalnym koniecznym wymiarze – pozostać. Oznacza to, że jeden centralny ośrodek, pozostający w centrum tego systemu musi koordynować (lub kierować) pracą wszystkich jego elementów (służb i resortów, także należących do wojska), zarazem przepływ informacji pomiędzy nimi wszystkimi musi być bezproblemowy i bezkonfliktowy.

Nie jest to oczywiście rzecz którą można zadekretować przepisem, musi to być wynik wielu lat pracy i tworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej, jednak ustawa antyterrorystyczna musi stwarzać formalne warunki do zaistnienia takiej współpracy. Powinna także desygnować konkretną strukturę koordynacyjną – czy to w ABW lub w innej służbie, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lub na wyższym poziomie – będącą owym rdzeniem systemu przeciwterrorystycznego państwa. Ciało to musi być odpowiedzialne zarówno za koordynację działań na terytorium Polski oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym.

Zobacz także: Paragraf dla strzelca

Pożądane jest także, aby ustawowo wskazać które ze służb państwowych i w jakim zakresie odpowiedzialne są za rozpoznawanie, zwalczanie i niwelowanie skutków ataków terrorystycznych. Idealną sytuacją byłoby gdyby wspomniane wyżej centrum koordynacyjne służbom tym mogło wydawać polecenia i egzekwować ich wykonanie. Jest to jednak, zważywszy na fakt zróżnicowanego podporządkowania tych służb, mało prawdopodobne.

Ustawa w sposób jednoznaczny powinna odnosić się do zbierania informacji przez odpowiednie służby. Uwzględniając aktualny podział uprawnień, w tym zakresie podstawowymi służbami które były i są odpowiedzialne za gromadzenie tego rodzaju informacji są Policja, Straż Graniczna, ABW, AW i wojskowe służby specjalne.

Ponieważ w ostatnich latach nasila się krytyka prawnych regulacji dotyczących pracy operacyjnej, zakresu uprawnień poszczególnych służb, politycznego nadzoru nad ich pracą, nie jest wykluczone że w najbliższej przyszłości dojdzie do zaostrzenia regulacji dotyczących metod gromadzenia informacji, w tym poprzez środki techniczne. W związku z tym, biorąc pod uwagę złożoność zjawiska terroryzmu, celowe jest określenie dozwolonego zakresu metod i form pracy operacyjnej, który powinien być możliwie szeroki.

Zobacz także: Gdyby nie było 11 września?

Nie chodzi tu o znaczące rozszerzenie obecnego stanu rzeczy, określonego obecnie na przykład w ustawie o Policji czy ABW, ale o utrzymanie ustawowych gwarancji pozwalających na stosowanie wobec osób podejrzanych o działalność terrorystyczną zarówno kontroli operacyjnej jak również rozpoznania agenturalnego. Większości znanych sukcesów w walce z terrorystami na świecie osiągnięto właśnie dzięki efektywnym wykorzystaniu osobowych źródeł informacji, uzupełnianych przez techniczne środki rozpoznania.

Regulacji powinien zostać także poddany rozdział pracy operacyjnej i śledczej. Celem tej drugiej jest dostarczenie informacji w formie dowodów na użytek postępowania karnego. Są państwa, gdzie te sfery są rozdzielone. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii kontrwywiad (MI5) pracuje operacyjnie zaś czynności procesowe wobec terrorystów i szpiegów wykonuje policja dysponująca wyspecjalizowanymi pionami (Special Branch). W USA FBI ma uprawnienia i operacyjne, i śledcze. W Polsce uprawnienia różnych służb są zróżnicowane. Dlatego nie jest celowe postulowanie głębokiej reformy, ale dążenie do wykorzystania systemowej, możliwie płynnej współpracy różnych elementów i różnych służb dla uzyskania efektu synergii.

Te, podobnie jak większość problemów odnotowanych w tym wpisie, nie są możliwe do uzyskania jedynie poprzez zapisy ustawowe. Ustawa antyterrorystyczna powinna jednak stwarzać ramy formalne do systemowego współdziałania, w każdym aspekcie walki z terrorystami, także w zakresie walki bezpośredniej, ściśle związanej z funkcjonowaniem jednostek specjalnych. Będzie to tematem kolejnego wpisu.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops