Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Ustawa antyterrorystycza - część druga. Organizacja i informacja

Michał Piekarski | 2012-09-29
Fot. FBI

Fot. FBI

Żaden akt prawny nie funkcjonuje w próżni, ani prawnej, ani tym bardziej społecznej. Jeśli w Polsce uchwalona zostałaby ustawa antyterrorystyczna, co jest od lat przedmiotem sporów, a obecny stan rzeczy sugeruje, że taki akt prawny jest potrzebny, ustawa ta musiałaby uwzględniać istniejące i możliwe w przyszłości uwarunkowania.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Polska jest państwem, które może stać się celem ataku terrorystycznego, wyprowadzonego z zewnątrz, może stać się także miejscem działania rodzimych ekstremistów. Nie jest to jednak zagrożenie na poziomie porównywalnym z Wielką Brytanią, Francją, a już na pewno nie z Izraelem. To nakazuje zachowanie odpowiedniej proporcji w zakresie metod i sił używanych do walki z terrorystami. Zarazem terroryzm jest zjawiskiem dynamicznie ewoluującym, a to nakazuje pozostawienie pola manewru pozwalającego na elastyczne reagowanie w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia.

W walce z terrorystami, fundamentalną rolę odgrywają informacje uzyskiwane w wyniku działań rozpoznawczych i wywiadowczych różnego rodzaju. Niektóre z nich są obecnie regulowane w przepisach ustawowych, w szczególności w zakresie kontroli operacyjnej (podsłuchów) oraz takich czynności jak zakup kontrolowany czy przesyłka niejawnie nadzorowana. Ustawy dotyczące poszczególnych służb policyjnych i specjalnych regulują także zasadnicze zasady współpracy z osobowymi źródłami informacji. Istniejące przepisy dotyczą terroryzmu w takim samym stopniu, jak innych przestępstw. Biorąc pod uwagę zarówno dużą liczbę uprawnionych do prowadzenia pracy operacyjnej służb, i rozproszone przepisy dotyczące terroryzmu, można uznać obecny stan rzeczy za wątpliwy pod względem efektywności. Faktem jest, że w ostatnich latach zauważalny jest wzrost znaczenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych.

Zobacz także: Ustawa antyterrorystyczna – część pierwsza

W obecnej sytuacji, w Polsce nie ma potrzeby tworzenia odrębnej służby przeznaczonej jedynie do rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych, trudno zresztą wskazać państwo, w którym taka służba by istniała. Nawet w najbardziej zagrożonych krajach jak Izrael, Wielka Brytania czy USA, problematyką terroryzmu zajmują się wyspecjalizowane piony służb wywiadowczych, kontrwywiadu i policji. Zauważalne jest także, że dąży się do podporządkowania ich pracy na kierunku zwalczania terroryzmu jednemu ośrodkowi, znajdującemu się ponad służbami lub w obrębie jednej z nich. W Polsce eksperymentowano już z tworzeniem różnych ciał koordynacyjnych, na różnych szczeblach, a w ostatnich latach funkcję ośrodka koordynacyjnego pełni Centrum Antyterrorystyczne w ABW.

Niezależnie od przyjętej formy organizacyjnej, aparat służący do rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych musi mierzyć się z dwoma, przeciwstawnymi wyzwaniami. Po pierwsze, nie może to być aparat nadmiernie hierarchiczny. Terroryzm współczesny jest zjawiskiem sieciowym, a sieci zawsze wygrywają ze strukturą. Pożądane jest w związku z tym maksymalne spłaszczenie struktur i ich usieciowienie.

Nie jest jednak możliwe całkowite zrezygnowanie z hierarchicznych struktur. Może to doprowadzić do rozproszenia dostępnych zasobów i pogłębienia szkodliwej rywalizacji pomiędzy służbami oraz rozmycia odpowiedzialności. Państwo i jego służby są niejako z definicji hierarchiczne, wobec czego system przeciwterrorystyczny musi takim – w minimalnym koniecznym wymiarze – pozostać. Oznacza to, że jeden centralny ośrodek, pozostający w centrum tego systemu musi koordynować (lub kierować) pracą wszystkich jego elementów (służb i resortów, także należących do wojska), zarazem przepływ informacji pomiędzy nimi wszystkimi musi być bezproblemowy i bezkonfliktowy.

Nie jest to oczywiście rzecz którą można zadekretować przepisem, musi to być wynik wielu lat pracy i tworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej, jednak ustawa antyterrorystyczna musi stwarzać formalne warunki do zaistnienia takiej współpracy. Powinna także desygnować konkretną strukturę koordynacyjną – czy to w ABW lub w innej służbie, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lub na wyższym poziomie – będącą owym rdzeniem systemu przeciwterrorystycznego państwa. Ciało to musi być odpowiedzialne zarówno za koordynację działań na terytorium Polski oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym.

Zobacz także: Paragraf dla strzelca

Pożądane jest także, aby ustawowo wskazać które ze służb państwowych i w jakim zakresie odpowiedzialne są za rozpoznawanie, zwalczanie i niwelowanie skutków ataków terrorystycznych. Idealną sytuacją byłoby gdyby wspomniane wyżej centrum koordynacyjne służbom tym mogło wydawać polecenia i egzekwować ich wykonanie. Jest to jednak, zważywszy na fakt zróżnicowanego podporządkowania tych służb, mało prawdopodobne.

Ustawa w sposób jednoznaczny powinna odnosić się do zbierania informacji przez odpowiednie służby. Uwzględniając aktualny podział uprawnień, w tym zakresie podstawowymi służbami które były i są odpowiedzialne za gromadzenie tego rodzaju informacji są Policja, Straż Graniczna, ABW, AW i wojskowe służby specjalne.

Ponieważ w ostatnich latach nasila się krytyka prawnych regulacji dotyczących pracy operacyjnej, zakresu uprawnień poszczególnych służb, politycznego nadzoru nad ich pracą, nie jest wykluczone że w najbliższej przyszłości dojdzie do zaostrzenia regulacji dotyczących metod gromadzenia informacji, w tym poprzez środki techniczne. W związku z tym, biorąc pod uwagę złożoność zjawiska terroryzmu, celowe jest określenie dozwolonego zakresu metod i form pracy operacyjnej, który powinien być możliwie szeroki.

Zobacz także: Gdyby nie było 11 września?

Nie chodzi tu o znaczące rozszerzenie obecnego stanu rzeczy, określonego obecnie na przykład w ustawie o Policji czy ABW, ale o utrzymanie ustawowych gwarancji pozwalających na stosowanie wobec osób podejrzanych o działalność terrorystyczną zarówno kontroli operacyjnej jak również rozpoznania agenturalnego. Większości znanych sukcesów w walce z terrorystami na świecie osiągnięto właśnie dzięki efektywnym wykorzystaniu osobowych źródeł informacji, uzupełnianych przez techniczne środki rozpoznania.

Regulacji powinien zostać także poddany rozdział pracy operacyjnej i śledczej. Celem tej drugiej jest dostarczenie informacji w formie dowodów na użytek postępowania karnego. Są państwa, gdzie te sfery są rozdzielone. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii kontrwywiad (MI5) pracuje operacyjnie zaś czynności procesowe wobec terrorystów i szpiegów wykonuje policja dysponująca wyspecjalizowanymi pionami (Special Branch). W USA FBI ma uprawnienia i operacyjne, i śledcze. W Polsce uprawnienia różnych służb są zróżnicowane. Dlatego nie jest celowe postulowanie głębokiej reformy, ale dążenie do wykorzystania systemowej, możliwie płynnej współpracy różnych elementów i różnych służb dla uzyskania efektu synergii.

Te, podobnie jak większość problemów odnotowanych w tym wpisie, nie są możliwe do uzyskania jedynie poprzez zapisy ustawowe. Ustawa antyterrorystyczna powinna jednak stwarzać ramy formalne do systemowego współdziałania, w każdym aspekcie walki z terrorystami, także w zakresie walki bezpośredniej, ściśle związanej z funkcjonowaniem jednostek specjalnych. Będzie to tematem kolejnego wpisu.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki...

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej. Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.