Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Polska jako cel terrorystów. Część druga – islamscy fundamentaliści.

Michał Piekarski | 2012-11-18
Żołnierze JW GROM podczas ćwiczeń z Navy SEALs na wodach Zatoki Gdańskiej Fot. US DoD

Żołnierze JW GROM podczas ćwiczeń z Navy SEALs na wodach Zatoki Gdańskiej Fot. US DoD

Polityczne czynniki, które kształtują aktualne i możliwe w przyszłości zagrożenia konfliktami mogącymi wystąpić na terytorium Polski, są drugim elementem oprócz geograficznych, wpływającymi na charakter zagrożenia terrorystycznego w Polsce.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Konflikty te, występują zarówno na terytorium Polski, jak również w jej otoczeniu. W ostatnich latach trzy nurty radykalnych ideologii dominowały, jeśli chodzi o terroryzm i także te trzy w najbliższych latach (a wręcz w perspektywie dwóch najbliższych dekad) będą miały zasadnicze znaczenie. Są to fundamentalizm islamski, ekstremizm prawicowy i ekstremizm lewicowy. Ten wpis dotyczy tego pierwszego zagrożenia.

Terroryzm islamskich fundamentalistów od ponad dekady jest uważany za najgroźniejszy w wymiarze globalnym, co jest wynikiem globalności samego konfliktu jaki zrodził ten nurt terroryzmu, konfliktu pomiędzy radykalną, fundamentalistyczną interpretacją zasad religijnych a każdą inną ideologią (zwłaszcza laicką demokracją zachodnią i liberalnymi interpretacjami zasad Islamu). Ten konflikt jest ramą w którą wpisywane są mniejsze konflikty, a fundamentaliści dążą do przekształcenia ich w religijne pole bitwy. Takie zjawiska obserwowano w Azji, Afryce ale także na Bałkanach i Kaukazie.

Polska, która nie miała ani dużej populacji rodzimych muzułmanów, ani dużych grup imigrantów, i gdzie od dawna nie notowano konfliktów których stroną była by jakakolwiek grupa muzułmanów, nie była dotknięta bezpośrednio tym konfliktem. Wydarzenia z roku 2001 i podjęte decyzje polityczne, oraz inne procesy, sprawiły że Polska znalazła się na linii strzału.

Procesy integracji europejskiej i atlantyckiej, stopniowe odtwarzanie w coraz większym stopniu więzi łączących Polskę z Europą Zachodnią, coraz większe zaangażowanie w politykę międzynarodową jednym słowem całość naszej polityki po roku 1989 lokują Polskę w gronie zachodnich demokracji, a więc w gronie potencjalnych celów.

Udział polskich wojsk w operacjach w Iraku i Afganistanie, domniemane istnienie ośrodka CIA, współpraca polityczna i wojskowa z Izraelem, czasowa obecność w Polsce żołnierzy amerykańskich (a także z innych państw) są czynnikami, które wpływają na wzrost zagrożenia z tego kierunku. Od roku 2004 Polska była kilkakrotnie wymieniana w komunikatach islamskich organizacji terrorystycznych, w tym także przywódców Al-Kaidy, co świadczy że polskie zaangażowanie zostało zauważone i pod adresem Polski były już kierowane groźby zamachu. Jeden z komunikatów ben-Ladena został nawet przetłumaczony na język polski.

Wyraźny jest także radykalny wzrost skuteczności działań przeciwterrorystycznych w Europie Zachodniej, gdzie wielokrotnie udaremniano zamachy już na etapie planowania. Może to skłonić potencjalnych sprawców do dokonania zamachu w Europie Środkowej, gdzie mogą liczyć na mniejsze doświadczenie służb w walce z tego rodzaju zagrożeniami. Stopniowe niszczenie struktur Al-Kaidy i eliminacja doświadczonych jej członków, posiadających umiejętności pozwalające na zaplanowanie i przygotowanie zamachów na dużą skalę przy jednoczesnym wzroście zagrożenia ze strony osób działających w małych grupach lub samotnie, z własnej inicjatywy i przy znacznie mniejszych dostępnych zasobach, może sprawić że będą wybierane te cele które terroryści uważają za łatwiejsze – i to także może skłonić do obrania za cel naszej części Europy.

Nie można także wykluczyć, że zagrożenie będzie miało charakter wewnętrzny a sprawcami lub współsprawcami będą konwertyci lub osoby od dawna mieszkające w Polsce i uważane za zasymilowane (także dzieci emigrantów). Obecność konwertytów (w tym kobiet) jest od dłuższego czasu zauważana w zachodnioeuropejskich siatkach islamskich fundamentalistów, byli oni także sprawcami zamachów, także samobójczych.

Nie można także wykluczyć, że ewentualny zamach będzie miał korzenie wschodnie, a jego sprawcy będą wywodzić się z obszarów byłego Związku Radzieckiego. Obecność w Polsce relatywnie dużej społeczności napływowej z Kaukazu (w tym zwłaszcza z Czeczenii) może być w tym kontekście postrzegana jako czynnik ryzyka, gdyż wśród uchodźców w tego regionu mogą znajdować się osoby powiązane z działalnością terrorystyczną

W roku 2012 doszło do dwóch szczególnie niepokojących zdarzeń. W czerwcu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka sympatyzującego z ugrupowaniami fundamentalistycznymi, któremu postawiono zarzuty publicznego pochwalania terroryzmu i który mógł przygotowywać się do dokonania zamachu terrorystycznego. W tym lipcu miał miejsce zamach na izraelskich turystów w bułgarskim kurorcie Burgas. Mogą one świadczyć, że zagrożenie stopniowo przesuwa się na wschód Unii Europejskiej a z całą pewnością, można je traktować jako przełamanie pewnej bariery, wprawdzie dość symbolicznej – jednak jak dotąd w państwach Europy Środkowej (czy też „nowej Europy”) nie miały miejsca zamachy terrorystyczne islamskich fundamentalistów ani też nie odnotowano ekstremistów tego nurtu stąd pochodzących (poza Ganczarskim, który wychowywał się w Niemczech).

Politycznym celem ataku islamskich fundamentalistów w Polsce byłoby najprawdopodobniej dokonanie odwetu za udział w operacjach militarnych na Bliskim Wschodzie. Zaatakowane mogą być cele „miękkie” - jak w Madrycie i Londynie – choć nie można wykluczyć próby ataku na obiekty administracji publicznej lub wojskowe. Celem mogą być także przedstawicielstwa dyplomatyczne lub personel wojskowy USA oraz obiekty identyfikowane z Izraelem, w tym turyści i odwiedzane przez nich miejsca. Szczególne konsekwencje mogą wiązać się z wybuchem konfliktu z Iranem na tle prowadzonego przez to państwo programu atomowego.

Istnieją także czynniki które mogą obniżać zagrożenie zamachami islamskich fundamentalistów. Brak dużych społeczności imigrantów oraz wciąż heterogeniczne społeczeństwo polskie sprawiają że potencjalni sprawcy wciąż mogą napotkać trudności z wtopieniem się w otoczenie oraz pozyskiwaniem współpracowników. Liczba zaś osób które potencjalnie mogłyby im udzielić pomocy jest bardzo ograniczona. Z czasem jednak procesy społeczne (w tym migracyjne) będą zwiększać grono takich osób. Polska jest także mniej znaczącym na arenie międzynarodowej aktorem niż Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.

Reasumując, w roku bieżącym i najbliższych latach, Polska jest i będzie zagrożona terroryzmem islamskich fundamentalistów w stopniu poważnym, ale niższym niż państwa Europy Zachodniej. Mało prawdopodobne jest aby w Polsce miała miejsce skoordynowana kampania zamachów jakiej doświadczyła w latach dziewięćdziesiątych Francja. Możliwy jest jednak zamach (lub kilka zachodzących w zbliżonym czasie) dokonany przez niedużą grupę lub wręcz jedną osobę, albo wykorzystanie Polski w celu przygotowania ataku w innym państwie (np. jako miejsce pozyskania broni lub tymczasowego pobytu). Specyfika zjawiska, w którym na czołowym miejscu znajduje się nieszablonowość i unikanie schematów, oraz potencjalne konsekwencje polityczne (także międzynarodowe) nakazują, aby także po zakończeniu operacji w Afganistanie, nie lekceważyć zagrożenia. Wycofanie sił międzynarodowych z tego państwa nie oznacza bowiem, że konflikt z islamskim fundamentalizmem zostanie zakończony.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.