WZD MOSG

Wydział Zabezpieczania Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej
Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 5/2017  /  27-11-2017
Morski Oddział Straży Granicznej na co dzień wykonuje swoje statutowe obowiązki zgodne ze słowami znanej pieśni „Morze, nasze morze, wiernie Ciebie będziem strzec, mamy rozkaz cię utrzymać ..."
Morski Oddział Straży Granicznej na co dzień wykonuje swoje statutowe obowiązki zgodne ze słowami znanej pieśni „Morze, nasze morze, wiernie Ciebie będziem strzec, mamy rozkaz cię utrzymać ..." Zdjęcia: Mateusz J. Multarzyński, Sławek Dorochowicz/MOSG, Andrzej Krugler

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

The Polish Border Guard Maritime Unit's Tactical Team (the Operational Security Detachment) is the only special subunit in Poland of law-enforcement character that has the special authorization to conduct operations at sea, while - at the same time - being specialized in performing the most difficult and dangerous tasks on land and from the air.

Zdjęcia: Mateusz J. Multarzyński, Sławek Dorochowicz/MOSG, Andrzej Krugler

Geneza i zadania Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG)

Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) powstał 1 sierpnia 1991 r. i odpowiada za ochronę 639,87 km północnej granicy Polski – w tym obecnie:

 • 395,31 km granicy morskiej,
 • dwóch ponad 22-kilo­metrowych odcinków rozgraniczających nasze morze terytorialne od wód należących do Niemiec i Rosji,
 • odcinków granicy lądowej z ob­wodem kaliningradzkim Rosji – 0,85 km i z Niemcami – 168,91 km,
 • a także morskich granic wód wewnętrznych na Zalewie Wiślanym, Szczecińskim i Jeziorze Nowowarpieńskim.

Zgodnie z międzyna­rodowym prawem morskim, Ustawą o ochronie żeglugi i portów morskich oraz Ustawą o Straży Granicznej, to właśnie MOSG jest jedyną formacją upoważnioną do zatrzymywania do kontroli stat­ków na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, zwłaszcza gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na ich pokładzie lub na skutek zawiadomienia o nim, a także zmuszania jednostki pływającej do zawinięcia do wskazanego portu.

Co szcze­gólnie ważne, tylko Straż Graniczna – w odróżnieniu od Policji i Ma­rynarki Wojennej – może w czasie pokoju w określonych sytuacjach kontynuować pościg za sprawcą przestępstwa na morzu poza grani­cę państwową, polską strefą ekonomiczną, a nawet na wodach mię­dzynarodowych.

W strefie odpowiedzialności MOSG zlokalizowane są nasze morskie platformy wydobywcze LOTOS Petrobaltic na Bałtyku i portowe instalacje o istotnym znaczeniu dla interesów państwa. Ich ochrona wymaga nie tylko zdolności do przeciwdziałania incydentom terrorystycznym – zagrożeniem są także np. prote­sty ekologów z organizacji Greenpeace, których akcje blokowania dostępu do wież wydobywczych tankowcom i statkom z dostawami żywności paraliżują pracę platform.

Działania SG w portach i na wodach przybrzeżnych zmierza­ją głównie do przeciwdziałania nielegalnej migracji, zapobiegania próbom przemytu narkotyków i innej kontrabandy na dużą skalę. O ile próby nielegalnego przekroczenia granicy na morzu stanowią w ostatnich latach rzadkość, to aktywność przemytnicza na tym od­cinku nie tylko nie zmalała, ale wciąż rośnie.

MOSG ochrania także ekonomiczne i ekologiczne interesy kraju na morzu. Strzegąc pol­skich wód terytorialnych i naszej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku (a jest to obszar równy wielkością połowie powierzch­ni Szwajcarii) funkcjonariusze tego Oddziału SG przede wszystkim działają w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, dodatkowo m.in. udaremniają nielegalne połowy, usuwają sieci kłusownicze.

Podczas wypełniania najtrudniejszych zadań ustawowych przez MOSG wsparcie bojowe i wymagające szczególnych umiejętności zapewnia mu jego Wydział Zabezpieczenia Działań, który poza ta­kim samym przygotowaniem do działań specjalnych jak w przypad­ku WZD z pozostałych Oddziałów SG, specjalizuje się w morskich, a zwłaszcza abordażowych operacjach MIO/VBSS (ang. Maritime Interdiction Operations/Visit, Board, Search and Seizure): błyska­wicznym wkraczaniu z szybkich łodzi, śmigłowca lub spod wody na pokład jednostek pływających, które np. nie zatrzymały się na we­zwanie do kontroli lub w celu zatrzymania niebezpiecznych osób.

Historię WZD otwiera powstanie w ramach Morskiego OSG w pierwszej połowie lat 90. małego plutonu specjalnego. W ramach dostosowywania struktur i form działania SG do jak najskuteczniej­szego wypełniania nałożonych na nią zadań, narodziła się wówczas koncepcja utworzenia w poszczególnych Oddziałach SG po pluto­nie specjalnym, składającym się wyłącznie z funkcjonariuszy za­wodowych, szkolonych na wzór policyjnych pododdziałów antyter­rorystycznych. Powołane w celu zwiększenia skuteczności w walce z przestępczością graniczną i w zabezpieczaniu granicy, przezna­czone były przede wszystkim do wykonywania zadań w szczegól­nie trudnych warunkach i sytuacjach zwiększonego zagrożenia, np. zatrzymywania niebezpiecznych przestępców lub pościgów za nimi.

1 kwietnia 1994 roku taki pluton sformowano w Kompanii Od­wodowej Morskiego OSG, wspomagającej działania graniczne pro­wadzone przez załogi Strażnic i Granicznych Placówek Kontrolnych, ale proces jego wstępnego kompletowania rozciągnął się jeszcze na kolejny rok. Pierwsi kandydaci, zwłaszcza dowódcy, wnieśli ze sobą doświadczenie z kilku innych formacji.

Do plutonu trafili m.in. byli komandosi z Grupy Specjalnej Płe­twonurków Marynarki Wojennej, z któ­rych rozwinęła się obecna JW „Formoza”, z jedno­stek specjalnych wojsk lądowych (jednym z pierwszych dowódców plutonu był oficer by­łej 56. kompanii specjal­nej Pomorskiego Okręgu Wojskowego) oraz policyjni an­tyterroryści, z doświadcze­niem w różnych sportach i sztu­kach walki.

W odróżnieniu od dwóch plutonów odwo­dowych kompanii, złożo­nych z funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, czyli odbywających roczną zastępczą służ­bę wojskową, w spe­cjalnym służyli wy­łącznie zawodowcy w randze oficerów, chorążych i pod­oficerów – z racji przynależności do Oddziału Morskie­go noszący stop­nie marynarskie.

W 1998 r. w Samo­dzielnej Kompanii Od­wodowej MOSG utworzono także grupę płetwonurków, która 3 stycznia 2000 r. zo­stała włączona do plutonu specjalnego.

Do zadań plutonu specjalnego należało:

działanie na rzecz bez­pieczeństwa i porządku publicznego w wypadku zagrożenia terrory­stycznego w strefie nadgranicznej i na obszarze mor­skim (do 12 mil od wybrzeża), – likwidacja zagrożeń zwią­zanych z wykryciem ma­teriałów niebezpiecznych (w przypadku ładunków wybuchowych ich roz­poznanie – usuwa­niem i neutralizacją zajmowali się specjaliści wojskowi lub policyjni),

wzmacnianie ekip kontrolnych podczas spraw­dzania jednostek pływają­cych na morzu i w porcie, zatrzymywanie ich oraz osób na pokładzie podejrzanych o popełnienie przestępstw granicznych,

przeszukiwanie dna wskazanych akwenów oraz statków wewnątrz udzieliły w latach 90. Morskiemu OSG – w tym oczywiście plu­tonowi specjalnemu – in­struktorzy z amerykańskiej Straży Przybrzeżnej (US Coast Guard).

Część ko­mandosów SG z Gdańska, wraz z przedstawicielami kilku innych plutonów spe­cjalnych tej formacji, wzięła udział we wspólnym szkoleniu w „zielonej taktyce” na południo­wym wschodzie kraju z żołnierzami 23. Pułku brytyjskiej formacji specjalnej SAS.

Doświad­czenie w zatrzymywaniu osób próbujących nie­legalnie przekroczyć „zieloną granicę”, jakiej nie ma nad morzem, zdobywali podczas wzmacniania ochrony innych odcinków (np. Lubuskiego OSG), przerzucani tam czasowo na rozkaz Komendanta Głównego SG.

Po nowelizacji ustawy o Straży Granicznej w 2001 r. for­macja ta została dodatkowo upoważniona do działań związa­nych ze zwalczaniem coraz poważniejszej przestępczości gra­nicznej – związanej z nielegalną migracją, handlem ludźmi i przemytem, również w tej najgroźniejszej postaci: bro­ni i materiałów promieniotwórczych – nie tylko w strefie przygranicznej, ale także na terenie całego kraju. To zaś oznaczało znaczne rozszerzenie także pola działania plu­tonów specjalnych, poza dotychczasową rolę wspomaga­nia działań typowo granicznych.

1 czerwca 2006 roku, po rezygnacji SG ze służ­by kandydackiej, kompania odwodowa MOSG została w pełni uzawodowiona i przemianowana na Samodziel­ny Pododdział Odwodowy. W tej formie pododdział funkcjonował do 30 lipca 2007 roku, kiedy to został podporządkowany Zarządowi Zabezpieczenia Dzia­łań Komendy Głównej Straży Granicznej – nowej, centralnej jednostce organizacyjnej o charakte­rze specjalnym, jako II Wydział Zabezpieczenia Działań z siedzibą w Gdańsku.

ZZD miał nadzorować wszystkie Wy­działy pod względem merytorycznym i szkoleniowym, koordynować zakupy sprzętu, a w razie konieczności skierowa­nia do działań więcej niż jednego z nich, przejmować dowodze­nie całością użytych sił.

W struktury Morskiego Oddziału SG i na jego zaopatrzenie Wydział powrócił 1 stycznia 2009 roku. W obu przypadkach nic się nie zmieniło w zakresie jego zadań – zmianie ulegała jedynie podległość służbowa. Od tamtej pory podlega Ko­mendantowi Morskiego OSG, który podejmuje decyzje o jego użyciu.

WZD MOSG wyróżnia się charakterem i specyfiką wykonywanych zadań służbowych, do których należy między innymi organizowanie i realizowanie działań specjalnych, realizacyjnych, kontrolnych, pre­wencyjnych, a także podejmowanie działań granicznych.

Do jego głów­nych zadań należy:

 • organizowanie działań w zakresie przeciwdziała­nia bezprawnym czynom skierowanym przeciwko statkom morskim, obiektom i instalacjom morskim o znaczeniu strategicznym, w tym platformom wiertniczym na polskich obszarach morskich;
 • zapew­nienie bezpieczeństwa przy zatrzymaniu osób mogących stwa­rzać bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • zapewnienie w określonych sytuacjach bezpie­czeństwa osobom z kategorii VIP, a także specjalistyczne zadania z udziałem płetwonurków bojowych i wykonywanie prac podwodnych,
 • prowadzenie działań specjalnych w zasięgu terytorialnym przejść granicznych, w tym pościgów transgranicznych oraz kon­wojowanie wartości pieniężnych, towarów akcyzowych, środków psychotropowych, narkotyków itp.,
 • zabezpieczanie dopro­wadzania szczególnie niebezpiecznych osób do dyspozycji właściwego organu SG, jednostki organizacyjnej Policji, prokuratury lub sądu, a także doprowa­dzeń szczególnie niebezpiecznych cudzo­ziemców do granicy RP lub granicy pań­stwa, do którego następuje wydalenie lub przekazanie.

Do tego dochodzi udział w działaniach związanych z bezpośrednim zapobieganiem skutkom sytuacji kryzyso­wej i akcjach ratowniczych, w których Straż Graniczna uczestniczy na wniosek organów administracji rządowej lub samorządowej.

Podczas zadań związanych z rozbijaniem grup przestępczych WZD MOSG współpracuje z Centralnym Biurem Śledczym KGP i in­nymi wydziałami policji oraz ABW i Służ­bą Celno-Skarbową KAS (dawniej: Służbą Celną i Wywiadem Skarbowym Minister­stwa Finansów).

Czytaj też: WZD MOSG na ćwiczeniach w Finlandii >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  29
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 5/2017

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


Pojazdy elektryczne na niedostępne tereny »

Latarka odporna na wszytko? Przekonaj się »

pojazd elektryczny
latarka na broń

 


Co zabrać ze sobą na jesienną wyprawę »
sprzet jesienny

 


Dostępny już dla Ciebie! Nie tylko dla mundurowych »

Latarka odporna na wszytko? Przekonaj się »


latarka na broń

 


Co jest niezbędne w uzbrojeniu komandosa »
uzbrojenie

 


Zostań najbardziej pożądanym absolwentem na świecie »

Niezastąpiony sprzęt bushcraft - co wybrać »

uczelnia wojskowa

 

 

 


 Co sprawia, że ten filtr do wody jest wyjątkowy »

filtry do wody

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Schludnie, wygodnie, taktycznie na każdą akcję »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
ubranie taktyczne

 


Dla tych którzy ratują życie » Niezbędnik podróżnika - co warto mieć »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Buty do lasu - które wybrać »
kursy strzeleń
05/07/2020

Księgarnia Militarna Poleca KRAVMAGA


LUBLINIEC.PL Cicho i skutecznie Tajemnice najstarszej jednostki specjalnej Wojska Polskiego Przygotowani przetrwają Sztuczki survivalowe
lubieniec przygotowani-przetrwaja balistyka-dla-snajperow
To nie tylko wznowienie książki, ale także akcja CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) byłych żołnierzy tej formacji, którzy obecnie świadczą usługi z zakresu bezpieczeństwa. To oni przekonali autora do uzupełnienia i wznowienia książki LUBLINIEC.PL (...)
zobacz więcej »
Bądź przygotowany. Chroń swoją rodzinę i przetrwaj! Nieujarzmiona natura, atak terrorystyczny albo zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz świat skomplikowanych zależności zacznie się rozpadać (...)
zobacz więcej »
To nie tylko książka, ale stworzone z pasją narzędzie przetrwania. ToolBook zawiera: lusterko sygnałowe, soczewkę Frasnela, linijkę, zegar słoneczny, znaczniki trasy, podpałkę oraz praktyczną wiedzę, jak przetrwać (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Dynamiczny pokaz dla Wojsk Specjalnych

W czwartek, 2 grudnia na strzelnicy myśliwskiej w Skotnikach Małych odbył się dynamiczny pokaz broni produkcji ZMT dla przedstawicieli Wojsk Specjalnych. Obejmował on strzelania z różnych postaw...

Aktualny numer

5/2021
SPECIAL OPS 5/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - „Born to fight” MD 530F Cayuse Warrior
 • - Skuteczni razem
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia - państwowa Uczelnia wojskowa. Lider w kształceniu na potrzeby sił...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl