Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Olsztyńskie SKORPIONY

czyli o olsztyńskich sekcajch antyterrorystycznych

Olsztyńskie SKORPIONY Andrzej Krugler
 

Olsztyńskie SKORPIONY Andrzej Krugler


 

W 2003 r., po tragicznych wydarzeniach w Magdalence, w polskiej policji wprowadzono zmiany mające wzmocnić jej potencjał bojowy. Poza utworzeniem silnej, centralnej jednostki BOA (Special Ops nr 4 (11) 2011), w siedmiu komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi (SPAP KWP), sformowano mniejsze Sekcje Antyterrorystyczne (SAT KWP). W przyszłym roku będą one świętować swe dziesięciolecie, ale ich korzenie sięgają znacznie wcześniej - olsztyńscy antyterroryści już we wrześniu br. obchodzili jubileusz XX lat swej służby w szeregach warmińsko-mazurskiej policji.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski Policyjni kontrterroryści

Policyjni kontrterroryści Policyjni kontrterroryści

Polska dysponuje 18 wysoce wyspecjalizowanymi jednostkami kontrterrorystycznymi Policji, których nadrzędnym celem jest fizyczne zwalczanie terroryzmu. Siedemnaście z nich to Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne...

Polska dysponuje 18 wysoce wyspecjalizowanymi jednostkami kontrterrorystycznymi Policji, których nadrzędnym celem jest fizyczne zwalczanie terroryzmu. Siedemnaście z nich to Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji (SPKP), podlegające pod Komendy Wojewódzkie Policji. Skład uzupełnia Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, który od tego roku odpowiada za koordynację i przeprowadzanie selekcji do służby KT.

SAT-y z reguły nie powstawały bowiem od zera, lecz na podstawie funkcjonujących już wcześniej „nieetatowych” grup specjalnych, powoływanych do życia decyzjami komendantów wojewódzkich, w reakcji na rozwój i brutalizację świata przestępczego w latach 90. W Olsztynie pierwszym krokiem w tym kierunku było Zarządzenie nr 85/91 KWP z 18 grudnia 1991 r. w sprawie powołania z odpowiednio dobranych funkcjonariuszy Grupy Wywiadowców Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w tym mieście, ale za prawdziwy początek tamtejszej jednostki specjalnej uznaje się poszerzenie następnego roku olsztyńskiej „prewencji” o dziesięcioosobową drużynę specjalną. Oficjalną datą jej narodzin jest 25 września 1992 r., to jest data wydania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji Zarządzenia nr 55/92 w sprawie powołania Grupy Specjalnej przy Batalionie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Olsztynie, w zadaniach której ujęto m.in. zwalczanie aktów terroru (kryminalnego).

W jej skład weszło dziesięciu policjantów drużyny specjalnej oraz pięciu z KRP. Tak się nieprzypadkowo złożyło, że z racji oczekiwania od kandydatów m.in. ponadprzeciętnej sprawności fizycznej oraz umiejętności walki wręcz pierwsi członkowie tej grupy byli czynnymi sportowcami z sekcji judo, zapasów, taekwondo itp. w renomowanych miejscowych klubach, np. TS Gwardii Olsztyn czy KS Budowlani - i to w dużej mierze utytułowanymi zawodnikami, w tym mistrzami Polski w swych kategoriach. Wkrótce grupa zostaje powiększona i podporządkowana Komendzie Wojewódzkiej. Zarządzenie nr 64/92 Komendanta Wojewódzkiego z 20 października 1992 r. w sprawie powołania Grupy Specjalnej KWP w Olsztynie ustala jej etat na 20 funkcjonariuszy, a już nieco ponad rok później kolejne zarządzenie, nr 1/94 z 10 stycznia 1994 r. powiększa grupę do 30 osób.

Dotychczasowa dziesięcioosobowa drużyna specjalna zostaje wzmocniona dwudziestoma policjantami oddelegowanymi, po zdaniu odpowiednich testów, z 2. i 3. kompanii olsztyńskiego Oddziału Prewencji. Decyzja nr 66/95 Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie z 22 czerwca 1995 r. przekazuje Grupę Specjalną pod nadzór naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Zorganizowaną KWP. W tym okresie, w związku z licznymi przypadkami podkładania przez rywalizujących przestępców ładunków wybuchowych, oficjalnie usankcjonowano w jej składzie istnienie specjalistycznej, siedmioosobowej komórki minersko-pirotechnicznej. W 1998 r. grupa zostaje włączona w strukturę Oddziału Prewencji (Decyzja nr 63/98 KWP z 4 sierpnia w sprawie powołania GS OPP KWP w Olsztynie).

W treści paragrafu pierwszego Decyzji nr 295 Komendanta Głównego Policji z 29 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (na podstawie § 7 pkt 3 Zarządzenia nr 3/2000 KGP z 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji - DzUrz. KGP Nr 2 poz. 17 i Nr 7 poz. 73), odgórnie zatwierdza się tworzenie w strukturach oddziałów prewencji Policji w Bydgoszczy, Lublinie i Olsztynie antyterrorystycznych zespołów minersko-pirotechnicznych, a w OPP w Olsztynie drużyny antyterrorystycznej. Konsekwencją tego jest podpisanie przez szefa warmińsko-mazurskiej policji rozkazu organizacyjnego nr 2/01 z 1 maja 2001 r., oficjalnie zmieniającego nazwę Drużyna Specjalna na Drużyna Antyterrorystyczna, a pół roku później ukazuje się Decyzja nr 163/01 Komendanta Wojewódzkiego z 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania nieetatowej Grupy Antyterrorystycznej w OPP Olsztyn.

Do 2003 r. terytorialne rejony odpowiedzialności dziewięciu etatowych Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (KWP w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu) oraz poprzedniczki ZOA/BOA,  czyli Wydziału Antyterrorystycznego KSP, a później SPAP w Warszawie, obejmowały nie tylko ich macierzyste województwa, ale także ściśle podzielone między nie (w załączniku nr 1 do Decyzji nr 296 KGP z 29 grudnia 2000 r. o powołaniu pododdziałów antyterrorystycznych Policji) powiaty ościennych województw, których KWP nie dysponowały SPAP. W roku 2003 w tych komendach, to jest w Bydgoszczy, Gorzowie, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu i Radomiu, powstały własne, etatowe Sekcje Antyterrorystyczne.

Etatowo prawie dwa razy mniejsze od liczących wówczas po około 50 funkcjonariuszy, starsze SPAP-y podlegają jako jedna z kilku komórek organizacyjnych w pionie służby prewencji, jednemu z zastępców Komendanta Wojewódzkiego. W Olsztynie, nieco nietypowo, SAT podporządkowano Sztabowi Policji. Sztab Policji zajmuje się szeroko rozumianym monitorowaniem oraz analizą zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynuje wszelkie działania z tym związane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Podejmuje między innymi przedsięwzięcia związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowych o charakterze klęsk żywiołowych, awarii technicznych, zagrożeń terrorystycznych, w tym również związanych z podłożeniem ładunku wybuchowego, zarówno w fazie zapobiegania, jak również reagowania i przeciwdziałania.

Olsztyńska Sekcja Antyterrorystyczna liczy 26 policjantów i podzielona jest na siedemnastoosobowy zespół szturmowy, którego dowódca jest jednocześnie kierownikiem Sekcji, oraz dziewięcioosobowy zespół minersko-pirotechniczny. Do zadań SAT należy fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o tym charakterze, realizacja działań związanych z zatrzymaniem niebezpiecznych, a w szczególności uzbrojonych osób, udział w akcjach i operacjach policyjnych związanych z pościgami za niebezpiecznymi przestępcami, udział w akcjach ratowniczych w sytuacjach umożliwiających wykorzystanie w nich umiejętności i sprzętu specjalistycznego Sekcji, a także wykonywanie innych zadań policyjnych, wymagających użycia specjalistycznych sił i środków będących w jej dyspozycji lub konieczności stosowania specjalnej taktyki działania.

Zespół minersko-pirotechniczny w ramach posiadanych sił i środków odpowiada za działania zmierzające do zlokalizowania, usunięcia, transportu i zniszczenia materiałów lub urządzeń wybuchowych oraz zastosowania przedsięwzięć prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bombowym. Po latach stacjonowania w niezbyt ciekawym obiekcie w Zalbkach, na peryferiach miasta, SAT przeniesiono do świeżo wyremontowanego budynku, z przygotowanymi na potrzeby Sekcji salami, miejscem do treningów, szatniami i magazynami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do Sekcji przyjmowane są tylko osoby już służące w szeregach policji, po kursie podstawowym, najlepiej z pewnym doświadczeniem praktycznym. Najwięcej kandydatów wywodzi się z oddziału prewencji, ale do SAT trafiają także zmotywowani kandydaci z komend miejskich i powiatowych. Mile widziani są sportowcy, zwłaszcza ci, którzy trenowali sztuki walki, atutem są także różne osiągnięcia w przydatnych dziedzinach oraz uprawnienia, począwszy od prawa jazdy, a szczególnie instruktorskie, ratownicze itp. Identycznie jak w przypadku SPAP, droga do etatu w Sekcji wiedzie przez takie same testy sprawnościowe oraz badania psychologiczne, sprawdzające predyspozycje funkcjonariusza do specyficznej i niebezpiecznej służby. Zawodowe i osobiste predyspozycje kandydatów ocenia także dowódca Sekcji, przeprowadzający z każdym rozmowę kwalifikacyjną i podejmujący wstępną decyzję, czy chciałby widzieć go w swym pododdziale. Zaakceptowani rozpoczynają służbę w SAT od zajęć doskonalących w zakresie przede wszystkim strzelania i technik interwencyjnych, czyli swego rodzaju kursu wyrównawczego, po czym włączani są w programowe szkolenie specjalistyczne Sekcji.

Pierwsze trzy miesiące mają charakter próbny - dowódcy i instruktorzy oceniają, czy nowy policjant pasuje do zespołu, potrafi współpracować z kolegami, nie ma problemów z opanowywaniem niezbędnych umiejętności, ani cech mogących w jakikolwiek sposób ograniczać jego skuteczność w działaniach typowych dla tej formacji. W tym okresie nie jest on jeszcze włączany w wykonywanie poważnych zadań, a jedynie powierza mu się funkcje pomocnicze. W razie wątpliwości lub negatywnych ocen musi opuścić Sekcję. Wszyscy członkowie SAT w czasie dalszej służby przystępują co roku do fizycznych i strzeleckich testów kontrolnych, a niespełnienie stawianych wówczas norm również może wykluczyć z pododdziału. Obciążenie regularnym treningiem i najniebezpieczniejszymi zadaniami, ale przede wszystkim niskie grupy zaszeregowania (niższe w Sekcjach AT, niż w SPAP czy BOA mimo tego samego charakteru pracy) oraz związane z tym ograniczone perspektywy rozwoju i możliwości poprawy finansowej sprawiają, że Sekcja nie może liczyć na nadmiar chętnych, a jedynie na prawdziwych pasjonatów – ale i spośród nich część odchodzi do jednostek oferujących wyższe etaty oraz lepszą ścieżkę kariery lub z innych życiowych powodów.

W olsztyńskiej SAT, poza kierującym nią nadkomisarzem, służą głównie policjanci w stopniu aspiranta, w większości z wyższym wykształceniem, a średnia wieku to około 30 lat. Są wśród nich stermotorzyści, instruktorzy taktyki, strzelania, technik wysokościowych, spadochronowi i walki wręcz, w tym mistrzowie Europy, a nawet świata w ich odmianach, np. w ju-jutsu. Wszyscy mają za sobą cywilne kursy nurkowe oraz przeszkolenie spadochronowe i choć ograniczony budżet KWP nie zapewnia regularnego treningu w tym zakresie (nie tylko w dobie kryzysu, ale także ze względu na inne priorytety SAT), to niektórzy policjanci nie ustają w rozwijaniu tych umiejętności na własny koszt w olsztyńskim aeroklubie, z poważnymi sukcesami. Od 2004 r. uczestniczą w cyklicznych kursach ratownictwa medycznego, w tym część z praktykami w SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy), a w składzie Sekcji jest oprócz tego policjant z wykształceniem paramedycznym. Ponieważ zespół szturmowy nie jest duży, to mimo wyspecjalizowania się konkretnych operatorów w poszczególnych dziedzinach, np. breachera czy snajpera, wszyscy pozostali jego członkowie muszą być również przygotowani do wypełniania takich funkcji.

Pierwsze porcje fachowej wiedzy olsztyńscy antyterroryści otrzymali od kolegów z Gdańska. Najpierw udział w szkoleniach tamtejszej Kompanii Antyterrorystycznej (od 2000 r. SPAP) wzięło dwóch najstarszych, najbardziej zaangażowanych policjantów z nowo utworzonej Drużyny Specjalnej, a już od 1994 r. wszyscy jej funkcjonariusze zaczęli uczestniczyć w organizowanych przez gdański pododdział dwa razy w roku dwutygodniowych kursach, na których poznawali czarną taktykę i przeszli pierwsze przeszkolenie z technik linowych. W tym samym okresie dwukrotnie, w 1993 i 1994 r., skorzystali z pomocy szkoleniowej białostockiej KAT, a w 1996 r. dwóch policjantów z olsztyńskiej grupy dołączyło po raz pierwszy do zajęć na zgrupowaniu antyterrorystów z całego kraju, jakie organizowano wówczas cyklicznie na poligonie wędrzyńskim. Mieli tam możliwość zapoznania się z taktyką i technikami działania etatowych pododdziałów AT np. ze Szczecina, Gdańska i innych KWP, by później przenieść ich doświadczenia ma swój grunt. Organizujący centralne szkolenia st. specjalista ds. pododdziałów antyterrorystycznych ze Sztabu KGP Dariusz Woźniak (późniejszy krajowy koordynator ds. pododdziałów antyterrorystycznych Policji) zapewniał kolejnym przedstawicielom GS z Olsztyna udział w następnych takich spotkaniach na Wędrzynie i obozach górskich.

Już rok wcześniej jej szeregi zasiliło też dwóch policjantów, którzy wcześniej służyli w warszawskim Wydziale Antyterrorystycznym i z przyczyn rodzinnych przenieśli się ze stolicy na Mazury. Wnieśli oni do drużyny wiedzę i standardy z wiodącej polskiej jednostki, która korzystała już wtedy m.in. z pomocy instruktorów izraelskich oraz szkoleń w USA, organizowanych w ramach Programu Pomocy Antyterrorystycznej ATA Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego tamtejszego Departamentu Stanu. Z czasem olsztyńska Grupa Specjalna wzbogaciła się o własnych instruktorów z odpowiednimi uprawnieniami, sama też zaczęła opierając się na zdobytych kontaktach organizować zajęcia doskonalące i wymieniać doświadczenia z innymi pododdziałami, najczęściej z najbliższymi SPAP z Gdańska i Białegostoku, ale także SAT z Bydgoszczy oraz pododdziałem specjalnym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z Kętrzyna (np. w zakresie desantowania i ewakuacji śmigłowcem). Od 2000 r. olsztynianie korzystają również z obiektów i pomocy doświadczonych instruktorów SPAP/ZOA/BOA w Warszawie, dopasowując później poznawane elementy do swoich możliwości i specyfiki działań. W ostatnich latach mogą liczyć także w szkoleniu na cenną pomoc byłych żołnierzy renomowanej JW GROM.

Jak wszystkie pozostałe jednostki tego typu, SAT KWP w Olsztynie dzieli czas na trening i udział w realnych działaniach, do których musi utrzymywać stałą gotowość. Początkowo tydzień pracy Drużyny Specjalnej dzielił się na trzy dni szkolenia i dwa służby po cywilnemu w wydziale poszukiwań. Po pierwszych kontaktach z etatowymi pododdziałami AT wprowadzono podobny system dyżurów i całodobowej dyspozycyjności. SAT wypełnia najczęściej zadania na rzecz wydziału kryminalnego KWP, w akcjach poszukiwania i zatrzymywania sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, samochodowych oraz narkotykowych. Udziela także wsparcia podczas realizacji Centralnego Biura Śledczego, a czasem także funkcjonariuszom komendy miejskiej w Olsztynie, dopasowując siły i środki do konkretnych warunków. Nie wszystkie działania odbywają się w pełnym wyposażeniu i umundurowaniu, typowym dla AT – czasami skuteczniejsze są zatrzymania przeprowadzone zaskakująco i dyskretnie w strojach cywilnych, z ukrytą bronią. Sekcja zresztą wspomaga czasem także prowadzone tak skryte działania obserwacyjne, ponieważ wyznaje się w niej zasadę, że wszyscy policjanci powinni się wspierać i jeśli innym wydziałom brakuje do takiego zadania ludzi, olsztyńscy antyterroryści wspomagają je, zdobywając przy okazji dodatkowe, ciekawe doświadczenie.

To pozwala im także bardzo elastycznie przygotowywać swoje działania, jak podczas jednej z realizacji na rzecz CBŚ, gdy mimo zaplanowania zatrzymania poszukiwanego przestępcy w mieszkaniu przez grupy szturmowe (po sforsowaniu wejścia lub po zjeździe po linach z dachu w okna), na sygnał „obserwacji”, że mężczyzna wychodzi na zewnątrz SAT sprawnie przeszedł do wariantu obezwładnienia go poza budynkiem przez grupę działającą po cywilnemu. Sekcja wykonuje zadania również w terenie pozamiejskim, do czego posiada niezbędne wyszkolenie i wyposażenie. Wykorzystywane wówczas elementy taktyki zielonej tylko częściowo pokrywają się jednak z nauczanymi w wojskowych formacjach specjalnych, gdyż specyfika zadań policyjnych ogranicza ich zakres do skrytych podejść do obiektów oraz maskowanych i ubezpieczanych stanowisk, z których prowadzi się obserwację lub przeprowadza zasadzkę. Czasem SAT wzywany jest do wzmocnienia oddziału prewencji, zabezpieczającego mecze podwyższonego ryzyka. Nawet takie zadania, przy wyposażeniu tylko w pałki, tarcze i strzelby gładkolufowe, nie są traktowane jako ujma, lecz okazja do poszerzenia doświadczenia oraz swoista weryfikacja, testująca zwłaszcza nowych funkcjonariuszy pod względem zarówno opanowania i odporności psychicznej w obliczu napięcia oraz agresji, przychodzenia z pomocą innym, umiejętności sprawnego radzenia sobie z agresywnymi osobnikami, jak również kontroli własnej agresji.

Koniec lat 90. i kolejne przyniosły także w rejonie odpowiedzialności olsztyńskiej KWP rozwój silnych i nieprzebierających w środkach grup przestępczych, które rywalizowały o rynek, nie stroniąc od strzelanin, podkładania bomb i porwań. Rozpowszechniły się też porwania dla okupu, rozboje i handel narkotykami. Antyterroryści z Olsztyna mają na koncie wiele zatrzymań niebezpiecznych sprawców takich czynów oraz uwolnień porwanych osób – czasami w wyniku ukierunkowanych operacji, a czasami, jak w 1998 r., niejako przy okazji. Podczas akcji przeciwko uzbrojonym handlarzom narkotyków udało się wówczas przywrócić wolność porwanemu przez nich i przetrzymywanemu w kajdanach mężczyźnie. Na brak zajęć nie narzekali również pirotechnicy, wzywani bardzo często do rozpoznawania i neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych. Wielokrotnie realizowano zadania we współpracy i na rzecz Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji (CBŚ), ponieważ Mazury przyciągały także członków stołecznych gangów, szukających ukrycia, próbujących dokonać porachunków lub podbić lokalny rynek, zwłaszcza skorzystać z obecności licznych turystów w sezonie wakacyjnym, by rozprowadzać narkotyki, a czasami po prostu spędzających urlop w Krainie Jezior.

Jak duże jest obciążenie SAT zadaniami, obrazuje podsumowanie jednego, przykładowego roku z ostatniego okresu: w 2007 r. olsztyński pododdział brał udział w 32 realizacjach, zatrzymując 13 osób, w 36 konwojach podwyższonego ryzyka, zabezpieczał 52 rozprawy sądowe niebezpiecznych przestępców, uczestniczył w zabezpieczaniu ośmiu imprez masowych, ośmiu pokazach oraz pięciokrotnie ochraniał świadków koronnych. Do tego dochodzą działania zespołu minersko-pirotechnicznego, często ubezpieczanego przez kolegów z zespołu szturmowego i inne, których nie ujmuje się w takich statystykach, tak jak pomoc innym wydziałom w prowadzeniu obserwacji, która nie przyniosła bezpośredniego wyniku. Tylko wymienione pokazują, że gdyby nie równoczesne wykonywanie niektórych zadań, to SAT z Olsztyna byłby angażowany średnio częściej, niż co drugi dzień w roku. Pozytywną stroną takiej częstotliwości jest stosunkowo szybkie nabieranie dużego doświadczenia przez wszystkich policjantów Sekcji.

Jeśli skupić się na najbardziej spektakularnych zadaniach, związanych z zatrzymaniami przestępców, to już rok później ich liczba wzrosła do 28 podczas 33 realizacji, w ubiegłym roku funkcjonariusze olsztyńskiej SAT zatrzymali ponad 40, a tylko do połowy bieżącego – około 30. To jednak tylko suche statystyki, nieoddające ani stopnia zaangażowania policjantów z tego pododdziału, ani poziomu ryzyka i dramatyzmu ich akcji, szczegóły których pozostają w większości niejawne. W listopadzie 2004 r. uciekający po napadzie bandyci próbowali sforsować alfa romeo policyjna blokadę w Kętrzynie i przejechać uczestniczącego w niej funkcjonariusza. Obaj zginęli - kierowca na miejscu, a jego kompan mimo szybkiego przewiezienia do szpitala w Elblągu. W lutym 2005 r., dwóch groźnych dilerów narkotykowych podczas próby zatrzymania ich na zorganizowanej na krajowej „siódemce” blokadzie, skierowało swój samochód w policjantów. Trzech zdołało uskoczyć, jednemu bmw przestępców przejechało po nodze - zatrzymali się dopiero, gdy antyterroryści otworzyli do nich ogień. W samochodzie znaleziono ponad kilogram marihuany.

W lutym 2007 r. na drodze pod Nidzicą wpada w zasadzkę dwóch dilerów narkotykowych w oplu corsie z 5000 tabletkami ekstazy. Równocześnie w mieszkaniu na terenie Olsztyna zostaje zatrzymany trzeci członek ich szajki, podejrzewany o wprowadzenie na rynek co najmniej kilograma amfetaminy. Podczas próby zatrzymania pojazdu z kolejnymi osobami tej grupy pod Mławą kierująca volkswagenem passatem kobieta taranuje radiowóz i jadąc z dużą szybkością ciągnie po jezdni na sporym odcinku policjanta, który otworzył jedne z drzwi jej auta. W końcu traci panowanie nad pojazdem, wpada w poślizg i uderza w drzewo. W piwnicy mieszkania ujętego w tym incydencie małżeństwa policja zabezpiecza prawie 600 tabletek ekstazy, około 150 gramów amfetaminy, pistolet maszynowy z pełnym magazynkiem, pistolet TT, imitację pistoletu glock, ponad 50 sztuk amunicji oraz elementy policyjnego munduru. Po ewakuacji wszystkich mieszkańców bloku pirotechnicy SAT neutralizują tam jeszcze bombę w postaci wypełnionej trotylem metalowej rury z zapalnikiem.

W lipcu 2008 r. podczas interwencji domowej w Bisztynku pijany mężczyzna próbował ugodzić nożem policjanta, po czym zagroził, że zabije członków swej rodziny i siebie. Wezwani z Olsztyna antyterroryści, zanim po użyciu granatów oszałamiających obezwładnili furiata i dwóch innych, występujących po jego stronie mężczyzn (jeden uzbrojony w siekierę), musieli zastrzelić psa, który zaatakował jednego z uczestników akcji - ranny funkcjonariusz trafił do szpitala. W listopadzie 2010 r. na zlecenie Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu ze Szczytna policjanci z SAT zatrzymali w biały dzień w miejscowej pizzerii sprawcę wymuszeń rozbójniczych i jego kompana.

W maju br. Sekcja została zaangażowana wraz z Zespołem Poszukiwań Celowych KWP w Olsztynie do poszukiwania na terenie kompleksu leśnego pod Nowym Dworem Mazowieckim zabójczyni matki Michała Listkiewicza (byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej), która skazana za ten czyn na 25 lat więzienia po wyjściu z warszawskiego aresztu śledczego na przepustkę nie powróciła i ukrywała się od półtora roku. Po kilku dniach operacji kobieta została ujęta. Na początku następnego miesiąca zespół szturmowy SAT z policjantami wydziału kryminalnego z Elbląga schwytał na drodze z tego miasta do Suchacza sześciu mężczyzn podejrzanych o uprowadzenie i brutalne torturowanie pracownika firmy rybackiej w Suchaczu.

To tylko kilka przykładów różnorodnych akcji z ostatnich lat, w których uczestniczyła Sekcja AT z Olsztyna, której funkcjonariusze skromnie zaznaczają, że zazwyczaj są tylko wykonawcami finałowej realizacji, będącej wynikiem długotrwałej, ciężkiej pracy policjantów z innych wydziałów. Nie zmienia to faktu, że bardzo wiele działań policyjnych w województwie warmińsko-mazurskim nie mogłoby zostać równie skutecznie zakończonych, gdyby nie udział wyspecjalizowanego pododdziału antyterrorystycznego KWP. Tymczasem w 2006 r., w ramach opracowywanych w KGP planów reorganizacyjnych z ograniczeniem liczby jednostek AT rozpatrywano likwidację olsztyńskiej Sekcji. Być może byłoby to „tylko” odebranie statusu pododdziału antyterrorystycznego i zmiana nazwy na Sekcję Realizacyjną, co jednak także miałoby określone konsekwencje. Póki co, Sekcja działa nadal i choć znacznie mniejsza, wykonuje w swym województwie takie same zadania, często w nie mniejszej liczbie, jak bardziej okrzepłe SPAP-y. I to powinno wystarczyć, by docenić jej wieloletnią służbę na najbardziej niebezpiecznych odcinkach doinwestowaniem i zrównaniem grup zaszeregowania do tego samego poziomu, co w SPAP.

BROŃ I WYPOSAŻENIE SAT KWP w Olsztynie

Podstawowa broń funkcjonariuszy zespołu szturmowego to niemieckie 9-mm pm HK MP-5 A3 z kolbą wysuwaną, w ulepszonej wersji F (z powiększonym i wzmocnionym trzewikiem kolby oraz wzmocnionymi elementami konstrukcji wewnętrznej, by bez obaw można było strzelać nawet amunicją +P+), wyposażone w oświetlenie taktyczne firmy Sure Fire (w łożu M628), celowniki holograficzne HWS EOTech 552 i mniejsze XPS 3, „klipsy” do łączenia magazynków po dwa dla przyśpieszenia ich wymiany w akcji, większość z tłumikami płomieni. W arsenale SAT pozostają także polskie PM-98 Glauberyt tego samego kalibru z oświetleniem taktycznym w łożu.

Podczas działania w terenie pozamiejskim oraz w celu zapewnienia silniejszego ognia o większym zasięgu SAT wykorzystuje krajowej produkcji kbk aut. AKM i AKMS na amunicję pośrednią 7,62 mm × 39 wz. 43, w ostatnich latach zmodyfikowane przez zaopatrzenie w części izraelskiej firmy Tdi-ARMS: kolby o regulowanej długości (sześciopozycyjne) CBS Tactical oraz zestaw aluminiowych uniwersalnych szyn montażowych standardu Mil-STD 1913 – trzyszynowy zestaw BMX47 w miejsce drewnianego łoża oraz wyprowadzona nad pokrywę komory zamkowej długa szyna z zestawu X47. Dzięki temu „kałasznikowy” zostały wyposażone w chwyty przednie SVG i oświetlenie taktyczne oraz celowniki EOTech 552 z przystawką powiększającą 3X Magnifier. Na wyposażeniu znajduje się również karabin maszynowy PK. Broń wyborowa to Sako TRG 21 na amunicję 7,62 mm × 51 NATO, produkcji fińskiej, z celownikiem optycznym Schmidt&Bender PN1, 4-12×50.

Do tego dochodzą, głównie bezkolbowe, proste amerykańskie strzelby gładkolufowe pump-action kalibru 12 Mossberg M500A, wyrzutnie siatek obezwładniających SZO-84 i wyrzutnie gazów łzawiących RWGŁ-3 oraz granaty oszałamiające (flash-bang) niemieckiej firmy Nico-Pyrotechnics. Broń krótka wykorzystywana przez SAT to austriackie pistolety Glock 17 (z magazynkami „plus 2”), Glock 19, wszystkie na nabój 9 mm Parabellum. Podstawowy typ kabury do glocków to amerykańskie Safariland 6005 z kydeksu.

Strój bojowy funkcjonariusza składa się z czarnego lub ciemnogranatowego kombinezonu polskiej firmy KAMA z odpornego na wysokie temperatury nomexu, kominiarki i rękawiczek taktyczno-ochronnych (kilku typów), oraz różnych typów obuwia taktycznego (np. Bates Falcon). Wyposażenie ochronne to polskie hełmy kompozytowe Maskpol HP, okulary taktyczne WileyX lub gogle ochronne, głównie francuskie Bolle XT 800 Tactical oraz maski przeciwgazowe MP5. Starsze typy kamizelek zostały w ostatnim okresie zastąpione nowymi zintegrowanymi Defender Plate Carrier firmy Condor Outdoor DFPC oraz polskiej firmy PPH Polskór. System łączności opiera się na zestawach cichej łączności Motorola GP360 i TCI Liberator II.

Podczas działania w terenie pozamiejskim policjanci z SAT mogą używać mundurów polowych wzoru MCCUU (Marines Corps Combat Utility Uniform) firmy Condor, w komplecie z kapeluszami typu jungle hat, pokryte kamuflażem USMC MARPAT Woodland, znacznie lepiej wtapiającym się w otoczenie w polskich warunkach niż wprowadzony w wielu innych krajowych jednostkach specjalnych MultiCam. Uzupełnia je amerykańskie obuwie Belleville Tactical Research TR560 Khyber Lightweight Mountain Hybrid z wstawkami z kordury w kamuflażu MultiCam oraz zielone kamizelki taktyczne Elite Tactical Vest firmy Condor.

Pirotechnicy używają m.in. nowoczesnych kombinezonów ochronnych EOD-9 kanadyjskiej firmy Med-Eng, wyrzutników pirotechnicznych WP-20, WP-26B oraz bezodrzutowego WP-20Y, a także dysponują wielofunkcyjnym, zdalnie sterowanym robotem ROV Digital Vanguard firmy Allen Vanguard Corp. Wśród specjalistycznego sprzętu, wykorzystywanego przez zespół szturmowy, znajdują się m.in. tarany, tarcze balistyczne, zestawy do mechanicznego forsowania wejść (entry-tools) firmy Blackhawk. SAT KWP w Olsztynie wykorzystuje m.in. pojazd typu Kia Sorento, a także nieoznakowane samochody terenowe i vany oraz specjalistyczny samochód ciężarowy zespołu minersko-pirotechnicznego marki Mercedes Sprinter 515.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Najnowsze produkty i technologie

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.