Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Bezpieczne mistrzostwa

Andrzej Krugler, KGP

Andrzej Krugler, KGP

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL OPS” 3-4/2010) zostały omówione możliwe rodzaje zagrożeń terrorystycznych. Tym razem więcej miejsca poświęcimy możliwościom zapobiegania im oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej było i jest działaniem systemowym, w którym rdzeniem są podsystemy odpowiedzialne za wykrywanie zagrożeń, działania prewencyjne, bezpośrednie zwalczanie, działania ratownicze oraz zarządzanie kryzysowe. Każdy z elementów jest jednakowo ważny, dlatego skuteczność systemu zależy od ich prawidłowego współdziałania. Cały system realizuje trzy zasadnicze zadania względem sprawców potencjalnego zamachu: oddziaływuje na ich motywację, zasoby oraz bezpośrednio na ich działania.

W aspekcie rozpoznania zagrożeń, podstawową funkcję pełnią tu służby państwowe uprawnione do prowadzenia działalności operacyjno- rozpoznawczej, a więc wojskowe i cywilne służby specjalne, Policja, Straż Graniczna oraz inne służby państwowe, które mają prawo wykorzystywać środki techniczne i osobowe w celu pozyskiwania informacji oraz ich przetwarzania. Wprawdzie rozwiązania prawne przyjęte w ustawach nie budzą większych zastrzeżeń, to jednak żadne formalne zapisy nie mogą zagwarantować skutecznego przebiegu działań operacyjno-rozpoznawczych. W kontekście terroryzmu należy zauważyć, że podstawowym rodzajem rozpoznania grup i osób jest rozpoznanie agenturalne, które tylko częściowo może być uzupełnione poprzez środki techniczne. Wynika to z samej istoty zjawiska terroryzmu.

W tym kontekście pojawiają się pytania, które być może nie będą mogły znaleźć odpowiedzi w jawnej publikacji, ale należy je postawić, z uwagi na ich znaczenie dla problemu. Dotarcie do osób posiadających istotne informacje wymaga czasu i sporego wysiłku. Wymagać może także odpowiedniej wiedzy i umiejętności przełamania barier kulturowych, na przykład przy rozpoznawaniu zagrożenia związanego z fundamentalizmem islamskim. Najprostszym przykładem takich przeszkód jest bariera językowa. Pojawia się pytanie, czy polskie służby dysponują odpowiednią do potrzeb liczbą funkcjonariuszy dysponujących wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na pozyskiwanie i ocenę informacji osadzonych w odmiennym od europejskiego kontekście kulturowym. Należy zadać także pytanie, jakie są szanse, że propozycja współpracy o charakterze tajnym i mogącym narazić osobę przekazującą informacje na bardzo poważne konsekwencje, może zostać odrzucona z powodu nienajlepszego obrazu polskich służb w mediach. Ciągnące się od lat reformy służb i wykorzystywanie ich w rozgrywkach politycznych – włącznie z różnego rodzaju przeciekami i ujawnianiem metod pracy oraz osobowych źródeł informacji – tworzą niestety obraz dla potencjalnego informatora co najmniej nieatrakcyjny, właśnie z powodu obaw o utrzymanie w tajemnicy jego tożsamości. Trzecim problemem – szczególnie ważnym w kontekście terroryzmu religijnego – jest inwigilacja związków wyznaniowych, co rodzi ryzyko oskarżeń o prześladowania na tle wyznaniowym i naruszanie praw człowieka.

Biorąc pod uwagę, że proces planowania zamachów przez ugrupowania terrorystyczne – zwłaszcza powiązanych z Al-Kaidą – może trwać nawet kilka lat, należy ocenić, że skukcesy lub porażki w zakresie ochrony Euro 2012 odniesione przez służby prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą być konsekwencją działań prowadzonych obecnie lub wręcz w okresie lat poprzednich. Nie oznacza to oczywiście, że w ciągu najbliższych dwóch lat nie należy prowadzić żadnych działań, ale należy brać pod uwagę czynnik czasu, który w tym przypadku nie odzwierciedla potrzeby działań szybkich, co długoletniej stabilnej sytuacji, pozwalającej na właściwe i skuteczne wykorzystanie możliwości agenturalnego rozpoznania zagrożeń.

Niezależnie od tego, czy zagrożenie zostanie wykryte wcześniej, czy też ujawni się podczas imprezy, zasadniczym narzędziem jego zwalczania będą jednostki specjalne. Ich zasadnicze zadania podczas ochrony przebiegu Euro 2012 to przede wszystkim:

  • zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych i uzbrojonych osób, planujących dokonanie zamachu terrorystycznego lub innego czynu podczas rozgrywek sportowych, zanim spróbują one wcielić swoje plany w życie,
  • interweniowanie w sytuacjach nagłego zagrożenia bezpieczeństwa podczas imprezy,
  • wzmacnianie ochrony osób szczególnie zagrożonych,
  • ratowanie zakładników,
  • wykrywanie i neutralizowanie urządzeń wybuchowych,
  • prowadzenie działań pościgowych za szczególnie niebezpiecznymi sprawcami czynów przestępczych.

Nietrudno zauważyć, że powyższe rodzaje działań mogą się na siebie nakładać lub występować symultanicznie. Mogą także występować niezależnie od siebie zróżnicowane zagrożenia. Nie należy także zakładać, że ograniczą się one tylko do miast i regionów, w których planowane są rozgrywki (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław), ani tym bardziej że będą ograniczone tylko do stadionów i innych miejsc bezpośrednio związanych z przebiegiem imprezy. Zakres możliwych celów ataku i miejsc, w których mogą zostać one przeprowadzone, jest dużo szerszy. Te czynniki powodują, że należy dążyć do zapewnienia wysokiej gotowości jak największych sił, zdolnych interweniować zarówno w wyżej wymienionych aglomeracjach, jak i poza nimi.

Co więcej, zagrożenie terrorystyczne – czy szerzej – całość problemów wiążących się z organizacją tego rodzaju imprezy nie oznacza przecież obniżenia ryzyka zagrożeń występujących stale. Problemy związane z przestępczością kryminalną – pospolitą i zorganizowaną – mogą wręcz się nasilać. Wyzwaniem więc będzie zapewnienie bezpiecznego przebiegu imprezy oraz utrzymanie normalnego poziomu bezpieczeństwa w innych obszarach. Dotyczy to całego systemu bezpieczeństwa państwa, w tym także różnych rodzajów ratownictwa.

Teoretycznie Polska jest w dobrej sytuacji. W samej Policji istnieje kilkanaście etatowych jednostek antyterrorystycznych – od centralnego Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, poprzez SPAP-y większych komend wojewódzkich, po sekcje AT w mniejszych regionach. Do tego należy dodać Wydział Realizacyjny KSP i grupy realizacyjne w komendach powiatowych oraz CBŚ. Swoje jednostki specjalne o zróżnicowanych zadaniach i specyfice mają także Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organy kontroli skarbowej, Służba Więzienna i Służba Ochrony Kolei. Istnieją także jednostki wojskowe, podległe Dowództwu Wojsk Specjalnych oraz Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej. Stanowi to znaczny potencjał liczebny. Niestety, nie zawsze oznacza to jednakową jakość działania. Wymienione powyżej formacje różnią się poziomem i zakresem wyszkolenia, stosowaną taktyką, wyposażeniem i uzbrojeniem oraz prawnymi podstawami działania. Na przykład, tylko część z nich dysponuje specjalistami i sprzętem pozwalającymi neutralizować ładunki wybuchowe.

Biorąc pod uwagę ten ostani czynnik, można stwierdzić, że w największym zakresie możliwe będzie wykorzystanie sił działających na podstawie przepisów Ustawy o Policji. Formacja ta posiada bowiem największy zakres działania, zarówno w wymiarze geograficznym, jak i ustawowych uprawnień. Policja jest także najliczniejszą obok wojska służbą uzbrojoną w kraju, dysponującą licznymi etatowymi i nieetatowymi jednostkami specjalnymi oraz innymi specjalistycznymi strukturami, mogącymi wspierać ich działania, w tym etatowymi i nieetatowymi pododdziałami i oddziałami zwartymi.

W obecnym kształcie ustawa policyjna zezwala także na użycie w sytuacjach szczególnych sił innych służb do wsparcia sił pozypolicji bez potrzeby odwoływania się do konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych (wojennego lub wyjątkowego).

Stosunkowo najszersze możliwości daje artykuł 18a. Pozwala on bowiem na użycie sił Żandarmerii Wojskowej, w sytuacji „zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające”, na mocy decyzji premiera wydanej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Żandarmom przysługują wówczas uprawnienia identyczne z policyjnymi – także wobec wszystkich osób cywilnych, wskazane w artykułach 15-17 Ustawy o Policji. Są to bardzo rozległe kompetencje, w tym do zatrzymania osób (zarówno prewencyjnego – stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia, procesowego – zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego oraz tzw. zatrzymania penitencjarnego), legitymowania ich, dokonywania czynności zmierzających do ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagażu i ładunku, dokonywania procesowych czynności przeszukania oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych. W zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, żołnierzom ŻW przysługują wówczas wszystkie uprawnienia, jakie mają policjanci, identyczny z policyjnym jest także tryb użycia tych środków. Na podstawie tych przepisów, podczas Euro 2012 możliwe więc jest użycie całości sił ŻW – nie tylko oddziałów specjalnych, zarówno do realizacji zadań porządkowych i prewencyjnych, jak i do wspierania prowadzonych przez Policję i organa wymiaru sprawiedliwości czynności procesowych.

Wykorzystanie innych jednostek wojskowych niż siły żandarmerii, jest regulowane przez artykuł 18 Ustawy o Policji. Dopuszcza on użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym także w razie dokonania lub zagrożenia zamachem terrorystycznym. Zakres przysługujących żołnierzom uprawnień jest identyczny jak w przypadku poprzednim. Organem decyzyjnym jest w takim wypadku Prezydent RP, a wnioskodawcą – Prezes Rady Ministrów. Możliwe jest także podjęcie decyzji w sytuacji nagłej przez ministra obrony, na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Akty prawne niższego rzędu precyzują, że wojsko może być użyte do ochrony ważnych obiektów, osłony lub izolacji określonych miejsc i rejonów oraz wspierania działań oddziałów Policji – w tym działań antyterrorystycznych. Jeśli sytuacja przerasta możliwości Policji, wojsko może działać samodzielnie, koordynując jednak swoje działania z właściwym organem Policji. Dodatkowo, ustawa o zarządzaniu kryzysowym przewiduje użycie wojska w nieco innym trybie, do zadań ratowniczych oraz pomocy medycznej i logistycznej w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych.

W prawie identycznym trybie możliwe jest użycie sił Straży Granicznej. Ich uprawnienia w takiej sytuacji są również bardzo podobne do przysługujących żandarmom, jednak ograniczono w tym przepisie zakres dopuszczalnego użycia broni – jedynie do pierwszego przypadku (odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność funkcjonariusza lub innej osoby oraz przeciwdziałanie czynnościom bezpośrednio zmierzającym do takiego zamachu).

W stosunku do funkcjonariuszy innych służb prawo obecnie nie przewiduje możliwości użycia ich w sposób opisany powyżej. Można natomiast wykorzystać ich potencjał i uprawnienia poprzez skoordynowane i wspólne działania – zarówno o charakterze operacyjnorozpoznawczym, jak i prewencyjnym.

Należy także założyć, że podczas Euro 2012 możliwe będzie użycie w Polsce funkcjonariuszy zagranicznych, co byłoby realne po wprowadzeniu w życie stosownych zmian prawnych. Kilka miesięcy temu zostały upublicznione przez Komendę Główną Policji założenia do projektu ustawy regulującej ten problem. Prawdopodobnie takie prawo zostanie prędzej czy później wprowadzone w życie, z uwagi na fakt, że prawo Unii Europejskiej zawiera już zapisy dotyczące poprawy współdziałania pomiędzy służbami policyjnymi państw członkowskich, w tym także szczególnie dotyczących jednostek specjalnych. Prowadzone są także (np. w ramach programu ATLAS) wspólne ćwiczenia. Należy w tym przypadku spodziewać się ustalenia zakresu uprawnień funkcjonariuszy zagranicznych w zakresie użycia broni i środków przymusu bezpośredniego zbliżonych lub identycznych do tych, jakie przewidziano dla funkcjonariuszy polskich, przy czym prawo polskie zapewne będzie tu miało charakter nadrzędny.

Za sytuacje o najwyższym stopniu skomplikowania, które powinny być punktem odniesienia dla planów reagowania kryzysowego, należy uznać przede wszystkim incydenty o dużym rozmiarze lub/i zachodzące na sporym obszarze (większym niż jeden ośrodek miejski). Są to takie sytuacje, jak na przykład porwanie dużego samolotu (jednego lub kilku, o wielkości Boeinga 767, Airbusa 330 lub większych), opanowanie dużego budynku (centrum handlowe, teatr, obiekt sportowy, hotel), zamach bombowy na dużą skalę (porównywalny do zamachów z 11 marca 2004 roku w Madrycie). Szczególnym wyzwaniem mogą okazać się zamachy na morzu – w tym wzięcie zakładników na statkach wycieczkowych lub promach pasażerskich. Wymagają one użycia jednostek specjalnych w sposób gwarantujący szybkość reakcji, mobilność, ale jednocześnie adekwatną do sytuacji liczebność. Niezbędnym elementem wydaje się tu podział zadań pomiędzy poszczególnymi jednostkami, a dokładniej – pomiędzy ich kategoriami, w sposób odpowiedni do ich potencjału.

Najskuteczniejszą reakcję na złożoną sytuację kryzysową – zwłaszcza zakładniczą lub do niej zbliżoną, a także możliwość prowadzenia na szeroką skalę działań wyprzedzających, może zapewnić silne zgrupowanie jednostek kontrterrorystycznych. Jego kompozycja musi pogodzić liczebność z mobilnością. Biorąc pod uwagę, że najgorszy z możliwych scenariuszy stanowi odpowiednik zamachu na Dubrowce – trzon sił kontrujących powinien być zbliżony liczebnie do sił CSN FSB, realizujących tamtą operację. Liczebność około dwustu – trzystu ludzi w komponencie bojowym wydaje się co najmniej pożądana. Do tego należy dodać inne elementy, w tym zwłaszcza zabezpieczenie medyczne, specjalistów z zakresu reagowania na użycie broni masowego rażenia, techników bombowych, negocjatorów, personel łączności i sztabowy. Pożądana wydaje się także odpowiednia reprezentacja służb dochodzeniowo-śledczych i innych specjalistów, którzy będą musieli sprostać wyzwaniu, jakim będzie prowadzenie czynności procesowych podczas i po ustaniu sytuacji kryzysowej. Celowe może być także wydzielenie odwodu pododdziałów zwartych dla zabezpieczenia rejonu zdarzenia. Całość będzie musiała być szybko przemieszczana, przy zapewne dużym udziale środków transportu lotniczego. Roli poszczególnych elementów odwodu prawdopodobnie nie będą mogły przejąć inne struktury. Należy bowiem pamiętać, że zaistnienie nawet najpoważniejszej sytuacji kryzysowej w jednym – czy nawet kilku miejscach – nie będzie oznaczało natychmiastowego końca imprezy i nie uwolni sił zaangażowanych w wykonywanie konkretnych zadań w innych regionach. Dotyczy to zarówno sił specjalnych, jak i pozostałych elementów systemu bezpieczeństwa imprezy.

Liczebność komponentu bojowego oznacza, że wystawienie go musi być wspólnym wysiłkiem kilku jednostek. Niejako z definicji powinny być to jednostki kontrterrorystyczne – czyli ze strony Polski przede wszystkim Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz GROM. Są to jedne z najlepiej wyposażonych jednostek, o dużej liczebności i doświadczeniu. Ich uzupełnieniem mogłyby być inne siły. Mogą być to jednostki podległe Dowództwu Wojsk Specjalnych, Komendzie Głównej Straży Granicznej, OS ŻW oraz centralne jednostki ukraińskie, a także siły wydzielone przez jednostki kontrterrorystyczne z UE. Siły zagraniczne należy brać pod uwagę, o ile zaistnieje możliwość uzyskania pomocy z tego kierunku i będą wprowadzone na czas stosowne rozwiązania prawne. Dla wsparcia sił odwodowych niezbędne wydaje się sięgnięcie po zasoby wojska, zwłaszcza w zakresie transportu, w tym lotniczego, zabezpieczenia medycznego, reagowania na użycie środków masowego rażenia i być może także porządkowych (pododdziałów zwartych), zważywszy na fakt, że bieżące zabezpieczenie imprezy bardzo poważnie zaangażuje dostępne siły policji.

Pojawia się tu kilka problemów i pytań. Przede wszystkim – jak długo trwałoby zgrywanie poszczególnych elementów, zwłaszcza w przypadku wystawienia owego odwodu przez dwa lub więcej państwa? Czy okres około dwudziestu czterech miesięcy jest wystarczający, aby ustalić procedury współdziałania, łączności, ujednolicić poziom wyszkolenia, wyposażenia, taktyki i przećwiczyć szereg wariantów działań? Dlaszym problemem może okazać się logistyka, a zwłaszcza potencjał lotnictwa. Lotnictwo MSWiA jest stosunkowo skromne liczebnie, a jego podstawowym sprzętem latającym są lekkie śmigłowce. Lotnictwo wojskowe dysponuje większą liczbą śmigłowców i samolotów transportowych, problemem może być tutaj jednak zaawansowany wiek wielu maszyn – zwłaszcza śmigłowców z rodziny Mi-8. Należy postawić także kolejne pytanie – ile maszyn może być użytych do zadań desantowych – w tym w nocy i trudnych warunkach atmosferycznych? Bardzo ograniczona jest także liczba śmigłowców mogących operować nad akwenami morskimi. Jeśli odwód miałyby wystawiać wspólnie Polska i Ukraina – z założeniem jego operowania także na terenie tego drugiego państwa, pojawiają się kolejne problemy związane z użyciem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy na jego terytorium. Wprawdzie polskie prawo zezwala na użycie polskich sił na obszarze innego państwa, pozostają jednak problemy związane z kwestiami językowymi, prawem ukraińskim, dowodzeniem, łącznością i współdziałaniem na szczeblu taktycznym.

Na szczeblu regionalnym, problem równoczesnego wykonywania zadań bieżących i zabezpieczenia mistrzostw będzie bardziej wyraźny. Problem jest szerszy niż tylko same rozgrywki i ich bezpośrednie zaplecze, skupione w danym miejscu.

W chwili obecnej, rozgrywki mają zostać przeprowadzone w czterech miastach – Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Nawet uwzględniając fakt, że mecze będą rozgrywane tylko w niektórych dniach, należy wziąć pod uwagę inne elementy. Kibice będą przybywać i odjeżdżać przez dłuższy czas, wielu może pozostawać w Polsce tak długo jak w turnieju gra ich drużyna, same reprezentacje również będą obecne w Polsce przez dłuższy czas.

W wymiarze geograficznym problem jest podobny – wspomniane cztery miasta to nie jedyne obszary wymagające osłony, to także trasy przejazdu kibiców, „centra pobytowe” poszczególnych reprezentacji. Inne miasta mogą i prawdopodobnie będą stanowić podczas imprezy zaplecze hotelowe, wiele z nich zorganizuje u siebie w tym czasie imprezy towarzyszące. Wreszcie, cały szereg potencjalnie atrakcyjnych celów nie jest związanych z samymi rozgrywkami, ale zaatakowanie ich w tym okresie może dodatkowo nagłośnić dany czyn. Dalszym elementem układanki są sprawcy – którzy mogą dążyć do uniknięcia przeciwdziałania służb bezpieczeństwa i skupić swoją uwagę na obszarze, na którym spodziewają się mniejszej aktywności policji.

Biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia, należy założyć, że na szczeblu regionalnym potrzebne są siły zdolne do samodzielnego rozwiązania sytuacji o średnim rozmiarze (do stu zakładników lub innych poszkodowanych osób). Są to takie przypadki jak uprowadzenie pojedynczego samolotu komunikacji regionalnej, autobusu, opanowanie przez terrorystów budynku lub jego części, ataki z użyciem broni palnej na osoby chronione oraz obiekty użyteczności publicznej. Tego rodzaju sytuacje mogą zaistnieć w sposób mniej przewidywalny oraz wymagać szybszej reakcji niż przypadki właściwe dla użycia odwodu centralnego. Także w razie zaistnienia bardziej skomplikowanej sytuacji, konieczne może okazać się podjęcie natychmiastowych działań (klasyczny przykład – szturm nagły w sytuacji zakładniczej). Tego rodzaju zdarzenia, powiązane z podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzysowych podczas imprezy w ogóle, a podczas określonych meczy i innych wydarzeń w szczególe, oznaczają konieczność wzmocnienia sił, jakie stoją do dyspozycji poszczególnych komendantów wojewódzkich policji.

Zwiększone ryzyko oraz prawdopodobne duże obciążenie zadaniami, a także konieczność utrzymywania zdolności do szybkiej reakcji na nagłe zdarzenie, dyktują rozmiar potrzebnych sił, który należy ocenić na około stu ludzi – w grupach szturmowych i wsparcia. Dlaczego tylu? Podstawowe założenie to zachowanie zdolności do reagowania przez 24 godziny na dobę. Taka liczba operatorów pozwala także prowadzić działania w różnych wariantach, w razie potrzeby w kilku miejscach, oraz na elastyczność w wykorzystaniu dostępnych sił.

Warszawa jest w tej sytuacji uprzywilejowana, jako miejsce stacjonowania jednostek centralnych szeregu służb oraz Wydziału Realizacyjnego KSP. Trójmiasto to również region, w którym stacjonuje tamtejszy SPAP oraz specjalizujące się w działaniach wodnych siły DWS i Straży Granicznej. W Poznaniu i Wrocławiu jedynymi etatowymi jednostkami specjalnymi są tamtejsze SPAP-y.

Wzmocnienie sił regionalnych może odbywać się zasadniczo na trzy sposoby. Może mieć miejsce skierowanie do poszczególnych miast sił z województw, w których nie będą odbywały się mecze. Jest to jednak opcja, która wydaje się problematyczna. Siły innych SPAP-ów i sekcji AT mogą stanowić istotne wzmocnienie dla jednostek w zagrożonych regionach, ale należy postawić pytanie – czy jest celowe „odsłanianie” inprzenych regionów? O ile w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej może okazać się wręcz konieczne ściągnięcie wszystkich dostępnych sił, to nie należy zakładać, że taka opcja wchodzi w grę w czasie imprezy trwającej przez prawie miesiąc. Trudno założyć, że przez tak długi okres można pozwolić sobie na uszczuplenie sił w poszczególnych województwach, z powodów wskazanych powyżej.

Drugą możliwością jest wzmocnienie liczebne zagrożonych województw poprzez siły spoza policji. Szczególnie interesujące jest tutaj wzmocnienie ich przez siły wojskowe – w tym 1. PSK oraz „Formozę”, jako nieobciążone bieżącymi zadaniami. Możliwe użycie ich w ten sposób wymagałoby jednak skoordynowania tego zadania z ich udziałem w misjach zagranicznych. Nieodzowne byłoby także poświęcenie pewnego okresu na szkolenie zgrywające i uzupełniające o aspekty działań typowo policyjnych (w tym prawne). Z drugiej strony, atutem jest tutaj pełne uzawodowienie tych jednostek oraz ich coraz lepsze wyposażenie. Udział w misjach stabilizacyjnych, podczas których ważną rolę odgrywa „czarna taktyka”, oraz działanie ograniczone zasadami użycia siły jest także czynnikiem przemawiającym za celowością takiego wykorzystania dostępnego potencjału. Elementy te są jeszcze bardziej widoczne w przypadku jednostek od początku tworzonych z myślą o zadaniach przeciwterrorystycznych, a więc GROM oraz OS ŻW – w przypadku tych ostatnich dodatkowym atutem są bliskie związki szkoleniowe z policyjnymi antyterrorystami.

Z tą opcją łączy się trzecia, która nie jest wszakże rozwiązaniem na cały okres rozgrywek. Jest to czasowe wzmacnianie szczególnie zagrożonych regionów poprzez siły wydzielone z odwodu centralnego. Wariant taki pozwala na skierowanie adekwatnych sił w miejsca, w których dokonanie zamachu o większym rozmiarze może być szczególnie prawdopodobne. Wówczas tak skomponowany zespół zadaniowy pod względem potencjału lokowałby się pomiędzy siłami regionalnymi a centralnymi.

W każdym przypadku należy dążyć do zapewnienia jednostkom specjalnym adekwatnego wsparcia logistycznego, transportowego rozpoznawczego oraz efektywnego systemu dowodzenia i łączności. Finalnie, pozostałe jednostki, nieobarczone zadaniami bezpośredniego zabezpieczenia imprezy, w okresie samej imprezy i ją poprzedzającym, prawdopodobnie również będą miały istotny wkład w jej przebieg. Możliwe zagrożenia będą wymuszały zaangażowanie do bieżących zadań jednostek o charakterze realizacyjnym, zwłaszcza do działań wobec zorganizowanych grup przestępczych, w tym o zasięgu międzynarodowym.

Z przedstawionych elementów można wyciągnąć kilka najważniejszych wniosków. Przede wszystkim, biorąc pod uwagę czynniki polityczne i prestiżowe – nie można pozwolić sobie na znaczące zakłócenie przebiegu Euro 2012, a już na pewno nie na sytuację, która skompromitowałaby polskie służby, tak jak „Monachium” niemieckie. Należy pamiętać, że sytuacja polityczna Polski jest szczególna, a co za tym idzie, konsekwencje ewentualnej porażki w wymiarze bezpieczeństwa będą miały długofalowe skutki polityczne.

Po drugie, współczesne środki przekazu informacji sprawiają, że akty przemocy – czy to o naturze kryminalnej, czy politycznej – mogą być (i są) łatwo upubliczniane. Konsekwencje w wymiarze politycznym i prestiżowym mogą być bardzo dotkliwe i prowadzić do szeregu nieoczekiwanych konsekwencji. Co za tym idzie, zadania wykonywane przez poszczególne służby i jednostki, niezależnie od ich podporządkowania i możliwości, należy uważać za jednakowo ważne, co oznacza konieczność równego ich traktowania w zakresie finansowania, wyszkolenia, wyposażenia. Każda formacja musi być przygotowana do działania na jak najwyższym poziomie, oczywiście adekwatnym do zakresu jej zadań. Wymaga to racjonalnego gospodarowania nakładami, ale i sporych wydatków. Jest sferą decyzji politycznej przyznanie adekwatnych do potrzeb środków budżetowych, co może być problemem w czasie recesji gospodarczej – jest jednak krokiem niezbędnym.

Szerokie współdziałanie jednostek specjalnych różnych służb wymusza doskonalenie ich współpracy, umożliwiającej realizowanie działań połączonych sił na dużą skalę. Pozwala to także na efektywne wykorzystanie dostępnego potencjału. Jak już zostało to udowodnione empirycznie – jest to wykonalne i takie operacje mogą być prowadzone w sposób skuteczny i bezpieczny.

Za najważniejszy czynnik decydujący o możliwości skutecznego wykonania każdego z zadań związanych z zabezpieczeniem Euro 2012 należy uznać czynnik ludzki. W działaniach przeciwterrorystycznych – podobnie jak w każdym innym rodzaju działań specjalnych – ludzie są dużo ważniejsi niż sprzęt. Znacznie łatwiej i szybciej jest kupić nowy rodzaj uzbrojenia niż wyszkolić nowych specjalistów. Dlatego też, jednym z priorytetów podczas przygotowań służb policyjnych do ochrony tak ważnej imprezy powinno być polepszenie warunków służby funkcjonariuszy tak, aby nie tracić tak ważnego elementu, jakim jest nabywana latami specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Konsekwencje zaniedbań w tym obszarze należy uznać za szczególnie dotkliwe.

Rozmawiamy z Grzegorzem „Cichym” Mikołajczykiem, specjalistą w zakresie taktyki kontrterrorystycznej, strategii bezpieczeństwa i ochrony.

Jakie, z twojej perspektywy, są najpoważniejsze wyzwania i zagrożenia związane z ochroną tak dużej i prestiżowej imprezy jak Euro 2012?

– Problemów tego rodzaju jest sporo i trudno je hierarchizować. Po prostu każdy element tej układanki jest jednakowo ważny, zaczynając od ochrony fi zycznej, poprzez służby medyczne, straż pożarną, skończywszy na pododdziałach AT Policji. Zagrożeń jest także mnóstwo – od samych kibiców, którzy łagodnymi owieczkami często nie są, poprzez wszelkie wypadki komunikacyjne i inne tragiczne zdarzenia aż po zamachy terrorystyczne czy terror kryminalny. To co uważam za największe wyzwanie, to konieczność działania kilkunastu służb przez długi okres, ze świadomością, że zapewne cała Europa patrzy na Polskę i Ukrainę. Taka impreza na pewno będzie ważną próbą dla naszych służb, weryfi kującą dotychczasowe szkolenie. Dlatego też za wyzwanie uważam staranną analizę wniosków z jej przebiegu, i doskonalenie szkolenia już po Euro – w końcu na roku 2012 świat się nie kończy. Pocieszające jest to, że mamy jeszcze czas i można racjonalnie planować szkolenie, nie jest to presja czasu liczonego w dniach czy tygodniach.

Jak oceniasz stopień trudności ochrony tego przedsięwzięcia, w porównaniu z dotychczasowymi działaniami, jakie miały miejsce w Polsce?

– Jest dużo wyższy niż inne działania dotąd prowadzone. Mnogość zagrożeń, mnogość miejsc, czas, przez jaki trzeba będzie działać. Pielgrzymki papieskie oraz wizyty i szczyty polityczne wysokiego szczebla też były wyzwaniem – ale tam do zabezpieczenia było tylko jedno miejsce na raz i tylko na dość krótki czas. Inne imprezy sportowe nie przyciągały tylu ludzi co piłka nożna, a więc obecność dużej liczby ludzi w kilku miejscach podnosi skalę trudności.

Czy twoim zdaniem czas, jaki do tej pory upłynął, od chwili, kiedy ogłoszono organizację tej imprezy w Polsce, został właściwie spożytkowany?

- Mogę mówić tylko za siebie, nie chcę oceniać innych. Ja i koledzy dotychczasowy okres wykorzystaliśmy w pełni, a czas, jaki pozostał do mistrzostw, wykorzystujemy na tyle, na ile mamy możliwości.

Jakie w tym momencie widzisz najpilniejsze problemy związane z doskonaleniem wyszkolenia policyjnych pododdziałów specjalnych w Polsce?

– Przede wszystkim, jest to doskonalenie współdziałania, jeśli mamy na myśli pododdziały AT Policji jako całość. Wyszkolenie na poziomie pojedycznego funkcjonariusza, grupy szturmowej czy całego pododdziału uważam za stojące na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście nie oznacza to, że można stać w miejscu, ale pewne priorytety muszą zostać określone – w tych dziedzinach, w których jest najwięcej do zrobienia, czyli właśnie we współdziałaniu.

Czy twoim zdaniem, policyjne pododdziały antyterrorystyczne same poradzą sobie z zabezpieczeniem tak dużej imprezy?

– Myślę, że w razie takiej konieczności jest to wykonalne, jednak trzeba pamiętać, że nawet najlepsi specjaliści nie mogą być w kilku miejscach naraz, nie mogą też być w gotowości w nieskończoność..., ale jeśli będzie taka potrzeba, jestem przekonany, że każdy da z siebie wszystko. Bardzo ważny jest tutaj element kierowania i koordynacji służb na wypadek sytuacji kryzysowej oraz efektywność funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w warunkach krytycznych.

Czy celowe byłoby skierowanie do ich wsparcia pododdziałów specjalnych innych służb?

– Tak. Uważam, że skoro jest taka możliwość, choćby wynikająca z obecnych przepisów, to może być to dużą pomocą. Choćby żandarmów z OS-ów, z którymi bardzo dużo czasu szkoliliśmy się razem. Sądzę, że byłoby to bardzo cenne wsparcie dla Policji, dające duże możliwości wspólnego działania. GROM czy inne jednostki wojskowe – nawet typowy „zmech” mogą też stanowić znaczącą pomoc. Mieliśmy kiedyś na dużych ćwiczeniach wariant użycia BWP-1 w pewnej fazie działań. Wszystko jest kwestią tego, jak użyje się dostępnych sił. Natomiast na poziomie pojedynczego operatora wspólnym mianownikiem powinno być badanie sensomotoryczne koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, refleksu, trenowanie umiejętności podejmowania szybkiej i trafnej decyzji – także w warunkach współpracy taktycznej kilku służb.

Czy uważasz za sensowne i celowe użycie w Polsce sił zagranicznych (z państw UE), o ile będą do tego stworzone podstawy prawne?

– Tak, myślę, że może to być zwłaszcza w regionach przygranicznych, takich jak Dolny Śląsk, szczególnie celowe. Choć formy współpracy policyjnej są bardzo różnorodne, w tym rozmaite szkolenia, wymiana doświadczeń – to też jest bardzo cenne, i tego rodzaju współpraca przynosi korzyści obu stronom. Do tego należy dodać istniejące już formy aktywnej współpracy, takie jak obserwację i pościg transgraniczny w ramach układu Schengen.

Jednymi z pierwszych szkoleń organizowanych pod hasłem „Euro”, były szkolenia organizowane przez Pododdział Antyterrorystyczny na poligonie żagańskim. Byłeś tam team liderem. Jaki był ich charakter i założenia?

– Zasadniczym założeniem było umożliwienie wymiany doświadczeń i procedur pomiędzy różnymi jednostkami. To była nasza oddolna inicjatywa, przy bardzo przychylnej i życzliwej postawie przełożonych. Nie chodziło tylko o samo Euro, część z tych szkoleń miała miejsce, kiedy Polska i Ukraina dopiero ubiegały się o organizację imprezy. Natomiast cały czas było zapotrzebowanie na wspólne działania, na sprawdzenie się w różnego rodzaju sytuacjach. Poza tym uważam za pozytywne to, że tak wcześnie ten temat został podjęty, z uwagi na czas potrzebny, aby przygotować się do tego wydarzenia, oraz czas, jaki zajmuje zorganizowanie tego rodzaju szkoleń. Dlatego w tych szkoleniach brały udział licznie reprezentowane jednostki, praktycznie z każdego możliwego resortu. Każda jednostka ma swoją specyfi kę, każda ma swój bagaż doświadczeń. Dzięki temu można na sytuację taktyczną spojrzeć z różnych stron. Bardzo ważne jest to, że działają tam mieszane grupy, dzięki temu można sprawdzić w warunkach zbliżonych do bojowych, jak takie współdziałanie może w realnej sytuacji wyglądać. Co jeszcze jest ważne – nie są toszkolenia „skazane na sukces”. Nie chodzi o to, aby nie popełniać błędów i non-stop ogłaszać zwycięstwo tylko po to, aby wiedzieć, jakie są niedociągnięcia, co można ulepszyć. Nawet błąd może być pomocny w szkoleniu, pod warunkiem, że się z niego wyciągnie wnioski i nie popełni się go ponownie. Uważam, że należy otwierać się na zmiany, ale nie zmieniać naszych zalet.

Na jakich założeniach opierał się dobór tematów poruszanych podczas szkoleń?

– Zakres tematyczny był jak dotąd spory. Od dużych sytuacji na budynkach, takich jak hotel czy teatr, poprzez autobus, ochronę VIP-ów i osób szczególnie zagrożonych, aż do sytuacji zakładniczych w kontakcie bezpośrednim i działań konwojowych. Każda sytuacja ma swoją specyfi kę i każda wymaga uwagi. Choćby sytuacje w kontakcie bezpośrednim – niby nic wielkiego, najprostszy przypadek to jeden sprawca z pistoletem czy nawet nożem i jeden zakładnik. Ale właśnie dlatego tu nie ma miejsca na błąd, trzeba działać szczególnie ostrożnie i nie ma tu miejsca na zamieszanie czy nieporozumienia pomiędzy szturmanami. Dlatego całe oddzielne zajęcia były poświęcone dokładnemu omówieniu tego problemu i przećwiczeniu kilku wariantów takiej sytuacji.

Jakie płyną z nich wnioski?

– Najważniejszy jest taki, że jednostki w Polsce mogą działać wspólnie tak długo, jak całością sytuacji zarządzają kompetentni ludzie, perfekcyjnie znający proces działania służb specjalnych i antyterrorystycznych. Poziom wyszkolenia jest zbliżony i zarazem na tyle wysoki, że można pozwolić sobie na tak trudne działania jak nocny szturm na kilka obiektów jednocześnie. Po drugie, do pewnego stopnia można skomplikowane działania prowadzić wykorzystując dostępne zaplecze – mam na myśli zarówno zaplecze szkoleniowe (obiekty), jak i sprzęt oraz uzbrojenie, jakie są w dyspozycji. Po trzecie – można na dużą skalę wykorzystywać ostrą amunicję, materiały wybuchowe i bezpiecznie prowadzić zajęcia z pozorantami w środku oraz wykorzystać wiele innych zasobów logistycznych i wiedzy taktycznej znajdujących się w sektorze cywilnym.

Jakie elementy należy twoim zdaniem uzupełnić lub wprowadzić w pierwszej kolejności do szkolenia lub wyposażenia?

– Nie widzę poważnych luk czy niedociągnięć w szkoleniu. Natomiast są rzeczy, na które należy zwracać uwagę, a które wcześniej nie były tak uwypuklone w szkoleniu. Doświadczenie uczy, że należy brać pod uwagę bardzo różne scenariusze wydarzeń, nie tylko te optymistyczne. Zawsze istnieje zagrożenie, że sytuacja rozwinie się nie tak, jakbyśmy oczekiwali i na tę okoliczność należy być gotowym. Mam na myśli na przykład takie procedury jak ewakuacja osób rannych z pomieszczeń pod własnym ogniem zaporowym, osłonowym, „siłą ognia” w natarciu czy cały szereg czynności z zakresu SRT „taktyki czerwonej”. Zakres wiedzy na temat chociażby problemów związanych z proliferacją broni masowego rażenia jest również bardzo istotny. Proces szkolenia nigdy się nie kończy, zawsze będzie coś do dodania.

Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat tego, czym charakteryzuje się „czerwona taktyka”?

– Jest to specyfi czny element taktyki specjalnej, łączący taktykę bojową i medycynę polową. Jest szczeblem pośrednim pomiędzy prostym udzieleniem elementarnej pomocy a działaniami wyspecjalizowanych służb ratowniczych. Ważne jest to, że jest ona kierowana do operatorów i jej założenia nie dotyczą osób cywilnych, ale członków grupy szturmowej. Zasadniczym założeniem jest umożliwienie skutecznego działania w razie nagłego zdarzenia, w tym także skutkującego koniecznością zmiany realizowanego planu działań. Działać zaś należy tak, aby zminimalizować straty własne i umożliwić skuteczne działanie – w tym udzielenie pomocy rannym – w zmienionych warunkach, np. po załamaniu szturmu.

Czy czas potrzebny na zmiany w szkoleniu, czy wdrożenie nowego sprzętu, twoim zdaniem jest wystarczający aby te zmiany były odczuwalne podczas imprezy, czy już jest za późno?

– Sądzę, że jeszcze jest czas na zmiany i zakupy – ale uważam, że należy dokonywać ich w sposób planowany i przemyślany. Zmiana danego elementu taktycznego wymaga czasu na jego ocenę. Ponieważ każde rozwiązanie czy typ sprzętu funkcjonują w określonym kontekście – należy spokojnie ocenić, na ile dane rozwiązanie jest w danej jednostce przydatne i jakie daje możliwości. Podobnie jest ze sprzętem.

Jak oceniasz świadomość polskiego społeczeństwa, dotyczącą sposobów zachowania się w sytuacji kryzysowej? Czy przed Euro 2012 należy przeprowadzić masową kampanię edukacyjną?

– Niestety, te sprawy w Polsce były do niedawna bardzo mało nagłośnione, ale już powoli zaczyna się to zmieniać. Większość ludzi nie reaguje na pozostawione paczki czy na inne nietypowe zachowania. Problem jest także z zachowaniem podczas np. interwencji czy innych sytuacji nadzwyczajnych. Nie mówię już tu o takich elementach jak zachowanie się w przypadku bycia zakładnikiem. Z całą pewnością, odpowiednie zachowania trzeba promować i uświadamiać społeczeństwo, ale niestety – ta wiedza nie jest upowszechniana przez samo społeczeństwo, choć jest łatwo dostępna.

Jaka podczas ochrony tych zawodów powinna być rola prywatnych podmiotów zajmujących się ochroną? Czy ich wyszkolenie, wyposażenie, umocowanie prawne pozwala im odegrać jakąś większą rolę, czy też jedynie porządkową?

– Zasadnicze ramy prawne i rolę dla tych podmiotów wyznacza ustawa o ochronie osób i mienia. Ochrona to szerokie pojęcie i sądzę, że w czasie tej imprezy będzie potrzebne zaangażowanie tego typu podmiotów w każdej formie – od pomocy w zabezpieczeniu imprez masowych, poprzez ochronę obiektów, wreszcie ochronę osobistą. Co do wyszkolenia, wyposażenia – nie da się ukryć, wszystko w tym momencie jest funkcją tego, ile na usługę przeznaczy zleceniodawca. Jeśli istnieje zapotrzebowanie na profesjonalną usługę, świadczoną przez dobrze wyszkolonych ludzi – to musi iść za tym gotowość wydania na bezpieczeństwo odpowiednich środków. To jest czynnik niezależny od istniejącego stanu prawnego. W Polsce jest to moim zdaniem niedoceniane, nie ma świadomości problemów z tym związanych. Wiele fi rm z tej branży niestety nastawiona jest na maksymalizację zysku, kosztem jakości usług. Z jednej strony – reagują na takie, a nie inne zapotrzebowanie rynku, ale z drugiej – tworzy się błędne koło, które daje o sobie znać, kiedy pojawia się zapotrzebowanie na profesjonalną ochronę – po prostu trudno dziś znaleźć taką na rynku. Natomiast aby zbudować solidny zespół, złożony z zawodowców, doświadczonych, wyszkolonych, potrzeba czasu. To może być poważny problem podczas Euro – tam będą potrzebni, nawet do prostych zadań ochronnych, ludzie znający języki obce, kompetentni, umiejący sobie radzić w trudnych sytuacjach – czy tacy będą chcieli pracować za minimalną stawkę? Innym problemem jest to, że nierzadko fi rmy liczą na to, że w razie czego policja się o wszystko zatroszczy i na nią zrzucają winę za swoje wpadki, zamiast spojrzeć prawdzie w oczy i samemu się rozliczyć ze swoich błędów...


Rozmawiał Michał Piekarski

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.