Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Wojna hybrydowa a siły specjalne

O kontekście prawnym reagowania na wojnę hybrydową w Polsce i sposobach obrony przed nią

Poznajemy pojęcie wojny hybrydowej oraz zakresy jej oddziaływania w przestrzeni publicznej z ukazaniem jak walka z nią urzeczywistnia się w warunkach polskich w formacjach odpowiedzialnych za sprawowanie bezpieczeństwa fiunkcjonowania państwa. Zdjęcie: Ready2Rescue

Poznajemy pojęcie wojny hybrydowej oraz zakresy jej oddziaływania w przestrzeni publicznej z ukazaniem jak walka z nią urzeczywistnia się w warunkach polskich w formacjach odpowiedzialnych za sprawowanie bezpieczeństwa fiunkcjonowania państwa. Zdjęcie: Ready2Rescue

Pojęcie „wojny hybrydowej” jest już odmieniane przez wszystkie przypadki w dyskursie medialnym, a jednak często można dostrzec, że za modnie brzmiącym hasłem oraz streszczeniem wydarzeń zachodzących od roku 2014 na Ukrainie nie kryją się realne diagnozy i realistyczne wnioski dotyczące poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa państwa. W szczególności pytanie to dotyczy roli, jaka w zwalczaniu zagrożeń przypada specjalnym jednostkom wojska, policji i innych służb.

Zobacz także

Karolina Wojtasik Co ty wiesz o operacji SAMUM

Co ty wiesz o operacji SAMUM Co ty wiesz o operacji SAMUM

Ta scena bardzo szybko stała się kultowa. Oto trójka amerykańskich funkcjonariuszy w piwnicy ambasady RP w Iraku usiłuje nauczyć się wymowy swoich nowych danych. Nazwiska oczywiście obfitują w szeleszczące...

Ta scena bardzo szybko stała się kultowa. Oto trójka amerykańskich funkcjonariuszy w piwnicy ambasady RP w Iraku usiłuje nauczyć się wymowy swoich nowych danych. Nazwiska oczywiście obfitują w szeleszczące głoski, które dla każdego, z wyjątkiem Polaka, brzmią jak brzęczenie muchy. Czas mija, a „być albo nie być” całej operacji zależy od tego, czy Amerykanin w stosownej chwili powie bez akcentu „Grzegorz Ćwikliński”. Wygląda na to, że nie powie. Wtedy wkracza Bogusław Linda w roli wzorowanej na postaci...

Anna Grabowska-Siwiec Czy można było lepiej?

Czy można było lepiej? Czy można było lepiej?

Czas transformacji jest próbą dla każdego państwa, które ją przechodzi. Nie można przeprowadzić jej idealnie. To tak jakby chcieć dorastać bez burzy hormonów i nastoletnich emocji. Nie można nie popełnić...

Czas transformacji jest próbą dla każdego państwa, które ją przechodzi. Nie można przeprowadzić jej idealnie. To tak jakby chcieć dorastać bez burzy hormonów i nastoletnich emocji. Nie można nie popełnić błędów. Tak było i z Polską. Przechodzenie z systemu niedemokratycznego do demokracji zachodniej naznaczone było niedoskonałościami, brakiem doświadczenia, a także dużą ilością oczekiwań i ideałów. W takiej atmosferze budowano cywilne służby specjalne III RP. I nawet gdyby wówczas była to najważniejsza...

Marcin Szymański (www.colonelweekly.pl) Ukraina: Raport Lato 2023

Ukraina: Raport Lato 2023 Ukraina: Raport Lato 2023

Od kilku tygodni linia frontu w Ukrainie pulsuje jak sinusoida. Sukcesom obrońców towarzyszą kontrataki Rosjan, trudno na ten moment mówić o jakichkolwiek rozstrzygnięciach. „Tempo” i „momentum” – dwie...

Od kilku tygodni linia frontu w Ukrainie pulsuje jak sinusoida. Sukcesom obrońców towarzyszą kontrataki Rosjan, trudno na ten moment mówić o jakichkolwiek rozstrzygnięciach. „Tempo” i „momentum” – dwie z kilku zasadniczych cech militarnych kampanii – wciąż nie towarzyszą letniej kontrofensywie. Tymczasem my – Zachód, docieramy do bardzo niebezpiecznego punktu. Przyzwyczajamy się do wojny na wschodzie, jesteśmy coraz mniej wrażliwi na doniesienia z rejonu walk. Przestrzeń medialną wypełniają inne...

Sam termin „wojna hybrydowa” może być kłopotliwy w interpretacji. Jak definiują to analitycy programu NATO Multinational Capability Development Campaign, w raporcie omawiającym ten problem proponują następującą definicję: „zsynchronizowane użycie wielu instrumentów siły dopasowane do określonych podatności w całym spektrum funkcji społeczeństwa dla osiągnięcia efektu synergii”. Oznacza więc to sytuację, w której agresor stosuje szeroki wachlarz środków i metod, zarówno kinetycznych jak również niekinetycznych.

Wojna hybrydowa

Zdjęcie: Ready2Rescue


 

Z drugiej strony, rosyjski sposób postrzegania tego rodzaju konfliktów ilustruje tak zwana „doktryna Gierasimowa”. W tej doktrynie istotną częścią współczesnego konfliktu są działania niejawne i niekonwencjonalne, w tym prowadzone z użyciem wojsk specjalnych i służb wywiadowczych, tak aby doprowadzić do osłabienia, a wręcz dezintegracji organizmu państwowego, tworząc sprzyjające warunki do otwartego użycia konwencjonalnych sił zbrojnych.

Konflikt hybrydowy może więc mieć rozmaitą formę i szczególne miejsce w nim zajmują działania dywersyjne, sabotażowe i terrorystyczne. Te działania lokują się bowiem w „szarej strefie”  pomiędzy czasem pokoju a konwencjonalnej wojny.  Są trudne do jednoznacznego określenia z uwagi na czynniki polityczne, strategiczne, prawne.

Użycie jednostek kontrterrorystycznych

Zdjęcie: Ready2Rescue


 

Można też spodziewać się, że działania agresora będą upozorowane na aktywność innych podmiotów, stwarzającą wrażenie, że zaistniały kryzys jest jedynie wewnętrzną sprawą zaatakowanego państwa. Jest to o tyle ważne, że w przypadku takiego sojuszu jak NATO, jest to sojusz mający na celu obronę przed wrogiem zewnętrznym.

W przypadku zamachów terrorystycznych mamy zatem do czynienia z zagrożeniem atakami, które będą tak zaplanowane, by uderzyć w ważne elementy systemu państwa – urządzenia, infrastrukturę, ludzi i w ten sposób osłabić i wprowadzić chaos na terytorium atakowanego państwa. Określa to więc kontekst podejmowania tego rodzaju działań. Nie są one celem samym w sobie. Są one elementem długofalowej i wieloaspektowej strategii, zatem pod względem atakowanych celów i sposobu działania sprawców, muszą być jej podporządkowane. Oczywiste jest więc, że będą one „opakowane” w odpowiednie działania polityczne, dyplomatyczne i informacyjne.

Ataki mogą być prowadzone przez różne osoby i grupy. Może się okazać, że zamachów lub zamachu dokonają obywatele atakowanego państwa – zwerbowani w tym celu. Pozwala to nie tylko wykorzystać w pełni znajomość lokalnych warunków, ale także w razie pojmania czy zabicia sprawców daje szansę w sposób wiarygodny przedstawić ich działalność jako aktywność niezależnego od obcych wpływów i inspiracji, miejscowego ugrupowania politycznego.

Żandarmeria wojskowa

Zdjęcie: Ready2Rescue

Mogą to być także osoby z państwa trzeciego, zwerbowane na podstawie ideologicznej lub finansowej, co również daje możliwość „wiarygodnego zaprzeczenia” co do faktycznych inspiratorów ich działań.

Wreszcie możliwe jest, że zamachów i aktów dywersji dokonają osoby wysłane przez agresora – żołnierze wojsk specjalnych lub funkcjonariusze służb wywiadowczych, tudzież osoby przez nie przeszkolone.

W dwóch pierwszych przypadkach wojska i służby specjalne agresora mogą być ponadto użyte w roli instruktorów i doradców (de facto nadzorców).

Historia działań wywiadowczych i specjalnych jest pełna przykładów takich działań. Należy także założyć, że wraz ze szkoleniem pojawi się dostęp do wybranych systemów uzbrojenia i wyposażenia oraz informacji wywiadowczych.

Zamachy takie można podzielić na dwie grupy pod względem celu użycia siły. Mogą to być zamachy osłabiające państwo jako system (polityczny, gospodarczy, militarny) lub zamachy o charakterze prowokacji politycznej, mające na celu skomplikowanie sytuacji wewnętrznej, poprzez nasilenie istniejących konfliktów politycznych i społecznych, co doprowadzić może do wywołania kryzysu politycznego o skali uniemożliwiającej podjęcie przez rząd skutecznej reakcji na zagrożenie zewnętrzne. Determinuje to cele, które będą atakowane.

Oddział specjalny

Zdjęcie: Ready2Rescue


 

W pierwszym przypadku, będą to obiekty ważne dla funkcjonowania państwa, a więc obiekty infrastruktury krytycznej, w tym węzły komunikacyjne, instalacje energetyczne – zarówno elektrownie, rafinerie, składy paliw, linie przesyłowe, infrastruktura teleinformatyczna, strategicznie ważne zakłady przemysłowe,  ale też obiekty wojskowe i policyjne. W tym ostatnim przypadku celem ataku jest wykazanie nieudolności sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa państwa, jako niezdolnych ochronić samych siebie – co może zostać łatwo zdyskontowane propagandowo.

W drugim przypadku, cele ataków będą miały charakter symboliczny. Chodzi tu zarówno o osoby, jak i o obiekty oraz wydarzenia (np. demonstracje i imprezy masowe), a intencją sprawców będzie wywołanie silnych reakcji emocjonalnych – strachu oraz  oburzenia – przekładających się na zachowania polityczne całych grup społecznych.

Wachlarz celów jest bardzo szeroki. Mogą to być:

–  siedziby władz i urzędów państwowych, różnego szczebla,
–  obiekty wojskowe, zarówno miejsca stacjonowania jednostek wojskowych, infrastruktura służąca funkcjonowaniu armii,  jak również żołnierze podczas szkoleń, transporty wojskowe,
–  węzły komunikacyjne, zarówno lotniska, węzły kolejowe (w tym stacje towarowe), węzły drogowe i porty morskie,
–  infrastruktura energetyczna, w tym elektrownie, linie przesyłowe, podstacje energetyczne, rurociągi, terminale przeładunkowe i magazyny gazu, ropy naftowej,
–  obiekty symboliczne – muzea, pomniki, miejsca pamięci, miejsca kultu religijnego, uczestnicy manifestacji, pielgrzymek jak również osoby powszechnie znane, zwłaszcza takie, których działalność wzbudza emocje lub przyciąga uwagę.

Trzeba przy tym mieć na uwadze, że jeśli ataki na takie cele będą prowadzone przez żołnierzy obcych wojsk specjalnych lub osoby przez nie wyszkolone i dysponujące choćby częścią typowych dla nich środków technicznych, to stopień wyrafinowania ataków będzie dużo wyższy, niż obserwowany we współczesnym terroryzmie. W szczególności dotyczy to możliwości uderzenia precyzyjnego w relatywnie dobrze chronione obiekty oraz zdolność do podjęcia walki z interweniującymi siłami bezpieczeństwa.

Narzędziami ataku oprócz pistoletów, karabinków czy improwizowanych urządzeń wybuchowych mogą być na przykład karabiny wyborowe, granatniki przeciwpancerne, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, moździerze lub bezzałogowe statki powietrzne. Może się okazać, że narzędzia ataku zostaną specjalnie przygotowane pod kątem określonego celu.

Żołnierze

Zdjęcie: Ready2Rescue

Także taktyka działania może być zróżnicowana. Może to być oczywiście atak z użyciem urządzenia wybuchowego, ostrzał z użyciem broni strzeleckiej, jak i cięższej (granatników, moździerzy), może być to atak z wejściem na obiekt – także w celu wzięcia zakładników lub uprowadzenia osób lub też łącząc te taktyki. Prawdopodobne jest także prowadzenie tych ataków z myślą o wykorzystaniu ich również w walce informacyjnej, zatem będzie podczas nich na bieżąco zbierany materiał zdjęciowy, nagrania wideo, a przy ich wykorzystaniu będą prowadzone działania w mediach społecznościowych.

Przenosząc te rozważania na grunt polski, trzeba mieć na uwadze także kontekst geopolityczny. Z uwagi na nasze sąsiedztwo, zwłaszcza obszar szczególnie wrażliwy, jakim są republiki nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) i tak zwany „przesmyk suwalski”, Polska jest kluczowa dla skutecznej reakcji NATO na ewentualny kryzys w naszej części Europy. Takie ataki prawdopodobnie miałyby na celu uniemożliwienie odegrania przez Polskę istotnej roli w sytuacji kryzysowej, zakłócenie działań koalicyjnych prowadzonych na terytorium Polski. Celem byłoby więc wymuszenie na Polsce zaniechania działań lub zablokowanie (a przynajmniej utrudnienie) manewru sił sojuszniczych na terytorium Polski.

Żołnierze

Zdjęcie: Ready2Rescue

Nie oznacza to jednak, że wojsko i obiekty wojskowe są celem priorytetowym – wachlarz możliwości jest dużo szerszy. Atak, który byłby upozorowany na prowokację polityczną lub wręcz całą serię takowych, mógłby doprowadzić do eskalacji konfliktów wewnętrznych, a wówczas rząd musiałby zajmować się opanowaniem sytuacji na własnym podwórku, a nie reakcją na kryzys poza granicami.

Oczywiście, pojawia się pytanie, jak może wyglądać reakcja całego organizmu państwowego na tego rodzaju zagrożenie, które będzie nieoczywiste, trudne do jednoznacznej identyfikacji. To samo w sobie ma istotne konsekwencje dla możliwości reakcji. Zasadniczo bowiem poszczególne narzędzia, jakie ma do dyspozycji państwo, mogą być użyte w sytuacji, gdy został zidentyfikowany określony problem czy zagrożenie – nie można ich używać dowolnie. Widać to zwłaszcza w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Obecnie w polskim systemie podstawą prawną do zapobiegania i reagowania na nie jest ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Dotyczy ona jednak sytuacji, w których istnieje co najmniej podejrzenie, że zdarzenie wyczerpuje definicję przestępstwa o charakterze terrorystycznym, zawartą w art. 115 § 20 Kodeksu karnego. Nie ma więc zastosowania w przypadku, gdy zdarzenie będzie miało typowy charakter kryminalnych.

Na szczęście, w przypadku zagrożeń o charakterze hybrydowym ten przepis daje pewną swobodę. Zgodnie z definicją, przestępstwo może być uznane za mające charakter terrorystyczny, jeśli jest popełnione w celu „poważnego zastraszenia wielu osób” lub „wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej”. Nawet więc jeśli sprawcy nie wysuną konkretnych żądań pod adresem polskich władz (lub innego państwa bądź organu organizacji międzynarodowej), to ataki hybrydowe będą mogły zostać uznane za przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Otwiera to więc drogę do wykorzystania narzędzi przewidzianych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych i innych ustawach.

Oddział specjalny

Zdjęcie: Ready2Rescue


 

Tym narzędziem wykonawczym jest w zakresie reakcji przede wszystkim opisywana już w „SPECIAL OPS” 3/2019 służba kontrterrorystyczna Policji, a więc Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji i 17 Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji. Do tego należy dodać sekcje realizacyjne Wydziałów Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, jednostkę specjalną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego („Piątkę”) oraz oczywiście wojskowe jednostki specjalne, zarówno te wchodzące w skład Wojsk Specjalnych, jak i Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Potencjał wydaje się więc na pierwszy rzut oka potężny i częściowo faktycznie tak jest. Siły te są przeznaczone do wykonywania szeregu zadań związanych ze zwalczaniem szczególnie niebezpiecznych osób (terrorystów, przestępców), wobec czego ich użycie do neutralizacji grup dywersyjnych jest logiczne i oczywiste.

Mając na uwadze obecny stan prawny można założyć, że w razie wykrycia symptomów zagrożenia lub wystąpienia ataku, to właśnie siły policyjne – a w obszarach przygranicznych Straży Granicznej – zostaną użyte jako pierwsze, co wynika zarówno z uwarunkowań prawnych, jak i faktu, że siły Policji i Straży Granicznej są rozlokowane w wielu punktach terytorium państwa, więc będą to jednostki najbliższe miejsca zdarzenia.

Względnie łatwe byłoby, z prawnego punktu widzenia, także wsparcie tych sił przez jednostki wojskowe, w szczególności Wojsk Specjalnych. Zezwalają na to zarówno przepisy ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ale także i samej Ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Nie ma potrzeby sięgania po szczególne i mogące być kłopotliwe we wprowadzeniu przepisy o stanie wyjątkowym czy wojennym.

To jest o tyle istotne, że potencjał jednostek wojskowych wyraźnie przewyższa – zwłaszcza w zakresie dostępnych środków technicznych – ten, którym dysponują policyjne jednostki kontrterrorystyczne. Dotyczy to zwłaszcza pojazdów specjalistycznych, środków rozpoznania (bezzałogowych statków powietrznych) i możliwości transportu lotniczego. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że w przypadku konfrontacji z relatywnie silnie uzbrojonym i dobrze wyszkolonym (lepiej niż przeciętny terrorysta czy bandyta) przeciwnikiem, niezbędne może okazać się zastosowanie specjalistycznego wyposażenia i uzbrojenia, niedostępnego pododdziałom policyjnym.

Szerszym problemem jest jednak podjęcie działań na dużą skalę. Atak może nie być jednorazowy i zapewne nie będzie. Przeciwnik będzie mobilny, dążący do jak najszybszego wycofania się („zniknięcia”) – znów zgodnie z klasycznymi zasadami działań specjalnych – z rejonu, w którym została przeprowadzona operacja.

Wojna hybrydowa

Zdjęcie: Ready2Rescue


 

Można spodziewać się także, że zasadniczemu atakowi będą towarzyszyć działania pozorne, odwracające uwagę lub też takie, które będą miały na celu zakłócenie reakcji służb policyjnych. Trzeba przy tym mieć na uwadze fakt, że siły jednostek kontrterrorystycznych powinny z zasady być użyte wtedy, gdy zagrożenie zostało zidentyfikowane, umiejscowione, a zasób dostępnych informacji rozpoznawczych pozwala na przeprowadzenie operacji w celu unieszkodliwienia sprawców. Błędem byłoby więc użycie ich w charakterze pododdziałów ochrony i obrony obiektów.

Siłą rzeczy, użycie samych jednostek kontrterrorystycznych oraz sił wojsk specjalnych może okazać się niewystarczające. Można wskazać tu na dwa zasadnicze problemy:

    • pierwszym jest sama możliwość wykrycia zagrożenia,
    • drugim doprowadzenie do pozyskania informacji odnośnie miejsca przebywania grup dywersyjnych.

Poza metodami pracy operacyjnej służb wywiadu i kontrwywiadu, rozwiązaniem jest – paradoksalnie – wykorzystanie klasycznych metod działań przeciwdywersyjnych. Sprowadzają się one w szczególności do obserwacji i patrolowania obszarów, przez które mogą przenikać grupy dywersyjne, w tym obszarów przygranicznych, wybrzeża morskiego, oraz tych, w których i będą one prawdopodobnie działać, ze względu na ich potencjalne cele: przede wszystkim liczne obiekty infrastruktury krytycznej, cele symboliczne, szlaki komunikacyjne oraz węzły transportowe. To właśnie ciągłe monitorowanie wytypowanych wcześniej obszarów i obiektów jest ostatnią linią środków wykrycia tego rodzaju zagrożeń.

Relatywnie łatwo jest to osiągnąć, gdy mowa o takim obszarze jak granica morska państwa. Wiadomo, że odpowiedzialne za to są przede wszystkim siły Straży Granicznej współdziałające z Marynarką Wojenną i pozostałymi rodzajami sił zbrojnych. Wówczas wystarczy „jedynie” posiadanie odpowiedniej floty samolotów oraz śmigłowców patrolowych, jednostek pływających (nawodnych i podwodnych), sensorów brzegowych (posterunków radiolokacyjnych i obserwacyjnych) uzupełnionych przez patrole naziemne. Wówczas można mówić o możliwości zbudowania świadomości sytuacyjnej dotyczącej obszarów morskich, pasa morza terytorialnego, wód wewnętrznych, brzegu morza i terenów przybrzeżnych. Jest to też o tyle łatwiejsze, że znaczna część komponentów już (albo w przypadku sił okrętowych i lotnictwa morskiego – jeszcze) istnieje. Mimo wszystkich słabości, dają one szansę w razie kryzysu na wykrycie próby penetracji polskiego terytorium (tudzież zagrożenia dla żeglugi i infrastruktury w obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej), a w razie potrzeby możliwe jest skierowanie w zagrożony obszar sił interwencyjnych.

Kontrolowanie przestrzeni lądowej

Zdjęcie: Ready2Rescue

Teoretycznie sytuacja wygląda jeszcze lepiej w przypadku obiektów lądowych. W ich przypadku niezbędne jest jedynie kontrolowanie otoczenia lądowego i przestrzeni powietrznej. Tymczasem przy zajmujących dużą powierzchnię obiektach, jak elektrownie czy stacje rozrządowe, jest to niestety trudne. Tylko nieliczne obiekty są położone z dala od miast, na obszarach, gdzie ruch osób i pojazdów jest względnie łatwy do kontroli. Co jednak,  przykładowo, z wrocławskim węzłem kolejowym, położonym w dużym mieście, w otoczeniu wielu obiektów?

Oczywista koniecznością jest wówczas współdziałanie wszystkich służb i formacji, które dysponują niezbędnymi zasobami – od uprawnień do wykonywania określonych czynności, po środki techniczne. W tym kontekście szczególna rola przypada w obecnym stanie organizacyjnym i prawnym dwóm formacjom, czyli Policji i jej oddziałom zwartym oraz Wojskom Obrony Terytorialnej. Do tego należy dodać pododdziały manewrowe Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej oraz przeznaczone do mobilizacji w czasie kryzysu i wojny pododdziały (rezerwy) obrony i ochrony obiektów.

Te siły mogą być wykorzystane do zadań ochronnych oraz pościgowych i blokadowych, jednak należy mieć na uwadze kilka czynników. Przede wszystkim odmienny jest status prawny i stopień gotowości tych sił oraz dostępne środki.

Mówiąc pokrótce, gdyby zaistniała konieczność podjęcia działań przeciwdywersyjnych przez Policję, możliwe jest skierowanie do działań sił pododdziałów zwartych, które będą wsparte na przykład przez przewodników psów tropiących, grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, środki obserwacji i funkcjonariuszy pododdziałów kontrterrorystycznych. Policjanci mogą przy tym bez problemu kontrolować pojazdy, sprawdzać tożsamość osób, przeszukiwać obiekty i oczywiście używać broni palnej.

Użycie pododdziałów WOT, w tych województwach gdzie już istnieją, wymaga już jednak dłuższej ścieżki decyzyjnej, nie mówiąc o pododdziałach obrony i ochrony obiektów, które formowane są dopiero w razie ogłoszenia mobilizacji. W dodatku aby żołnierze mogli skorzystać z uprawnień policyjnych, niezbędna jest decyzja na szczeblu rządu i prezydenta. Do tego dochodzi kwestia posiadania specjalistycznego sprzętu – choćby obserwacyjnego czy wspomnianych już psów tropiących i przewodników.

Biorąc pod uwagę obecny charakter zagrożeń w naszej części Europy, trudne do jednoznacznej weryfikacji, ale niepokojące doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich służb i wojsk specjalnych w państwach graniczących z Rosją, zwłaszcza skandynawskich, należy uznać, że wojna hybrydowa i zakrojone na szeroką skalę działania dywersyjne i terrorystyczne są istotnym wyzwaniem także dla bezpieczeństwa Polski. Co za tym idzie, wzmacnianie potencjału w tym zakresie – zarówno gdy mowa o systemie kontrterrorystycznym, ochronie granic, obronie terytorialnej i ochronie infrastruktury krytycznej należy uznać za pożądany kierunek zmian w tych systemach.

Na szczęście, fundamenty pod system zdolny poradzić sobie z takim zagrożeniem już istnieją.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Ćwiczenia zgrywające służb na wrocławskiej stacji PKP

Ćwiczenia zgrywające służb na wrocławskiej stacji PKP Ćwiczenia zgrywające służb na wrocławskiej stacji PKP

Trwają ćwiczenia zgrywające służb przed Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Ostatnie majowe dni wypełnił trening funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy uczestniczyli...

Trwają ćwiczenia zgrywające służb przed Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Ostatnie majowe dni wypełnił trening funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek podczas lipcowego spotkania wiernych w Krakowie.

Redakcja news Wspólne ćwiczenia służb w Przemyślu

Wspólne ćwiczenia służb w Przemyślu Wspólne ćwiczenia służb w Przemyślu

Trwają przygotowania służb do Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. W ubiegłym tydoniu, w dniach 4-6 maja, w Przemyślu odbyły się wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Straży...

Trwają przygotowania służb do Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. W ubiegłym tydoniu, w dniach 4-6 maja, w Przemyślu odbyły się wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Straży Ochrony Kolei. Tematem ćwiczeń było „Współdziałanie służb porządku publicznego w strefie przygranicznej woj. podkarpackiego”. Ćwiczenia mają na celu wspólne wypracowanie skutecznych sposobów przeciwdziałania różnym zagrożeniom, które mogłyby mieć miejsce w ciągu lipcowych wydarzeń, w szczególności...

Redakcja TRÓJSTRONNA UMOWA MIĘDZY STRAŻĄ GRANICZNĄ, CBŚ I ABW

TRÓJSTRONNA UMOWA MIĘDZY STRAŻĄ GRANICZNĄ, CBŚ I ABW TRÓJSTRONNA UMOWA MIĘDZY STRAŻĄ GRANICZNĄ, CBŚ I ABW

8 lipca w Komendzie Głównej Straży Granicznej została podpisana partnerska umowa w ramach realizacji projektu "THE POWER OF SYNERGY". Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji...

8 lipca w Komendzie Głównej Straży Granicznej została podpisana partnerska umowa w ramach realizacji projektu "THE POWER OF SYNERGY". Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”.

Andrzej Krugler Wejścia wybuchowe w Białymstoku

Wejścia wybuchowe w Białymstoku Wejścia wybuchowe w Białymstoku

Wydział Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, wspólnie z firmą Works 11, zorganizował w dniach 30–31 sierpnia warsztaty na temat „Pokonywania przeszkód technicznych z wykorzystaniem...

Wydział Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, wspólnie z firmą Works 11, zorganizował w dniach 30–31 sierpnia warsztaty na temat „Pokonywania przeszkód technicznych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych”. Metody wybuchowe w czasie wejść do budynków stosuje się, gdy wykorzystanie innych rozwiązań taktycznych oraz technicznych nie jest możliwe lub nie zapewniają one odpowiedniej szybkości szturmu.

Sebastian Miernik Polska: Ćwiczenia antyterrorystów przed Euro 2012

Polska: Ćwiczenia antyterrorystów przed Euro 2012 Polska: Ćwiczenia antyterrorystów przed Euro 2012

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 są powodem wielu ćwiczeń policji, straży granicznej, wojska oraz innych instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas tej...

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 są powodem wielu ćwiczeń policji, straży granicznej, wojska oraz innych instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas tej imprezy. Kolejne ćwiczenia zrealizowano w Poznaniu, Gdańsku oraz w Kłodzku.

MD Polska: współpraca Straży Granicznej z innymi służbami przed Euro 2012

Polska: współpraca Straży Granicznej z innymi służbami przed Euro 2012

Bardzo szybko zbliża się termin rozpoczęcia finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, mających się odbyć w czerwcu i lipcu na terenie Polski i Ukrainy. W związku z planowanym przyjazdem dużej liczby kibiców...

Bardzo szybko zbliża się termin rozpoczęcia finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, mających się odbyć w czerwcu i lipcu na terenie Polski i Ukrainy. W związku z planowanym przyjazdem dużej liczby kibiców Straż Graniczna przygotowuje się intensywnie do tego przedsięwzięcia.

Andrzej Krugler Polsko-fińskie ćwiczenia grup specjalnych Straży Granicznych

Polsko-fińskie ćwiczenia grup specjalnych Straży Granicznych Polsko-fińskie ćwiczenia grup specjalnych Straży Granicznych

28 września 2009 r. rozpoczęły się w Gdańsku kilkudniowe ćwiczenia polskich i fińskich grup specjalnych wchodzących w skład służb granicznych obu krajów.

28 września 2009 r. rozpoczęły się w Gdańsku kilkudniowe ćwiczenia polskich i fińskich grup specjalnych wchodzących w skład służb granicznych obu krajów.

Ireneusz Chloupek Bieszczadzka wataha

Bieszczadzka wataha Bieszczadzka wataha

Rok po setnej rocznicy sformowania pierwszych struktur ochrony granic odrodzonego państwa polskiego współczesna Straż Graniczna zbliża się do trzydziestolecia kontynuowania tej roli, w czym od ponad 20...

Rok po setnej rocznicy sformowania pierwszych struktur ochrony granic odrodzonego państwa polskiego współczesna Straż Graniczna zbliża się do trzydziestolecia kontynuowania tej roli, w czym od ponad 20 lat ważny udział mają m.in. utworzone przez nią pododdziały wykonujące działania specjalne. Jednym z nich jest Wydział Zabezpieczenia Działań Bieszczadzkiego Oddziału SG, strzegącego jeden z najtrudniejszych odcinków naszej południowo-wschodniej granicy, a jednocześnie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej...

Michał Piekarski Konferencja Piro-Tactics 2018

Konferencja Piro-Tactics 2018 Konferencja Piro-Tactics 2018

Truizmem byłoby stwierdzenie, że działania minersko-pirotechniczne, zarówno rozumiane jako neutralizacja urządzeń wybuchowych (EOD), jak i forsowanie przeszkód za pomocą środków wybuchowych, są jednym...

Truizmem byłoby stwierdzenie, że działania minersko-pirotechniczne, zarówno rozumiane jako neutralizacja urządzeń wybuchowych (EOD), jak i forsowanie przeszkód za pomocą środków wybuchowych, są jednym z kluczowych elementów we współczesnych działaniach specjalnych, jednak nie zawsze dostrzega się złożoność i wieloaspektowość tych działań.

Ireneusz Chloupek SOF Delta Cup 2017

SOF Delta Cup 2017 SOF Delta Cup 2017

17-18 maja 2017 r. rozegrano kolejne, IV Zawody Strzeleckie o Puchar Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup 2017”, zorganizowane pod egidą Dowódcy Komponentu WS, gen. bryg. Wojciecha Marchwicy. Na tydzień przed...

17-18 maja 2017 r. rozegrano kolejne, IV Zawody Strzeleckie o Puchar Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup 2017”, zorganizowane pod egidą Dowódcy Komponentu WS, gen. bryg. Wojciecha Marchwicy. Na tydzień przed obchodami 10-lecia Wojsk Specjalnych reprezentanci należących do nich jednostek WP, funkcjonariusze jednostek specjalnych policji, Straży Granicznej i Ministerstwa Finansów oraz zaprzyjaźnionych organizacji zmierzyli się podczas dynamicznych strzelań w dzień i w nocy – tym razem nie na typowej strzelnicy,...

Błażej Bierczyński WZD MOSG na ćwiczeniach w Finlandii

WZD MOSG na ćwiczeniach w Finlandii WZD MOSG na ćwiczeniach w Finlandii

Wspólne ćwiczenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Straży Granicznej Finlandii to coroczna tradycja, która w edycji 2016 została zrealizowana w drugiej połowie września w formie intensywnych kilkudniowych...

Wspólne ćwiczenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Straży Granicznej Finlandii to coroczna tradycja, która w edycji 2016 została zrealizowana w drugiej połowie września w formie intensywnych kilkudniowych warsztatów w Fińskiej Akademii Straży Granicznej w Immola. Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczania Działań MOSG i 5. Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoka Fińska uczestniczyli m.in. w szkoleniu obejmującym użycie psa bojowego.

Błażej Bierczyński Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni

Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni

Fotoreportaż z ćwiczeń antyterrorystycznych przeprowadzonych w styczniu 2016 r. przez Wydział Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie w jednej ze stołecznych zajezdni...

Fotoreportaż z ćwiczeń antyterrorystycznych przeprowadzonych w styczniu 2016 r. przez Wydział Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie w jednej ze stołecznych zajezdni autobusowych.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Redakcja The Power of Synergy - kolejna odsłona

The Power of Synergy - kolejna odsłona The Power of Synergy - kolejna odsłona

W dniach 29 czerwca – 3 lipca 2015 r. w obiektach szkoleniowych Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu odbywało się szkolenie z zakresu zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców w ramach...

W dniach 29 czerwca – 3 lipca 2015 r. w obiektach szkoleniowych Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu odbywało się szkolenie z zakresu zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców w ramach zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w sytuacji konieczności użycia broni palnej.

Patryk Janda, Andrzej Juźwiak, DP, PE Z wody, powietrza i lądu... współpraca grup specjalnych polskiej i fińskiej Straży Granicznej

Z wody, powietrza i lądu... współpraca grup specjalnych polskiej i fińskiej Straży Granicznej Z wody, powietrza i lądu... współpraca grup specjalnych polskiej i fińskiej Straży Granicznej

Konsekwentna, długoterminowa, dokładnie zaplanowana, realizowana według jednoznacznie określonych zasad – tak należy scharakteryzować prowadzoną już od trzech lat przez Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego...

Konsekwentna, długoterminowa, dokładnie zaplanowana, realizowana według jednoznacznie określonych zasad – tak należy scharakteryzować prowadzoną już od trzech lat przez Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej ścisłą współpracę z Oddziałem Zatoka Fińska (Suomenlahden Merivartiosto) Straży Granicznej Finlandii.

Michał Piekarski Licencja na zabijanie?

Licencja na zabijanie? Licencja na zabijanie?

„Czy policjantowi wolno zabić?” „Antyterroryści mają licencję na zabijanie”. „Powinno się strzelać, aby zabić” – to tylko kilka przykładowych opinii i tez, na jakie można się natknąć przeglądając prasę...

„Czy policjantowi wolno zabić?” „Antyterroryści mają licencję na zabijanie”. „Powinno się strzelać, aby zabić” – to tylko kilka przykładowych opinii i tez, na jakie można się natknąć przeglądając prasę codzienną i strony internetowe. Obecność różnego rodzaju poglądów – a czasem mitów – związanych ze zwalczaniem terrorystów i innych...

Andrzej Krugler Mały gigant

Mały gigant Mały gigant

Możliwość wykorzystania okien jako dodatkowych punktów wejścia do szturmowanego pomieszczenia może stać się czynnikiem wpływającym na uzyskanie zaskoczenia i przewagi taktycznej, potrzebnych do skutecznego...

Możliwość wykorzystania okien jako dodatkowych punktów wejścia do szturmowanego pomieszczenia może stać się czynnikiem wpływającym na uzyskanie zaskoczenia i przewagi taktycznej, potrzebnych do skutecznego rozstrzygnięcia szturmu. Aby dostać się do otworów okiennych na wyższych kondygnacjach, niezbędne jest wykorzystanie technik linowych lub hydraulicznych ramp montowanych na pojazdach („SPECIAL OPS” 7/8 (5) 2010), jednak do tych na parterze lub pierwszym piętrze można z powodzeniem użyć tradycyjnych...

Andrzej Krugler Przygotowania do EURO 2012 w WZD MOSG

Przygotowania do EURO 2012 w WZD MOSG Przygotowania do EURO 2012 w WZD MOSG

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. Mająca się odbyć w przyszłym roku w czterech polskich miastach impreza będzie wyjątkowym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie...

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. Mająca się odbyć w przyszłym roku w czterech polskich miastach impreza będzie wyjątkowym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego w naszym kraju. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom EURO 2012, konieczne jest zintensyfikowanie wysiłku szkoleniowego, szczególnie w jednostkach przeznaczonych do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Zdają sobie z tego doskonale sprawę funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia...

Andrzej Krugler Warsztaty taktyczne w MOSG

Warsztaty taktyczne w MOSG Warsztaty taktyczne w MOSG

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze...

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w tym celu zorganizowali w dniach 22-26 marca br. warsztaty taktyczne na temat: „Działania sekcji realizacyjnych w trakcie zatrzymań szczególnie niebezpiecznych przestępców”.

Ireneusz Chloupek Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Pod koniec lutego br. Sekcja Realizacji Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadziła ćwiczenia z udziałem śmigłowca na terenie starego szpitala w Nowym Targu. Blisko...

Pod koniec lutego br. Sekcja Realizacji Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadziła ćwiczenia z udziałem śmigłowca na terenie starego szpitala w Nowym Targu. Blisko 30 funkcjonariuszy WZD trenowało działania taktyczno-bojowe i ratownicze w terenie zurbanizowanym, uzupełniające podobne w masywach górskich i w rejonach cieków wodnych. Obecność śmigłowca umożliwiła doskonalenie umiejętności m.in. w zakresie różnych sposobów desantowania z powietrza oraz podejmowania...

Ireneusz Chloupek Feniks

Feniks Feniks

Otwarcie granic Polski z innymi państwami Unii Europejskiej dla swobodnego przemieszczania się obywateli wspólnoty i przepływu towarów po pełnym przystąpieniu naszego kraju do Układu z Schengen w styczniu...

Otwarcie granic Polski z innymi państwami Unii Europejskiej dla swobodnego przemieszczania się obywateli wspólnoty i przepływu towarów po pełnym przystąpieniu naszego kraju do Układu z Schengen w styczniu 2008 r., wiązało się z koniecznością dostosowania struktur służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny do związanych z tym nowych wyzwań. W Straży Granicznej jednym z najważniejszych posunięć w tym zakresie było utworzenie w Komendzie Głównej nowej jednostki organizacyjnej pod...

Michał Piekarski Zamach w Fort Hood

Zamach w Fort Hood Zamach w Fort Hood

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team...

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team żandarmerii wojskowej przybyły na miejsce zdarzenia. Według dostępnych informacji, sprawcę obezwładnili pierwsi przybyli funkcjonariusze cywilnej policji, jednak grupy specjalne prawdopodobnie przeczesywały teren bazy i pozostawały w gotowości na wypadek, gdyby sprawca nie działał sam. Warto zwrócić...

Michał Piekarski Zagrożone mistrzostwa

Zagrożone mistrzostwa Zagrożone mistrzostwa

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej...

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej dyscyplinie jak piłka nożna, zawsze są poważnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za ich bezpieczny przebieg.

Michał Piekarski Bezpieczne mistrzostwa

Bezpieczne mistrzostwa Bezpieczne mistrzostwa

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL...

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL OPS” 3-4/2010) zostały omówione możliwe rodzaje zagrożeń terrorystycznych. Tym razem więcej miejsca poświęcimy możliwościom zapobiegania im oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.