Special-Ops.pl

Wojna hybrydowa a siły specjalne

O kontekście prawnym reagowania na wojnę hybrydową w Polsce i sposobach obrony przed nią

Poznajemy pojęcie wojny hybrydowej oraz zakresy jej oddziaływania w przestrzeni publicznej z ukazaniem jak walka z nią urzeczywistnia się w warunkach polskich w formacjach odpowiedzialnych za sprawowanie bezpieczeństwa fiunkcjonowania państwa. Zdjęcie: Ready2Rescue

Poznajemy pojęcie wojny hybrydowej oraz zakresy jej oddziaływania w przestrzeni publicznej z ukazaniem jak walka z nią urzeczywistnia się w warunkach polskich w formacjach odpowiedzialnych za sprawowanie bezpieczeństwa fiunkcjonowania państwa. Zdjęcie: Ready2Rescue

Pojęcie „wojny hybrydowej” jest już odmieniane przez wszystkie przypadki w dyskursie medialnym, a jednak często można dostrzec, że za modnie brzmiącym hasłem oraz streszczeniem wydarzeń zachodzących od roku 2014 na Ukrainie nie kryją się realne diagnozy i realistyczne wnioski dotyczące poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa państwa. W szczególności pytanie to dotyczy roli, jaka w zwalczaniu zagrożeń przypada specjalnym jednostkom wojska, policji i innych służb.

Zobacz także

Karolina Wojtasik Kto będzie, a kto nie będzie nowym liderem Al-Kaidy?

Kto będzie, a kto nie będzie nowym liderem Al-Kaidy? Kto będzie, a kto nie będzie nowym liderem Al-Kaidy?

1 sierpnia 2022 r. amerykański prezydent potwierdził informację, która już od kilku godzin krążyła w mediach, lider Al-Kaidy, Ajman Az-Zawahiri nie żyje. Az-Zawahiri od lat niedomagał i ostatnie miesiące...

1 sierpnia 2022 r. amerykański prezydent potwierdził informację, która już od kilku godzin krążyła w mediach, lider Al-Kaidy, Ajman Az-Zawahiri nie żyje. Az-Zawahiri od lat niedomagał i ostatnie miesiące w Kabulu spędził w willi afgańskiego ministra. Prowadził spokojne życie, urozmaicone tylko wyjściami na taras, gdzie zresztą dopadł go amerykański pocisk. Polowanie na Zawahiriego trwało blisko 20 lat.

Karolina Wojtasik Polowanie na terrorystę, które wymknęło się spod kontroli

Polowanie na terrorystę, które wymknęło się spod kontroli Polowanie na terrorystę, które wymknęło się spod kontroli

Z hasłem „polowanie na terrorystę” zwykle kojarzy się przede wszystkim 10-letni pościg za Osamą bin Ladenem. Na temat przedsięwzięcia powstały filmy fabularne, dokumentalne i liczne książki. Zdążyły też...

Z hasłem „polowanie na terrorystę” zwykle kojarzy się przede wszystkim 10-letni pościg za Osamą bin Ladenem. Na temat przedsięwzięcia powstały filmy fabularne, dokumentalne i liczne książki. Zdążyły też zaprotestować organizacje rdzennych Amerykanów, gdy media podały, że na określenie najbardziej poszukiwanego terrorysty używano kryptonimu Geronimo. Ale obok spektakularnych pościgów, które skończyły się sukcesami, historia notuje też takie, których finał okazał się nie tyle porażką, co spektakularną...

Marcin Szymański Krwawy remis

Krwawy remis Krwawy remis

Na przestrzeni lutego i marca świat z ogromną uwagą śledził losy rosyjskiej agresji na Ukrainę. W kwietniu konflikt zmienił nieco charakter, stało się to nie tylko za sprawą zmiany punktu ciężkości działań...

Na przestrzeni lutego i marca świat z ogromną uwagą śledził losy rosyjskiej agresji na Ukrainę. W kwietniu konflikt zmienił nieco charakter, stało się to nie tylko za sprawą zmiany punktu ciężkości działań militarnych, ale też z uwagi na ewolucję charakteru operacji w kierunku statycznej wojny na wyczerpanie. Wraz z zajęciem przez najeźdźców Mariupola zakończyła się wstępna faza inwazji. Pierwszą rundę, pomimo jej dramatycznego zakończenia, wygrali Ukraińcy. Jej symbolicznym końcem stało się zawieszenie...

Sam termin „wojna hybrydowa” może być kłopotliwy w interpretacji. Jak definiują to analitycy programu NATO Multinational Capability Development Campaign, w raporcie omawiającym ten problem proponują następującą definicję: „zsynchronizowane użycie wielu instrumentów siły dopasowane do określonych podatności w całym spektrum funkcji społeczeństwa dla osiągnięcia efektu synergii”. Oznacza więc to sytuację, w której agresor stosuje szeroki wachlarz środków i metod, zarówno kinetycznych jak również niekinetycznych.

Wojna hybrydowa

Zdjęcie: Ready2Rescue


 

Z drugiej strony, rosyjski sposób postrzegania tego rodzaju konfliktów ilustruje tak zwana „doktryna Gierasimowa”. W tej doktrynie istotną częścią współczesnego konfliktu są działania niejawne i niekonwencjonalne, w tym prowadzone z użyciem wojsk specjalnych i służb wywiadowczych, tak aby doprowadzić do osłabienia, a wręcz dezintegracji organizmu państwowego, tworząc sprzyjające warunki do otwartego użycia konwencjonalnych sił zbrojnych.

Konflikt hybrydowy może więc mieć rozmaitą formę i szczególne miejsce w nim zajmują działania dywersyjne, sabotażowe i terrorystyczne. Te działania lokują się bowiem w „szarej strefie”  pomiędzy czasem pokoju a konwencjonalnej wojny.  Są trudne do jednoznacznego określenia z uwagi na czynniki polityczne, strategiczne, prawne.

Użycie jednostek kontrterrorystycznych

Zdjęcie: Ready2Rescue


 

Można też spodziewać się, że działania agresora będą upozorowane na aktywność innych podmiotów, stwarzającą wrażenie, że zaistniały kryzys jest jedynie wewnętrzną sprawą zaatakowanego państwa. Jest to o tyle ważne, że w przypadku takiego sojuszu jak NATO, jest to sojusz mający na celu obronę przed wrogiem zewnętrznym.

W przypadku zamachów terrorystycznych mamy zatem do czynienia z zagrożeniem atakami, które będą tak zaplanowane, by uderzyć w ważne elementy systemu państwa – urządzenia, infrastrukturę, ludzi i w ten sposób osłabić i wprowadzić chaos na terytorium atakowanego państwa. Określa to więc kontekst podejmowania tego rodzaju działań. Nie są one celem samym w sobie. Są one elementem długofalowej i wieloaspektowej strategii, zatem pod względem atakowanych celów i sposobu działania sprawców, muszą być jej podporządkowane. Oczywiste jest więc, że będą one „opakowane” w odpowiednie działania polityczne, dyplomatyczne i informacyjne.

Ataki mogą być prowadzone przez różne osoby i grupy. Może się okazać, że zamachów lub zamachu dokonają obywatele atakowanego państwa – zwerbowani w tym celu. Pozwala to nie tylko wykorzystać w pełni znajomość lokalnych warunków, ale także w razie pojmania czy zabicia sprawców daje szansę w sposób wiarygodny przedstawić ich działalność jako aktywność niezależnego od obcych wpływów i inspiracji, miejscowego ugrupowania politycznego.

Żandarmeria wojskowa

Zdjęcie: Ready2Rescue

Mogą to być także osoby z państwa trzeciego, zwerbowane na podstawie ideologicznej lub finansowej, co również daje możliwość „wiarygodnego zaprzeczenia” co do faktycznych inspiratorów ich działań.

Wreszcie możliwe jest, że zamachów i aktów dywersji dokonają osoby wysłane przez agresora – żołnierze wojsk specjalnych lub funkcjonariusze służb wywiadowczych, tudzież osoby przez nie przeszkolone.

W dwóch pierwszych przypadkach wojska i służby specjalne agresora mogą być ponadto użyte w roli instruktorów i doradców (de facto nadzorców).

Historia działań wywiadowczych i specjalnych jest pełna przykładów takich działań. Należy także założyć, że wraz ze szkoleniem pojawi się dostęp do wybranych systemów uzbrojenia i wyposażenia oraz informacji wywiadowczych.

Zamachy takie można podzielić na dwie grupy pod względem celu użycia siły. Mogą to być zamachy osłabiające państwo jako system (polityczny, gospodarczy, militarny) lub zamachy o charakterze prowokacji politycznej, mające na celu skomplikowanie sytuacji wewnętrznej, poprzez nasilenie istniejących konfliktów politycznych i społecznych, co doprowadzić może do wywołania kryzysu politycznego o skali uniemożliwiającej podjęcie przez rząd skutecznej reakcji na zagrożenie zewnętrzne. Determinuje to cele, które będą atakowane.

Oddział specjalny

Zdjęcie: Ready2Rescue


 

W pierwszym przypadku, będą to obiekty ważne dla funkcjonowania państwa, a więc obiekty infrastruktury krytycznej, w tym węzły komunikacyjne, instalacje energetyczne – zarówno elektrownie, rafinerie, składy paliw, linie przesyłowe, infrastruktura teleinformatyczna, strategicznie ważne zakłady przemysłowe,  ale też obiekty wojskowe i policyjne. W tym ostatnim przypadku celem ataku jest wykazanie nieudolności sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa państwa, jako niezdolnych ochronić samych siebie – co może zostać łatwo zdyskontowane propagandowo.

W drugim przypadku, cele ataków będą miały charakter symboliczny. Chodzi tu zarówno o osoby, jak i o obiekty oraz wydarzenia (np. demonstracje i imprezy masowe), a intencją sprawców będzie wywołanie silnych reakcji emocjonalnych – strachu oraz  oburzenia – przekładających się na zachowania polityczne całych grup społecznych.

Wachlarz celów jest bardzo szeroki. Mogą to być:

–  siedziby władz i urzędów państwowych, różnego szczebla,
–  obiekty wojskowe, zarówno miejsca stacjonowania jednostek wojskowych, infrastruktura służąca funkcjonowaniu armii,  jak również żołnierze podczas szkoleń, transporty wojskowe,
–  węzły komunikacyjne, zarówno lotniska, węzły kolejowe (w tym stacje towarowe), węzły drogowe i porty morskie,
–  infrastruktura energetyczna, w tym elektrownie, linie przesyłowe, podstacje energetyczne, rurociągi, terminale przeładunkowe i magazyny gazu, ropy naftowej,
–  obiekty symboliczne – muzea, pomniki, miejsca pamięci, miejsca kultu religijnego, uczestnicy manifestacji, pielgrzymek jak również osoby powszechnie znane, zwłaszcza takie, których działalność wzbudza emocje lub przyciąga uwagę.

Trzeba przy tym mieć na uwadze, że jeśli ataki na takie cele będą prowadzone przez żołnierzy obcych wojsk specjalnych lub osoby przez nie wyszkolone i dysponujące choćby częścią typowych dla nich środków technicznych, to stopień wyrafinowania ataków będzie dużo wyższy, niż obserwowany we współczesnym terroryzmie. W szczególności dotyczy to możliwości uderzenia precyzyjnego w relatywnie dobrze chronione obiekty oraz zdolność do podjęcia walki z interweniującymi siłami bezpieczeństwa.

Narzędziami ataku oprócz pistoletów, karabinków czy improwizowanych urządzeń wybuchowych mogą być na przykład karabiny wyborowe, granatniki przeciwpancerne, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, moździerze lub bezzałogowe statki powietrzne. Może się okazać, że narzędzia ataku zostaną specjalnie przygotowane pod kątem określonego celu.

Żołnierze

Zdjęcie: Ready2Rescue

Także taktyka działania może być zróżnicowana. Może to być oczywiście atak z użyciem urządzenia wybuchowego, ostrzał z użyciem broni strzeleckiej, jak i cięższej (granatników, moździerzy), może być to atak z wejściem na obiekt – także w celu wzięcia zakładników lub uprowadzenia osób lub też łącząc te taktyki. Prawdopodobne jest także prowadzenie tych ataków z myślą o wykorzystaniu ich również w walce informacyjnej, zatem będzie podczas nich na bieżąco zbierany materiał zdjęciowy, nagrania wideo, a przy ich wykorzystaniu będą prowadzone działania w mediach społecznościowych.

Przenosząc te rozważania na grunt polski, trzeba mieć na uwadze także kontekst geopolityczny. Z uwagi na nasze sąsiedztwo, zwłaszcza obszar szczególnie wrażliwy, jakim są republiki nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) i tak zwany „przesmyk suwalski”, Polska jest kluczowa dla skutecznej reakcji NATO na ewentualny kryzys w naszej części Europy. Takie ataki prawdopodobnie miałyby na celu uniemożliwienie odegrania przez Polskę istotnej roli w sytuacji kryzysowej, zakłócenie działań koalicyjnych prowadzonych na terytorium Polski. Celem byłoby więc wymuszenie na Polsce zaniechania działań lub zablokowanie (a przynajmniej utrudnienie) manewru sił sojuszniczych na terytorium Polski.

Żołnierze

Zdjęcie: Ready2Rescue

Nie oznacza to jednak, że wojsko i obiekty wojskowe są celem priorytetowym – wachlarz możliwości jest dużo szerszy. Atak, który byłby upozorowany na prowokację polityczną lub wręcz całą serię takowych, mógłby doprowadzić do eskalacji konfliktów wewnętrznych, a wówczas rząd musiałby zajmować się opanowaniem sytuacji na własnym podwórku, a nie reakcją na kryzys poza granicami.

Oczywiście, pojawia się pytanie, jak może wyglądać reakcja całego organizmu państwowego na tego rodzaju zagrożenie, które będzie nieoczywiste, trudne do jednoznacznej identyfikacji. To samo w sobie ma istotne konsekwencje dla możliwości reakcji. Zasadniczo bowiem poszczególne narzędzia, jakie ma do dyspozycji państwo, mogą być użyte w sytuacji, gdy został zidentyfikowany określony problem czy zagrożenie – nie można ich używać dowolnie. Widać to zwłaszcza w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Obecnie w polskim systemie podstawą prawną do zapobiegania i reagowania na nie jest ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Dotyczy ona jednak sytuacji, w których istnieje co najmniej podejrzenie, że zdarzenie wyczerpuje definicję przestępstwa o charakterze terrorystycznym, zawartą w art. 115 § 20 Kodeksu karnego. Nie ma więc zastosowania w przypadku, gdy zdarzenie będzie miało typowy charakter kryminalnych.

Na szczęście, w przypadku zagrożeń o charakterze hybrydowym ten przepis daje pewną swobodę. Zgodnie z definicją, przestępstwo może być uznane za mające charakter terrorystyczny, jeśli jest popełnione w celu „poważnego zastraszenia wielu osób” lub „wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej”. Nawet więc jeśli sprawcy nie wysuną konkretnych żądań pod adresem polskich władz (lub innego państwa bądź organu organizacji międzynarodowej), to ataki hybrydowe będą mogły zostać uznane za przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Otwiera to więc drogę do wykorzystania narzędzi przewidzianych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych i innych ustawach.

Oddział specjalny

Zdjęcie: Ready2Rescue


 

Tym narzędziem wykonawczym jest w zakresie reakcji przede wszystkim opisywana już w „SPECIAL OPS” 3/2019 służba kontrterrorystyczna Policji, a więc Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji i 17 Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji. Do tego należy dodać sekcje realizacyjne Wydziałów Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, jednostkę specjalną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego („Piątkę”) oraz oczywiście wojskowe jednostki specjalne, zarówno te wchodzące w skład Wojsk Specjalnych, jak i Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

Potencjał wydaje się więc na pierwszy rzut oka potężny i częściowo faktycznie tak jest. Siły te są przeznaczone do wykonywania szeregu zadań związanych ze zwalczaniem szczególnie niebezpiecznych osób (terrorystów, przestępców), wobec czego ich użycie do neutralizacji grup dywersyjnych jest logiczne i oczywiste.

Mając na uwadze obecny stan prawny można założyć, że w razie wykrycia symptomów zagrożenia lub wystąpienia ataku, to właśnie siły policyjne – a w obszarach przygranicznych Straży Granicznej – zostaną użyte jako pierwsze, co wynika zarówno z uwarunkowań prawnych, jak i faktu, że siły Policji i Straży Granicznej są rozlokowane w wielu punktach terytorium państwa, więc będą to jednostki najbliższe miejsca zdarzenia.

Względnie łatwe byłoby, z prawnego punktu widzenia, także wsparcie tych sił przez jednostki wojskowe, w szczególności Wojsk Specjalnych. Zezwalają na to zarówno przepisy ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ale także i samej Ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Nie ma potrzeby sięgania po szczególne i mogące być kłopotliwe we wprowadzeniu przepisy o stanie wyjątkowym czy wojennym.

To jest o tyle istotne, że potencjał jednostek wojskowych wyraźnie przewyższa – zwłaszcza w zakresie dostępnych środków technicznych – ten, którym dysponują policyjne jednostki kontrterrorystyczne. Dotyczy to zwłaszcza pojazdów specjalistycznych, środków rozpoznania (bezzałogowych statków powietrznych) i możliwości transportu lotniczego. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, że w przypadku konfrontacji z relatywnie silnie uzbrojonym i dobrze wyszkolonym (lepiej niż przeciętny terrorysta czy bandyta) przeciwnikiem, niezbędne może okazać się zastosowanie specjalistycznego wyposażenia i uzbrojenia, niedostępnego pododdziałom policyjnym.

Szerszym problemem jest jednak podjęcie działań na dużą skalę. Atak może nie być jednorazowy i zapewne nie będzie. Przeciwnik będzie mobilny, dążący do jak najszybszego wycofania się („zniknięcia”) – znów zgodnie z klasycznymi zasadami działań specjalnych – z rejonu, w którym została przeprowadzona operacja.

Wojna hybrydowa

Zdjęcie: Ready2Rescue


 

Można spodziewać się także, że zasadniczemu atakowi będą towarzyszyć działania pozorne, odwracające uwagę lub też takie, które będą miały na celu zakłócenie reakcji służb policyjnych. Trzeba przy tym mieć na uwadze fakt, że siły jednostek kontrterrorystycznych powinny z zasady być użyte wtedy, gdy zagrożenie zostało zidentyfikowane, umiejscowione, a zasób dostępnych informacji rozpoznawczych pozwala na przeprowadzenie operacji w celu unieszkodliwienia sprawców. Błędem byłoby więc użycie ich w charakterze pododdziałów ochrony i obrony obiektów.

Siłą rzeczy, użycie samych jednostek kontrterrorystycznych oraz sił wojsk specjalnych może okazać się niewystarczające. Można wskazać tu na dwa zasadnicze problemy:

    • pierwszym jest sama możliwość wykrycia zagrożenia,
    • drugim doprowadzenie do pozyskania informacji odnośnie miejsca przebywania grup dywersyjnych.

Poza metodami pracy operacyjnej służb wywiadu i kontrwywiadu, rozwiązaniem jest – paradoksalnie – wykorzystanie klasycznych metod działań przeciwdywersyjnych. Sprowadzają się one w szczególności do obserwacji i patrolowania obszarów, przez które mogą przenikać grupy dywersyjne, w tym obszarów przygranicznych, wybrzeża morskiego, oraz tych, w których i będą one prawdopodobnie działać, ze względu na ich potencjalne cele: przede wszystkim liczne obiekty infrastruktury krytycznej, cele symboliczne, szlaki komunikacyjne oraz węzły transportowe. To właśnie ciągłe monitorowanie wytypowanych wcześniej obszarów i obiektów jest ostatnią linią środków wykrycia tego rodzaju zagrożeń.

Relatywnie łatwo jest to osiągnąć, gdy mowa o takim obszarze jak granica morska państwa. Wiadomo, że odpowiedzialne za to są przede wszystkim siły Straży Granicznej współdziałające z Marynarką Wojenną i pozostałymi rodzajami sił zbrojnych. Wówczas wystarczy „jedynie” posiadanie odpowiedniej floty samolotów oraz śmigłowców patrolowych, jednostek pływających (nawodnych i podwodnych), sensorów brzegowych (posterunków radiolokacyjnych i obserwacyjnych) uzupełnionych przez patrole naziemne. Wówczas można mówić o możliwości zbudowania świadomości sytuacyjnej dotyczącej obszarów morskich, pasa morza terytorialnego, wód wewnętrznych, brzegu morza i terenów przybrzeżnych. Jest to też o tyle łatwiejsze, że znaczna część komponentów już (albo w przypadku sił okrętowych i lotnictwa morskiego – jeszcze) istnieje. Mimo wszystkich słabości, dają one szansę w razie kryzysu na wykrycie próby penetracji polskiego terytorium (tudzież zagrożenia dla żeglugi i infrastruktury w obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej), a w razie potrzeby możliwe jest skierowanie w zagrożony obszar sił interwencyjnych.

Kontrolowanie przestrzeni lądowej

Zdjęcie: Ready2Rescue

Teoretycznie sytuacja wygląda jeszcze lepiej w przypadku obiektów lądowych. W ich przypadku niezbędne jest jedynie kontrolowanie otoczenia lądowego i przestrzeni powietrznej. Tymczasem przy zajmujących dużą powierzchnię obiektach, jak elektrownie czy stacje rozrządowe, jest to niestety trudne. Tylko nieliczne obiekty są położone z dala od miast, na obszarach, gdzie ruch osób i pojazdów jest względnie łatwy do kontroli. Co jednak,  przykładowo, z wrocławskim węzłem kolejowym, położonym w dużym mieście, w otoczeniu wielu obiektów?

Oczywista koniecznością jest wówczas współdziałanie wszystkich służb i formacji, które dysponują niezbędnymi zasobami – od uprawnień do wykonywania określonych czynności, po środki techniczne. W tym kontekście szczególna rola przypada w obecnym stanie organizacyjnym i prawnym dwóm formacjom, czyli Policji i jej oddziałom zwartym oraz Wojskom Obrony Terytorialnej. Do tego należy dodać pododdziały manewrowe Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej oraz przeznaczone do mobilizacji w czasie kryzysu i wojny pododdziały (rezerwy) obrony i ochrony obiektów.

Te siły mogą być wykorzystane do zadań ochronnych oraz pościgowych i blokadowych, jednak należy mieć na uwadze kilka czynników. Przede wszystkim odmienny jest status prawny i stopień gotowości tych sił oraz dostępne środki.

Mówiąc pokrótce, gdyby zaistniała konieczność podjęcia działań przeciwdywersyjnych przez Policję, możliwe jest skierowanie do działań sił pododdziałów zwartych, które będą wsparte na przykład przez przewodników psów tropiących, grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, środki obserwacji i funkcjonariuszy pododdziałów kontrterrorystycznych. Policjanci mogą przy tym bez problemu kontrolować pojazdy, sprawdzać tożsamość osób, przeszukiwać obiekty i oczywiście używać broni palnej.

Użycie pododdziałów WOT, w tych województwach gdzie już istnieją, wymaga już jednak dłuższej ścieżki decyzyjnej, nie mówiąc o pododdziałach obrony i ochrony obiektów, które formowane są dopiero w razie ogłoszenia mobilizacji. W dodatku aby żołnierze mogli skorzystać z uprawnień policyjnych, niezbędna jest decyzja na szczeblu rządu i prezydenta. Do tego dochodzi kwestia posiadania specjalistycznego sprzętu – choćby obserwacyjnego czy wspomnianych już psów tropiących i przewodników.

Biorąc pod uwagę obecny charakter zagrożeń w naszej części Europy, trudne do jednoznacznej weryfikacji, ale niepokojące doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich służb i wojsk specjalnych w państwach graniczących z Rosją, zwłaszcza skandynawskich, należy uznać, że wojna hybrydowa i zakrojone na szeroką skalę działania dywersyjne i terrorystyczne są istotnym wyzwaniem także dla bezpieczeństwa Polski. Co za tym idzie, wzmacnianie potencjału w tym zakresie – zarówno gdy mowa o systemie kontrterrorystycznym, ochronie granic, obronie terytorialnej i ochronie infrastruktury krytycznej należy uznać za pożądany kierunek zmian w tych systemach.

Na szczęście, fundamenty pod system zdolny poradzić sobie z takim zagrożeniem już istnieją.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Czarna taktyka (i nie tylko) z Czerwonym Borze

Czarna taktyka (i nie tylko) z Czerwonym Borze Czarna taktyka (i nie tylko) z Czerwonym Borze

Konieczność efektywnego współdziałania różnych formacji jest przedmiotem ćwiczeń zgrywających czy nawet zawodów, jak w przypadku Tactical Prison Rescue. Kolejną okazją do sprawdzenia i rozwijania współpracy...

Konieczność efektywnego współdziałania różnych formacji jest przedmiotem ćwiczeń zgrywających czy nawet zawodów, jak w przypadku Tactical Prison Rescue. Kolejną okazją do sprawdzenia i rozwijania współpracy są dobiegające końca warsztaty (realizowane w dniach 29-31 sierpnia) dla około 80 funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej. Przedmiotem było ratownictwo medyczne, techniki interwencyjne z elementami samoobrony oraz...

Redakcja Straż Graniczna i "czerwone berety"

Straż Graniczna i "czerwone berety" Straż Graniczna i "czerwone berety"

Wymiana doświadczeń i międzyresortowe szkolenia to standard. Żołnierze uczą się od funkcjonariuszy Policji, Straż Graniczna od żołnierzy itd. Przykładów jest mnóstwo, a kolejnym jest specjalistyczne szkolenie...

Wymiana doświadczeń i międzyresortowe szkolenia to standard. Żołnierze uczą się od funkcjonariuszy Policji, Straż Graniczna od żołnierzy itd. Przykładów jest mnóstwo, a kolejnym jest specjalistyczne szkolenie poligonowe zorganizowane w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim przez 6 Brygadę Powietrznodesantową z Krakowa dla funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach.

Redakcja Rozpoznawanie i przeciwdziałanie terroryzmowi realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie terroryzmowi realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego Rozpoznawanie i przeciwdziałanie terroryzmowi realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego

Na przełomie lipca i sierpnia odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie terroryzmowi realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego"....

Na przełomie lipca i sierpnia odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie terroryzmowi realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego". W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Straży Granicznej pionu operacyjnego.

Redakcja Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej z nowym Komendantem

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej z nowym Komendantem Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej z nowym Komendantem

25 lipca w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Oddziału. Nowym szefem W-MOSG został ppłk SG Robert...

25 lipca w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste przekazanie-przyjęcie obowiązków na stanowisku Komendanta Oddziału. Nowym szefem W-MOSG został ppłk SG Robert Inglot.

Redakcja Prowadzenie działań przeciwdywersyjnych - II etap kursu

Prowadzenie działań przeciwdywersyjnych - II etap kursu Prowadzenie działań przeciwdywersyjnych - II etap kursu

Z końcem czerwca funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji wraz z żołnierzami Wojsk Specjalnych uczestniczyli w II etapie kursu doskonalącego "Prowadzenie działań przeciwdywersyjnych". Kurs zorganizowali...

Z końcem czerwca funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji wraz z żołnierzami Wojsk Specjalnych uczestniczyli w II etapie kursu doskonalącego "Prowadzenie działań przeciwdywersyjnych". Kurs zorganizowali funkcjonariusze Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Redakcja Ćwiczenia zgrywające Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej

Ćwiczenia zgrywające Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej Ćwiczenia zgrywające Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej

Od 8 do 11 maja 2017 r. na podgrubińskim poligonie i na strzelnicy Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zrealizowano szkolenie dla ponad czterdziestu funkcjonariuszy z pododdziałów specjalnych...

Od 8 do 11 maja 2017 r. na podgrubińskim poligonie i na strzelnicy Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zrealizowano szkolenie dla ponad czterdziestu funkcjonariuszy z pododdziałów specjalnych Straży Granicznej, Policji i Służby Więziennej.

Redakcja Szkolenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Szkolenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Szkolenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Ostatnie dwa tygodnie kwietnia obfitowały w szkolenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w tym bazujących na wymianie doświadczeń z funkcjonariuszami pozostałych oddziałów SG i innymi służbami. Pirotechnicy...

Ostatnie dwa tygodnie kwietnia obfitowały w szkolenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w tym bazujących na wymianie doświadczeń z funkcjonariuszami pozostałych oddziałów SG i innymi służbami. Pirotechnicy Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki SG w Krakowie-Balicach przeprowadzili szkolenie pirotechniczne dla żołnierzy 6 Brygady Powietrznodesantowej. Odbyła się też kolejna edycja ćwiczeń zorganizowanych dla funkcjonariuszy KaOSG przez żołnierzy 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Zaś inicjatywy...

Redakcja Działania przeciwdywersyjne - pierwszy etap szkolenia Straży Granicznej

Działania przeciwdywersyjne - pierwszy etap szkolenia Straży Granicznej Działania przeciwdywersyjne - pierwszy etap szkolenia Straży Granicznej

W pierwszym tygodniu kwietnia w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono pierwszy etap kursu doskonalącego z zakresu prowadzenia działań przeciwdywersyjnych. Kadrę Ośrodka...

W pierwszym tygodniu kwietnia w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono pierwszy etap kursu doskonalącego z zakresu prowadzenia działań przeciwdywersyjnych. Kadrę Ośrodka wsparł przedstawiciel Jednostki Wojskowej AGAT.

Redakcja Straż Graniczna na Lotnisku Warszawa-Modlin z nowym robotem pirotechnicznym

Straż Graniczna na Lotnisku Warszawa-Modlin z nowym robotem pirotechnicznym Straż Graniczna na Lotnisku Warszawa-Modlin z nowym robotem pirotechnicznym

Funkcjonariusze pełniący służbę w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin otrzymali nowy sprzęt pirotechniczny. Wyposażenie o wartości niemal 2,5 miliona złotych, zakupione przez Wojewodę Mazowieckiego,...

Funkcjonariusze pełniący służbę w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin otrzymali nowy sprzęt pirotechniczny. Wyposażenie o wartości niemal 2,5 miliona złotych, zakupione przez Wojewodę Mazowieckiego, Zdzisława Sipierę, zwiększy standard bezpieczeństwa zarówno w nowodworskim porcie lotniczym, jak i w regionie Mazowsza Północnego.

Redakcja Robot pirotechniczny Vanguard Defender 21 w PSG w Łodzi

Robot pirotechniczny Vanguard Defender 21 w PSG w Łodzi Robot pirotechniczny Vanguard Defender 21 w PSG w Łodzi

1 lutego br. funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Łodzi otrzymali nowego robota pirotechnicznego - Vanguard Defender 21, który znacznie podniesie standardy bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im....

1 lutego br. funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Łodzi otrzymali nowego robota pirotechnicznego - Vanguard Defender 21, który znacznie podniesie standardy bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta. Nowego robota przekazał wojewoda łódzki - Zbigniew Rau.

Redakcja Ćwiczenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Ćwiczenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Ćwiczenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

W pierwszej połowie października funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyli ćwiczenia z technik interwencji na pokładzie statku powietrznego oraz na terenie Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego...

W pierwszej połowie października funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyli ćwiczenia z technik interwencji na pokładzie statku powietrznego oraz na terenie Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego w Wędrzynie. W pierwszym przypadku, funkcjonariusze NOSG trenowali wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zaś w Wędrzynie szkolenie zgrywające przeszli z przedstawicielami Wydziałów Zabezpieczania Działań Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Redakcja Karpacki Ośrodek Wsparcia SG w Nowym Sączu w stanie likwidacji

Karpacki Ośrodek Wsparcia SG w Nowym Sączu w stanie likwidacji Karpacki Ośrodek Wsparcia SG w Nowym Sączu w stanie likwidacji

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. Karpacki Ośrodek Wsparcia SG w Nowym Sączu im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich został postawiony w stan likwidacji. Jednostka ta zostanie zlikwidowana z końcem bieżącego roku....

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. Karpacki Ośrodek Wsparcia SG w Nowym Sączu im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich został postawiony w stan likwidacji. Jednostka ta zostanie zlikwidowana z końcem bieżącego roku. Od 16 maja funkcjonuje Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, który jest następcą prawnym likwidowanego Ośrodka.

Redakcja Ćwiczenia zgrywające służb na wrocławskiej stacji PKP

Ćwiczenia zgrywające służb na wrocławskiej stacji PKP Ćwiczenia zgrywające służb na wrocławskiej stacji PKP

Trwają ćwiczenia zgrywające służb przed Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Ostatnie majowe dni wypełnił trening funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy uczestniczyli...

Trwają ćwiczenia zgrywające służb przed Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Ostatnie majowe dni wypełnił trening funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek podczas lipcowego spotkania wiernych w Krakowie.

Redakcja news Wspólne ćwiczenia służb w Przemyślu

Wspólne ćwiczenia służb w Przemyślu Wspólne ćwiczenia służb w Przemyślu

Trwają przygotowania służb do Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. W ubiegłym tydoniu, w dniach 4-6 maja, w Przemyślu odbyły się wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Straży...

Trwają przygotowania służb do Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. W ubiegłym tydoniu, w dniach 4-6 maja, w Przemyślu odbyły się wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Straży Ochrony Kolei. Tematem ćwiczeń było „Współdziałanie służb porządku publicznego w strefie przygranicznej woj. podkarpackiego”. Ćwiczenia mają na celu wspólne wypracowanie skutecznych sposobów przeciwdziałania różnym zagrożeniom, które mogłyby mieć miejsce w ciągu lipcowych wydarzeń, w szczególności...

Redakcja TRÓJSTRONNA UMOWA MIĘDZY STRAŻĄ GRANICZNĄ, CBŚ I ABW

TRÓJSTRONNA UMOWA MIĘDZY STRAŻĄ GRANICZNĄ, CBŚ I ABW TRÓJSTRONNA UMOWA MIĘDZY STRAŻĄ GRANICZNĄ, CBŚ I ABW

8 lipca w Komendzie Głównej Straży Granicznej została podpisana partnerska umowa w ramach realizacji projektu "THE POWER OF SYNERGY". Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji...

8 lipca w Komendzie Głównej Straży Granicznej została podpisana partnerska umowa w ramach realizacji projektu "THE POWER OF SYNERGY". Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”.

Andrzej Krugler Wejścia wybuchowe w Białymstoku

Wejścia wybuchowe w Białymstoku Wejścia wybuchowe w Białymstoku

Wydział Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, wspólnie z firmą Works 11, zorganizował w dniach 30–31 sierpnia warsztaty na temat „Pokonywania przeszkód technicznych z wykorzystaniem...

Wydział Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, wspólnie z firmą Works 11, zorganizował w dniach 30–31 sierpnia warsztaty na temat „Pokonywania przeszkód technicznych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych”. Metody wybuchowe w czasie wejść do budynków stosuje się, gdy wykorzystanie innych rozwiązań taktycznych oraz technicznych nie jest możliwe lub nie zapewniają one odpowiedniej szybkości szturmu.

Sebastian Miernik Polska: Ćwiczenia antyterrorystów przed Euro 2012

Polska: Ćwiczenia antyterrorystów przed Euro 2012 Polska: Ćwiczenia antyterrorystów przed Euro 2012

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 są powodem wielu ćwiczeń policji, straży granicznej, wojska oraz innych instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas tej...

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 są powodem wielu ćwiczeń policji, straży granicznej, wojska oraz innych instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas tej imprezy. Kolejne ćwiczenia zrealizowano w Poznaniu, Gdańsku oraz w Kłodzku.

MD Polska: współpraca Straży Granicznej z innymi służbami przed Euro 2012

Polska: współpraca Straży Granicznej z innymi służbami przed Euro 2012

Bardzo szybko zbliża się termin rozpoczęcia finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, mających się odbyć w czerwcu i lipcu na terenie Polski i Ukrainy. W związku z planowanym przyjazdem dużej liczby kibiców...

Bardzo szybko zbliża się termin rozpoczęcia finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, mających się odbyć w czerwcu i lipcu na terenie Polski i Ukrainy. W związku z planowanym przyjazdem dużej liczby kibiców Straż Graniczna przygotowuje się intensywnie do tego przedsięwzięcia.

Andrzej Krugler Polsko-fińskie ćwiczenia grup specjalnych Straży Granicznych

Polsko-fińskie ćwiczenia grup specjalnych Straży Granicznych Polsko-fińskie ćwiczenia grup specjalnych Straży Granicznych

28 września 2009 r. rozpoczęły się w Gdańsku kilkudniowe ćwiczenia polskich i fińskich grup specjalnych wchodzących w skład służb granicznych obu krajów.

28 września 2009 r. rozpoczęły się w Gdańsku kilkudniowe ćwiczenia polskich i fińskich grup specjalnych wchodzących w skład służb granicznych obu krajów.

Ireneusz Chloupek Bieszczadzka wataha

Bieszczadzka wataha Bieszczadzka wataha

Rok po setnej rocznicy sformowania pierwszych struktur ochrony granic odrodzonego państwa polskiego współczesna Straż Graniczna zbliża się do trzydziestolecia kontynuowania tej roli, w czym od ponad 20...

Rok po setnej rocznicy sformowania pierwszych struktur ochrony granic odrodzonego państwa polskiego współczesna Straż Graniczna zbliża się do trzydziestolecia kontynuowania tej roli, w czym od ponad 20 lat ważny udział mają m.in. utworzone przez nią pododdziały wykonujące działania specjalne. Jednym z nich jest Wydział Zabezpieczenia Działań Bieszczadzkiego Oddziału SG, strzegącego jeden z najtrudniejszych odcinków naszej południowo-wschodniej granicy, a jednocześnie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej...

Michał Piekarski Konferencja Piro-Tactics 2018

Konferencja Piro-Tactics 2018 Konferencja Piro-Tactics 2018

Truizmem byłoby stwierdzenie, że działania minersko-pirotechniczne, zarówno rozumiane jako neutralizacja urządzeń wybuchowych (EOD), jak i forsowanie przeszkód za pomocą środków wybuchowych, są jednym...

Truizmem byłoby stwierdzenie, że działania minersko-pirotechniczne, zarówno rozumiane jako neutralizacja urządzeń wybuchowych (EOD), jak i forsowanie przeszkód za pomocą środków wybuchowych, są jednym z kluczowych elementów we współczesnych działaniach specjalnych, jednak nie zawsze dostrzega się złożoność i wieloaspektowość tych działań.

Ireneusz Chloupek SOF Delta Cup 2017

SOF Delta Cup 2017 SOF Delta Cup 2017

17-18 maja 2017 r. rozegrano kolejne, IV Zawody Strzeleckie o Puchar Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup 2017”, zorganizowane pod egidą Dowódcy Komponentu WS, gen. bryg. Wojciecha Marchwicy. Na tydzień przed...

17-18 maja 2017 r. rozegrano kolejne, IV Zawody Strzeleckie o Puchar Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup 2017”, zorganizowane pod egidą Dowódcy Komponentu WS, gen. bryg. Wojciecha Marchwicy. Na tydzień przed obchodami 10-lecia Wojsk Specjalnych reprezentanci należących do nich jednostek WP, funkcjonariusze jednostek specjalnych policji, Straży Granicznej i Ministerstwa Finansów oraz zaprzyjaźnionych organizacji zmierzyli się podczas dynamicznych strzelań w dzień i w nocy – tym razem nie na typowej strzelnicy,...

Błażej Bierczyński WZD MOSG na ćwiczeniach w Finlandii

WZD MOSG na ćwiczeniach w Finlandii WZD MOSG na ćwiczeniach w Finlandii

Wspólne ćwiczenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Straży Granicznej Finlandii to coroczna tradycja, która w edycji 2016 została zrealizowana w drugiej połowie września w formie intensywnych kilkudniowych...

Wspólne ćwiczenia Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Straży Granicznej Finlandii to coroczna tradycja, która w edycji 2016 została zrealizowana w drugiej połowie września w formie intensywnych kilkudniowych warsztatów w Fińskiej Akademii Straży Granicznej w Immola. Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczania Działań MOSG i 5. Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoka Fińska uczestniczyli m.in. w szkoleniu obejmującym użycie psa bojowego.

Błażej Bierczyński Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni

Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni Różne służby, wspólne działanie - ćwiczenia antyterrorystów w zajezdni

Fotoreportaż z ćwiczeń antyterrorystycznych przeprowadzonych w styczniu 2016 r. przez Wydział Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie w jednej ze stołecznych zajezdni...

Fotoreportaż z ćwiczeń antyterrorystycznych przeprowadzonych w styczniu 2016 r. przez Wydział Działań Specjalnych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie w jednej ze stołecznych zajezdni autobusowych.

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops