Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Feniks

Feniks Andrzej Krugler

Feniks Andrzej Krugler

Otwarcie granic Polski z innymi państwami Unii Europejskiej dla swobodnego przemieszczania się obywateli wspólnoty i przepływu towarów po pełnym przystąpieniu naszego kraju do Układu z Schengen w styczniu 2008 r., wiązało się z koniecznością dostosowania struktur służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny do związanych z tym nowych wyzwań. W Straży Granicznej jednym z najważniejszych posunięć w tym zakresie było utworzenie w Komendzie Głównej nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Zarząd Zabezpieczenia Działań SG, która skupia w swych szeregach m.in. zreformowane pododdziały bojowe tej formacji.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Pododdziały specjalne istniały w Straży Granicznej prawie od samego początku jej działania. Dopiero jednak w latach 1992-93 zaczęto dążyć do nadania im profesjonalnego charakteru, a faktycznej formy nabrały poczynając od 1997 r. W poszczególnych Oddziałach SG (Beskidzki, Bieszczadzki, Karpacki, Lubuski, Łużycki, Morski, Nadbużański, Podlaski, Pomorski, Sudecki, Śląski, Warmińsko-Mazurski OSG) zaczęły powstawać etatowe plutony specjalne, umiejscowione w ramach funkcjonującej w każdym OSG kompanii odwodowej, wspomagającej działania graniczne prowadzone przez załogi strażnic i granicznych placówek kontronych. Po nowelizacji Ustawy o SG w 2001 r. formacja ta została dodatkowo upoważniona do działań związanych ze zwalczaniem coraz poważniejszej przestępczości granicznej – związanej z nielegalną migracją, handlem ludźmi i przemytem, również w tej najgroźniejszej postaci: broni i materiałów promieniotwórczych – nie tylko w strefie przygranicznej, ale także na terenie całego kraju.

Plutony specjalne składały się wyłącznie z funkcjonariuszy zawodowych, szkolonych na wzór funkcjonariuszy policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych. Powołane w celu zwiększenia skuteczności w walce z przestępczością graniczną i w zabezpieczaniu granicy, przeznaczone były przede wszystkim do wykonywania zadań w szczególnie trudnych warunkach i sytuacjach zwiększonego zagrożenia, np. zatrzymywania niebezpiecznych przestępców lub pościgów za nimi. W rzeczywistości jednak poziom plutonów w poszczególnych OSG był bardzo różny, zarówno pod względem wyszkolenia, wyposażenia, jak i realizacji zadań. Były wśród nich dobre, ale i bardzo słabe. Takie, które wykonywały dużo ważnych zadań i inne, w niewielkim stopniu wykorzystywane zgodnie ze swym przeznaczeniem. W niektórych OSG uznawano je za niezbyt potrzebne, gdyż większość przestępstw, z jakimi się tam stykano, była tej kategorii, że wystarczająco dobrze z ich sprawcami radzili sobie zwykli funkcjonariusze. System naboru do plutonów specjalnych i ich szkolenia nie był ani ujednolicony, ani dopracowany.

Wszystko to sprawiło, że przed przystąpieniem do pełnej realizacji postanowień Układu z Schengen podjęto w Straży Granicznej decyzję o istotnych zmianach organizacyjnych, które objęły również komórki bojowe. Jednym z elementów przygotowania do nowych zadań i zwiększenia skuteczności w realizacji dotychczasowych, było powołanie do życia w Komendzie Głównej Zarządu Zabezpieczenia Działań SG, jako nowej, centralnej jednostki organizacyjnej o charakterze specjalnym. Zarząd powstał 1 czerwca 2007 r., po półtora roku przygotowań i prac koncepcyjnych, opartych m.in. na wnioskach z kilkunastu dotychczasowych lat funkcjonowania SG, gromadzonych z zamiarem wzmocnienia rzeczy sprawdzonych i eliminowania nieistotnych lub nieefektywnych. Dotyczyły one także plutonów specjalnych – po analizie zysków i strat postanowiono zastąpić takie pododdziały na szczeblu każdego OSG lepiej wyszkolonym i wyposażonym pionem bojowym w ZZD SG, który zabezpieczałby potrzeby formacji w zakresie działań specjalnych. Planowano sformowanie jednego centralnego i regionalnych – przy poszczególnych Oddziałach SG – Wydziałów Zabezpieczenia Działań, zwanych „realizacjami”, ale biorąc pod uwagę wysokie koszty tworzenia takich pododdziałów zdecydowano, że w pierwszym etapie powstaną najpierw tylko trzy w pełni rozwinięte: centralny w stolicy i dwa regionalne, na północy i na południu kraju.

Oceniono, że takie równomiernie rozłożone w terenie siły uderzeniowe, mające docelowo liczyć po około 50 funkcjonariuszy, będą na razie wystarczające do wsparcia taktycznego działań wszystkich OSG, a centralne podporządkowanie i umiejscowienie w strukturze zarządu pozwoli optymalnie wykorzystać dostępne siły i środki. ZZD, skupiający także inne, wzajemnie uzupełniające się piony specjalne (oprócz Wydziałów Zabezpieczenia także Wydział Ochrony Lotów, tzw. sky-marshals, wydział administracyjny) stanowi dzięki temu kompletną strukturę, która z jednej strony może, zgodnie z nazwą, zabezpieczać działania innych jednostek macierzystej formacji w całym kraju, wykonując różne zadania specjalne na ich rzecz, a z drugiej strony, jest w stanie sama, całościowo i wszechstronnie, odpowiadać na najpoważniejsze zagrożenia w ramach szczegółowych zadań określonych w ustawie o SG: od specjalnych działań prewencyjnych, przez skryte przygotowania rozpoznawcze operacji, po przeprowadzanie tych ostatnich przez uderzeniowy pion bojowy. Do zakresu zadań ZZD SG należy w szczególności:

  • fizyczne zabezpieczenie zatrzymywania osób (w trybie i przypadkach określonych w przepisach KPK i innych ustaw), co do których istnieje uzasadnione podejrzenie posiadania broni, amunicji lub materiałów wybuchowych, na zlecenie jednostek organizacyjnych SG i komórek organizacyjnych KG SG,
  • nadzorowanie, koordynowanie i pełnienie wart ochronnych (skymarshals) na pokładach statków powietrznych,
  • współdziałanie z terenowymi organami Straży Granicznej w zakresie pełnienia służby granicznej i zabezpieczania specjalnego prowadzonych działań granicznych,
  • zabezpieczanie działań związanych z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie zleconym przez jednostki organizacyjne SG i komórki organizacyjne KG SG,
  • zabezpieczenie doprowadzeń oraz przekazań cudzoziemców z terytorium RP na podstawie decyzji administracyjnej, umowy lub porozumienia międzynarodowego drogą lotniczą, lądową lub morską,
  • udział w akcjach ratowniczych, w których Straż Graniczna uczestniczy na wniosek organów administracji rządowej lub samorządowej,
  • realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego SG pozostających we właściwości Zarządu,
  • wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta Głównego SG, jako centralny odwód w jego dyspozycji.

Przy wykonywaniu większości z powyższych zadań ważna rola przypada funkcjonariuszom pionu bojowego, służącym w I Wydziale Zabezpieczenia Działań w Warszawie, II WZD w Gdańsku oraz III WZD w Nowym Sączu, którymi dowodzą oficerowie SG w stopniu kapitana lub majora. Dwa ostatnie przeszły ostatnio w podporządkowanie i na zaopatrzenie komendantów OSG właściwych dla ich lokalizacji (Morski OSG i Karpacki OSG), ale nadal pozostają integralną częścią ZZD, który nadzoruje je pod względem merytorycznym i szkoleniowym, koordynuje zakupy sprzętu dla wszystkich wydziałów, a w razie konieczności skierowania do działań więcej niż jednego z nich, dowodzenie i koordynację przejmuje dyrektor Zarządu. Centralny pododdział kontynuuje tradycje zespołu specjalnego, powołanego już w 1998 r. i początkowo podporządkowanego Biuru Dochodzeniowo-Śledczemu, a następnie Zarządowi Ochrony Granicy Państwowej KG SG. W pierwszych latach istnienia jego działalność była jednak dość ograniczona i skupiała się na nadzorze szkolenia lokalnych plutonów specjalnych i udzielaniu im pomocy w tym zakresie oraz na wykonywaniu zleceń Biura na granicy. W grudniu 2001 r. został on przekazany do Zarządu Operacyjno-Śledczego KG SG, gdzie powiększony i doposażony, otrzymał status działającego na terenie całego kraju Wydziału Zabezpieczenia Działań. a przełomie 2006/2007 r. Wydział, noszący nieoficjalną nazwę „Feniks”, został przesunięty do struktur Nadwiślańskiego OSG, który nie posiadał do tej pory własnego plutonu specjalnego. Po utworzeniu ZZD SG, komandosi z powyższego pododdziału stali się trzonem nowego, warszawskiego WZD I, a imię „Feniksa” przyjął cały Zarząd.

Wydział gdański powstał na zrębach plutonu specjalnego oraz plutonu płetwonurków Morskiego OSG i poza przeznaczeniem typowym dla wszystkich WZD, kontynuuje jego „wodną” specjalizację w zakresie działań abordażowych: błyskawicznym wkraczaniu z szybkich łodzi lub śmigłowca na pokład jednostek pływających, które np. nie zatrzymały się na wezwanie do kontroli, lub w celu zatrzymania niebezpiecznych osób. Zgodnie z międzynarodowym prawem morskim oraz Ustawą o SG, jest ona jedyną formacją upoważnioną do zatrzymywania do kontroli statków na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, zwłaszcza gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na ich pokładzie lub na skutek zawiadomienia o nim, oraz do zmuszania jednostki pływającej do zawinięcia do wskazanego portu. Co szczególnie ważne, tylko SG – w odróżnieniu od Policji i Marynarki Wojennej – może w czasie pokoju w pewnych sytuacjach kontynuować pościg na morzu poza granicą państwową, polską strefą ekonomiczną,  a nawet na wodach międzynarodowych. Na WZD II ciąży też odpowiedzialność za ochronę polskich wież wiertniczych na Bałtyku i portowych instalacji ważnych dla interesów państwa.

III Wydział z Nowego Sącza, zbudowany m.in. na podstawie personelu plutonu specjalnego Karpackiego OSG, z racji swej lokalizacji specjalizuje się dodatkowo w działaniach na terenie górskim. Wszystkie trzy wydziały poświęcają większość godzin szkoleniowych na tzw. „czarną taktykę”, będącą podstawą w działaniach specjalnych typu policyjnego, ale przoduje w tym pododdział stołeczny, który może taki trening rozszerzyć także o czas przeznaczany w pozostałych na zgodne z ich profilami zajęcia specjalistyczne. Ponieważ na ZZD SG spoczywa zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i na pokładach pasażerskich statków powietrznych, warszawski wydział odpowiada również za wykonywanie zadań specjalnych w pozostającym pod ochroną SG, międzynarodowym porcie lotniczym Warszawa-Okęcie, we współpracy z funkcjonującą w ramach tamtejszej Placówki Straży Granicznej Grupą Interwencji Specjalnych (dawniej Zespół Interwencji Specjalnych, ZIS). Operatorzy z „Feniksa” zajmują się eskortowaniem osób wydalanych w ramach pełnej procedury deportacyjnej, np. cudzoziemców zatrzymanych w Polsce za nielegalny pobyt na naszym terytorium, zapewnieniem ochrony VIP-om na terenie portu i lotniska, zabezpieczeniem snajperskim oraz innymi zadaniami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa na Okęciu.

Wszystkie WZD przygotowane są nie tylko do działań specjalnych w terenie miejskim, ale również do zadań rozpoznawczych i zasadzkowych poza nim, prowadzonych najczęściej w pasie przygranicznym. W obu przypadkach główna rola komórek pionu bojowego ZZD polega na dokonywaniu zatrzymań wysokiego ryzyka, podczas których najważniejszym celem jest tak szybkie zapanowanie nad sytuacją, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczestnikom „realizacji”, jak i osobom zatrzymywanym oraz postronnym, a także zabezpieczyć materiały dowodowe. Komandosi SG nigdy nie wkraczają do akcji z zamiarem użycia broni, traktując to jako ostateczność i w pewnym sensie nawet częściową porażkę.

Poszczególne WZD liczą po kilkadziesiąt funkcjonariuszy i podzielone są na sekcje – liczba sekcji w poszczególnych wydziałach ZZD zależy od specyfiki ich zadań. Sekcja licząca od kilku do kilkunastu osób, jest samodzielnym zespołem operacyjnym, wykonującym wyznaczone zadania. Im bardziej skomplikowane, tym więcej zaangażowanych sekcji, a bywa, że i cały wydział lub nawet kilka. Sekcje WZD nieoficjalnie dzielą się na dwie grupy szturmowe. WZD wykonują zadania zlecone przez Komendanta Głównego i Dyrektora macierzystego Zarządu, mjr. Michała Stachyrę oraz za ich zgodą wchodzą do akcji na wniosek i na rzecz poszczególnych OSG. Najczęściej do działania rusza najbliżej stacjonujący wydział, chyba że niezbędne są umiejętności specjalistyczne, typowe dla konkretnego z nich.

Każdy ochotnik do służby w pionie bojowym ZZD SG musi przede wszystkim spełniać określone wymagania formalne i psychofizyczne, w tym zaliczyć testy sprawnościowe, test wiedzy ogólnej i ze znajomości wbranego języka obcego, po których zostanie zaakceptowany do służby w Straży Granicznej (http://www.strazgraniczna.pl/nabor). Następnie musi przejść szkolenie podstawowe dla wszystkich funkcjonariuszy SG, zakończone egzaminem, krótsze dla osób z doświadczeniem z innych służb, a siedmiomiesięczne dla cywili. Już na tym etapie jest wnikliwie obserwowany i oceniany pod kątem przydatności do służby w ZZD. Jeżeli wypadnie pozytywnie, może zostać przyjęty do tego Zarządu, ale najpierw na jeden z etatów poza komórkami bojowymi. Na tym etapie oceniany jest zarówno pod względem sprawdzania się na powierzonym stanowisku, jak i predyspozycji do służby w „realizacji”. Wybranym proponowany jest test selekcyjny, obowiązkowy nawet dla byłych członków plutonów specjalnych. ZZD nie czeka bowiem na ochotników, lecz z reguły sam wyszukuje właściwych ludzi i proponuje im odpowiednie etaty. Największe szanse mają oczywiście osoby służące już w SG, które znają specyfikę pracy w tej formacji. Cenieni są również byli żołnierze. Nie ma ściśle ustalonych norm fizycznych powyżej ogólnie przyjętych w SG, gdyż obowiązuje indywidualne podejście do kandydata – jeśli jest wartościowy, doskonale radzi sobie z pewnymi normami, a gorzej z innymi, może mimo wszystko zostać przyjęty warunkowo, otrzymując określony czas na podciągnięcie się we wskazanych dyscyplinach. Poza tym, za ważniejsze od fizycznych uznawane są w ZZD predyspozycje psychiczne. Z tego wynika m.in. dolna granica wieku 27 lat, gdyż do pracy w pionie bojowym potrzebne są osoby dojrzałe, które wiedzą, czego chcą i mają już wystarczające doświadczenie życiowe. Średnia wieku wśród funkcjonariuszy pododdziałów specjalnych SG to trzydzieści kilka lat.

Nowo przyjęci do sekcji WZD włączani są od razu w cykl treningowy swych pododdziałów oraz biorą udział w akcjach, otrzymując zadania adekwatne do poziomu już nabytych umiejętności i doświadczenia, od najprostszych po stopniowo coraz trudniejsze, aż staną się pełnoprawnymi i wszechstronnie wyszkolnymi członkami zespołów. Nieosiąganie odpowiednich norm, kontrolowanych na corocznych testach lub niewywiązywanie się ze swych obowiązków grozi wycofaniem z wydziałów bojowych do odwodowych. Szkolenie podzielone jest na bloki tematycze. Ćwiczenia obejmują oprócz treningu taktycznego, technik interwencyjnych i strzeleckiego także planowanie, przepisy prawne i wewnętrzne. Duży nacisk kładzie się na szkolenie paramedyczne. Zajęcia z taktyki prowadzone są w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, bardzo często z użyciem barwiącej amunicji FX, co nadaje im jeszcze większego realizmu. Kadra instruktorska wciela się nierzadko w rolę „celów”, by jak najlepiej kontrolować prawidłowość i skuteczność działania szkolonych, bynajmniej nie ułatwiając im zadań. Podczas ćwiczeń często wykorzystywane są śmigłowce SG, oczywiście pod kątem sytuacji typowych w prawdziwych operacjach, takich jak przerzut grupy, pościg za figurantami, ewakuacja rannych itp.

ZZD dysponuje własną kadrą instruktorską, utrzymuje też kontakty z odpowiednikami zagranicznymi, czego przykładem są chociażby ostatnie międzynarodowe ćwiczenia pod patronatem Europejskiej Agencji Frontex, zorganizowane przez nią dla służb granicznych państw będących krajami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Po ubiegłorocznych ćwiczeniach w Finlandii, podczas których doskonale zaprezentowali się komandosi „Feniksa”, w tym roku kolejne odbyły się w naszym kraju, a ich celem było zgrywanie grup specjalnych w zakresie taktyki działań w terenie zurbanizowanym. Były to pierwsze ćwiczenia pododdziałów specjalnych w Polsce z udziałem przedstawicieli tak wielu państw. W kraju ZZD współpracuje przy wykonywaniu zadań związanych z rozbijaniem grup przestępczych z Centralnym Biurem Śledczym KGP i innymi wydziałami policji oraz ABW i wywiadem skarbowym Ministerstwa Finansów, a szkoleniowo także z jednostkami specjalnymi tych służb.

Od 1 listopada br. Zarząd Zabezpieczenia Działań SG stał się częścią nowej struktury o wzmocnionych możliwościach, która otrzymała nazwę Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej. Pion bojowy – jeden WZD w Sztabie i terenowe WZD w Oddziałach SG – pozostały bez zmian, poza tym, że powoli rozwijane są następne takie pododdziały w kolejnych OSG. Odpowiednie komórki Sztabu, jak dotąd ZZD, będą odpowiadały za standaryzację tego pionu, tj. ujednolicanie przepisów i zasad ich funkcjonowania, naboru, wyposażenia oraz głównych kierunków szkolenia, a także dbanie o szkolenia specjalistyczne.

Podstawową bronią operatorów pionu bojowego ZZD SG są niemieckie pistolety maszynowe na nabój 9 mm Parabellum: HK MP5A3 F oraz ich odmiany oferowane przez szwajcarską firmę Brugger&Thomet AG (MP5A5 BT), zbudowane na podstawie podzespołów produkowanych na licencji przez turecką MKE. Szwajcarskie wyposażone są w składaną zawiasowo na prawą stronę broni, szkieletową kolbę z tworzywa sztucznego, którą odwzorowano z nowszego niemieckiego pistoletu maszynowego UMP. Jej zaletą jest możliwość oparcia policzka bliżej (bez przekrzywiania głowy w celu zgrania przyrządów celowniczych) wzdłużnej osi broni i jej lufy, niż ma to miejsce w przypadku klasycznej wysuwanej kolby MP5 o ramionach poruszających się w prowadnicach po bokach komory zamkowej. MP5 BT wyposażone są w przełączniki rodzaju ognia z ogranicznikami długości serii, umożliwiające strzelanie ogniem pojedynczym, ciągłym i seriami trzystrzałowymi. Oprócz tego zaopatrzone są w oświetlenie taktyczne G2 amerykańskiej firmy Sure-Fire w łożu TL-99 z dodatkowymi szynami bocznymi oraz szwedzkie celowniki kolimatorowe Aimpoint Comp 3. Najnowszy nabytek to niemieckie pistolety maszynowe HK UMP9 z celownikami holograficznymi HWS 551 EOTech i dodatkowym chwytem przednim.

Zamiennie z pistoletami maszynowymi używane są kanadyjskie 5,56-mm subkarabinki C8 CQB (producent: Colt Canada, dawniej Diemaco) z dodatkowym chwytem przednim, oświetleniem taktycznym i laserowym wskaźnikiem celu Blast 2 (promień widzialny i IR) amerykańskiej firmy Laser Devices oraz składanymi mechanicznymi przyrządami celowniczymi, które mogą być uzupełnione celownikami kolimatorowymi lub holograficznymi z przystawką powiększającą EOTech 3X Magnifier. W wydziałach regionalnych podobną rolę odgrywają również stare karabinki automatyczne AKMS na nabój 7,62 mm × 39, np. w gdańskim poddane tuningowi przez zastosowanie akcesoriów TDI/CAA (kolby teleskopowe ACAKC, ergonomiczne chwyty pistoletowe TDI UPG47, system szyn X47 w miejsce drewnianego łoża, nakładki rury gazowej i nad komorą zamkową – umożliwiający montaż celowników holograficznych HWS lub optycznych, oświetlenia taktycznego i dodatkowego, składanego chwytu przedniego CAA FFG-2, ewentualnie dwójnogu), w barwach kamuflujących.

Podstawowa broń krótka to austriackie 9- mm pistolety Glock 17 z oświetleniem taktycznym Streamlight TLR-1 i kydeksowymi kaburami Blackhawk Tactical Serpa Holster, a dodatkowo mniejsze Glock 19 i 26. Do celów treningowych dostępne są zestawy FX, umożliwiające strzelanie bezpieczną amunicją z pociskami barwiącymi kanadyjskiej firmy Simunition z używanych w ZZD pistoletów samopowtarzalnych i pistoletów maszynowych. Do tego dochodzą obezwładniające paralizatory Taser M26 i amerykańskie powtarzalne strzelby gładkolufowe pump-action kalibru 12: Winchester Defender z kolbą drewnianą, bezkolbowe Mossbergi M500A oraz krótkolufowe powtarzalne M590 Compact (Special Purpose), z szybkim celownikiem typu przeziernikowego i kolbą stałą z czarnego tworzywa sztucznego zytel. Broń snajperska w I WZD to szwajcarsko-niemieckie karabiny powtarzalne SSG3000 na nabój .308 Winchester z celownikami niemieckiej firmy Schmidt&Bender 3-12 × 50 PM II i Zeiss 6- 24 × 56, niemiecki Blaser LRS2 na amunicję .338 Lapua Magnum w II WZD z celownikami Schmidt&Bender 3-12 × 50 PM II oraz na razie stare SWD na nabój 7,62 mm × 54R z celownikiem optycznym PSO-1 w III WZD. Na krótszych dystansach uzupełnia powyższe w centralnym wydziale kanadyjski 5,56-mm karabinek C8A1 (FT) z bardzo dobrze dobranym celownikiem optycznym Short Dot Police Marksman II firmy Schmidt&Bender i dwójnogiem Harrisa pod zestawem szyn montażowych BT 21 328, a w gdańskim 7,62-mm kbk AKMS z amerykańskimi celownikami ATN 5X33L Day Time. W arsenale komandosów SG znajdują się również 7,62-mm karabiny maszynowe PKM.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Najnowsze produkty i technologie

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator...

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.