Special-Ops.pl

ATLAS - pomoc i współpraca

KGP

KGP

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, ochrony i sprawiedliwości (...) poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu (…), dzięki ściślejszej współpracy policji, służb celnych oraz innych właściwych władz w Państwach Członkowskich, prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Policji (Europol)”. Jedną z inicjatyw zrodzonych na gruncie tego zapisu było powstanie unijnej sieci roboczej europejskich jednostek kontrterrorystycznych „ATLAS”.

Zobacz także

Karolina Wojtasik Kto będzie, a kto nie będzie nowym liderem Al-Kaidy?

Kto będzie, a kto nie będzie nowym liderem Al-Kaidy? Kto będzie, a kto nie będzie nowym liderem Al-Kaidy?

1 sierpnia 2022 r. amerykański prezydent potwierdził informację, która już od kilku godzin krążyła w mediach, lider Al-Kaidy, Ajman Az-Zawahiri nie żyje. Az-Zawahiri od lat niedomagał i ostatnie miesiące...

1 sierpnia 2022 r. amerykański prezydent potwierdził informację, która już od kilku godzin krążyła w mediach, lider Al-Kaidy, Ajman Az-Zawahiri nie żyje. Az-Zawahiri od lat niedomagał i ostatnie miesiące w Kabulu spędził w willi afgańskiego ministra. Prowadził spokojne życie, urozmaicone tylko wyjściami na taras, gdzie zresztą dopadł go amerykański pocisk. Polowanie na Zawahiriego trwało blisko 20 lat.

Karolina Wojtasik Polowanie na terrorystę, które wymknęło się spod kontroli

Polowanie na terrorystę, które wymknęło się spod kontroli Polowanie na terrorystę, które wymknęło się spod kontroli

Z hasłem „polowanie na terrorystę” zwykle kojarzy się przede wszystkim 10-letni pościg za Osamą bin Ladenem. Na temat przedsięwzięcia powstały filmy fabularne, dokumentalne i liczne książki. Zdążyły też...

Z hasłem „polowanie na terrorystę” zwykle kojarzy się przede wszystkim 10-letni pościg za Osamą bin Ladenem. Na temat przedsięwzięcia powstały filmy fabularne, dokumentalne i liczne książki. Zdążyły też zaprotestować organizacje rdzennych Amerykanów, gdy media podały, że na określenie najbardziej poszukiwanego terrorysty używano kryptonimu Geronimo. Ale obok spektakularnych pościgów, które skończyły się sukcesami, historia notuje też takie, których finał okazał się nie tyle porażką, co spektakularną...

Marcin Szymański Krwawy remis

Krwawy remis Krwawy remis

Na przestrzeni lutego i marca świat z ogromną uwagą śledził losy rosyjskiej agresji na Ukrainę. W kwietniu konflikt zmienił nieco charakter, stało się to nie tylko za sprawą zmiany punktu ciężkości działań...

Na przestrzeni lutego i marca świat z ogromną uwagą śledził losy rosyjskiej agresji na Ukrainę. W kwietniu konflikt zmienił nieco charakter, stało się to nie tylko za sprawą zmiany punktu ciężkości działań militarnych, ale też z uwagi na ewolucję charakteru operacji w kierunku statycznej wojny na wyczerpanie. Wraz z zajęciem przez najeźdźców Mariupola zakończyła się wstępna faza inwazji. Pierwszą rundę, pomimo jej dramatycznego zakończenia, wygrali Ukraińcy. Jej symbolicznym końcem stało się zawieszenie...

Eskalacja terroryzmu w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, także w wymiarze międzynarodowym, wymusiła konieczność pogłębienia współpracy międzypaństwowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania takich zagrożeń. Już w połowie lat 70. przedstawiciele rządowi państw EWG podjęli decyzję o stworzeniu specjalnego zespołu, który miałby konsultować między sobą sprawy dotyczące ich bezpieczeństwa wewnętrznego. Program pod kryptonimem TREVI (od: T – terrorism, R – radicalisme, E – extremisme, V – violence, I – international), formalnie uruchomiony 29 czerwca 1976 roku w Luksemburgu podczas I Konferencji Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, początkowo dość utajniony, miał przede wszystkim zająć się analizowaniem zjawisk związanych z międzynarodowym terroryzmem oraz wypracowywaniem niezbędnych do jego zwalczania przedsięwzięć i porozumień.

Kolejne okresowe spotkania tych ministrów służyły omawianiu problematyki poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państw członkowskich i ocenie ich w skali międzynarodowej (w tym terroryzmu – grupa robocza TREVI I), wymianie informacji na temat aktów terrorystycznych, przypadków kradzieży broni i materiałów wybuchowych, związanych z możliwością wykorzystania ich do zamachów, a także koordynacji działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w cywilnym ruchu lotniczym, współpracy służb policyjnych i poprawy ich wyszkolenia. Ustalono, że państwa objęte programem powinny przedstawiać raporty opisujące ich doświadczenia z terroryzmem; wymieniać między sobą informacje o podjętych na szczeblu krajowym postanowieniach dotyczących aktów terrorystycznych oraz stworzyć centralne jednostki kontaktowe, zajmujące się wymianą informacji w sprawach terroryzmu międzynarodowego. Z czasem państwa – sygnatariusze TREVI rozszerzyły program o współpracę w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami, co przyniosło jego przekształcenie od 1992 r. w konferencję ds. bezpieczeństwa europejskiego. Doświadczenia i efekty prac Grupy TREVI stanowiły cenny materiał koncepcyjny, który dał podstawy do dalszej współpracy w ramach Unii Europejskiej.

Ważnym krokiem na tej drodze było też porozumienie z 1985 r., znane jako Układ z Schengen, stopniowo znoszące kontrolę graniczną na wewnętrznych granicach państw członkowskich Unii i wynikające z tego zacieśnienie operacyjnej współpracy transgranicznej, co miało niewątpliwy wpływ na wspólne zapobieganie i zwalczanie terroryzmu.

Terroryzm i przestępczość z nim związana od początku uznawane były przez UE za największe zagrożenie dla świata, w tym Europy. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym i ich zwalczanie są podstawowymi zadaniami spoczywającymi na państwach członkowskich UE w ramach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego. Zwiększeniu skuteczności na tym polu służyć ma tożsamość celów wszystkich państw oraz koordynacja ich działań. Główne cele wspólnotowej koordynacji działań w dziedzinie walki z terroryzmem to wzmacnianie potencjału krajowego oraz ułatwianie i wspieranie międzynarodowej współpracy europejskiej dla budowania zbiorowego potencjału w tym zakresie. Konkretne działania wykonywane są przez same państwa członkowskie tak, aby prewencyjnie zapobiegać terroryzmowi, ochraniać czy też skutecznie eliminować skutki, jeśli już dojdzie do incydentów. Unia ma być zatem rodzajem platformy, forum wymiany doświadczeń i informacji, posiada przy tym bardzo konkretne możliwości działań legislacyjnych, stymulujących oraz kierunkujących działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) z 1992 r., zwany Traktatem z Maastricht, ujmował walkę z terroryzmem jako jedną z form współpracy policyjnej, której zakres miał być ustalany przez państwa Unii na podstawie środków prawnych przyjętych przez Radę UE. Deklaracja La Gomera, przyjęta na nieformalnym spotkaniu Rady 14 października 1995 r., stwierdzała zaś, że terroryzm stanowi zagrożenie dla demokracji, dla swobodnego korzystania z praw człowieka oraz rozwoju społecznego i ekonomicznego. Świadomość tego zagrożenia i konieczności wspólnych skuteczniejszych działań zaowocowała powołaniem do życia 26 czerwca 1995 r. Europejskiego Urzędu Policji (Europol). Dokument założycielski ustalał zakres współpracy policyjnej pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi w kwestii terroryzmu, przemytu i handlu narkotykami oraz innych form przestępczości zorganizowanej. Przewidywał stworzenie systemu wymiany policyjnych informacji operacyjnych, który pozwalałby koordynować wysiłki poszczególnych służb państwowych. Europol, który rozpoczął faktyczną działalność dopiero w połowie 1999 r., miał gromadzić, analizować i przekazywać informacje o zagrożeniach terrorystycznych (oraz przenikające się z nimi informacje o przestępczości zorganizowanej) policjom państw UE. Poziom oraz przydatność raportów Europolu zależały jednak od jakości i ilości danych dostarczanych przez zdobywające je organy państw członkowskich, a te nie zawsze dostatecznie aktywnie i chętnie dzieliły się swoimi informacjami. Antyterrorystyczna współpraca w Unii nadal więc opierała się głównie na nieformalnych uzgodnieniach między rządami i kontaktach szkoleniowych nawiązywanych między konkretnymi jednostkami specjalnymi.

Impuls do ożywienia tej współpracy pomiędzy państwami UE dały spektakularne ataki terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych z 11 września 2001 r. We wnioskach po specjalnym posiedzeniu Rady UE w gronie ministrów sprawiedliwości i ministrów spraw wewnętrznych (Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – JHA) już 20 września 2001 r. zalecono, by Europejska Grupa Zadaniowa Szefów Policji (EPCTF – European Police Chiefs Task Force), powołana w kwietniu poprzedniego roku m.in. do planowania i koordynowania wspólnych działań operacyjnych policji państw Unii, zorganizowała w trybie pilnym i nie później niż do 1 listopada 2001 r. spotkanie ad hoc szefów jednostek kontrterrorystycznych krajów członkowskich UE. Celem spotkania miało być przedyskutowanie poprawy współpracy operacyjnej między członkami UE i krajami trzecimi, wdrożenie skoordynowanych środków/działań zastosowanych przez państwa członkowskie dla podwyższenia poziomu bezpieczeństwa, w tym ochrony lotów pasażerskich oraz rozważenie powierzenia zadań wspólnemu zespołowi specjalistów od antyterroryzmu w ramach Europolu. Spotkanie zorganizowane 15 października miało formę warsztatów, poświęconych trzem głównym tematom: przetwarzaniu informacji, środkom służącym zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa oraz współpracy operacyjnej jednostek interwencyjnych. Z kolei na naradzie EPCTF 30-31 października zapadły decyzje o powołaniu grupy ekspertów, w celu stworzenia sieci wymiany strzeżonych informacji i komunikacji między policyjnymi jednostkami kontrterrorystycznymi, mającej umożliwić efektywniejszą współpracę operacyjną oraz wzajemne wsparcie państw członkowskich. Wagę problemu ulepszenia wymiany informacji między jednostkami do walki z terroryzmem przypomniano w dokumencie Europolu z września 2002 r. pt. „Strzeżona sieć komunikacyjna dla specjalnych jednostek interwencyjnych”.

Początkowo działalność sieci współpracy jednostek kontrterrorystyznych UE, której nadano kryptonim „Atlas”, miała charakter nieformalny i w zasadzie utajniony. Pierwsza oficjalna wzmianka o niej pojawiła się dopiero w listopadzie 2005 r., w informacji prasowej Komisji Europejskiej, a kolejne w dokumentach Rady UE dotyczących spotkań EPCTF w latach 2001-2005, opublikowanych jednak dopiero na początku 2006 r. Szerzej ogłosił istnienie sieci „Atlas” Koordynator do spraw Walki z Terroryzmem UE Gijs de Vries (stanowisko utworzone 25 marca 2004 r., po zamachach bombowych Al–Kaidy w Madrycie) na seminarium 19 stycznia 2006 r., poświęconym walce z terroryzmem, zorganizowanym przez Centra for European Reform w Londynie: Utworzono sieć specjalnych jednostek interwencyjnych, działających w ramach sił policyjnych państw europejskich, w celu ułatwienia współpracy policyjnej w sytuacjach kryzysowych. Ta sieć, „Atlas”, może być wykorzystana w przypadkach wzięcia zakładników oraz w razie innych sytuacji wyjątkowych, wymagających pomocy transgranicznej. Podjęto wspólne działania szkoleniowe i zorganizowano ćwiczenia z udziałem jednostek z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec i Szwecji. De Vries mówił o dużych międzynarodowych ć iczeniach antyterrorystycznych w porcie Rotterdam w 2004 r., kolejnych z regularnych już wtedy takich spotkań operatorów z różnych krajów Unii. Rok wcześniej w ramach „Atlasu” odbyły się czterodniowe ćwiczenia międzynarodowe w Niemczech, poświęcone szturmowaniu obiektów pływających, a także zorganizowano sfinansowane ze środków unijnych (ramowego programu AGIS wspomagania współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych) szkolenie dowódców jednostek kontrterrorystycznych pięciu państw członkowskich i trzech państw kandydackich we Włoszech i Hiszpanii. Szefowie policji z EPCTF po praktycznej demonstracji współdziałania jednostek z różnych krajów w Rotterdamie podkreślili konieczność kontynuowania takiej współpracy, wymiany wzorcowych praktyk, technik i procedur oraz dalszego organizowania podobnych szkoleń i innych przedsięwzięć. Wtedy też, podczas 10. posiedzenia EPCTF w dniach 11-12 października 2004 r., zostały przedstawione cele i zakres działania sieci „Atlas”.

Głównymi założeniami działania grupy skupiającej centralne jednostki interwencyjne służb policyjnych (w tym żandarmerii/gwardii narodowych) państw Unii miały być:

  • wyniesienie każdej wytypowanej do programu jednostki kontrterrorystycznej krajów członkowskich na możliwie najwyższy poziom profesjonalizmu poprzez bliską współpracę oraz wzajemne wsparcie, by zmaksymalizować szanse na sukces w walce z terroryzmem w każdym kraju,
  • wymiana informacji i promocja wzajemnej pomocy, w celu poprawy i lepszej koordynacji działań UE w obszarze kontrterroryzmu,
  • prowadzenie wspólnych operacji interwencyjnych w przypadku sytuacji kryzysowych na dużą skalę, głównie o podłożu terrorystycznym,
  • wsparcie siłami i środkami, w celu uniknięcia konieczności interwencji wojskowej.

Bieżąca współpraca w ramach sieci „Atlas” przebiega na trzech płaszczyznach: analiza aktów terrorystycznych, wspomniana wymiana informacji (w tym doświadczeń w ramach wspólnych treningów) oraz udzielanie w razie potrzeby wsparcia operacyjnego. Na spotkaniach dowódców omawiane są szczegółowo zarówno możliwe scenariusze i koncepcje ich rozwiązywania, jak np. podczas seminarium w Tuluzie w lutym 2005 r., poświęconym problematyce odbijania dużych statków powietrznych nowego typu lub zorganizowanym we Włoszech panelu na temat operowania w szybkich pociągach, jak i konkretne zdarzenia, z których należy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tematami są m.in. tragiczne incydenty, podczas których straty ponieśli także funkcjonariusze specjalnych jednostek interwencyjnych, takie jak: wysadzenie się terrorystów arabskich w madryckiej kryjówce otoczonej przez komandosów GEO 3 kwietnia 2004 r. (jeden operator zabity, 11 rannych), poranienie trzech holenderskich antyterrorystów odłamkami granatu rzuconego przez terrorystę osaczonego w Hadze w listopadzie 2004 r., śmiertelne postrzelenie operatora GIGN i poważne zranienie trzech innych przez psychicznie chorego podczas próby jego obezwładnienia w Gensac-sur-Garonne pod Tuluzą w styczniu 2007 r., czy przebieg szturmu w podwarszawskiej Magdalence w nocy z 5 na 6 marca 2003 r. Analizowane są również wszystkie znaczące incydenty zakładnicze, zwłaszcza te najtrudniejsze, o masowym charakterze (np. Moskwa 2002 r., Biesłań 2004 r., Mumbai 2008 r.). Wszystko to w celu ulepszenia procedur i technik działania, zebrania wiedzy ze specjalistycznych analiz (np. działania materiałów wybuchowych na różne typy drzwi) itp., a przez to wypracowania jednolitego systemu taktycznego i proceduralnego, obowiązującego w razie rozmaitych zagrożeń terrorystycznych na terenie UE.

Temu samemu służy dzielenie się fachowymi informacjami o najnowszych technologiach, metodach szkolenia, taktyce oraz doświadczeniem w tym zakresie podczas regularnych praktycznych ćwiczeń międzynarodowych. Z inicjatywy Austrii, Belgii i Niemiec w lipcu 2005 r. w Wiedniu i w listopadzie 2005 r. w Brukseli zorganizowano warsztaty dla dowódców narodowych oddziałów kontrterrorystycznych wszystkich państw  członkowskich Unii. W tym samym roku zrealizowano koordynowane przez Belgię, Irlandię i Niemcy szkolenie dotyczące standaryzacji technik wkraczania sił specjalnych w sytuacjach kryzysowych, służące wypracowaniu standardowych metod użycia jednostek interwencyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych przez nowe państwa członkowskie. Od 24 do 29 września 2007 r. przedstawiciele jednostek interwencyjnych z grupy roboczej „Atlas” testowali różne techniki uwalniania zakładników na promie „Oleander” w belgijskiej Ostendzie. W ćwiczeniach pod kryptonimem „Octopus”, obserwowanych przez nowego Koordynatora do spraw Walki z Terroryzmem UE Gillesa de Kerchove, wzięło bezpośredni udział 150 członków jednostek z sześciu państw: Belgii (CGSU „Diana”), Danii (AKS), Hiszpanii (UEI), Holandii (DSI), Niemiec (GSG-9) i Szwecji (NI). Po zakończeniu tych ćwiczeń de Kerchove stwierdził, że tego typu współpraca powinna zostać zinstytucjonalizowana w ramach UE i finansowana z budżetu wspólnotowego. Nieoparty dotąd na formalnych regulacjach charakter działań podejmowanych w ramach sieci „Atlas” powodował bowiem przez lata pewne komplikacje. Jednym z podstawowych problemów sygnalizowanych przez państwa członkowskie UE było obciążanie ich rządów kosztami działalności „Atlasu”, tylko częściowo łagodzone dofinansowaniami z programu AGIS. Wątpliwości pojawiały się także w przypadku ewentualnego wsparcia zagranicznego w razie realnych bojowych operacji kontrterrorystycznych. W kwietniu 2005 r. opublikowano dokument dyskusyjny Rady UE nr 8434/05, w którym odniesiono się do praktycznej strony współpracy w ramach sieci „Atlas”, wskazując, że rzeczywiste czy hipotetyczne zagrożenia terrorystyczne uzasadniają konieczność opracowania całościowych ram prawnych jej funkcjonowania. Do skonkretyzowania prac nad takimi ramami normatywnymi dalszej działalności „Atlasu” przyczyniło się zawarte w następnym miesiącu, tj. 27 maja 2005 r. w Prüm, ważne porozumienie siedmiu państw Unii o zintensyfikowaniu transgranicznej współpracy, m.in. w walce z terroryzmem, przestępczością i nielegalną migracją. Prezydencja UE wskazała w związku z tym do przedyskutowania najistotniejsze kwestie, m.in. określenie „sytuacji kryzysowych”, w których rozwiązywaniu miałyby współpracować jednostki interwencyjne skupione w „Atlasie”, rodzaj interwencji (pomocy), podmioty uprawnione do wnioskowania o nią, zasięg terytorialny interwencji, możliwość odmowy pomocy, odpowiedzialność cywilną i karną funkcjonariuszy podejmujących interwencję, mechanizmy i procedury podejmowania decyzji o interwencji, w jej trakcie, dowodzenia operacyjnego oraz taktycznego, procedury działania, a w końcu sprawy finansowania.

W 2006 r. sprawująca wówczas przewodnictwo w Unii Austria przedłożyła projekt decyzji zakładającej, że każde państwo członkowskie UE może zwrócić się z prośbą o udzielenie pomocy przez specjalne jednostki interwencyjne innych państw Unii (lub jednego), w celu opanowania sytuacji kryzysowej. Pomoc ta może polegać na dostarczeniu sprzętu, przekazania wiedzy fachowej, ale też na przeprowadzeniu odpowiednich działań, w razie potrzeby z użyciem broni, na terytorium wnioskującego o nią państwa. Funkcjonariusze zagranicznej jednostki interwencyjnej działaliby w takim przypadku pod kierownictwem i zgodnie z prawem wnioskującego państwa, które ponosi za nich odpowiedzialność. Austriacki projekt przewidywał też usankcjonowanie wspólnych spotkań, szkoleń i ćwiczeń, a pokrywanie kosztów współpracy podczas sytuacji kryzysowej pozostawiał budżetowi unijnemu. Po omówieniu szczegółów projektu przez Grupę Roboczą do spraw Współpracy Policyjnej i zatwierdzeniu, po pewnych poprawkach, przez Parlament Europejski 23 czerwca 2008 r., Rada Unii Europejskiej podjęła Decyzję nr 2008/617/WSiSW (Council Decision 2008/617/JHA) w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych, określającą zasady i warunki, na których takie jednostki mogą udzielać pomocy lub prowadzić działania na terytorium innego państwa.

Uszczegółowiono w niej, że sytuacja kryzysowa musi być związana z możliwością popełnienia przestępstw terrorystycznych (określonych w decyzji ramowej Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu), a więc nie obejmuje działań w przypadku zgromadzeń masowych, klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, a jedynie w okolicznościach sytuacji kryzysowych spowodowanych przez człowieka, stanowiących poważne bezpośrednie zagrożenie fizyczne dla osób, majątku, infrastruktury lub instytucji, w szczególności w przypadkach takich, jak wzięcie zakładników, uprowadzenie i podobne zdarzenia. Punkt 4 decyzji Rady stwierdza, że żadne państwo członkowskie nie dysponuje wszystkimi środkami, zasobami i wiedzą techniczną, które są potrzebne do skutecznego reagowania na wszelkie możliwe specyficzne sytuacje kryzysowe lub sytuacje kryzysowe o dużej skali, wymagające szczególnej interwencji. Dlatego kluczowe znaczenie ma możliwość zwrócenia się przez każde państwo członkowskie do innego państwa członkowskiego z prośbą o pomoc. Decyzja Rady określa, że wnioskujące państwo członkowskie pokrywa koszty operacyjne – w tym koszty transportu i zakwaterowania – poniesione przez specjalne jednostki interwencyjne wezwanego państwa. Natomiast w art. 5 o współpracy szkoleniowej i wymianie informacji zaznacza, że takie spotkania, szkolenia i ćwiczenia mogą być finansowane w ramach możliwości oferowanych przez unijne programy finansowe, przewidujące dotacje z budżetu UE. Obowiązek podjęcia starań zapewniających realizację takich form współpracy spoczywa na państwie sprawującym prezydencję w Unii.

Od wejścia w życie powyższej decyzji szkoleniowo-interwencyjny profil unijnej grupy zadaniowej „Atlas” otrzymał właściwe usankcjonowanie normatywne. Dowódcy jednostek skupionych w tej sieci spotykają się regularnie dwa razy w roku na tzw. Forum Atlasu. Liczba tych jednostek zwiększyła się w ostatnich latach o kolejne, także spoza Unii – spośród głównych takich formacji państw Europy, pomijając kraje WNP bez nadbałtyckich, brakuje w sieci „Atlas” już tylko reprezentantów kilku państw bałkańskich. Niektóre kraje wytypowały do współpracy po dwie jednostki z różnych formacji (policji i Gwardii lub Żandarmerii Narodowych), a zdecentralizowana policja regionalna Szwajcarii ma aż czterech przedstawicieli. We współpracy szkoleniowej „Atlas” wydzielił pięć podgrup roboczych, z których każda znajduje się pod opieką najbardziej doświadczonego w danej dziedzinie lidera. Pierwsza skupia się na interwencjach na obiektach pływających pod nadzorem niemieckiej GSG9, druga, w której wiodącą rolę odgrywa francuska GIGN, na odbijaniu zakładników w samolotach, specjalnością trzeciej są działania szturmowe w budynkach, czwartej w lądowych środkach transportu przewodzi francuski RAID. Piąta podgrupa zajmuje się techniczną problematyką penetracji różnego typu obiektów, a ostatnio wyodrębniana jest nowa tematyka: CBRN, tj. zwalczanie zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych oraz prowadzenie działań w takich warunkach.

Każdego roku „Atlas” organizuje kolejne szeroko zakrojone ćwiczenia, stanowiące najlepszą platformę wymiany doświadczeń oraz ujednolicania standardów i procedur działania. 28 września 2008 r. blisko dwustu operatorów jednostek z Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Szwecji wzięło udział w treningu odbijania niemieckiego statku „Silja Symphony” koło Sztokholmu, z użyciem około 20 szybkich łodzi półsztywnych i 10 śmigłowców. W październiku tego samego roku w Słowenii odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez tamtejszą jednostkę Specialna Enota (znaną w „Atlasie” od swej naszywki jako Red Panter), ukierunkowane na dowodzenie w sytuacji kryzysowej. Obok gospodarzy i m.in. Austriaków z „Cobry” i Litwinów z jednostki „Aras” uczestniczyli w niej także polscy operatorzy z Biura Operacji Antyterrorystycznych. Ówczesny dowódca BOA stwierdził, że to świetna okazja do porównań, a jego podwładni nie muszą mieć kompleksów.

Uczestnictwo w programie „Atlas” nakłada obowiązek utrzymywania wymaganych standardów, gdyż jakość jednostki nie jest już tylko własną sprawą. W pierwszej połowie marca następnego roku centralną jednostkę kontrterrorystyczną naszej policji odwiedził dowódca francuskiej GIGN gen. Denis Favier. Dowódca grupy interwencyjnej francuskiej Żandarmerii Narodowej wyraził zainteresowanie wzmocnieniem współpracy pomiędzy BOA i GIGN, zrzeszonymi w projekcie „Atlas”. 24 maja 2009 r. to BOA odgrywała rolę gospodarza następnych międzynarodowych ćwiczeń „Atlasu”, zorganizowanych w ośrodku konferencyjno-hotelowym w Rynii nad Zalewem Zegrzyńskim, z udziałem około 200 operatorów z Austrii, Litwy, Portugalii, Słowacji i Słowenii. Ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, podczas których Polacy wraz z gośćmi odbijali w różnych wariantach działania zakładników i odblokowywali obiekt zajęty przez terrorystów, obserwowali dowódcy pozostałych jednostek państw UE, należących do grupy roboczej „Atlas”. Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że w związku z dużą liczbą zakładników strona polska w ramach międzynarodowej współpracy wystąpiła o wsparcie w siłowym rozwiązaniu incydentu do policyjnych jednostek interwencyjnych z innych państw. W działaniach brały udział śmigłowce Zarządu Lotnictwa Policyjnego KGP, wykorzystywane zarówno do desantowania operatorów, jak i ewakuacji zakładników, a także funkcjonariusze Wydziału Realizacyjnego KSP, którzy zabezpieczali międzynarodową operację szturmową w pierścieniu zewnętrznym oraz na punktach kontrolnych. Celem ćwiczeń było przekonanie się, na ile sprawnie są w stanie kooperować międzynarodowe siły w warunkach bojowych, oraz sprawdzenie w praktyce, jak działa przyjęta taktyka i komunikacja pomiędzy oddziałami z różnych krajów.

Rok później, w dniach 23-30 maja 2010 r., policjanci z BOA wzięli udział w szkoleniu „Aircraft Working Group” zorganizowanym przez GIGN w ramach grupy „Atlas” na terenie francuskiego lotniska Deols Chateauroux (Indre). Celem zajęć było zunifikowanie procedur i metod uwalniania zakładników przetrzymywanych na pokładach uprowadzonych samolotów pasażerskich. Szkolenie to, prowadzone na największych i najpowszechniej eksploatowanych samolotach pasażerskich (Boeing 747, Boeing 777, Airbus A320, Airbus A 340), było okazją do praktycznego poznania specjalistycznego sprzętu ułatwiającego podejmowanie interwencji w samolotach, w tym pojazdów z platformami typu HARAS, MARS oraz specjalistycznych drabin szturmowych. W ćwiczeniach uczestniczyło 370 osób, w tym 150 policjantów z zagranicy – pięcioosobowe delegacje zostały wystawione przez 36 jednostek należących do sieci „Atlas”. W kulminacyjnym momencie, po pracy wyłonionych z nich zespołów negocjatorów, wywiadowców, snajperów, przeprowadzono równoczesny szturm na dwa samoloty w wykonaniu pięciu grup szturmowych na pojazdach specjalnych.

Tego typu ćwiczenia, możliwe do zrealizowania w pojedynkę tylko przez nieliczne, największe państwa, przyczyniają się do podwyższenia poziomu profesjonalizmu jednostek do walki z terroryzmem wszystkich krajów UE. Wyrównują ich poziom, usprawniają umiejętności taktyczne, uczą komunikować i współdziałać przy wykonywaniu różnych zadań. Możliwość wzajemnego wsparcia informacyjnego, sprzętowego i w końcu, w razie takiej konieczności, bojowego przez odpowiedniki z poszczególnych państw Europy zapewnia przy tym zdolność do stawienia czoła zagrożeniom, z którymi nie zawsze i nie każdy kraj mógłby sobie poradzić samodzielnie. Skuteczna koordynacja i gotowość operacyjna formacji kontrterrorystycznych budowana w ramach sieci „Atlas” może więc być najlepszym kluczem do powodzenia unijnej strategii zwalczania terroryzmu – zarówno w wymiarze prewencji, jak i reagowania na incydenty terrorystyczne.

ATLAS - jednostki kontrterrorystyczne

Austria – EKO Cobra
Belgia – DSU
Bułgaria – SOBT MWR
Cypr – EAO
Czechy – URNA
Dania – AKS
Estonia – K-Kommando
Finlandia – Karhu
Francja – GIGN, RAID
Grecja – EKAM
Hiszpania – GEO, UEI
Holandia – DSI
Irlandia – ERU
Litwa – ARAS
Luksemburg – USP
Łotwa – Omega
Malta – SAG
Niemcy – GSG 9, SEK Baden Württemberg
Norwegia* – Delta
Polska – BOA
Portugalia – GOE
Rumunia – GSPI Acvila, SIIAS
Słowacja – UOU
Słowenia – SE MNZ
Szwajcaria* – Enzian, GIGG, LEU, Skorpion
Szwecja – NI
Węgry – TESZ
Wielka Brytania – CO19
Włochy – GIS, NOCS

* państwa spoza UE

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Druga młodość

Druga młodość Druga młodość

„M1911 to projekt dany nam przez samego Boga za pośrednictwem Johna M. Browninga, będący uosobieniem tego, jakie powinno być narzędzie do zabijania” – te słowa płk. Roberta Coatesa z 1998 r., gdy dowodził...

„M1911 to projekt dany nam przez samego Boga za pośrednictwem Johna M. Browninga, będący uosobieniem tego, jakie powinno być narzędzie do zabijania” – te słowa płk. Roberta Coatesa z 1998 r., gdy dowodził elitarną kompanią rozpoznawczą USMC 1st Force Recon, doskonale oddają stosunek wielu Amerykanów do pistoletu, przyjętego do uzbrojenia sto lat temu, ale nadal utrzymującego znaczącą pozycję w uzbrojeniu, przede wszystkim jednostek specjalnych. Niezależnie od tego, na ile „nineteen eleven” zawdzięcza...

Ireneusz Chloupek 35 lat BOA

35 lat BOA 35 lat BOA

35 lat temu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zapadła decyzja o utworzeniu w strukturach ówczesnej Milicji Obywatelskiej pierwszej w Polsce (i pierwszej po radzieckiej Grupie A KGB w byłym bloku wschodnim)...

35 lat temu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zapadła decyzja o utworzeniu w strukturach ówczesnej Milicji Obywatelskiej pierwszej w Polsce (i pierwszej po radzieckiej Grupie A KGB w byłym bloku wschodnim) formacji antyterrorystycznej - Wydziału Zabezpieczenia Komendy Stołecznej MO. Na przestrzeni kolejnych lat przeszła ona wiele zmian nazw oraz organizacyjnych, by w końcu jako profesjonalne i nowoczesne Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (BOA KGP) stać się pełnoprawną centralną...

Redakcja Generał brygady Piotr Patalong

Generał brygady Piotr Patalong

Urodzony 24 grudnia 1962 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej.

Urodzony 24 grudnia 1962 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej.

Michał Piekarski Polityczny skalpel

Polityczny skalpel Polityczny skalpel

Gdy 11 września 2001 roku opadał kurz po upadku wież World Trade Center, kolejne pojawiające się w mediach opinie wskazywały jednoznacznie, że nadchodząca wojna będzie wojną komandosów i wywiadowców, odmienną...

Gdy 11 września 2001 roku opadał kurz po upadku wież World Trade Center, kolejne pojawiające się w mediach opinie wskazywały jednoznacznie, że nadchodząca wojna będzie wojną komandosów i wywiadowców, odmienną od dotychczasowych konfliktów. Obecnie, w dziesiątym roku globalnej wojny z terroryzmem, można stwierdzić, że przewidywania te były słuszne. To operatorzy jednostek specjalnych odegrali kluczową rolę w obaleniu reżimu talibów w 2001 roku, torowali drogę regularnym dywizjom w Iraku dwa lata później,...

Ireneusz Chloupek Zasięg rośnie (część 2)

Zasięg rośnie (część 2) Zasięg rośnie (część 2)

W pierwszych miesiącach br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do silniejszej amunicji .300 Winchester Magnum, dzięki której...

W pierwszych miesiącach br. snajperzy US Army w Afganistanie otrzymali do rąk egzemplarze dalece zmodernizowanych karabinów M24, dostosowanych do silniejszej amunicji .300 Winchester Magnum, dzięki której zasięg ognia skutecznego wzrósł o około 50 procent. Jeszcze większe wymagania postawiły pod tym względem amerykańskie siły specjalne, poszukujące nowej broni wyborowej w ramach programu Precision Sniper Rifle.

CR Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne

Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne

Konflikt w Afganistanie generuje dla jego uczestników wiele problemów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej i oczywiście militarnej. Mimo raczej niewielkiego społecznego poparcia dla działań wojsk...

Konflikt w Afganistanie generuje dla jego uczestników wiele problemów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej i oczywiście militarnej. Mimo raczej niewielkiego społecznego poparcia dla działań wojsk NATO w Afganistanie, poszczególne kraje wchodzące w skład koalicji realizują swoje zadania militarne z pełną świadomością, że fi asko tej misji może spowodować potężny kryzys w sojuszu.

Mateusz J. Multarzyński Skorpion IX

Skorpion IX Skorpion IX

W marcu bieżącego roku do Afganistanu wyleci dziewiąta zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W jej ramach znajdą się również, po raz kolejny, Zadaniowe Zespoły Bojowe (Task Force) wydzielone z jednostek...

W marcu bieżącego roku do Afganistanu wyleci dziewiąta zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W jej ramach znajdą się również, po raz kolejny, Zadaniowe Zespoły Bojowe (Task Force) wydzielone z jednostek podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych. W lutym odbyło się ćwiczenie pk. „Skorpion IX”, sprawdzające ich gotowość do realizacji swoich zadań w Afganistanie. March 2011 was the month of the beginning of nine tour of duty of Polish Military Contingent in Afghanistan. As a part of the Polish forces...

Adam Dubiel Lekki pancerz do wielu misji

Lekki pancerz do wielu misji Lekki pancerz do wielu misji

Coraz częściej za konstruowanie żołnierskiego ekwipunku biorą się ci, którzy o jego funkcjonalności mogą powiedzieć najwięcej, czyli użytkownicy z wojska i innych formacji uzbrojonych. Zazwyczaj tę drogę...

Coraz częściej za konstruowanie żołnierskiego ekwipunku biorą się ci, którzy o jego funkcjonalności mogą powiedzieć najwięcej, czyli użytkownicy z wojska i innych formacji uzbrojonych. Zazwyczaj tę drogę realizowania poza służbą swojego potencjału płynącego z wiedzy i doświadczenia bojowego wybierają żołnierze z jednostek elitarnych, gdzie świadomość znaczenia wyposażenia jest najwyższa. Bywa, że projektują wzory dla swoich kolegów po fachu, a ci niekiedy formułują specyficzne wymagania. W ten sposób...

Ireneusz Chloupek Army Ranger Wing

Army Ranger Wing Army Ranger Wing

"Fianóglach" to termin powstały z połączenia dwóch irlandzkich słów: "Flan", oznaczającego jednego ze wspaniałych wojowników i myśliwych "Na Fianna" z celtyckiej mitologii, oraz „Óglach”, czyli dosłownie...

"Fianóglach" to termin powstały z połączenia dwóch irlandzkich słów: "Flan", oznaczającego jednego ze wspaniałych wojowników i myśliwych "Na Fianna" z celtyckiej mitologii, oraz „Óglach”, czyli dosłownie „młody bohater”, a potocznie „żołnierz-ochotnik” - także członek sił zbrojnych Irlandii „Óglaigh na héireann”. Taki tytuł noszą komandosi irlandzkiej jednostki specjalnej „Sciathán Fianóglach an Airm”, znanej bardziej pod angielską nazwą „Army Ranger Wing”. Fiannóglach" (representing "Ranger") is...

Andrzej Krugler Przygotowania do EURO 2012 w WZD MOSG

Przygotowania do EURO 2012 w WZD MOSG Przygotowania do EURO 2012 w WZD MOSG

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. Mająca się odbyć w przyszłym roku w czterech polskich miastach impreza będzie wyjątkowym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie...

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. Mająca się odbyć w przyszłym roku w czterech polskich miastach impreza będzie wyjątkowym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego w naszym kraju. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom EURO 2012, konieczne jest zintensyfikowanie wysiłku szkoleniowego, szczególnie w jednostkach przeznaczonych do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Zdają sobie z tego doskonale sprawę funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia...

Mateusz J. Multarzyński SandCat - Pustynny Kot z Izraela

SandCat - Pustynny Kot z Izraela SandCat - Pustynny Kot z Izraela

Kibuce wszystkim zapewne kojarzą się z Izraelem, jednak trudno te kolektywne gospodarstwa rolnicze skojarzyć z produkcją wyposażenia czy uzbrojenia dla wojska, policji itp. Jest jednak jeden kibuc - Sasa,...

Kibuce wszystkim zapewne kojarzą się z Izraelem, jednak trudno te kolektywne gospodarstwa rolnicze skojarzyć z produkcją wyposażenia czy uzbrojenia dla wojska, policji itp. Jest jednak jeden kibuc - Sasa, utworzony w 1949 roku przez grupę żydowskich emigrantów z USA u podnóża góry Meron, na terenie którego powstała i działa firma będąca światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych systemów opancerzenia - Plasan Sasa Ltd.

Ireneusz Chloupek Zwieranie szeregów

Zwieranie szeregów Zwieranie szeregów

Nieco ponad rok temu, 1 grudnia 2009 r., minister spraw wewnętrznych Francji Brice Hortefeux ogłosił oficjalnie utworzenie w policji tego kraju nowej formacji interwencyjnej FIPN (Force d’Intervention...

Nieco ponad rok temu, 1 grudnia 2009 r., minister spraw wewnętrznych Francji Brice Hortefeux ogłosił oficjalnie utworzenie w policji tego kraju nowej formacji interwencyjnej FIPN (Force d’Intervention de la Police Nationale). Nowa, nie oznacza w tym przypadku formowana od podstaw - lecz jedynie nadanie nowych, wspólnych ram organizacyjnych policyjnym jednostkom specjalnym, funkcjonującym od dawna na różnych szczeblach, w celu lepszego przygotowania do skutecznego reagowania na najpoważniejsze incydenty...

Ireneusz Chloupek Dea Fast

Dea Fast Dea Fast

W kontekście wydarzeń ostatnich lat, związanych z tzw. globalną wojną z terroryzmem (GWOT), Afganistan nieodmiennie postrzegany jest przede wszystkim jako matecznik terrorystów i skrajnych fundamentalistów...

W kontekście wydarzeń ostatnich lat, związanych z tzw. globalną wojną z terroryzmem (GWOT), Afganistan nieodmiennie postrzegany jest przede wszystkim jako matecznik terrorystów i skrajnych fundamentalistów islamskich z ugrupowania talibów. Warto jednak pamiętać, że naprzeciw sił koalicji antyterrorystycznej stoją oni ramię w ramię z tamtejszymi baronami narkotykowymi, a ich interesy i działania splatają się do tego stopnia, że obecnie nie sposób traktować którejkolwiek z tych sił odrębnie. Jeśli...

Sebastian Miernik Skok nadziei

Skok nadziei Skok nadziei

Historii „Cichociemnych” poświęcono już wiele dobrych pozycji książkowych, jednak mimo to na łamach „SPECIAL OPS” chcemy regularnie przypominać o korzeniach polskich sił specjalnych. 28 grudnia 2010 roku...

Historii „Cichociemnych” poświęcono już wiele dobrych pozycji książkowych, jednak mimo to na łamach „SPECIAL OPS” chcemy regularnie przypominać o korzeniach polskich sił specjalnych. 28 grudnia 2010 roku minie 66 lat od ostatniego zrzutu „Cichociemnych”, który nastąpił w 1944 r., w lutym 2011 roku przypada zaś okrągła, 70. rocznica powietrznego przerzutu pierwszych „Cichociemnych” do okupowanej Polski. Niech będzie to okazją do krótkiego wspomnienia niektórych szczegółów i okoliczności pierwszego...

Andrzej Krugler Zanim uderzył GROM

Zanim uderzył GROM Zanim uderzył GROM

„Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun co błyska, a gdy trzeba – uderzy”. Słowa marszałka Józefa Piłsudskiego doskonale oddają charakter sił specjalnych i stanowią wyjątkowo trafne motto najnowszej...

„Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun co błyska, a gdy trzeba – uderzy”. Słowa marszałka Józefa Piłsudskiego doskonale oddają charakter sił specjalnych i stanowią wyjątkowo trafne motto najnowszej wystawy, otwartej w listopadzie, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Ireneusz Chloupek „Lubliniec”

„Lubliniec” „Lubliniec”

Drugie co do wielkości, po Częstochowie, miasto w północnej części województwa śląskiego nie należy do szczególnie kojarzonych na mapie Polski. W kręgach militarnych jego nazwa jest za to powszechnie znana,...

Drugie co do wielkości, po Częstochowie, miasto w północnej części województwa śląskiego nie należy do szczególnie kojarzonych na mapie Polski. W kręgach militarnych jego nazwa jest za to powszechnie znana, ale przede wszystkim jako jednoznaczne hasło, określające stacjonujący tam 1. Pułk Specjalny Komandosów – największą i najstarszą jednostkę specjalną Wojska Polskiego.

Ireneusz Chloupek Wspólne zadanie

Wspólne zadanie Wspólne zadanie

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie...

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie kraju, wymagającym za angażowania ponadprzeciętnych sił. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wsparli więc, nie po raz pierwszy zresztą, policyjni antyterroryści z BOA, co kolejny raz pokazało, jak ważne jest zadbanie o regularną współpracę szkoleniową między tymi dwiema formacjami.

Michał Piekarski Terror na ulicach

Terror na ulicach Terror na ulicach

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone...

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone karabinki automatyczne i otwierają ogień do podróżnych. Zginęło 26 osób, ponad siedemdziesiąt zostało rannych. Dwóch sprawców zginęło, trzeci został ujęty.

Andrzej Krugler Jackal Stone 2010

Jackal Stone 2010 Jackal Stone 2010

2014 to rok, w którym Dowództwo Wojsk Specjalnych WP ma osiągnąć poziom zapewniający Polsce status państwa ramowego w dziedzinie operacji specjalnych w NATO. Aby tego dokonać, DWS musi uzyskać gotowość...

2014 to rok, w którym Dowództwo Wojsk Specjalnych WP ma osiągnąć poziom zapewniający Polsce status państwa ramowego w dziedzinie operacji specjalnych w NATO. Aby tego dokonać, DWS musi uzyskać gotowość do wystawienia stanowiska dowodzenia komponentu wojsk specjalnych w operacji sojuszniczej (CJSOCC - Combined Joint Special Operation Component Command), zdolnego do dowodzenia międzynarodowymi siłami specjalnymi. Jak złożone jest to wyzwanie, niech świadczy fakt, że do tej pory warunki takie spełniają...

Andrzej Krugler Tyczka pneumatyczna VerTmax

Tyczka pneumatyczna VerTmax

Jednym z trudniejszych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się operatorzy jednostek specjalnych, jest abordaż jednostki pływającej z wody. Wysoka, płaska burta, metalowe relingi, wzburzone morze, to tylko...

Jednym z trudniejszych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się operatorzy jednostek specjalnych, jest abordaż jednostki pływającej z wody. Wysoka, płaska burta, metalowe relingi, wzburzone morze, to tylko kilka z przeciwności, jakie muszą oni pokonać próbując dostać się na pokład statku, okrętu lub promu. Wpływ na sukces takiej operacji ma zarówno wyszkolenie, jak i specjalistyczny sprzęt.

Ireneusz Chloupek Formoza

Formoza Formoza

13 listopada br. minie 35 lat od utworzenia jednostki płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej RP, rozwiniętej w ostatnich latach w Morską Jednostkę Działań Specjalnych Dowództwa Wojsk Specjalnych WP....

13 listopada br. minie 35 lat od utworzenia jednostki płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej RP, rozwiniętej w ostatnich latach w Morską Jednostkę Działań Specjalnych Dowództwa Wojsk Specjalnych WP. Powszechnie znana jest pod zwyczajową nazwą „Formoza”, ze względu na charakterystyczną lokalizację jednostki w przybrzeżnym obiekcie przy porcie wojennym na Oksywiu, skojarzoną z Ilha Formosa (port. Piękna Wyspa - dzisiejszy Tajwan) u brzegów Chin.

Ireneusz Chloupek Tobie, Ojczyzno!

Tobie, Ojczyzno! Tobie, Ojczyzno!

13 lipca br. mija 20 lat od oficjalnej daty utworzenia najlepszej i najnowocześniejszej polskiej jednostki specjalnej – JW 2305 GROM. 20 lat służby, podczas których - mimo niejednokrotnie trudnych okresów...

13 lipca br. mija 20 lat od oficjalnej daty utworzenia najlepszej i najnowocześniejszej polskiej jednostki specjalnej – JW 2305 GROM. 20 lat służby, podczas których - mimo niejednokrotnie trudnych okresów – jej żołnierze pokazali, jak można osiągnąć w swej profesji najwyższy, światowy poziom, przynosząc chwałę Polsce oraz świetne oceny Wojsku Polskiemu. 20 lat potwierdzających, że nie bez powodu i bez przesady GROM nazywano naszym dobrem narodowym.

Andrzej Krugler Warsztaty taktyczne w MOSG

Warsztaty taktyczne w MOSG Warsztaty taktyczne w MOSG

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze...

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w tym celu zorganizowali w dniach 22-26 marca br. warsztaty taktyczne na temat: „Działania sekcji realizacyjnych w trakcie zatrzymań szczególnie niebezpiecznych przestępców”.

Michał Uher Grupa Interwencyjna EULEX

Grupa Interwencyjna EULEX Grupa Interwencyjna EULEX

W obecnych czasach nikogo nie dziwią już zagraniczne misje pokojowe czy operacje stabilizacyjne sił zbrojnych w różnych punktach globu. W wielu z nich biorą udział nie tylko żołnierze, ale również policjanci....

W obecnych czasach nikogo nie dziwią już zagraniczne misje pokojowe czy operacje stabilizacyjne sił zbrojnych w różnych punktach globu. W wielu z nich biorą udział nie tylko żołnierze, ale również policjanci. Przykładem tego jest misja EULEX (EU Rule of Law Mission) Unii Europejskiej w Kosowie, w skład której wchodzi m.in. bardzo specyficzna policyjna jednostka specjalna, nosząca ogólną, ale mimo to dokładnie oddającą jej przeznaczenie nazwę „Grupa Interwencyjna”.

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops