Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

ATLAS - pomoc i współpraca

KGP

KGP

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, ochrony i sprawiedliwości (...) poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu (…), dzięki ściślejszej współpracy policji, służb celnych oraz innych właściwych władz w Państwach Członkowskich, prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Policji (Europol)”. Jedną z inicjatyw zrodzonych na gruncie tego zapisu było powstanie unijnej sieci roboczej europejskich jednostek kontrterrorystycznych „ATLAS”.

Zobacz także

Anna Grabowska-Siwiec Operacja „MOST”

Operacja „MOST” Operacja „MOST”

Przez jej uczestników i organizatorów zwana największą operacją polskich służb specjalnych. Była pierwszym poważnym zadaniem Urzędu Ochrony Państwa po jego utworzeniu w 1990 r. To również jedna z najbardziej...

Przez jej uczestników i organizatorów zwana największą operacją polskich służb specjalnych. Była pierwszym poważnym zadaniem Urzędu Ochrony Państwa po jego utworzeniu w 1990 r. To również jedna z najbardziej spektakularnych akcji tranzytowych, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju. Wiedza o niej utknęła w meandrach historii III RP, choć przyniosła zarówno nowej służbie specjalnej, jak i młodej polskiej demokracji bardzo konkretne korzyści.

Marcin Szymański Dwa lata po rozpoczęciu inwazji

Dwa lata po rozpoczęciu inwazji Dwa lata po rozpoczęciu inwazji

Dwa lata po rozpoczęciu wojny w Ukrainie prezydent Rosji zasiadł naprzeciwko kontrowersyjnego, byłego dziennikarza Fox News Tuckera Carlsona. Tak zaczął się pierwszy od momentu rozpoczęcia inwazji wywiad...

Dwa lata po rozpoczęciu wojny w Ukrainie prezydent Rosji zasiadł naprzeciwko kontrowersyjnego, byłego dziennikarza Fox News Tuckera Carlsona. Tak zaczął się pierwszy od momentu rozpoczęcia inwazji wywiad Putina z zachodnim reporterem. Dlaczego właśnie Carlson? Dyktator z Kremla poczuł się przy nim bezpiecznie – Tucker jest znany z prorosyjskich poglądów, szerzenia teorii spiskowych i bliskich kontaktów z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Stąd też podczas wywiadu nie padło ani jedno, choćby...

Anna Grabowska-Siwiec Fizyczne rozpoznanie infrastruktury krytycznej

Fizyczne rozpoznanie infrastruktury krytycznej Fizyczne rozpoznanie infrastruktury krytycznej

W 2023 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała aż szesnaście osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Najobszerniej sprawę opisał „The Washington Post”, wskazując, że zatrzymane osoby...

W 2023 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała aż szesnaście osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Najobszerniej sprawę opisał „The Washington Post”, wskazując, że zatrzymane osoby dokonywały rozpoznawania obiektów militarnych i portów. Fizyczne rozpoznawanie infrastruktury krytycznej, w tym transportu kolejowego, od wielu lat traktowano w Polsce jako formę działania obcych wywiadów o małej skali. W związku z wojną w Ukrainie zyskało ono nowe życie. Monitoring wojskowych transportów...

Eskalacja terroryzmu w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, także w wymiarze międzynarodowym, wymusiła konieczność pogłębienia współpracy międzypaństwowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania takich zagrożeń. Już w połowie lat 70. przedstawiciele rządowi państw EWG podjęli decyzję o stworzeniu specjalnego zespołu, który miałby konsultować między sobą sprawy dotyczące ich bezpieczeństwa wewnętrznego. Program pod kryptonimem TREVI (od: T – terrorism, R – radicalisme, E – extremisme, V – violence, I – international), formalnie uruchomiony 29 czerwca 1976 roku w Luksemburgu podczas I Konferencji Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, początkowo dość utajniony, miał przede wszystkim zająć się analizowaniem zjawisk związanych z międzynarodowym terroryzmem oraz wypracowywaniem niezbędnych do jego zwalczania przedsięwzięć i porozumień.

Kolejne okresowe spotkania tych ministrów służyły omawianiu problematyki poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państw członkowskich i ocenie ich w skali międzynarodowej (w tym terroryzmu – grupa robocza TREVI I), wymianie informacji na temat aktów terrorystycznych, przypadków kradzieży broni i materiałów wybuchowych, związanych z możliwością wykorzystania ich do zamachów, a także koordynacji działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w cywilnym ruchu lotniczym, współpracy służb policyjnych i poprawy ich wyszkolenia. Ustalono, że państwa objęte programem powinny przedstawiać raporty opisujące ich doświadczenia z terroryzmem; wymieniać między sobą informacje o podjętych na szczeblu krajowym postanowieniach dotyczących aktów terrorystycznych oraz stworzyć centralne jednostki kontaktowe, zajmujące się wymianą informacji w sprawach terroryzmu międzynarodowego. Z czasem państwa – sygnatariusze TREVI rozszerzyły program o współpracę w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami, co przyniosło jego przekształcenie od 1992 r. w konferencję ds. bezpieczeństwa europejskiego. Doświadczenia i efekty prac Grupy TREVI stanowiły cenny materiał koncepcyjny, który dał podstawy do dalszej współpracy w ramach Unii Europejskiej.

Ważnym krokiem na tej drodze było też porozumienie z 1985 r., znane jako Układ z Schengen, stopniowo znoszące kontrolę graniczną na wewnętrznych granicach państw członkowskich Unii i wynikające z tego zacieśnienie operacyjnej współpracy transgranicznej, co miało niewątpliwy wpływ na wspólne zapobieganie i zwalczanie terroryzmu.

Terroryzm i przestępczość z nim związana od początku uznawane były przez UE za największe zagrożenie dla świata, w tym Europy. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym i ich zwalczanie są podstawowymi zadaniami spoczywającymi na państwach członkowskich UE w ramach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego. Zwiększeniu skuteczności na tym polu służyć ma tożsamość celów wszystkich państw oraz koordynacja ich działań. Główne cele wspólnotowej koordynacji działań w dziedzinie walki z terroryzmem to wzmacnianie potencjału krajowego oraz ułatwianie i wspieranie międzynarodowej współpracy europejskiej dla budowania zbiorowego potencjału w tym zakresie. Konkretne działania wykonywane są przez same państwa członkowskie tak, aby prewencyjnie zapobiegać terroryzmowi, ochraniać czy też skutecznie eliminować skutki, jeśli już dojdzie do incydentów. Unia ma być zatem rodzajem platformy, forum wymiany doświadczeń i informacji, posiada przy tym bardzo konkretne możliwości działań legislacyjnych, stymulujących oraz kierunkujących działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

Traktat o Unii Europejskiej (TUE) z 1992 r., zwany Traktatem z Maastricht, ujmował walkę z terroryzmem jako jedną z form współpracy policyjnej, której zakres miał być ustalany przez państwa Unii na podstawie środków prawnych przyjętych przez Radę UE. Deklaracja La Gomera, przyjęta na nieformalnym spotkaniu Rady 14 października 1995 r., stwierdzała zaś, że terroryzm stanowi zagrożenie dla demokracji, dla swobodnego korzystania z praw człowieka oraz rozwoju społecznego i ekonomicznego. Świadomość tego zagrożenia i konieczności wspólnych skuteczniejszych działań zaowocowała powołaniem do życia 26 czerwca 1995 r. Europejskiego Urzędu Policji (Europol). Dokument założycielski ustalał zakres współpracy policyjnej pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi w kwestii terroryzmu, przemytu i handlu narkotykami oraz innych form przestępczości zorganizowanej. Przewidywał stworzenie systemu wymiany policyjnych informacji operacyjnych, który pozwalałby koordynować wysiłki poszczególnych służb państwowych. Europol, który rozpoczął faktyczną działalność dopiero w połowie 1999 r., miał gromadzić, analizować i przekazywać informacje o zagrożeniach terrorystycznych (oraz przenikające się z nimi informacje o przestępczości zorganizowanej) policjom państw UE. Poziom oraz przydatność raportów Europolu zależały jednak od jakości i ilości danych dostarczanych przez zdobywające je organy państw członkowskich, a te nie zawsze dostatecznie aktywnie i chętnie dzieliły się swoimi informacjami. Antyterrorystyczna współpraca w Unii nadal więc opierała się głównie na nieformalnych uzgodnieniach między rządami i kontaktach szkoleniowych nawiązywanych między konkretnymi jednostkami specjalnymi.

Impuls do ożywienia tej współpracy pomiędzy państwami UE dały spektakularne ataki terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych z 11 września 2001 r. We wnioskach po specjalnym posiedzeniu Rady UE w gronie ministrów sprawiedliwości i ministrów spraw wewnętrznych (Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – JHA) już 20 września 2001 r. zalecono, by Europejska Grupa Zadaniowa Szefów Policji (EPCTF – European Police Chiefs Task Force), powołana w kwietniu poprzedniego roku m.in. do planowania i koordynowania wspólnych działań operacyjnych policji państw Unii, zorganizowała w trybie pilnym i nie później niż do 1 listopada 2001 r. spotkanie ad hoc szefów jednostek kontrterrorystycznych krajów członkowskich UE. Celem spotkania miało być przedyskutowanie poprawy współpracy operacyjnej między członkami UE i krajami trzecimi, wdrożenie skoordynowanych środków/działań zastosowanych przez państwa członkowskie dla podwyższenia poziomu bezpieczeństwa, w tym ochrony lotów pasażerskich oraz rozważenie powierzenia zadań wspólnemu zespołowi specjalistów od antyterroryzmu w ramach Europolu. Spotkanie zorganizowane 15 października miało formę warsztatów, poświęconych trzem głównym tematom: przetwarzaniu informacji, środkom służącym zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa oraz współpracy operacyjnej jednostek interwencyjnych. Z kolei na naradzie EPCTF 30-31 października zapadły decyzje o powołaniu grupy ekspertów, w celu stworzenia sieci wymiany strzeżonych informacji i komunikacji między policyjnymi jednostkami kontrterrorystycznymi, mającej umożliwić efektywniejszą współpracę operacyjną oraz wzajemne wsparcie państw członkowskich. Wagę problemu ulepszenia wymiany informacji między jednostkami do walki z terroryzmem przypomniano w dokumencie Europolu z września 2002 r. pt. „Strzeżona sieć komunikacyjna dla specjalnych jednostek interwencyjnych”.

Początkowo działalność sieci współpracy jednostek kontrterrorystyznych UE, której nadano kryptonim „Atlas”, miała charakter nieformalny i w zasadzie utajniony. Pierwsza oficjalna wzmianka o niej pojawiła się dopiero w listopadzie 2005 r., w informacji prasowej Komisji Europejskiej, a kolejne w dokumentach Rady UE dotyczących spotkań EPCTF w latach 2001-2005, opublikowanych jednak dopiero na początku 2006 r. Szerzej ogłosił istnienie sieci „Atlas” Koordynator do spraw Walki z Terroryzmem UE Gijs de Vries (stanowisko utworzone 25 marca 2004 r., po zamachach bombowych Al–Kaidy w Madrycie) na seminarium 19 stycznia 2006 r., poświęconym walce z terroryzmem, zorganizowanym przez Centra for European Reform w Londynie: Utworzono sieć specjalnych jednostek interwencyjnych, działających w ramach sił policyjnych państw europejskich, w celu ułatwienia współpracy policyjnej w sytuacjach kryzysowych. Ta sieć, „Atlas”, może być wykorzystana w przypadkach wzięcia zakładników oraz w razie innych sytuacji wyjątkowych, wymagających pomocy transgranicznej. Podjęto wspólne działania szkoleniowe i zorganizowano ćwiczenia z udziałem jednostek z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec i Szwecji. De Vries mówił o dużych międzynarodowych ć iczeniach antyterrorystycznych w porcie Rotterdam w 2004 r., kolejnych z regularnych już wtedy takich spotkań operatorów z różnych krajów Unii. Rok wcześniej w ramach „Atlasu” odbyły się czterodniowe ćwiczenia międzynarodowe w Niemczech, poświęcone szturmowaniu obiektów pływających, a także zorganizowano sfinansowane ze środków unijnych (ramowego programu AGIS wspomagania współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych) szkolenie dowódców jednostek kontrterrorystycznych pięciu państw członkowskich i trzech państw kandydackich we Włoszech i Hiszpanii. Szefowie policji z EPCTF po praktycznej demonstracji współdziałania jednostek z różnych krajów w Rotterdamie podkreślili konieczność kontynuowania takiej współpracy, wymiany wzorcowych praktyk, technik i procedur oraz dalszego organizowania podobnych szkoleń i innych przedsięwzięć. Wtedy też, podczas 10. posiedzenia EPCTF w dniach 11-12 października 2004 r., zostały przedstawione cele i zakres działania sieci „Atlas”.

Głównymi założeniami działania grupy skupiającej centralne jednostki interwencyjne służb policyjnych (w tym żandarmerii/gwardii narodowych) państw Unii miały być:

  • wyniesienie każdej wytypowanej do programu jednostki kontrterrorystycznej krajów członkowskich na możliwie najwyższy poziom profesjonalizmu poprzez bliską współpracę oraz wzajemne wsparcie, by zmaksymalizować szanse na sukces w walce z terroryzmem w każdym kraju,
  • wymiana informacji i promocja wzajemnej pomocy, w celu poprawy i lepszej koordynacji działań UE w obszarze kontrterroryzmu,
  • prowadzenie wspólnych operacji interwencyjnych w przypadku sytuacji kryzysowych na dużą skalę, głównie o podłożu terrorystycznym,
  • wsparcie siłami i środkami, w celu uniknięcia konieczności interwencji wojskowej.

Bieżąca współpraca w ramach sieci „Atlas” przebiega na trzech płaszczyznach: analiza aktów terrorystycznych, wspomniana wymiana informacji (w tym doświadczeń w ramach wspólnych treningów) oraz udzielanie w razie potrzeby wsparcia operacyjnego. Na spotkaniach dowódców omawiane są szczegółowo zarówno możliwe scenariusze i koncepcje ich rozwiązywania, jak np. podczas seminarium w Tuluzie w lutym 2005 r., poświęconym problematyce odbijania dużych statków powietrznych nowego typu lub zorganizowanym we Włoszech panelu na temat operowania w szybkich pociągach, jak i konkretne zdarzenia, z których należy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tematami są m.in. tragiczne incydenty, podczas których straty ponieśli także funkcjonariusze specjalnych jednostek interwencyjnych, takie jak: wysadzenie się terrorystów arabskich w madryckiej kryjówce otoczonej przez komandosów GEO 3 kwietnia 2004 r. (jeden operator zabity, 11 rannych), poranienie trzech holenderskich antyterrorystów odłamkami granatu rzuconego przez terrorystę osaczonego w Hadze w listopadzie 2004 r., śmiertelne postrzelenie operatora GIGN i poważne zranienie trzech innych przez psychicznie chorego podczas próby jego obezwładnienia w Gensac-sur-Garonne pod Tuluzą w styczniu 2007 r., czy przebieg szturmu w podwarszawskiej Magdalence w nocy z 5 na 6 marca 2003 r. Analizowane są również wszystkie znaczące incydenty zakładnicze, zwłaszcza te najtrudniejsze, o masowym charakterze (np. Moskwa 2002 r., Biesłań 2004 r., Mumbai 2008 r.). Wszystko to w celu ulepszenia procedur i technik działania, zebrania wiedzy ze specjalistycznych analiz (np. działania materiałów wybuchowych na różne typy drzwi) itp., a przez to wypracowania jednolitego systemu taktycznego i proceduralnego, obowiązującego w razie rozmaitych zagrożeń terrorystycznych na terenie UE.

Temu samemu służy dzielenie się fachowymi informacjami o najnowszych technologiach, metodach szkolenia, taktyce oraz doświadczeniem w tym zakresie podczas regularnych praktycznych ćwiczeń międzynarodowych. Z inicjatywy Austrii, Belgii i Niemiec w lipcu 2005 r. w Wiedniu i w listopadzie 2005 r. w Brukseli zorganizowano warsztaty dla dowódców narodowych oddziałów kontrterrorystycznych wszystkich państw  członkowskich Unii. W tym samym roku zrealizowano koordynowane przez Belgię, Irlandię i Niemcy szkolenie dotyczące standaryzacji technik wkraczania sił specjalnych w sytuacjach kryzysowych, służące wypracowaniu standardowych metod użycia jednostek interwencyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych przez nowe państwa członkowskie. Od 24 do 29 września 2007 r. przedstawiciele jednostek interwencyjnych z grupy roboczej „Atlas” testowali różne techniki uwalniania zakładników na promie „Oleander” w belgijskiej Ostendzie. W ćwiczeniach pod kryptonimem „Octopus”, obserwowanych przez nowego Koordynatora do spraw Walki z Terroryzmem UE Gillesa de Kerchove, wzięło bezpośredni udział 150 członków jednostek z sześciu państw: Belgii (CGSU „Diana”), Danii (AKS), Hiszpanii (UEI), Holandii (DSI), Niemiec (GSG-9) i Szwecji (NI). Po zakończeniu tych ćwiczeń de Kerchove stwierdził, że tego typu współpraca powinna zostać zinstytucjonalizowana w ramach UE i finansowana z budżetu wspólnotowego. Nieoparty dotąd na formalnych regulacjach charakter działań podejmowanych w ramach sieci „Atlas” powodował bowiem przez lata pewne komplikacje. Jednym z podstawowych problemów sygnalizowanych przez państwa członkowskie UE było obciążanie ich rządów kosztami działalności „Atlasu”, tylko częściowo łagodzone dofinansowaniami z programu AGIS. Wątpliwości pojawiały się także w przypadku ewentualnego wsparcia zagranicznego w razie realnych bojowych operacji kontrterrorystycznych. W kwietniu 2005 r. opublikowano dokument dyskusyjny Rady UE nr 8434/05, w którym odniesiono się do praktycznej strony współpracy w ramach sieci „Atlas”, wskazując, że rzeczywiste czy hipotetyczne zagrożenia terrorystyczne uzasadniają konieczność opracowania całościowych ram prawnych jej funkcjonowania. Do skonkretyzowania prac nad takimi ramami normatywnymi dalszej działalności „Atlasu” przyczyniło się zawarte w następnym miesiącu, tj. 27 maja 2005 r. w Prüm, ważne porozumienie siedmiu państw Unii o zintensyfikowaniu transgranicznej współpracy, m.in. w walce z terroryzmem, przestępczością i nielegalną migracją. Prezydencja UE wskazała w związku z tym do przedyskutowania najistotniejsze kwestie, m.in. określenie „sytuacji kryzysowych”, w których rozwiązywaniu miałyby współpracować jednostki interwencyjne skupione w „Atlasie”, rodzaj interwencji (pomocy), podmioty uprawnione do wnioskowania o nią, zasięg terytorialny interwencji, możliwość odmowy pomocy, odpowiedzialność cywilną i karną funkcjonariuszy podejmujących interwencję, mechanizmy i procedury podejmowania decyzji o interwencji, w jej trakcie, dowodzenia operacyjnego oraz taktycznego, procedury działania, a w końcu sprawy finansowania.

W 2006 r. sprawująca wówczas przewodnictwo w Unii Austria przedłożyła projekt decyzji zakładającej, że każde państwo członkowskie UE może zwrócić się z prośbą o udzielenie pomocy przez specjalne jednostki interwencyjne innych państw Unii (lub jednego), w celu opanowania sytuacji kryzysowej. Pomoc ta może polegać na dostarczeniu sprzętu, przekazania wiedzy fachowej, ale też na przeprowadzeniu odpowiednich działań, w razie potrzeby z użyciem broni, na terytorium wnioskującego o nią państwa. Funkcjonariusze zagranicznej jednostki interwencyjnej działaliby w takim przypadku pod kierownictwem i zgodnie z prawem wnioskującego państwa, które ponosi za nich odpowiedzialność. Austriacki projekt przewidywał też usankcjonowanie wspólnych spotkań, szkoleń i ćwiczeń, a pokrywanie kosztów współpracy podczas sytuacji kryzysowej pozostawiał budżetowi unijnemu. Po omówieniu szczegółów projektu przez Grupę Roboczą do spraw Współpracy Policyjnej i zatwierdzeniu, po pewnych poprawkach, przez Parlament Europejski 23 czerwca 2008 r., Rada Unii Europejskiej podjęła Decyzję nr 2008/617/WSiSW (Council Decision 2008/617/JHA) w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych, określającą zasady i warunki, na których takie jednostki mogą udzielać pomocy lub prowadzić działania na terytorium innego państwa.

Uszczegółowiono w niej, że sytuacja kryzysowa musi być związana z możliwością popełnienia przestępstw terrorystycznych (określonych w decyzji ramowej Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu), a więc nie obejmuje działań w przypadku zgromadzeń masowych, klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, a jedynie w okolicznościach sytuacji kryzysowych spowodowanych przez człowieka, stanowiących poważne bezpośrednie zagrożenie fizyczne dla osób, majątku, infrastruktury lub instytucji, w szczególności w przypadkach takich, jak wzięcie zakładników, uprowadzenie i podobne zdarzenia. Punkt 4 decyzji Rady stwierdza, że żadne państwo członkowskie nie dysponuje wszystkimi środkami, zasobami i wiedzą techniczną, które są potrzebne do skutecznego reagowania na wszelkie możliwe specyficzne sytuacje kryzysowe lub sytuacje kryzysowe o dużej skali, wymagające szczególnej interwencji. Dlatego kluczowe znaczenie ma możliwość zwrócenia się przez każde państwo członkowskie do innego państwa członkowskiego z prośbą o pomoc. Decyzja Rady określa, że wnioskujące państwo członkowskie pokrywa koszty operacyjne – w tym koszty transportu i zakwaterowania – poniesione przez specjalne jednostki interwencyjne wezwanego państwa. Natomiast w art. 5 o współpracy szkoleniowej i wymianie informacji zaznacza, że takie spotkania, szkolenia i ćwiczenia mogą być finansowane w ramach możliwości oferowanych przez unijne programy finansowe, przewidujące dotacje z budżetu UE. Obowiązek podjęcia starań zapewniających realizację takich form współpracy spoczywa na państwie sprawującym prezydencję w Unii.

Od wejścia w życie powyższej decyzji szkoleniowo-interwencyjny profil unijnej grupy zadaniowej „Atlas” otrzymał właściwe usankcjonowanie normatywne. Dowódcy jednostek skupionych w tej sieci spotykają się regularnie dwa razy w roku na tzw. Forum Atlasu. Liczba tych jednostek zwiększyła się w ostatnich latach o kolejne, także spoza Unii – spośród głównych takich formacji państw Europy, pomijając kraje WNP bez nadbałtyckich, brakuje w sieci „Atlas” już tylko reprezentantów kilku państw bałkańskich. Niektóre kraje wytypowały do współpracy po dwie jednostki z różnych formacji (policji i Gwardii lub Żandarmerii Narodowych), a zdecentralizowana policja regionalna Szwajcarii ma aż czterech przedstawicieli. We współpracy szkoleniowej „Atlas” wydzielił pięć podgrup roboczych, z których każda znajduje się pod opieką najbardziej doświadczonego w danej dziedzinie lidera. Pierwsza skupia się na interwencjach na obiektach pływających pod nadzorem niemieckiej GSG9, druga, w której wiodącą rolę odgrywa francuska GIGN, na odbijaniu zakładników w samolotach, specjalnością trzeciej są działania szturmowe w budynkach, czwartej w lądowych środkach transportu przewodzi francuski RAID. Piąta podgrupa zajmuje się techniczną problematyką penetracji różnego typu obiektów, a ostatnio wyodrębniana jest nowa tematyka: CBRN, tj. zwalczanie zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych oraz prowadzenie działań w takich warunkach.

Każdego roku „Atlas” organizuje kolejne szeroko zakrojone ćwiczenia, stanowiące najlepszą platformę wymiany doświadczeń oraz ujednolicania standardów i procedur działania. 28 września 2008 r. blisko dwustu operatorów jednostek z Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Szwecji wzięło udział w treningu odbijania niemieckiego statku „Silja Symphony” koło Sztokholmu, z użyciem około 20 szybkich łodzi półsztywnych i 10 śmigłowców. W październiku tego samego roku w Słowenii odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez tamtejszą jednostkę Specialna Enota (znaną w „Atlasie” od swej naszywki jako Red Panter), ukierunkowane na dowodzenie w sytuacji kryzysowej. Obok gospodarzy i m.in. Austriaków z „Cobry” i Litwinów z jednostki „Aras” uczestniczyli w niej także polscy operatorzy z Biura Operacji Antyterrorystycznych. Ówczesny dowódca BOA stwierdził, że to świetna okazja do porównań, a jego podwładni nie muszą mieć kompleksów.

Uczestnictwo w programie „Atlas” nakłada obowiązek utrzymywania wymaganych standardów, gdyż jakość jednostki nie jest już tylko własną sprawą. W pierwszej połowie marca następnego roku centralną jednostkę kontrterrorystyczną naszej policji odwiedził dowódca francuskiej GIGN gen. Denis Favier. Dowódca grupy interwencyjnej francuskiej Żandarmerii Narodowej wyraził zainteresowanie wzmocnieniem współpracy pomiędzy BOA i GIGN, zrzeszonymi w projekcie „Atlas”. 24 maja 2009 r. to BOA odgrywała rolę gospodarza następnych międzynarodowych ćwiczeń „Atlasu”, zorganizowanych w ośrodku konferencyjno-hotelowym w Rynii nad Zalewem Zegrzyńskim, z udziałem około 200 operatorów z Austrii, Litwy, Portugalii, Słowacji i Słowenii. Ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, podczas których Polacy wraz z gośćmi odbijali w różnych wariantach działania zakładników i odblokowywali obiekt zajęty przez terrorystów, obserwowali dowódcy pozostałych jednostek państw UE, należących do grupy roboczej „Atlas”. Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że w związku z dużą liczbą zakładników strona polska w ramach międzynarodowej współpracy wystąpiła o wsparcie w siłowym rozwiązaniu incydentu do policyjnych jednostek interwencyjnych z innych państw. W działaniach brały udział śmigłowce Zarządu Lotnictwa Policyjnego KGP, wykorzystywane zarówno do desantowania operatorów, jak i ewakuacji zakładników, a także funkcjonariusze Wydziału Realizacyjnego KSP, którzy zabezpieczali międzynarodową operację szturmową w pierścieniu zewnętrznym oraz na punktach kontrolnych. Celem ćwiczeń było przekonanie się, na ile sprawnie są w stanie kooperować międzynarodowe siły w warunkach bojowych, oraz sprawdzenie w praktyce, jak działa przyjęta taktyka i komunikacja pomiędzy oddziałami z różnych krajów.

Rok później, w dniach 23-30 maja 2010 r., policjanci z BOA wzięli udział w szkoleniu „Aircraft Working Group” zorganizowanym przez GIGN w ramach grupy „Atlas” na terenie francuskiego lotniska Deols Chateauroux (Indre). Celem zajęć było zunifikowanie procedur i metod uwalniania zakładników przetrzymywanych na pokładach uprowadzonych samolotów pasażerskich. Szkolenie to, prowadzone na największych i najpowszechniej eksploatowanych samolotach pasażerskich (Boeing 747, Boeing 777, Airbus A320, Airbus A 340), było okazją do praktycznego poznania specjalistycznego sprzętu ułatwiającego podejmowanie interwencji w samolotach, w tym pojazdów z platformami typu HARAS, MARS oraz specjalistycznych drabin szturmowych. W ćwiczeniach uczestniczyło 370 osób, w tym 150 policjantów z zagranicy – pięcioosobowe delegacje zostały wystawione przez 36 jednostek należących do sieci „Atlas”. W kulminacyjnym momencie, po pracy wyłonionych z nich zespołów negocjatorów, wywiadowców, snajperów, przeprowadzono równoczesny szturm na dwa samoloty w wykonaniu pięciu grup szturmowych na pojazdach specjalnych.

Tego typu ćwiczenia, możliwe do zrealizowania w pojedynkę tylko przez nieliczne, największe państwa, przyczyniają się do podwyższenia poziomu profesjonalizmu jednostek do walki z terroryzmem wszystkich krajów UE. Wyrównują ich poziom, usprawniają umiejętności taktyczne, uczą komunikować i współdziałać przy wykonywaniu różnych zadań. Możliwość wzajemnego wsparcia informacyjnego, sprzętowego i w końcu, w razie takiej konieczności, bojowego przez odpowiedniki z poszczególnych państw Europy zapewnia przy tym zdolność do stawienia czoła zagrożeniom, z którymi nie zawsze i nie każdy kraj mógłby sobie poradzić samodzielnie. Skuteczna koordynacja i gotowość operacyjna formacji kontrterrorystycznych budowana w ramach sieci „Atlas” może więc być najlepszym kluczem do powodzenia unijnej strategii zwalczania terroryzmu – zarówno w wymiarze prewencji, jak i reagowania na incydenty terrorystyczne.

ATLAS - jednostki kontrterrorystyczne

Austria – EKO Cobra
Belgia – DSU
Bułgaria – SOBT MWR
Cypr – EAO
Czechy – URNA
Dania – AKS
Estonia – K-Kommando
Finlandia – Karhu
Francja – GIGN, RAID
Grecja – EKAM
Hiszpania – GEO, UEI
Holandia – DSI
Irlandia – ERU
Litwa – ARAS
Luksemburg – USP
Łotwa – Omega
Malta – SAG
Niemcy – GSG 9, SEK Baden Württemberg
Norwegia* – Delta
Polska – BOA
Portugalia – GOE
Rumunia – GSPI Acvila, SIIAS
Słowacja – UOU
Słowenia – SE MNZ
Szwajcaria* – Enzian, GIGG, LEU, Skorpion
Szwecja – NI
Węgry – TESZ
Wielka Brytania – CO19
Włochy – GIS, NOCS

* państwa spoza UE

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek „Lubliniec”

„Lubliniec” „Lubliniec”

Drugie co do wielkości, po Częstochowie, miasto w północnej części województwa śląskiego nie należy do szczególnie kojarzonych na mapie Polski. W kręgach militarnych jego nazwa jest za to powszechnie znana,...

Drugie co do wielkości, po Częstochowie, miasto w północnej części województwa śląskiego nie należy do szczególnie kojarzonych na mapie Polski. W kręgach militarnych jego nazwa jest za to powszechnie znana, ale przede wszystkim jako jednoznaczne hasło, określające stacjonujący tam 1. Pułk Specjalny Komandosów – największą i najstarszą jednostkę specjalną Wojska Polskiego.

Ireneusz Chloupek Wspólne zadanie

Wspólne zadanie Wspólne zadanie

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie...

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie kraju, wymagającym za angażowania ponadprzeciętnych sił. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wsparli więc, nie po raz pierwszy zresztą, policyjni antyterroryści z BOA, co kolejny raz pokazało, jak ważne jest zadbanie o regularną współpracę szkoleniową między tymi dwiema formacjami.

Michał Piekarski Terror na ulicach

Terror na ulicach Terror na ulicach

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone...

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone karabinki automatyczne i otwierają ogień do podróżnych. Zginęło 26 osób, ponad siedemdziesiąt zostało rannych. Dwóch sprawców zginęło, trzeci został ujęty.

Andrzej Krugler Jackal Stone 2010

Jackal Stone 2010 Jackal Stone 2010

2014 to rok, w którym Dowództwo Wojsk Specjalnych WP ma osiągnąć poziom zapewniający Polsce status państwa ramowego w dziedzinie operacji specjalnych w NATO. Aby tego dokonać, DWS musi uzyskać gotowość...

2014 to rok, w którym Dowództwo Wojsk Specjalnych WP ma osiągnąć poziom zapewniający Polsce status państwa ramowego w dziedzinie operacji specjalnych w NATO. Aby tego dokonać, DWS musi uzyskać gotowość do wystawienia stanowiska dowodzenia komponentu wojsk specjalnych w operacji sojuszniczej (CJSOCC - Combined Joint Special Operation Component Command), zdolnego do dowodzenia międzynarodowymi siłami specjalnymi. Jak złożone jest to wyzwanie, niech świadczy fakt, że do tej pory warunki takie spełniają...

Andrzej Krugler Tyczka pneumatyczna VerTmax

Tyczka pneumatyczna VerTmax

Jednym z trudniejszych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się operatorzy jednostek specjalnych, jest abordaż jednostki pływającej z wody. Wysoka, płaska burta, metalowe relingi, wzburzone morze, to tylko...

Jednym z trudniejszych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się operatorzy jednostek specjalnych, jest abordaż jednostki pływającej z wody. Wysoka, płaska burta, metalowe relingi, wzburzone morze, to tylko kilka z przeciwności, jakie muszą oni pokonać próbując dostać się na pokład statku, okrętu lub promu. Wpływ na sukces takiej operacji ma zarówno wyszkolenie, jak i specjalistyczny sprzęt.

Ireneusz Chloupek Formoza

Formoza Formoza

13 listopada br. minie 35 lat od utworzenia jednostki płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej RP, rozwiniętej w ostatnich latach w Morską Jednostkę Działań Specjalnych Dowództwa Wojsk Specjalnych WP....

13 listopada br. minie 35 lat od utworzenia jednostki płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej RP, rozwiniętej w ostatnich latach w Morską Jednostkę Działań Specjalnych Dowództwa Wojsk Specjalnych WP. Powszechnie znana jest pod zwyczajową nazwą „Formoza”, ze względu na charakterystyczną lokalizację jednostki w przybrzeżnym obiekcie przy porcie wojennym na Oksywiu, skojarzoną z Ilha Formosa (port. Piękna Wyspa - dzisiejszy Tajwan) u brzegów Chin.

Ireneusz Chloupek Tobie, Ojczyzno!

Tobie, Ojczyzno! Tobie, Ojczyzno!

13 lipca br. mija 20 lat od oficjalnej daty utworzenia najlepszej i najnowocześniejszej polskiej jednostki specjalnej – JW 2305 GROM. 20 lat służby, podczas których - mimo niejednokrotnie trudnych okresów...

13 lipca br. mija 20 lat od oficjalnej daty utworzenia najlepszej i najnowocześniejszej polskiej jednostki specjalnej – JW 2305 GROM. 20 lat służby, podczas których - mimo niejednokrotnie trudnych okresów – jej żołnierze pokazali, jak można osiągnąć w swej profesji najwyższy, światowy poziom, przynosząc chwałę Polsce oraz świetne oceny Wojsku Polskiemu. 20 lat potwierdzających, że nie bez powodu i bez przesady GROM nazywano naszym dobrem narodowym.

Andrzej Krugler Warsztaty taktyczne w MOSG

Warsztaty taktyczne w MOSG Warsztaty taktyczne w MOSG

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze...

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w tym celu zorganizowali w dniach 22-26 marca br. warsztaty taktyczne na temat: „Działania sekcji realizacyjnych w trakcie zatrzymań szczególnie niebezpiecznych przestępców”.

Michał Uher Grupa Interwencyjna EULEX

Grupa Interwencyjna EULEX Grupa Interwencyjna EULEX

W obecnych czasach nikogo nie dziwią już zagraniczne misje pokojowe czy operacje stabilizacyjne sił zbrojnych w różnych punktach globu. W wielu z nich biorą udział nie tylko żołnierze, ale również policjanci....

W obecnych czasach nikogo nie dziwią już zagraniczne misje pokojowe czy operacje stabilizacyjne sił zbrojnych w różnych punktach globu. W wielu z nich biorą udział nie tylko żołnierze, ale również policjanci. Przykładem tego jest misja EULEX (EU Rule of Law Mission) Unii Europejskiej w Kosowie, w skład której wchodzi m.in. bardzo specyficzna policyjna jednostka specjalna, nosząca ogólną, ale mimo to dokładnie oddającą jej przeznaczenie nazwę „Grupa Interwencyjna”.

Ireneusz Chloupek ŚP. SOG (część 2)

ŚP. SOG (część 2) ŚP. SOG (część 2)

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie w tak szczególnie sprzyjających temu czasach, przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania...

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie w tak szczególnie sprzyjających temu czasach, przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania olbrzymiego potencjału czołowej jednostki elitarnej tamtejszych sił zbrojnych. Stworzona pod zwierzchnictwem czeskiej Vojenskej Policie (VP) doskonale wyszkolona i wyposażona, zdobywająca uznanie wśród zagranicznych partnerów, m.in. podczas działań bojowych w Afganistanie, jednostka operacji...

Ireneusz Chloupek Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Pod koniec lutego br. Sekcja Realizacji Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadziła ćwiczenia z udziałem śmigłowca na terenie starego szpitala w Nowym Targu. Blisko...

Pod koniec lutego br. Sekcja Realizacji Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadziła ćwiczenia z udziałem śmigłowca na terenie starego szpitala w Nowym Targu. Blisko 30 funkcjonariuszy WZD trenowało działania taktyczno-bojowe i ratownicze w terenie zurbanizowanym, uzupełniające podobne w masywach górskich i w rejonach cieków wodnych. Obecność śmigłowca umożliwiła doskonalenie umiejętności m.in. w zakresie różnych sposobów desantowania z powietrza oraz podejmowania...

Adam Gawron Shot Show 2010

Shot Show 2010 Shot Show 2010

Gdy w drodze z lotniska do hotelu odpowiedziałem taksówkarzowi na pytanie w jakim celu przyjechałem do miasta, stwierdził: „Shot Show? Ale ma Pan szczęście – to na pewno jakieś targi producentów wódki”....

Gdy w drodze z lotniska do hotelu odpowiedziałem taksówkarzowi na pytanie w jakim celu przyjechałem do miasta, stwierdził: „Shot Show? Ale ma Pan szczęście – to na pewno jakieś targi producentów wódki”. To jedno zdanie dosyć dobrze oddaje atmosferę Las Vegas.

Redakcja Israeli Krav Maga - broń, której nie widać

Israeli Krav Maga - broń, której nie widać Israeli Krav Maga - broń, której nie widać

Na zaproszenie Krzysztofa Sawickiego – szefa szkolenia Israeli Krav – Maga Association w Polsce, w dniach 23-24 oraz 27 stycznia br . w Warszawie odbyło się szkolenie dla etatowych instruktorów służb mundurowych...

Na zaproszenie Krzysztofa Sawickiego – szefa szkolenia Israeli Krav – Maga Association w Polsce, w dniach 23-24 oraz 27 stycznia br . w Warszawie odbyło się szkolenie dla etatowych instruktorów służb mundurowych oraz operatorów grup specjalnych wojska i policji. Tematem przewodnim szkolenia była poprawa bezpieczeństwa w czasie realizacji procedur bojowych, poprzez zastosowanie rozwiązań systemowych Israeli Krav Maga oraz trening psychofizyczny przygotowujący do działania w sytuacjach ekstremalnych.

Ireneusz Chloupek ŚP. SOG (część 1)

ŚP. SOG (część 1) ŚP. SOG (część 1)

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie - w tak szczególnie sprzyjających temu czasach przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania...

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie - w tak szczególnie sprzyjających temu czasach przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania olbrzymiego potencjału czołowej jednostki elitarnej tamtejszych sił zbrojnych. Stworzona pod zwierzchnictwem czeskiej Vojenskej Policie (VP), doskonale wyszkolona i wyposażona, zdobywająca uznanie wśród zagranicznych partnerów m.in. podczas działań bojowych w Afganistanie, jednostka operacji...

Mateusz Kurmanow Izraelskie hełmy RBH 303AU

Izraelskie hełmy RBH 303AU Izraelskie hełmy RBH 303AU

Ostatnie lata na stosunkowo ciasnym polskim rynku indywidualnych osłon balistycznych, przyniosły nieznany wcześniej rozwój oferty hełmów dostępnych dla potencjalnych użytkowników z MSWiA i wojska. Do producentów...

Ostatnie lata na stosunkowo ciasnym polskim rynku indywidualnych osłon balistycznych, przyniosły nieznany wcześniej rozwój oferty hełmów dostępnych dla potencjalnych użytkowników z MSWiA i wojska. Do producentów rodzimych, wśród których czołową pozycję zajmuje Maskpol SA, dołączyły konstrukcje światowych potentatów tej branży – amerykańskich koncernów MSA, Gentex i SDS (należącego do BAE Systems). Ofertę dodatkowo uzupełniają konstrukcje nowatorskie, choć raczej nieosiągalne ze względu na koszt –...

Mateusz J. Multarzyński Vip-owskie opancerzone samochody terenowe

Vip-owskie opancerzone samochody terenowe Vip-owskie opancerzone samochody terenowe

3 październik a 2007 roku Al-Kaida dokonała w Bagdadzie zamachu na polskiego ambasadora w Iraku – gen. broni Edwarda Pietrzyka. Kolumna samochodów wiozących ambasadora została zaatakowana za pomocą bomb...

3 październik a 2007 roku Al-Kaida dokonała w Bagdadzie zamachu na polskiego ambasadora w Iraku – gen. broni Edwarda Pietrzyka. Kolumna samochodów wiozących ambasadora została zaatakowana za pomocą bomb oraz ostrzelana z broni maszynowej. W wyniku tego zamachu zginął funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu – plut. Bartosz Orzechowski, a czterech innych zostało rannych. Generał Pietrzyk został ciężko poszkodowany.

Ireneusz Chloupek Feniks

Feniks Feniks

Otwarcie granic Polski z innymi państwami Unii Europejskiej dla swobodnego przemieszczania się obywateli wspólnoty i przepływu towarów po pełnym przystąpieniu naszego kraju do Układu z Schengen w styczniu...

Otwarcie granic Polski z innymi państwami Unii Europejskiej dla swobodnego przemieszczania się obywateli wspólnoty i przepływu towarów po pełnym przystąpieniu naszego kraju do Układu z Schengen w styczniu 2008 r., wiązało się z koniecznością dostosowania struktur służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny do związanych z tym nowych wyzwań. W Straży Granicznej jednym z najważniejszych posunięć w tym zakresie było utworzenie w Komendzie Głównej nowej jednostki organizacyjnej pod...

Andrzej Krugler Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów

Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów

8 października br., jak co roku, w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu odbyły się uroczystości związane ze Świętem Pułku. W tym roku przypadła 16. rocznica sformowania jednostki (pułk został sformowany...

8 października br., jak co roku, w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu odbyły się uroczystości związane ze Świętem Pułku. W tym roku przypadła 16. rocznica sformowania jednostki (pułk został sformowany w 1993 roku, a wyróżniającą nazwę Komandosów otrzymał w 1995 roku). W porównaniu do zeszłorocznej 15. rocznicy, która dzięki obecności Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego miała szczególny charakter, tegoroczna miała skromniejszą oprawę, jednak nie zabrakło na niej zarówno znamienitych gości jak...

Michał Piekarski Zamach w Fort Hood

Zamach w Fort Hood Zamach w Fort Hood

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team...

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team żandarmerii wojskowej przybyły na miejsce zdarzenia. Według dostępnych informacji, sprawcę obezwładnili pierwsi przybyli funkcjonariusze cywilnej policji, jednak grupy specjalne prawdopodobnie przeczesywały teren bazy i pozostawały w gotowości na wypadek, gdyby sprawca nie działał sam. Warto zwrócić...

Michał Piekarski Zagrożone mistrzostwa

Zagrożone mistrzostwa Zagrożone mistrzostwa

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej...

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej dyscyplinie jak piłka nożna, zawsze są poważnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za ich bezpieczny przebieg.

Michał Piekarski Bezpieczne mistrzostwa

Bezpieczne mistrzostwa Bezpieczne mistrzostwa

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL...

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL OPS” 3-4/2010) zostały omówione możliwe rodzaje zagrożeń terrorystycznych. Tym razem więcej miejsca poświęcimy możliwościom zapobiegania im oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Sebastian Kalitowski Morski terroryzm

Morski terroryzm Morski terroryzm

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy...

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy żeglugi. O tym, jak łatwym celem ataków terrorystycznych mogą być statki, niech świadczy choćby ostatni wzrost aktywności pirackiej w rejonie Rogu Afryki. W samym tylko 2009 roku doszło do 406 ataków o charakterze aktu piractwa morskiego, z czego 202 zakończyły się sukcesem.

CR Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne

Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne

Konflikt w Afganistanie generuje dla jego uczestników wiele problemów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej i oczywiście militarnej. Mimo raczej niewielkiego społecznego poparcia dla działań wojsk...

Konflikt w Afganistanie generuje dla jego uczestników wiele problemów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej i oczywiście militarnej. Mimo raczej niewielkiego społecznego poparcia dla działań wojsk NATO w Afganistanie, poszczególne kraje wchodzące w skład koalicji realizują swoje zadania militarne z pełną świadomością, że fi asko tej misji może spowodować potężny kryzys w sojuszu.

Michał Piekarski Licencja na zabijanie?

Licencja na zabijanie? Licencja na zabijanie?

„Czy policjantowi wolno zabić?” „Antyterroryści mają licencję na zabijanie”. „Powinno się strzelać, aby zabić” – to tylko kilka przykładowych opinii i tez, na jakie można się natknąć przeglądając prasę...

„Czy policjantowi wolno zabić?” „Antyterroryści mają licencję na zabijanie”. „Powinno się strzelać, aby zabić” – to tylko kilka przykładowych opinii i tez, na jakie można się natknąć przeglądając prasę codzienną i strony internetowe. Obecność różnego rodzaju poglądów – a czasem mitów – związanych ze zwalczaniem terrorystów i innych...

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.