Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

IBAMA GEF w obronie przyrody

Służby IBAMA GEF w akcjach

Opowieść o roli komandosów strzegących środowiska naturalnego dżungli amazońskich, brazylijskiej formacji GEF wykonującej wielką robotę w obronie pełniących funkcję „zielonych płuc świata” lasów Amazonii oraz jej pierwotnych mieszkańców. Zdjęcie: IBAMA / Vinicius Mendonca, Felipe Werneck
 

Opowieść o roli komandosów strzegących środowiska naturalnego dżungli amazońskich, brazylijskiej formacji GEF wykonującej wielką robotę w obronie pełniących funkcję „zielonych płuc świata” lasów Amazonii oraz jej pierwotnych mieszkańców. Zdjęcie: IBAMA / Vinicius Mendonca, Felipe Werneck


 

Komandosi na straży środowiska naturalnego? A owszem! Wojskowe siły specjalne realizują nie tylko operacje bojowe w strefach wojen, ale również w ramach wsparcia militarnego szkolą w Afryce formacje chroniące zagrożone gatunki przed kłusownikami. Specjalistyczne służby ochrony przyrody zmuszone są natomiast, wzorem innych służb wewnętrznych o charakterze policyjnym, powoływać w swych strukturach pododdziały specjalne, które poradzą sobie na najtrudniejszych odcinkach zwalczania nielegalnych działań, gdy przerasta to możliwości zwykłych funkcjonariuszy. Przykładem może być brazylijska GEF - niewielka grupa wykonująca wielką robotę w obronie pełniących funkcję „zielonych płuc świata” lasów Amazonii oraz jej pierwotnych mieszkańców.
Zdjęcia: IBAMA/Vinícius Mendonça, Felipe Werneck

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Zagrożenia dla przyrody Amazonii

„Selva Amazónica” – najbogatsze w różnorodne gatunki roślin wilgotne lasy tropikalne biegnącego wzdłuż równika dorzecza Amazonki to rejon największej produkcji tlenu, a zarazem pochłaniania największej ilości dwutlenku węgla na naszym globie. Niestety te płuca Ziemi stają się coraz mniejsze i mniej wydajne, na skutek m.in. nielegalnego wycinania oraz niszczenia lasów deszczowych, zagrażającego również miejscowej faunie i autochtonicznej ludności indiańskiej.

Dewastacja przyrody Amazonii to wynik przestępczej działalności eksploatacyjnej. Podstawowa polega na pozyskiwaniu drewna bez zezwolenia na wielką skalę, zwłaszcza na terenach chronionych, wchodzących w skład parków narodowych i rezerwatów obejmujących ziemie tubylcze (TI – Terra Indigena), zamieszkałe przez miejscowe plemiona Indian, gdzie jest to całkowicie zabronione. Szybkiemu, masowemu wyrębowi, bez oglądania się na jakiekolwiek zasady gospodarki leśnej, towarzyszy dodatkowo niszczenie poszycia niestanowiącego wartości dla rabusiów lub utrudniającego im proceder: ciężkie maszyny i ciągniki torują sobie bez skrupułów drogę do skupisk najbardziej atrakcyjnych gatunków oraz w celu ich wywozu. Wysoki zysk uzyskany ze sprzedaży kradzionego drewna i niskie kary za tego typu przestępstwa sprzyjają zaś recydywie.

Nielegalne prace wydobywcze

Równie, a nawet bardziej, szkodliwe i bezwzględne są nielegalne prace wydobywcze w poszukiwaniu złota na lądzie i z rzek Amazonii, a od 2000 r. również diamentów (rejon Cinta Larga jest uważany za jedno z największych złóż na świecie) lub cennych minerałów, takich jak kasyteryt – wykorzystywany do produkcji wyrobów elektronicznych rzadki dwutlenek cyny, występujący tylko w niektórych regionach, np. na rdzennej ziemi Tenharim do Igarapé Preto w Amazonii.

Nielegalnemu wydobyciu towarzyszy wypalanie lub mechaniczne usuwanie na dużych powierzchniach pokrywy leśnej, by umożliwić pracę koparkom, a także niszczenie oraz zamulanie cieków wodnych, czasem nawet doprowadzające do ich całkowitego wyschnięcia lub odwrócenia biegu rzek i strumieni, co również ma degradacyjny wpływ na miejscową przyrodę.

Czytaj też: 25 lat temu… >>>

Garimpeiros i związki rtęci

Garimpeiros, jak nazywa się w Brazylii poszukiwaczy złota, niebezpiecznie zanieczyszczają przy tym środowisko rtęcią, wykorzystywaną powszechnie do oddzielania tego kruszcu od innych substancji. Wysoce toksyczny metal zatruwa glebę, wodę i powietrze oraz może powodować poważne i nieodwracalne szkody przy wchodzeniu do łańcucha pokarmowego. Po wlaniu przez poszukiwaczy do wody ciężki metal osadza się w nagromadzonym osadzie na dnie rzeki i jest połykany przez ryby, spożywane następnie przez inne zwierzęta i ludzi. W Amazonii, gdzie rybołówstwo jest głównym źródłem białka, stanowi więc szczególne zagrożenie dla zdrowia.

Rtęć może powodować w żywych organizmach groźne i trwałe uszkodzenia. Wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, nerki, serce oraz układ rozrodczy i jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO stężenie ponad 6 mikrogramów rtęci na gram włosów powoduje poważne konsekwencje zdrowotne, zwłaszcza w przypadku bardziej wrażliwych grup, takich jak Indianie.

Tymczasem badania przeprowadzone w ostatnich latach przez specjalistów z Państwowej Szkoły Zdrowia Publicznego Sergio Arouca i z fundacji Fiocruz, wykazały w kilkunastu skupiskach autochtonów na obszarach Amazonii, gdzie ma miejsce nielegalne wydobycie złota, medianę nawet 15,5–16 mikrogramów. W części pobliskich wiosek praktycznie 92 procent badanych Indian (blisko 3000) było skażonych, a ponieważ ze względu na wysoki wskaźnik niedożywienia, malarii, gruźlicy i pasożytów jelitowych rdzenni mieszkańcy regionu mają już upośledzony układ odpornościowy, toksyczność rtęci jest dla nich jeszcze bardziej niebezpieczna. To jednak „tylko” poboczny efekt dewastacji naturalnego środowiska Amazonii, podobnie jak ginięcie wielu gatunków roślin, nielegalne wybijanie zwierząt czy handel wyłapywanymi gatunkami.

Nieodwracalne zniszczenia

Pełne wyobrażenie o ogromie często nieodwracalnych zniszczeń, dokonywanych w tym regionie przez nielegalne wyręby i wydobycie, daje dopiero widok z powietrza na wielkie połacie wydarte w zielonej pokrywie dorzecza Amzonki. Rozmiar ubytków uzmysławiają natomiast zebrane tą drogą dane. Według szacunków Narodowego Instytutu Badań Kosmicznych INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) w Brazylii tylko w okresie od sierpnia 2015 r. do lipca 2016 r. zniszczono około 800 000 hektarów lasów, co stanowi 29-procentowy wzrost w stosunku do wcześniejszego okresu. W 2018 roku, po krótkiej poprawie, Brazylia odnotowała najwyższą liczbę wylesień w regionie Amazonii w całej swojej historii. Tylko w ciągu dwóch tygodni maja utracono 6880 hektarów selvy. Od sierpnia 2018 r. do kwietnia 2019 r. w wyniku nielegalnych dewastacji zniknęło kolejnych 2169 km2 amazońskiego lasu (20 procent więcej niż rok wcześniej), w niektórych rejonach średnio 52 hektarów dziennie!

Najnowsze dane z pierwszej połowy maja bieżącego roku są najgorsze od dekady – straty są dwukrotnie większe niż w tym samym okresie 2018 r., a czasowe spadki na tym polu środowisko zawdzięcza jedynie utrudniającym niszczycielską działalność silnym opadom podczas apogeum pory deszczowej.

Historia działań ochronnych

Konieczność podjęcia kroków w celu ochrony środowiska naturalnego dostrzeżono w Brazylii w 1972 r., po udziale w Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sztokholmie – pierwszego ważnego spotkania ONZ poświęconego temu problemowi. Dopiero jednak w 1985 r. utworzono w tym kraju Ministerstwo Środowiska (MMA – Ministério do Meio Ambiente), pod zwierzchnictwem którego powołano dwa lata później instytucję mającą zająć się ochroną przyrody – Brazylijski Instytut Środowiska i Odnawialnych Zasobów Naturalnych IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Stojący wówczas na czele tamtejszego senatu Nelson Carneiro podpisał ustawę, która przekazała w ręce IBAMA związane z tym zadania, do tej pory podzielone między agencje ministerstwa spraw wewnętrznych i ministerstwo rolnictwa.

Wprowadzono również szereg regulacji prawnych na temat racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i przepisów dotyczących przestępstw przeciwko środowisku oraz wyznaczania obszarów chronionych. Instytut ma dwie główne funkcje: nadzorowanie poszanowania środowiska oraz licencjonowanie prac lub innych działań, zapobiegających szkodom w przyrodzie. Po stwierdzeniu naruszeń w tym zakresie, IBAMA stosuje sankcje przewidziane przez prawo, takie jak grzywna, embargo, zawieszenie działalności firm niestosujących się do ograniczeń i zajęcie ich zasobów. Instytut monitoruje lasy, parki i reaguje w nagłych wypadkach środowiskowych.

Zadania IBAMA

Zgodnie z art. 5 ustawy nr 11 516 z 28 sierpnia 2007 r. do zadań IBAMA należy wykonywanie uprawnień policji środowiskowej, realizowanie działań w ramach krajowej polityki ochrony środowiska, ujętej w przepisach federalnych, dotyczących udzielania zezwoleń i licencji na korzystanie z zasobów naturalnych oraz kontrola ich przestrzegania, kontrola jakości środowiska, a także monitorowanie i kontrola przestrzegania wytycznych wydanych przez MMA.

IBAMA liczy około 1500 strażników i działa zasadniczo na obszarze Amazônia Legal, obejmującym wszystkie dziewięć stanów w dorzeczu Amazonki: siedem stanów regionu północnego (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima i Tocantins), a także część Mato Grosso w regionie środkowo-zachodnim i większość Maranhão na północnym wschodzie. Obejmuje on 5 016 136 km2 z około 24 milionami mieszkańców, innymi słowy, 59 procent powierzchni Brazylii, zamieszkiwanej przez tylko 12,34 procent populacji tego kraju.

Wg badań INPE do 2004 r. dzięki funkcjonowaniu IBAMA wylesianie w Amazonii, dawniej prowadzone w prawie nieograniczony sposób, spadło o 75 procent. Pracownicy Instytutu przeprowadzają co roku ponad 1400 kontroli, nakładając na sprawców naruszeń grzywny w łącznej wysokości około 3 miliardów reali brazylijskich rocznie.

To jednak tylko jedna strona medalu. Skuteczność inspekcji na rozległych, dzikich i pozbawionych dróg terenach jest ograniczona, Instytut cierpi na braki kadrowe, niedoinwestowanie (w 2013 r. jego budżet zmniejszono o prawie połowę), powolność sądów osłabia skuteczność karania sprawców przestępstw przeciwko środowisku, a naruszanie ich intratnych interesów przysparza wielu wrogów: od niewahających się użyć broni kłusowników, drwali i garimpeiros oraz kryminalistów bogacących się na nielegalnym wydobyciu złota i diamentów, po firmy żyjące z pozyskiwania na wielką skalę drewna z pominięciem licencji i podatków.

Czytaj też: Historia, którą mam do opowiedzenia, może być ciekawa dla wielu osób >>>

Podobnie jak inne służby brazylijskie, IBAMA również cierpi z powodu skandali związanych z korupcją, często z udziałem inspektorów działających w charakterze podwójnych agentów w celu ochrony interesów biznesmenów, rolników i drwali. Kilka lat temu jeden z kandydujących na prezydenta Brazylii posłów próbował doprowadzić do wdrożenia ustawy ograniczającej możliwości Instytutu, w zemście za obłożenie go w przeszłości przez IBAMA grzywnami za nielegalne połowy w rzekach Amazonii.

W lipcu 2017 r. niezidentyfikowana grupa podpaliła ciężarówkę przewożącą osiem pickupów sił Instytutu w Rondônii, regionie znanym z agresywnego reagowania na działania IBAMA, trzecim z najwyższym odsetkiem wylesionych lasów, zaraz za Tocantins i Maranhão (w 2016 r. wycięto tam 43 procent lasów państwowych). Wycinka bez zezwolenia „niczyich” lasów jest tam społecznie akceptowaną praktyką i jednym z niewielu atrakcyjnych ekonomicznie zajęć, dlatego powstrzymująca to IBAMA traktowana jest bardzo wrogo. Podobne ataki na pojazdy, łodzie i biura Instytutu miały miejsce w Humaitá, na południu stanu Amazonas, po operacji przeciwko nielegalnemu wydobyciu na Rio Madeira – personel IBAMA musiał schronić się w koszarach marynarki wojennej.

Niewiele osób pamięta, że w 1997 r., po lawinowym wzroście szkodnictwa leśnego, w tym szczególnie kradzieży drewna oraz napaściach zajmujących się tym przestępców na leśników i podpaleniach leśniczówek, w celu przeciwdziałania takim sytuacjom polska Straż Leśna rozpoczęła szkolenie własnych grup specjalnych Alfa i Delta. Projekt ten został jednak z różnych względów wygaszony.

W Brazylii – w nieporównywalnie odmiennych warunkach, lecz z generalnie podobnych powodów – powołanie do życia specjalnych sił do wsparcia działań IBAMA planowano także już w latach 90., ale ostatecznie tego typu grupa powstała dopiero w 2014 r., na podstawie decyzji szefa Instytutu Volneya Zanardi Juniora z 9 grudnia 2013 r., pod skromną nazwą Specjalistyczna Grupa Inspekcyjna GEF (Grupo Especializado de Fiscalização).

Pierwszy zespół taktyczny do działań bojowych w ramach ochrony środowiska

GEF do IBAMA MMA to jedyna taka grupa specjalna w Brazylii i pierwszy zespół taktyczny na świecie, sformowany stricte do działań bojowych w ramach ochrony środowiska – swoisty znak nowych czasów i przykład kolejnego pola w naszej rzeczywistości, na którym konieczne jest wsparcie sił specjalnych. Grupa przeznaczona jest do wykonywania najbardziej ryzykownych zadań antyprzestępczych w ramach jurysdykcji zwierzchniej służby oraz ochrony i wspierania innych jej funkcjonariuszy podczas szerzej zakrojonych operacji, czasem we współdziałaniu z armią, policyjną Forca Nacional lub jednostkami specjalnymi Policji Federalnej. Zanim powstała GEF, od 2002 r. zginęło na służbie 477 brazylijskich strażników przyrody, a w 2014 r. jeszcze 29.

Czytaj też: Komandosi Jazydów >>>

GEF liczy jedynie dziewięciu „inspektorów”, wyselekcjonowanych spośród przygotowanego już do pracy typu policyjnego z bronią personelu IBAMA, podczas 45-dniowego szkolenia o charakterze selekcyjnym, poprzedzonym wytrzymałościowymi testami fizycznymi. Kurs, prowadzony przez doświadczonych specjalistów wojskowych i z Policia Militar, obejmował działania rozpoznawcze, patrolowe i taktyczne małych pododdziałów w trudnych warunkach amazońskiej selwy, w tym nawigację i przedzieranie się przez lasy tropikalne oraz długie przetrwanie w tym środowisku bez wsparcia zewnętrznego (ze zdobywaniem pożywienia, przeprawami przez rzeki i radzeniem sobie po np. ukąszeniu przez węże). Do tego współdziałanie ze śmigłowcami, a także typowe umiejętności walki z użyciem broni palnej i noża.

Członkowie GEF

Ostateczny skład grupy nie należy do typowych – wszyscy członkowie GEF są w wieku przed i po czterdziestce, mają wykształcenie wyższe i w większości przed dołączeniem do IBAMA nie mieli najmniejszych inklinacji do pracy z bronią, a tym bardziej planów, by zostać komandosem. Poza weteranem wojskowym, który pilotuje jeden z siedmiu śmigłowców Bell (206 K-4 i L-4 Long Ranger IV) wydzielonych na potrzeby grupy specjalnej, są wśród nich biolodzy, inżynierowie leśnictwa, ekspert od rybołówstwa, publicysta oraz oceanograf z doktoratem uzyskanym w Niemczech. 50-letni dziś dowódca i koordynator działań GEF, Roberto Cabral, był zaś przed wstąpieniem do Instytutu nauczycielem przedmiotów ścisłych w szkole średniej. Wszystkich łączy idealistyczne podejście do misji ochrony przyrody, które pchnęło ich w szeregi IBAMA – to na pewno jedyna grupa specjalna, która dolatując nad miejsce akcji martwi się, czy śmigłowce nie będą zbytnio niepokoić ptaków w ich siedliskach. Nie zmienia to faktu, że wyszkoleniem i doświadczeniem nie ustępują wielu innym jednostkom specjalnym, operującym w lasach deszczowych.

Personel GEF działa w umundurowaniu brazylijskiej marki ForHonor wzorowanym na kroju sortów G1 Combat słynnej firmy Crye Precision, w kamuflażu MultiCam Tropic lub kolorze oliwkowym oraz oporządzeniu lokalnych producentów: Warfare z Blumenau w stanie Santa Catarina i WTC Indústria de Equipamentos Militares z Caucaia, w stanie Ceará. Uzbrojeni są w brazylijskie pistolety Taurus PT-100 AF-D lub PT-24/7 na amunicję .40 S&W (10 mm x 22), przenoszone w polimerowych kaburach firmy Bélica Artigos Militares z Timbó, Santa Catarina, samopowtarzalne karabinki CT-40 Taurus/Famae na taką samą amunicję pistoletową oraz gładkolufowe strzelby powtarzalne kalibru 12 typu CBC Tactical pump-action, z kolbą o skokowo regulowanej długości, składaną – podobnie jak w kbk – na prawy bok komory zamkowej.

Z reguły mają też pod ręką duże miotacze gazu pieprzowego GL-108/OC Max firmy Condor Tecnologias Nao-letais, przydatne do obezwładniania nieuzbrojonych, ale agresywnych przeciwników. Najważniejsza „broń” GEF to jednak informacje od komórek wywiadowczych Instytutu COINF (Coordenação de Inteligência da Fiscalização), zdjęcia lotnicze i satelitarne, pokazujące ukryte w głębi Amazonii miejsca nielegalnej eksploatacji. Stosowany przez lata system wykrywał z pewnym opóźnieniem wylesione lub zdewastowane rejony o powierzchni powyżej 6,25 ha – obecnie IBAMA stara się uzyskać z pomocą INPE lepszy system detekcji z przekazem w czasie realnym (DETER).

Poza rajdami na konkretne miejsca wytyczne nakazują przeprowadzanie co najmniej czterech planowych kontrolnych operacji w terenie lub 30 dni patroli w semestrze, w tym jednej operacji i 10 dni w obszarach chronionych Amazônia Legal.

GEF dociera w trudno dostępne rejony interwencji drogą powietrzną, a czasem po nawet wielodniowej podróży łodziami i pieszo. Bywa, że zatrzymuje sprawców przestępstw, często uzbrojonych, po skrytym podejściu lub w nocnych zasadzkach, lecz skuteczność działań zapewnia przede wszystkim dekret 6514 z lipca 2018 r., zezwalający na niszczenie sprzętu wykorzystywanego do przestępstw przeciwko środowisku na terenach tubylczych i obszarach chronionych. Spłoszeni sprawcy mogą zbiec, lecz prawdziwym ciosem jest dla nich utrata nie tylko uzysku, ale i kosztownych maszyn, których skonfiskowanie z przetransportowaniem jest w warunkach amazońskich i tak praktycznie niemożliwe.

GEF szybko więc niszczy mechanicznie i pali na miejscu namierzone koparko-ładowarki, spychacze, ciągniki i inne pojazdy, obozy drwali i garimpeiros, prowizoryczne tartaki z maszynami oraz piece do produkcji węgla drzewnego, promy, barki typu escariante z urządzeniami do przekopywania i odsysania osadów na dnie rzek i tratwy nurkowe z pompami i wężami ssącymi poszukiwaczy złota. Konfiskuje natomiast rtęć, a bywa, że i broń oraz wydobyte złoto lub diamenty. W odpowiedzi niejednokrotnie padają strzały. Dowódca GEF podczas jednej z akcji w 2015 r. na rdzennej ziemi Arariboia w Maranhão został postrzelony z lasu w rękę i klatkę piersiową. Zmienna pogoda nie zawsze pozwala na szybką ewakuację śmigłowcem, a teren na jego lądowanie w pobliżu, zawodzą też środki łączności.

Jak prosto podsumowują te niebezpieczne warunki sami członkowie grupy specjalnej IBAMA: ochrona środowiska Amazonii to nie zajęcie dla każdego.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.