Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło ostatni egzamin potwierdzający gotowość wielonarodowego Komponentu Operacji Specjalnych do dyżuru bojowego w składzie Sił Odpowiedzi NATO zestawu 2015 r. (SON 2015). Trzon tego komponentu stanowić będą komandosi z Polski.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski Policyjni kontrterroryści

Policyjni kontrterroryści Policyjni kontrterroryści

Polska dysponuje 18 wysoce wyspecjalizowanymi jednostkami kontrterrorystycznymi Policji, których nadrzędnym celem jest fizyczne zwalczanie terroryzmu. Siedemnaście z nich to Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne...

Polska dysponuje 18 wysoce wyspecjalizowanymi jednostkami kontrterrorystycznymi Policji, których nadrzędnym celem jest fizyczne zwalczanie terroryzmu. Siedemnaście z nich to Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji (SPKP), podlegające pod Komendy Wojewódzkie Policji. Skład uzupełnia Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, który od tego roku odpowiada za koordynację i przeprowadzanie selekcji do służby KT.

Siły Odpowiedzi NATO (SON, ang. NRF – NATO Response Force) to pozostające w stałej gotowości, wydzielone oddziały Sojuszu, przeznaczone do szybkiego reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jego państw członkowskich, a zwłaszcza podejmowania działań w ramach operacji reagowania kryzysowego. Tworzą je cztery główne komponenty: lądowy, morski, powietrzny oraz operacji specjalnych.

NOSD-14 było pierwszym z serii ćwiczeń oceniających gotowość do działania poszczególnych komponentów, które szykują się do objęcia dyżuru bojowego w przyszłym roku. Komponent Operacji Specjalnych (SOC – Special Operations Component) to doraźnie wydzielane ze struktur sił specjalnych konkretnych państw Paktu, odpowiednio przygotowane do określonej operacji oddziały, na czele których stoi Dowództwo (SOCC – Special Operations Component Command), wydzielane przez tzw. „państwo ramowe”.

SOCC odpowiada za planowanie działań i dowodzenie SOC kierowanych w ramach SON – zgodnie z decyzją Sojuszu Północnoatlantyckigo – do określonych operacji w dowolnym miejscu na świecie, a także za zapewnienie im wsparcia powietrznego, logistycznego, technicznego i medycznego.

Tym razem w roli „państwa ramowego” występuje nasz kraj, biorąc na siebie poza dowodzeniem SOC wystawienie do niego zadaniowych zespołów bojowych oraz zabezpieczenie logistyczne komponentu. To zwieńczenie dwunastoletniej drogi, od zadeklarowania przez Polskę w 2002 r. na szczycie NATO, że naszą narodową specjalnością będą siły specjalne.

Pięć lat później w WP powstał osobny rodzaj sił zbrojnych – Wojska Specjalne, skupione pod nowo powołanym Dowództwem WS w Krakowie, prężnie rozwijające się i dysponujące własnym budżetem. Już trzy lata później wystąpiono z bardzo ambitną inicjatywą, by nasz kraj uzyskał status „państwa ramowego” w dziedzinie operacji specjalnych (ang. NATO SOF Framework Nation), co oznacza nie tylko gotowość do wystawiania zadaniowych zespołów bojowych, ale również przygotowanie dowództwa zdolnego do dowodzenia wielonarodowym komponentem sił specjalnych i planowania jego operacji w układzie sojuszniczym oraz pododdziałów wsparcia (szerzej w artykule „Cobra 13”, SPECIAL OPS nr 6/2013).

W NATO doceniono potencjał i szybki rozwój polskich WS, który wzmógł się zwłaszcza po podpisaniu przez szefa MON i sekretarza obrony USA w 2009 r. porozumienia o współpracy polskich i amerykańskich sił specjalnych. US Special Operations Command (SOCOM) powołało specjalny zespół, który regularnie odwiedzał DWS doradzając, dzieląc się doświadczeniem i oceniając nasze postępy.Efekty pracy naszych „specjalsów” wzbudziły zasłużone uznanie czołowych sojuszników i w krótkim czasie Dowództwo Operacji Specjalnych NATO (NSHQ) zaczęło wskazywać polski model dowodzenia siłami specjalnymi jako wzór dla innych państw. DWS kierowało osiąganiem zdolności niezbędnych do uzyskania przez Polskę statusu „państwa ramowego” do końca 2013 r., gdy w wyniku reformy dowodzenia i kierowania SZ RP, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., uległo rozwiązaniu, a potencjał stosunkowo nielicznej doświadczonej kadry z jego składu rozdrobniono między dwie nowe struktury: Inspektorat WS (IWS) w Dowództwie Generalnym RSZ oraz Centrum Operacji Specjalnych-Dowództwo Komponentu WS (COS-DKWS) w Dowództwie Operacyjnym RSZ (SPECIAL OPS nr 3 i 4/2014).

Mimo wynikających z tego utrudnień, dzięki zaangażowaniu kadry WS kontynuowano wysiłki w celu dotrzymania zobowiązań, nie zmniejszając ani na chwilę tempa. Już od 2012 r. rozpoczęły się praktyczne sprawdziany – najpierw podczas ćwiczenia dowódczo-sztabowego „Puma 12” w Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC – Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy potwierdzono osiągnięcie przez SOCC, sformowane na bazie DWS, wstępnych zdolności do dowodzenia komponentem sił specjalnych. Odgrywało ono również główną rolę w największym ćwiczeniu sił specjalnych NATO w 2013 r. – FTX (ang. Field Training Exercise) „Cobra-13”, których celem była narodowa certyfikacja SOCC oraz potwierdzenie jego zdolności do planowania i kierowania operacjami specjalnymi w ramach Sojuszu (SPECIAL OPS nr 6/2013).

W przeprowadzonym w listopadzie ub.r. na terenie Polski, Litwy, Republiki Czech oraz Słowacji, wielonarodowym ćwiczeniu taktycznym na lądzie, morzu i w powietrzu, któremu przyglądali się m.in. przedstawiciele NSHQ i US SOCOM, wzięło udział ok. 2,5 tysiąca żołnierzy sił specjalnych z 16 krajów NATO i Unii Europejskiej. Poza w pełni udanym zaliczeniem tego testu polskie WS wzmocniły kontakty z zagranicznymi odpowiednikami, dla wielu z których osiągnięcia naszych „specjalsów” stały się wzorem i silnym argumentem, jak w przypadku Finów, Holendrów, czy Norwegów, za zacieśnieniem współpracy z Polakami.

Po tym egzaminie nasz kraj dołączył do elitarnego grona członków NATO, posiadających status „państwa ramowego” w zakresie operacji specjalnych NATO: Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch – jako jedyny o takich zdolnościach z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Tak jak dotąd wspierali nas Amerykanie, tak teraz to polskie WS stały się mentorami w dziedzinie operacji specjalnych dla Chorwatów, Czechów, Litwinów, Słowaków, Węgrów czy Gruzinów. 

W kwietniu br. w bydgoskim JFTC przeprowadzono międzynarodowy trening sztabowy „Salwator-14” z udziałem przedstawicieli Dowództwa Operacji Specjalnych USA w Europie (USSOCER – US Special Operations Command Europe) i Dowództwa Sił Połączonych NATO w Neapolu (JFC NP – Joint Force Command Naples). Równolegle do SOCC przygotowywały się jednostki WS, które miały wystawić zespoły bojowe i komórki zabezpieczające do SOC, tak jak np. JW Komandosów z Lublińca podczas ćwiczenia pk. „Twierdza” na poligonie żagańskim, w czerwcu br. Ostatecznym sprawdzianem dla całości były jednak wrześniowe ćwiczenia „Noble Sword-14” (NOSD-14), największe tegoroczne ćwiczenia wojsk specjalnych w Europie. Jako ogromnie ważne ocenił je podczas spotkania z dziennikarzami sam dowódca NSHQ gen. broni Marshall Webb, podkreślając, że certyfikacja polskich sił specjalnych: „ma duże znaczenie nie tylko dla Polski, ale także dla NATO”.

Głównym celem NOSD-14 było praktyczne potwierdzenie zdolności operacyjnych Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych do organizacji i prowadzenia operacji specjalnych oraz weryfikacja przyjętej wielonarodowej struktury systemu dowodzenia. Tematem ćwiczenia było planowanie i prowadzenie operacji specjalnych przez Dowództwo Komponentu oraz Zadaniowe Zespoły Bojowe w ramach operacji z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. („Planning & conducting special operations by Special Operations Component Command (SOCC) and Special Operation Task Groups (SOTG’s) as a part of allied article

5 Collective Defence”). Zgodnie z tym artykułem każde z państw członkowskich NATO ma prawo do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony w przypadku zbrojnej napaści ze strony innego państwa lub państw. Uprawnia on broniącego się do podjęcia wszelkiego rodzaju koniecznych działań, w tym wojskowych, zmierzających do odparcia napaści samodzielnie lub ze wsparciem innych państw sojuszniczych w celu przywrócenia lub utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

Już w latach 90. uznano, że skuteczność wspólnej obrony wymaga środków odmiennych od tych, jakie zostały zaprojektowane podczas zimnej wojny oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. W kolejnych latach coraz istotniejsze miejsce wśród nich zaczęły zajmować siły specjalne, którym obecnie oddaje się pierwszoplanową rolę w obliczu nowych zagrożeń, zwłaszcza takich jak: destabilizacja sytuacji w regionie z powodu upadku istniejących w nim państw, proliferacja broni masowego rażenia, spory etniczne lub religijne.

W trwającym ponad trzy tygodnie NOSD-14 wzięło udział blisko 1700 żołnierzy z 15 państw: Chorwacji, Estonii, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz kilkanaście instytucji, m.in. Straż Graniczna, Policja i Urząd Celny. Poza polskimi i zagranicznymi wojskami specjalnymi w ćwiczeniu uczestniczyły również elementy z pozostałych rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb, wspierające „specjalsów”. Ważną rolę odgrywały Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) i Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Działanie na lądzie, morzu i w powietrzu Zadaniowych Zespołów Bojowych wspierały śmigłowce Mi-17, samoloty F-16, C-130 „Hercules” i C-295 „Casa”, a także jednostki pływające Marynarki Wojennej, okręt podwodny ORP „Sokół”, okręt ratowniczy ORP „Lech” i okręt transportowo-minowy ORP „Gniezno”, z których pokładów operować będą siły specjalne w ramach dyżuru w ramach SON-2015. Głównym organizatorem było Dowództwo Generalne RSZ i znajdujący się w jego strukturze IWS, wsparty fachową pomocą i doświadczeniem kadry skupionej obecnie w COS. Kierowanie ćwiczeniem powierzono

gen. dyw. Piotr Patalongowi, Inspektorowi WS. Przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego RSZ objęli kilka zasadniczych stanowisk w kierownictwie ćwiczenia, m.in. w zespole dowództwa szczebla nadrzędnego HICON, podgrywającego natowskie JFC NP oraz w składzie międzynarodowego zespołu certyfikującego. W skład kierownictwa ćwiczenia, komórki kontrolującej jego przebieg, a także centrum koordynacyjnego, weszli m.in. także oficerowie z Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego, podgrywając komponent morski, a np. oficerowie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ prowadzili na zapotrzebowanie IWS i własne badania dotyczące efektywności przyjętych rozwiązań organizacyjno-strukturalnych systemu dowodzenia oraz procedur planowania i koordynacji działań w ramach zdolności do rozpoznania. NOSD-14 rozegrano na poligonach CSWL w Drawsku Pomorskim, OSPWL w Bemowie Piskim, 21. CPL w Nadarzycach, obiektach 36. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Debrznie oraz na Litwie, w Rukli, akwenie Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.

Pierwszoplanowym ćwiczącym była wielonarodowa obsada Stanowiska Dowodzenia Sojuszniczego Dowództwa Operacji Specjalnych (SD SDOS), wraz z wydzielonymi z niego zespołami łącznikowymi oraz elementami zabezpieczenia i wsparcia – tu istotne zadania spoczęły na żołnierzach

JW Nil, nie tak bardzo widocznych jak np. JWK, ale obecnych zawsze tam, gdzie i kiedy trzeba. Na czele SDOS stał gen. bryg. Jerzy Gut, na co dzień szef krakowskiego COS-DKWS. Trzon personelu SDOS stanowiła kadra z tegoż Centrum, uzupełniona o oficerów łącznikowych i pojedynczych specjalistów z pozostałych państw-uczestników ćwiczenia, przede wszystkim Holandii i Litwy, których włączono w poszczególne komórki organizacyjne dowództwa. Drugoplanowymi ćwiczącymi były natomiast Zadaniowe Zespoły Bojowe: trzy lądowe, tj. polski, wystawiony przez JW Komandosów, holenderski, złożony z żołnierzy KCT (Korps Commandotroepen wojsk lądowych – KLM), i litewski (SOP – Specialiųjų operacijų pajėgos) oraz jeden morski (z JW Formoza) i 1. lotniczy (z 7. Eskadry Działań Specjalnych).

Pierwsze dni poświęcone były na rozwinięcie sprzętu i zgrywanie systemów, po których nastąpił trening „rozgrzewkowy” i tzw. mini-exercise. 9 września, w dniu otwartym dla gości i mediów, swe umiejętności bojowe w zakresie przeprowadzania akcji bezpośredniej zaprezentował Zadaniowy Zespół Bojowy z JWK. Scenariusz operacji zakładał, że poza granicami Sojuszu, na terenie upadłego państwa, działa grupa terrorystyczna.

Po ustaleniu jej lokalizacji przez wywiad wojskowy i uzyskaniu międzynarodowej zgody na rozpoczęcie operacji do działania przystąpili komandosi z Lublińca. Najpierw w rejonie opanowanym przez terrorystów na spadochronach wylądowała sekcja rozpoznawcza z JWK, która miała potwierdzić lokalizację celu i wskazać przywódcę. Następnie do obiektu, w którym znajdowali się i przechowywali broń terroryści, podeszli pod osłoną snajperów podzieleni na dwie grupy komandosi i opanowali go szturmem z kilku kierunków, z forsowaniem wejść metodą wybuchową. Podczas ataku zginęło sześciu rebeliantów, trzech zostało zatrzymanych.

Żołnierze zebrali także materiał dowodowy, w tym próbki DNA oraz elektroniczne nośniki informacji. Podczas akcji, która trwała tylko 23 minuty, komandosi otrzymali wsparcie z powietrza. Ich operację osłaniały po dwa wielozadaniowe samoloty F-16 oraz śmigłowce Mi-24 i Mi-17 z 7. EDS z Powidza („Nocni Łowcy”). Dowódca JWK, płk Wiesław Kukuła zaznaczył, że nawet takie krótkie, ale efektowne działania zawsze poprzedzają długie godziny planowania i żmudne treningi.

Główna część ćwiczenia rozegrała się pomiędzy 15 a 19 września. Na poligonach w Polsce i na Litwie realizowano ponad 100 różnego rodzaju scenariuszy, a żołnierze z zespołów bojowych wykonali wiele różnego rodzaju operacji specjalnych, operując we wszystkich środowiskach: na wodzie i pod wodą, na lądzie i w powietrzu. Desantowali się i ewakuowali drogą powietrzną i morską, wzywali wsparcie lotnictwa, wykorzystywali bezzałogowce i współpracowali z innymi rodzajami sił zbrojnych.

16 września wizytę na poligonie w Drawsku Pomorskim złożył gen. broni Michael D. Day – zastępca dowódcy Dowództwa Sił Połączonych NATO, który będzie dowodził SON 2015. Na miejscu od początku czuwał już Międzynarodowy Zespół Certyfikujący, pod dowództwem greckiego kmdr. Konstantionosa Gialousisa z JFC NP. Około 50 oficerów z tego dowództwa oraz NSHQ i polskiego DO RSZ zajęło się oceną, zgodnie z natowskim dokumentem Special Operations Forces Evaluation z 2011 r., zdolności ćwiczących dowódców, sztabowców i żołnierzy zespołów bojowych do planowania oraz wykonywania operacji specjalnych.

Każdy z zespołu certyfikującego kontrolował inną dziedzinę, oceniając umiejętności personelu wielonarodowego, ale przede wszystkim polskiego Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych i zespołów bojowych w każdej kategorii, opierając się na liście 1300 różnego rodzaju zagadnień, podzielonych na: planowanie, działania operacyjne, logistykę, łączność i zabezpieczenie działań – a przywołany dokument przewiduje tylko dwie oceny, „no” lub „go”. Wystawiano je również za strukturę komponentu oraz stopień zgrania elementów lądowych, morskich i powietrznych systemów walki.

Bardzo wysoką ocenę całościową przyznano strukturze Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych. Została dokładnie zweryfikowana, zdefiniowano jej możliwości, sprawdzono procedury operacyjne i zasady działania. Celująca ocena końcowa potwierdziła, że polskie Wojska Specjalne dorównują najlepszym na świecie nie tylko pod względem sprzętowym czy osobistego wyszkolenia żołnierzy, ale również w znacznie trudniejszej kategorii dowodzenia operacyjnego w działaniach wielonarodowych.

Oficjalne zakończenie NOSD-14 odbyło się 19 września br. na poligonie w Drawsku Pomorskim. Zdobyty dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu kadry WS certyfikat zatwierdził udział w dyżurze Siłach Odpowiedzi NATO 2015, w których SZ RP będą po raz pierwszy reprezentowane w tak znaczącym stopniu. Polscy „specjalsi” będą stanowić nie tylko trzon wielonarodowego SOCC, ale także największą liczbę żołnierzy zespołów bojowych: dwa z czterech lądowych, morski i lotniczy. Razem z Polakami w SOC służyć będą żołnierze sił specjalnych z: Chorwacji, Estonii, Holandii, Litwy, Norwegii, Słowacji, Turcji i Węgier, z którymi współpracują juz od dłuższego czasu.

Od 1 stycznia 2015 r. Zadaniowe Zespoły Bojowe będą pozostawać w gotowości do wykonywania pełnego spektrum operacji specjalnych w dowolnej części świata i w każdych warunkach klimatycznych, od rozpoznania i akcji bezpośrednich, przez szkolenie lokalnych sił, po ewakuację zagrożonych obywateli. SOCC przed wejściem w pełną gotowość do rocznego dyżuru czeka jeszcze ostatni test – listopadowe ćwiczenie sztabowe dowództw wszystkich komponentów SON 2015. Stojący na jego czele gen. bryg. Jerzy Gut będzie pierwszym polskim oficerem, który obejmie dowodzenie bojowym komponentem na tak wysokim szczeblu NATO.

NOSD-19 zakończył się niewątpliwym sukcesem, ale w środowisku WS panuje świadomość, że świetne oceny to, poza efektem wieloletniej pracy, w ostatnim okresie także w dużej mierze wynik olbrzymiego zaangażowania kadry, niedopuszczającej, by zawirowania związane z nieprzemyślaną reformą SKID zniweczyły wypracowany wcześniej wysoki poziom funkcjonowania tego Rodzaju SZ RP.

Nie jest to jednak właściwa metoda pracy nad jego utrzymaniem w przyszłości. Czy jeśli za rok lub dwa Polska stanie przed kolejnym dyżurem w SON, nasze WS zdołają powtórzyć sukcesy z Cobry-13 i NOSD-14? Wielu zaczyna w to wątpić, gdyż przy obecnym rozproszeniu kadry między IWS i COS, poza spójnym systemem z poszczególnymi jednostkami WS, każdy miesiąc osłabia zdolność do nadążania za nieustannymi zmianami w sferze operacji specjalnych. Taki stan nie może trwać, jeśli nasi „specjalsi” mają utrzymać osiągniętą pozycję lidera i dzisiejszą sprawność działania – najwyższy czas na niezbędną w tym celu konsolidację ich struktur i zapewnienie właściwego miejsca w systemie bezpieczeństwa państwa!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Najnowsze produkty i technologie

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.