Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Reforma

czyli projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

CR | Special Ops 6/2012 | 2013-01-14
Andrzej Krugler, DWS

Andrzej Krugler, DWS

Polskie siły zbrojne od wielu lat dotykane są różnego rodzaju reformami, reorganizacjami i innymi zmianami „na lepsze”. W lipcu br. minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak przedstawił „projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw”, który jest przygotowaniem do nowej reformy Sił Zbrojnych RP, mającej wpływ m.in. także na przyszłość Wojsk Specjalnych.

Zobacz także

Anna Grabowska-Siwiec Operacja „MOST”

Operacja „MOST” Operacja „MOST”

Przez jej uczestników i organizatorów zwana największą operacją polskich służb specjalnych. Była pierwszym poważnym zadaniem Urzędu Ochrony Państwa po jego utworzeniu w 1990 r. To również jedna z najbardziej...

Przez jej uczestników i organizatorów zwana największą operacją polskich służb specjalnych. Była pierwszym poważnym zadaniem Urzędu Ochrony Państwa po jego utworzeniu w 1990 r. To również jedna z najbardziej spektakularnych akcji tranzytowych, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju. Wiedza o niej utknęła w meandrach historii III RP, choć przyniosła zarówno nowej służbie specjalnej, jak i młodej polskiej demokracji bardzo konkretne korzyści.

Marcin Szymański Dwa lata po rozpoczęciu inwazji

Dwa lata po rozpoczęciu inwazji Dwa lata po rozpoczęciu inwazji

Dwa lata po rozpoczęciu wojny w Ukrainie prezydent Rosji zasiadł naprzeciwko kontrowersyjnego, byłego dziennikarza Fox News Tuckera Carlsona. Tak zaczął się pierwszy od momentu rozpoczęcia inwazji wywiad...

Dwa lata po rozpoczęciu wojny w Ukrainie prezydent Rosji zasiadł naprzeciwko kontrowersyjnego, byłego dziennikarza Fox News Tuckera Carlsona. Tak zaczął się pierwszy od momentu rozpoczęcia inwazji wywiad Putina z zachodnim reporterem. Dlaczego właśnie Carlson? Dyktator z Kremla poczuł się przy nim bezpiecznie – Tucker jest znany z prorosyjskich poglądów, szerzenia teorii spiskowych i bliskich kontaktów z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Stąd też podczas wywiadu nie padło ani jedno, choćby...

Anna Grabowska-Siwiec Fizyczne rozpoznanie infrastruktury krytycznej

Fizyczne rozpoznanie infrastruktury krytycznej Fizyczne rozpoznanie infrastruktury krytycznej

W 2023 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała aż szesnaście osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Najobszerniej sprawę opisał „The Washington Post”, wskazując, że zatrzymane osoby...

W 2023 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała aż szesnaście osób podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Najobszerniej sprawę opisał „The Washington Post”, wskazując, że zatrzymane osoby dokonywały rozpoznawania obiektów militarnych i portów. Fizyczne rozpoznawanie infrastruktury krytycznej, w tym transportu kolejowego, od wielu lat traktowano w Polsce jako formę działania obcych wywiadów o małej skali. W związku z wojną w Ukrainie zyskało ono nowe życie. Monitoring wojskowych transportów...

Założenia projektu to łącznie raptem 10 stron formatu A4, należy więc przyjąć, że są to założenia raczej bardzo ogólne. Mimo że projekt dotyczy zmian Ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, to prowadzi do bardzo poważnych zmian w całym systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W omówieniu potrzeby i celu projektowanej ustawy jej przyszli twórcy odnoszą się do dwóch elementów, czy też tez, które ich zdaniem stanowią o słabości obecnie funkcjonującego systemu:

  • zadania szefa Sztabu Generalnego z podległym mu SG WP skupiają „zbyt wiele różnych funkcji centralnego kierowania siłami zbrojnymi”; obecnie szef Sztabu Generalnego odpowiada za perspektywiczne i wieloletnie planowanie strategiczne, dowodzenie generalne i dowodzenie operacyjne,
  • obecny system nie uwzględnia „nowoczesnej idei połączoności (joint) systemu kierowania i dowodzenia”; obecnie tylko Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ma charakter dowództwa połączonego.

Pierwotnie projekt przewidywał, że za planowanie strategiczne użycia sił zbrojnych, doradztwo oraz nadzór strategiczny odpowiadałby szef Sztabu Generalnego, za dowodzenie ogólne nowo utworzony organ dowodzenia: Dowódca Generalny Sił Zbrojnych, natomiast za dowodzenie wojskami w działaniach operacyjnych Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych. W projekcie rola szefa Sztabu Generalnego w zakresie oddziaływania na siły zbrojne jest tylko rolą czysto doradczą dla ministra obrony narodowej. Dotąd był on też przełożonym każdego żołnierza sił zbrojnych, po zmianach zaś przestaje być „pierwszym żołnierzem RP”. W projekcie nowej Ustawy uchyla się szefowi SG WP kompetencje dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w imieniu ministra obrony narodowej w czasie pokoju oraz znosi obowiązek opiniowania i wnioskowania w sprawach związanych ze strukturą, organizacją i działalnością Sił Zbrojnych RP. Minister obrony narodowej będzie kierował działaniami sił zbrojnych przy pomocy Dowódcy Generalnego SZ i Dowódcy Operacyjnego.

Dowódca Generalny staje się faktycznym dowódcą Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, a więc przełożonym wszystkich podległych mu żołnierzy. Odpowiada za: planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia, sprawy mobilizacyjne, szkolenie rezerw, zadania logistyczne, kontrolę podległych mu wojsk.

Dowódca Operacyjny SZ będzie dowodził wojskami wydzielonymi z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu decyzją ministra obrony narodowej oraz planował, organizował i prowadził operacje użycia tych wojsk w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Będzie też przełożonym dla podległych mu żołnierzy. W końcowej części projektu znosi się dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.

Tyle dosyć enigmatyczne założenia projektu zmian ustawy. Potrzeba zmian systemu dowodzenia siłami zbrojnymi była i jest podnoszona często w środowisku wojskowym. Dla większości żołnierzy pierwszym celem w zakresie zmian zawsze był i jest Sztab Generalny który nigdy nie miał zbyt dobrego PR w środowisku wojskowym. SG WP jest bowiem często postrzegany jako „hamulcowy” w zakresie wielu inicjatyw wygenerowanych w wojskach.

Jego szerokie kompetencje, w zestawieniu z częstą niewydolnością decyzyjną, częściej przeszkadzały niż ułatwiały życie dowódcom niższego szczebla. Dlatego też ta część projektu, która dotyczy zmniejszenia kompetencji SG WP, może powodować mniejsze emocje, choć kilka elementów i tak budzi spore wątpliwości żołnierzy. Co do oceny nowej roli szefa SG zapisanej w projekcie, warto zapoznać się z opinią Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, która to opinia wyraża obawy, czy proponowane zmiany nie doprowadzą do zatarcia jednej z najważniejszej cech wojskowego sytemu dowodzenia – jednoosobowego dowództwa. Podobne wątpliwości ma MSZ, dodatkowo zaznaczając, że postawianie szefa SG poza systemem dowodzenia polskich sił zbrojnych może osłabić jego pozycję i prestiż na forum NATO, gdzie ma reprezentować Polskę.

Sztab Generalny, jaki jest, każdy widzi, ale dotąd – jak by na to nie patrzeć – szef SG był przełożonym wszystkich żołnierzy, niezależnie od tego, gdzie służyli. Konsultacje międzyresortowe wykazały dodatkowo kilka wątpliwości legislacyjnych, którymi jest obciążony projekt ustawy o zmianie Ustawy o Ministrze Obrony. Na wstępie należałoby zaznaczyć, że zniesienie dowództw rodzajów wojsk budzi pewne wątpliwości prawne w związku z art. 134 Konstytucji, który określa, że: „Prezydent RP mianuje szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów sił zbrojnych na czas określony”. Tłumacząc to literalnie: zapis w Ustawie Zasadniczej wymienia z nazwy „dowódców rodzajów sił zbrojnych”, a projekt zmian ustawy likwiduje te stanowiska. Taka sytuacja w praktyce wymaga więc zmiany zapisów Konstytucji albo pozostawienia w ustawie stanowisk w niej wymienionych. Wątpliwości w tym zakresie wyraziły w trakcie uzgodnień międzyresortowych m.in. MSZ i Rządowe Centrum Legislacyjne.

Minister obrony narodowej w swojej interpretacji art. 134 Konstytucji nie uznał zapisów w omawianym projekcie, jako sprzecznych z tym artykułem. 16 sierpnia br. Rządowe Centrum Legislacji poprosiło o opinię w tej sprawie Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów, a ta, pismem z 12 października 2012, negatywnie odniosła się do interpretacji art. 134 Konstytucji RP przez ministra obrony narodowej. Poza typowo lingwistyczną analizą zapisów projektu Rada odniosła się również do intencji ustawodawcy, podkreślając, że podział na rodzaje sił zbrojnych jest naturalną przesłanką niedopuszczającą do kumulowania dowodzenia w czasie pokoju, co czyni siły zbrojne mniej podatne na wpływy polityczne i bardziej niezależne. W związku z powyższą, negatywną opinią minister obrony narodowej zmienił w projekcie nazwę nowego dowództwa na Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i tym prostym posunięciem zdaje się uznawać powyższe wątpliwości za wyjaśnione, nie zgadzając się przy tym się z analizą prawną Rady, czemu dał wyraz w 6-stronicowym piśmie z 31 października 2012 roku.

Mimo wszystkich wymienionych wyżej wątpliwości i uwag minister Siemoniak 31 października 2012 roku skierował projekt do stałego Komitetu Rady Ministrów, celem rozpatrzenia z terminem zgłaszania uwag do dnia 12 listopada 2012 r. Uwagi dotyczące w większości wyżej wymienionych zagadnień ponownie wniosło 7 listopada MSZ, 9 listopada RCL, a MSW dodatkowo odniosło się do niejasnych zapisów skutków finansowych proponowanych zmian.

Obserwując działania MON, widać silną determinację przy forsowaniu projektu, mimo poważnych (negatywne opinie RCL w zakresie prawnym trudno nazwać „niepoważnymi”) wątpliwości co do jego poprawności prawnej i merytorycznej szansy na poprawienie polskiego systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. Nasuwa się tutaj uwaga, czy nie lepiej byłoby zreformować Sztab Generalny i dowództwa rodzajów wojsk wg wzorców najsilniejszych krajów NATO, niż przeprowadzać rewolucję opartą na przykładach funkcjonowania „niszowych” krajów, której to skutków nie da się właściwie przewidzieć i ocenić?

Poza wątpliwościami prawnymi najwięcej pytań i wątpliwości budzi jednak chyba konstrukcja i działanie Dowództwa Generalnego. Trafią do niego wszystkie dowództwa rodzajów wojsk. Mówi się o inspektoratach Wojsk Lądowych, MW, SP i Wojsk Specjalnych, które mają być organami umożliwiającymi Dowódcy Generalnemu dowodzenie podległymi wojskami. Nowa struktura podobno ma być lepsza od starej. Obecnie, jeśli spytamy np. żołnierza WL, o jego zdanie na temat swojego dowództwa, nie usłyszymy wielu superlatyw. To samo odnosi się do dowództw MW, SP i WS. Dowództwa rodzajów wojsk działają lepiej lub gorzej, jednak od lat wypracowały pewną niezależność i indywidualne podejście do zagadnień dotyczących podległych wojsk.

Poszczególni dowódcy rodzajów wojsk są „szeryfami” w swoich rodzajach wojsk, walczą pomiędzy sobą o prestiż, środki finansowe i etaty, a każdy ich sukces jest korzyścią dla ich żołnierzy, zaś sukcesy ich żołnierzy świadczą o ich kompetencjach. Stworzenie Dowództwa Generalnego tylko iluzorycznie skróci proces decyzyjny i spłaszczy struktury dowodzenia. Prawie nigdzie na świecie nie sprawdza się w strukturach dowodzenia i kierowania zarządzanie centralne. W dzisiejszym systemie dowodzenia DWL, któremu podlega największa liczebnie część sił zbrojnych, to już moloch trudny do ogarnięcia, trudno więc sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało Dowództwo Generalne, które poza wojskami lądowymi zaabsorbuje pozostałe trzy rodzaje sił zbrojnych.

Podział sił zbrojnych na armię, lotnictwo i marynarkę jest logicznym rozwiązaniem wynikającym z odmiennej specyfiki każdego rodzaju wojsk i wynika również z doświadczeń oraz tradycji oręża światowego. Nowy pomysł na dowodzenie różni się tym od obecnego systemu, że teraz szef Sztabu Generalnego wydaje rozkaz dowódcy rodzaju wojsk, gdzie jest koordynowany na poziomie dowództwa tego rodzaju wojsk i trafia do wykonawcy. W nowym systemie Dowódca Generalny wyda rozkaz (np. na podstawie planów strategicznych Sztabu Generalnego), który przejdzie przez jego własny sztab, gdzie będzie koordynowany ze szczeblem dowództwa, następnie trafi do inspektoratu czy innej komórki rodzaju wojsk, gdzie również musi zostać skoordynowany i z niej rozkaz trafi do wykonawcy. Oczywiście powyższy scenariusz jest przedstawiony w wielkim uproszczeniu i opiera się na minimalnych wiadomościach zawartych w tym zakresie w projekcie. Trudno tu dostrzec jakieś uproszczenie systemu czy spłaszczenie struktur… Poza tym, nie bardzo wydaje się możliwe, aby zmiana DWL na element dowodzenia w Dowództwie Generalnym dała wielkie oszczędności w zakresie zmian etatowych. Organizacja systemu dowodzenia 60 tysiącami żołnierzy nie zależy od nazewnictwa organów dowodzenia, ale od organizacji pracy elementów decyzyjnych i najkrótszej „drogi” pomiędzy nimi a podległymi jednostkami. I choć może pozbędziemy się trzech generałów dwugwiazdkowych, to zapewne przybędzie nam dwóch czterogwiazdkowych...

Pewną wątpliwość budzi też przytaczana na początku projektu teza, która mówi o potrzebie „połączoności (joint)” systemów dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP. Patrząc na struktury sił zbrojnych USA, Kanady czy Wielkiej Brytanii widzimy że „połączoność (joint)” dotyczy przede wszystkim działań operacyjnych wojsk. Współczesne pole walki wymaga zaangażowania wszystkich rodzajów sił zbrojnych do przeprowadzenia operacji bojowych. Elementy sił lądowych współdziałają wówczas z elementami sił powietrznych i specjalnych oraz marynarki wojennej, natomiast trudno mówić o „połączoności” w aspekcie szkolenia i przygotowania wojsk do walki w kraju lub strefie działań tyłowych. Elementem „połączoności” w tym aspekcie obecnie są wspólne ćwiczenia rodzajów wojsk (np. Anakonda). Poza tym, jakby nie było, Wojska Lądowe obecnie mają możliwości w zakresie wsparcia i transportu powietrznego.

Marynarka Wojenna dysponuje swoim własnym lotnictwem, a Wojska Specjalne są w stanie działać w każdym środowisku pola walki. Wszędzie tam, gdzie danemu rodzajowi sił zbrojnych brakuje sprzętu czy możliwości wsparcia swoich działań w powietrzu czy na wodzie, Dowództwo Operacyjne przydziela na etapie planowania działań operacyjnych niezbędne elementy z Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej czy Wojsk Lądowych, które uzupełniają możliwości sił wydzielonych. Dlatego też to właśnie Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ma charakter Dowództwa Połączonego. Teza „połączoności” nie potwierdza zatem potrzeby powołania do istnienia Dowództwa Generalnego. Inny wymiar tego samego zagadnienia to fakt, że działając w operacji obronnej państwa (co jest głównym zadaniem konstytucyjnym SZ RP) polskie siły zbrojne będą działać wg art. 5 Paktu NATO. Oznacza to, że SZ RP będą częścią sojuszniczej struktury dowodzenia, opartej na JFC w Brunssum. Tak więc przejście na połączone dowodzenie ma swoje wymagania nie tylko w wymiarze krajowym...

Zgodnie z profilem czasopisma SPECIAL OPS, po tym wprowadzeniu ogólnym, skupmy się a oddziaływaniu nowej struktury dowodzenia na wojska specjalne. Dowództwo Wojsk Specjalnych od 2007 r. przeszło długą drogę. Nie próbuję stawiać tutaj tezy, że działa świetnie, bezbłędnie i w ogóle jest „the best”. Jednak działa. Ostanie ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Puma 12” służyło przygotowaniu DWS do przyszłorocznych ćwiczeń „Cobra 13”, które mają wykazać gotowość dowództwa do certyfikacji. W 2014 r. , zgodnie z naszymi zobowiązaniami sojuszniczymi, DWS ma być bowiem gotowe do pełnienia funkcji tzw. kraju ramowego w sojuszniczych operacjach specjalnych. Oznacza to, że DWS będzie uprawnione do operacyjnego dowodzenia w operacji sojuszniczej wydzielonymi siłami specjalnymi sojuszu. W ten sposób Polska dołączy do elitarnego klubu sześciu państw NATO (USA, Wielka Brytania, Francja, Turcja, Włochy i Hiszpania), posiadających takowe zdolności dowodzenia komandosami z różnych armii. DWS zdecydowanie jest bliżej niż dalej na drodze do certyfikacji. Nie jest to tylko wysiłek żołnierzy dowództwa i jednostek wojsk specjalnych, ale również spory wkład Amerykanów i natowskiego dowództwa operacji specjalnych NSHQ.

Wracając do projektu, czysto teoretycznie patrząc, proponowane zmiany – jeśli mają być takie same dla wszystkich rodzajów wojsk – doprowadzą do rozwiązania DWS. W takiej sytuacji prawdopodobnie część personelu dowództwa trafi do Dowództwa Generalnego, a część do Dowództwa Operacyjnego. Jednostki wojsk specjalnych przejdą pod inspektorat lub inaczej zwaną komórkę wojsk specjalnych w Dowództwie Generalnym.

Pomijając już zniweczenie wyżej opisanych planów osiągnięcia poprzez DWS możliwości „kraju ramowego” dla operacji specjalnych sojuszu, cała nowa reforma cofnie polskie siły specjalne do punktu przed 2007 rokiem. Odkąd powstały wojska specjalne (dotyczy to nie tylko naszego kraju) zawsze istniały problemy z powierzeniem dowodzenia nad operacjami specjalnymi dowódcom nieprzygotowanym do tego we właściwy sposób. Kwestie dotyczące innego niż pozostałe rodzaje sił zbrojnych umundurowania (lub jego braku), wyposażenia i uzbrojenia, a także szkolenia i organizacji jednostek, zawsze stanowiły kość niezgody na styku ze strukturami ogólnoarmijnymi.

Prrzykładowy czołgista (z całym szacunkiem dla broni pancernej) rzadko potrafił znaleźć wspólny język ze „specjalsami”, co znajdowało odzwierciedlenie w jakości przygotowania i działania tak dowodzonych sił specjalnych. Stąd na całym świecie tendencja do wyodrębniania sił specjalnych ze struktur wielkoarmijnych. W 2007 roku uczyniła to wreszcie i Polska. Mimo często słyszanej krytyki DWS trzeba przyznać, że wyższy poziom wyszkolenia i przygotowania do zadań podległych mu wojsk w stosunku do poziomu poszczególnych z tych jednostek, podległych w przeszłości dowództwom rodzajów wojsk, nie podlega dyskusji. Wystarczy spojrzeć na Formozę czy jednostkę z Lublińca, aby dostrzec różnice z okresu przed powołaniem do życia DWS.

Powyższe dywagacje nie odnoszą się jednak do jednego z zapisów w najnowszej wersji „Projektu zmian Ustawy”, gdzie dodano do punktu określającego struktury i zadania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zdanie: „(…) daje Dowództwu wpływ na użycie operacyjne Wojsk Specjalnych”. Wyżej wymienione uwagi MSZ i RCL również odnosiły się do tego punktu, gdyż niejasnym jest, czy Wojska Specjalne nie podlegają Dowódcy Operacyjnemu w zakresie jego dowodzenia, czy też projektodawca wymyślił jakąś dwoistość dla tego rodzaju wojsk. Wydaje się, że MON dostrzegł problem dotyczący certyfikacji DWS w 2014 r. i dokonał tego wpisu sugerując, że wszelkie działania na tym polu będą podtrzymane w ramach Dowództwa Generalnego lub też ministerstwo podtrzymało założenie obowiązujące obecnie, tzn. że dowództwo Wojsk Specjalnych jako jedyne dowództwo rodzajów wojsk dowodzi operacyjne swoimi siłami.

W Afganistanie TF 49 i 50 podlegają bezpośrednio DWS, mimo że znajdują się w składzie PKW Afganistan. Należy pamiętać, że jako kraj ramowy dla operacji specjalnych Sojuszu musimy spełniać specjalne wymagania, a nie wdając się w szczegóły: brak dowództwa operacji specjalnych z w pełni rozwiniętym sztabem i innymi atrybutami dyskwalifikuje nas na tym polu. Na tym etapie trudno więcej wywnioskować z jednego zdania zapisu w „znowelizowanym projekcie”, zwłaszcza że nie potrafiło tego też MSZ i RCL.

Jeżeli już ma dojść do planowanej reformy, to Wojska Specjalne wraz ze swym dowództwem powinny znaleźć się w bezpośredniej podległości Dowódcy Operacyjnego. Specyfika sił specjalnych, a zwłaszcza szybkość ich aktywacji i możliwości bojowego wykorzystania, powinny być narzędziem w ręku Dowódcy Operacyjnego, gdyż to on jest prawnie delegowany do bezpośredniego dowodzenia walką, zarówno w czasie pokoju, kryzysu czy wojny. Wojska Specjalne wchodząc do Dowództwa Operacyjnego powinny zjawić się tam z „całym inwentarzem”. Nie powinno się wprasowywać struktur DWS w struktury DO, ale pozostawić całą strukturę tych wojsk w postaci, jaka istnieje i przekazać tylko pod zwierzchnictwo Dowódcy Operacyjnemu. Doktryna operacji specjalnych poza szybkością działania sił specjalnych odnosi się również do zapewnienia pewnej skrytości działania tych sił (wyposażenie, sposoby szkolenia, liczebność, możliwości bojowe), także w aspekcie szkolenia, planowania i działania, co w wielkim konglomeracie Dowództwa Generalnego byłoby na pewno dużo trudniejsze.

Najlepszym rozwiązaniem w sytuacji realizowania omawianego projektu byłoby jednak pozostawienie wojsk specjalnych poza strukturami Dowództwa Generalnego i Dowództwa Operacyjnego. Dowódca Wojsk Specjalnych, podobnie jak komendant główny Żandarmerii Wojskowej, byłby niezależnym organem sił zbrojnych, podlegającym bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. Wymagałoby to oczywiście opracowania na poziomach politycznych koncepcji korzystania z potencjału sił specjalnych w czasie pokoju i na czas wojny, co może lekko przerastać MON. Działania podobne do zabezpieczenia mistrzostw EURO 2012 wykazały możliwości personalne i sprzętowe, którymi wojska specjalne mogą wspierać działania w zakresie zarządzania kryzysowego i zapobiegania terroryzmowi.

Wyżej opisana podległość w znaczny sposób zwiększyłaby możliwości prawnego wykorzystania i szybkość aktywacji sił specjalnych w tego rodzaju działaniach wspierających. O wiele łatwiej byłoby również Wojskom Specjalnym współpracować ze służbami specjalnymi, co pomogłoby w położeniu podwalin pod doktrynę działań nieregularnych. DWS byłoby oczywiście związane z Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych. W czasie pokoju: w zakresie koordynacji szkolenia, działań kryzysowych i „ekspedycyjnych”. W czasie wojny dowódca Wojsk Specjalnych koordynowałby zaś z DO działania w strefie działań głębokich i/lub wydzielał siły ze składu dowództwa oraz podległych jednostek do stworzenia Centrum Operacji Specjalnych (SOCC).

Pamiętajmy, że siły zbrojne są narzędziem obronnym państwa, a o ich użyciu decydują i tak rząd i politycy. Kraje tworzące siły specjalne zyskują unikalne narzędzie, umożliwiające realizację celów politycznych i obronnych bez potrzeby zaangażowania tysięcy żołnierzy, samolotów i okrętów. Otrzymują również możliwość obrony swoich interesów politycznych czy ekonomicznych w sytuacjach i rejonach wrażliwych z punktu widzenia dyplomacji i polityki zagranicznej. I, co dla każdego jest chyba najważniejsze, uzyskują możliwość ochrony swoich obywateli poza granicami państwa w sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia. To najważniejsze cechy operacji specjalnych. Jaki jest więc sens tworzyć nową strukturę dowodzenia, która wrzuca do jednego worka w zakresie szkolenia i dowodzenia dywizję pancerną i JW GROM? Jednostkom pancernym to chyba nie zaszkodzi, ale operatorom sił specjalnym na pewno nie pomoże...

Myślę że warto spojrzeć uważnie na detale projektu reformy pamiętając że „diabeł tkwi w szczegółach”. A licho nie śpi.

KONSOLIDACJA ZNACZY ROZWÓJ

W br. Wojska Specjalne obchodzą pięciolecie swojego istnienia. Status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych Wojska Specjalne uzyskały 24 maja 2007 roku. Podjęta wówczas decyzja wynikała z potrzeby konsolidacji trzech rozproszonych w różnych strukturach Sił Zbrojnych jednostek specjalnych. Były to: podporządkowana bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej Jednostka Wojskowa GROM, 1. Pułk Specjalny Komandosów z Lublińca, znajdujący się w podległości dowódcy Wojsk Lądowych, oraz Grupy Specjalne Płetwonurków podporządkowane 3. Flotylli Okrętów. Tak rozproszone jednostki często były wykorzystywane do działań nie zawsze zgodnych z ich przeznaczeniem i zadaniami. Z chwilą powstania Wojsk Specjalnych jako nowego rodzaju sił zbrojnych jednostki te zostały skonsolidowane pod jednym dowództwem. To dało gwarancję i impuls do ich dalszego harmonijnego, spójnego rozwoju i szkolenia na podstawie własnej wypracowanej doktryny oraz zapewniło właściwe wyposażenie w sprzęt i uzbrojenie najnowszej generacji.

SPRAWDZONY MODEL DOWODZENIA

Współczesne Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Prowadzone, we współdziałaniu z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie, operacje mogą mieć znaczenie strategiczne lub operacyjne. Struktura Wojsk Specjalnych oparta jest na samodzielnych oddziałach i pododdziałach złożonych ze specjalnie wyselekcjonowanych, wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy przygotowanych do działań w środowisku najwyższego ryzyka. Obecnie w tej strukturze funkcjonują JW GROM, JW Komandosów z Lublińca, JW „Formoza” z Gdyni, JW „Agat” z Gliwic oraz JW „Nil” z Krakowa. Ponadto Dowódcy Wojsk Specjalnych podlegają bezpośrednio Zadaniowe Zespoły Bojowe kierowane do operacji specjalnych w ramach misji w Afganistanie i innych rejonach. Trwa tworzenie 7. Eskadry Działań Specjalnych, która osiągnie gotowość do końca 2013 r. Każda z jednostek wojsk specjalnych posiada swoją specyfikę i jest specjalizowana pod kątem określonych zadań. Wspólnym mianownikiem jest DWS, które dowodzi wojskami i operacjami specjalnymi.

Fakt, iż DWS jednocześnie odgrywa rolę „force provider” i „force user”, wyraźnie odróżnia DWS od innych dowództw w Siłach Zbrojnych, które realizują tylko jedną z tych funkcji. Pomimo spełniania obydwu funkcji DWS jest najmniej licznym organem dowodzenia szczebla operacyjnego w Wojsku Polskim. Przyjęty w Wojskach Specjalnych model dowodzenia skraca relacje dowodzenia i ogranicza wielkość i liczbę dowództw, co jest postrzegane jako zasadniczy czynnik odbiurokratyzowujący struktury wojskowe. Służbę w Wojskach Specjalnych opiera się na fundamentalnym systemie wartości ustanawiających żołnierza-operatora Wojsk Specjalnych najwartościowszą częścią Wojsk Specjalnych. Wojska Specjalne stanowiąc część Sił Zbrojnych wpisują się w ich wszystkie misje. Najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zadaniem jest przygotowanie się do udziału w narodowej operacji obronnej. Poprzez obecność w Afganistanie oraz zaangażowanie w Siły Odpowiedzi NATO Wojska Specjalne wnoszą istotny wkład w stabilizację sytuacji międzynarodowej. Istotnym zadaniem wojsk specjalnych jest utrzymywanie w gotowości sił i środków do wsparcia Policji w zwalczaniu terroryzmu na terenie państwa. Wojska Specjalne są gotowe do prowadzenia pełnego wachlarza operacji specjalnych w przypadku zaistnienia zdarzeń z katalogu sytuacji szczególnych.

WOJSKA PRZYSZŁOŚCI

Wojska Specjalne stanowią zaledwie 3% liczebności Sił Zbrojnych. Koszt ich funkcjonowania wynosi około 2,75% rocznego budżetu MON. W stosunku do kosztów utrzymania efektywność działań tego rodzaju wojsk jest niewspółmiernie wysoka. Dla przykładu, żołnierze Wojsk Specjalnych stanowiący zaledwie 8% stanu osobowego Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, realizują prawie 30% operacji kinetycznych polskich żołnierzy w tej misji. Należy podkreślić, iż tak wysoka skuteczność i sukcesy odnoszone przez żołnierzy wojsk specjalnych to efekt ich dobrej współpracy z innymi rodzajami wojsk i ze służbami wywiadowczymi.Rozwój wojsk specjalnych staje się w ostatnich latach ogólnoświatowym trendem. W opinii wielu analityków bezpieczeństwa i dowódców wojskowych do wojsk specjalnych należy przyszłość. Są one najlepszą odpowiedzią na dominujące obecnie zagrożenia asymetryczne. Są także niewspółmiernie efektywne w stosunku do kosztów ich utrzymania. Dostrzegają to kluczowi decydenci polityczni i wojskowi, m.in. w USA, gdzie potencjał osobowy sił specjalnych w ostatniej dekadzie wzrósł dwukrotnie, a budżet – trzykrotnie. Za www.wojskaspecjalne.mil.pl

Z ostatniej chwili: MON z nowej wersji projektu, w części kompetencji Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wykreślił zdanie o wpływie na wojska specjalne. Bez komentarza...
Mimo zastrzeżeń prawnych i sprzeciwu środowisk wojskowych 4 grudnia br. Rada Ministrów zatwierdziła założenia projektu.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • adas adas, 29.01.2014r., 13:10:11 Kiedy te reformy beda w koncu mialy na cel dobro wojska <a href="http://www.forum-kredytowe.pl/f144/" target="_blank">http://www.forum-kredytowe.pl/f144/</a>

Powiązane

Andrzej Krugler Święto Wojsk Specjalnych

Święto Wojsk Specjalnych Święto Wojsk Specjalnych

W sobotę, 25 maja 2013 r., na Bulwarach Wiślanych w Krakowie odbyły się obchody Święta Wojsk Specjalnych. Pokazy mu towarzyszące miały niespotykany dotychczas rozmach – po raz pierwszy przed szeroką publicznością...

W sobotę, 25 maja 2013 r., na Bulwarach Wiślanych w Krakowie odbyły się obchody Święta Wojsk Specjalnych. Pokazy mu towarzyszące miały niespotykany dotychczas rozmach – po raz pierwszy przed szeroką publicznością komandosi zaprezentowali tak duży zakres swoich działań.

Redakcja Wydanie specjalne SPECIAL OPS - nr 2

Wydanie specjalne SPECIAL OPS - nr 2 Wydanie specjalne SPECIAL OPS - nr 2

Mamy dla nas kolejną niespodziankę! Już niedługo, ukaże się drugi numer specjalny SPECIAL OPS EXTRA, który w całości poświęcimy Dowództwu Wojsk Specjalnych oraz podległym mu jednostkom: GROM, Formoza,...

Mamy dla nas kolejną niespodziankę! Już niedługo, ukaże się drugi numer specjalny SPECIAL OPS EXTRA, który w całości poświęcimy Dowództwu Wojsk Specjalnych oraz podległym mu jednostkom: GROM, Formoza, JW Komandosów, AGAT, JW Nil oraz 7. eds. To nasz prezent z okazji Święta Wojsk Specjalnych.

Ireneusz Chloupek GLOCK standard optymalny

GLOCK standard optymalny GLOCK standard optymalny

Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze Glocki 17, niektórzy od razu zachwycili się ich prostą, futurystyczną naówczas formą „narzędzia do strzelania”, inni byli zdegustowani tak uproszczoną - w porównaniu...

Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze Glocki 17, niektórzy od razu zachwycili się ich prostą, futurystyczną naówczas formą „narzędzia do strzelania”, inni byli zdegustowani tak uproszczoną - w porównaniu choćby do tradycyjnych rozwiązań i rasowych linii Colta M1911A1 czy Beretty 92 - konstrukcją oraz odważnym wykorzystaniem tworzywa sztucznego. Czas potwierdził słuszność koncepcji twórców austriackiego pistoletu, który po krótkim okresie przełamywania nieufności stał się jednym z najbardziej popularnych...

CR Między rozpoznaniem a wywiadem

Między rozpoznaniem a wywiadem Między rozpoznaniem a wywiadem

Od starożytności wiadomo, że informacja może być bardzo skuteczną bronią. Już w „Sztuce wojny” Sun Tzu, jednym z najstarszych podręczników strategii i taktyki, jedna z części dotyczyła wywiadu. Autor,...

Od starożytności wiadomo, że informacja może być bardzo skuteczną bronią. Już w „Sztuce wojny” Sun Tzu, jednym z najstarszych podręczników strategii i taktyki, jedna z części dotyczyła wywiadu. Autor, starożytny generał, nazywa mądrymi władcami i dowódcami tylko takich, którzy zrobią wszystko, aby „wiedzieć wcześniej i więcej” niż wróg, bo to przyniesie im zwycięstwo. Informacje o liczebności przeciwnika, jego planach i rozmieszczeniu wojsk oraz terenie przyszłego działania zawsze były kluczowym...

Michał Piekarski Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych...

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych jednostek DWS w Polsce i wykonuje zadania o szczególnym i odmiennym od pozostałych pododdziałów charakterze. Na krótko przed zdaniem obowiązków Dowódcy JW „Nil”, pułkownik Mariusz Skulimowski opisuje SPECIAL OPS zadania i specyfikę jednostki, którą dowodził w latach 2009–2013.

Michał Sitarski ANTOS I RPG-75-MP

ANTOS I RPG-75-MP ANTOS I RPG-75-MP

W uzbrojeniu niektórych jednostek podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych znajduje się oryginalny sprzęt pochodzący z katowickiej firmy Works 11. Co ciekawe, został on wyprodukowany w Republice Czeskiej.

W uzbrojeniu niektórych jednostek podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych znajduje się oryginalny sprzęt pochodzący z katowickiej firmy Works 11. Co ciekawe, został on wyprodukowany w Republice Czeskiej.

Andrzej Krugler Pierwsze urodziny Jednostki Wojskowej AGAT

Pierwsze urodziny Jednostki Wojskowej AGAT Pierwsze urodziny Jednostki Wojskowej AGAT

Najmłodszy pododdział podległy Dowództwu Wojsk Specjalnych, Jednostka Wojskowa „Agat”, obchodziła 5 lipca br. swoje pierwsze święto. Miało ono wyjątkowy charakter, gdyż połączono je z przekazaniem jednostce...

Najmłodszy pododdział podległy Dowództwu Wojsk Specjalnych, Jednostka Wojskowa „Agat”, obchodziła 5 lipca br. swoje pierwsze święto. Miało ono wyjątkowy charakter, gdyż połączono je z przekazaniem jednostce sztandaru.

Ireneusz Chloupek IAR kbkm marines

IAR kbkm marines IAR kbkm marines

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych...

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych na amunicję 5,56 mm, amerykańska piechota morska, użytkująca takowe od ponad ćwierć wieku, uzupełnia je i częściowo zastępuje na najniższym szczeblu bronią, która ma jeszcze lepiej sprawdzać się na współczesnym polu walki. Analizując charakter działań podczas ostatnich konfliktów zbrojnych o niskiej...

Mateusz J. Multarzyński EAGLE w Polsce

EAGLE w Polsce EAGLE w Polsce

W dniach 2-10 lutego 2012 roku na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku zostały zorganizowane – przez General Dynamics European Land Systems – dynamiczne pokazy opancerzonego...

W dniach 2-10 lutego 2012 roku na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku zostały zorganizowane – przez General Dynamics European Land Systems – dynamiczne pokazy opancerzonego pojazdu EAGLE dla przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, innych służb mundurowych, a także reprezentantów fachowych mediów. Z konstrukcją, jej możliwościami oraz szczegółami oferty dotyczącej rodziny samochodów EAGLE zapoznali się również żołnierze, w tym z jednostek podległych Dowództwu Wojsk...

CR Odpowiednie struktury

Odpowiednie struktury Odpowiednie struktury

Jakiś czas temu przez środki masowego przekazu przewinęły się kontrowersyjne doniesienia o konfliktach w strukturach polskich wojsk specjalnych. Doniesienia prasowe sygnalizowały napięcie na linii Dowództwo...

Jakiś czas temu przez środki masowego przekazu przewinęły się kontrowersyjne doniesienia o konfliktach w strukturach polskich wojsk specjalnych. Doniesienia prasowe sygnalizowały napięcie na linii Dowództwo Wojsk Specjalnych - JW 2305. Dowódca GROM-u odszedł ze służby zaraz po mianowaniu na stanowisko Dowódcy Wojsk Specjalnych płk. Patalonga, nomen omen, byłego dowódcy tej jednostki. Mimo braku rzetelnych informacji, mogących szczegółowo wyjaśnić całościowe tło konfliktu, do którego doszło pomiędzy...

Andrzej Krugler Prezydent w wojskach specjalnych

Prezydent w wojskach specjalnych Prezydent w wojskach specjalnych

20 stycznia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył wizytę w Wojskach Specjalnych. Na terenie Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu spotkał się z żołnierzami wszystkich jednostek podległych temu...

20 stycznia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył wizytę w Wojskach Specjalnych. Na terenie Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu spotkał się z żołnierzami wszystkich jednostek podległych temu dowództwu. Dowódca Wojsk Specjalnych, gen. bryg. Piotr Patalong, zapoznał gościa z informacjami na temat aktualnego funkcjonowania tych sił oraz planowanego kierunku ich rozwoju. Następnie prezydent uczestniczył w wideokonferencji, w czasie której wysłuchał meldunków operacyjnych z działalności naszych...

Andrzej Krugler Skorpion XI

Skorpion XI Skorpion XI

Gdy numer 1/2012 magazynu SPECIAL OPS trafia do sprzedaży, w Afganistanie misję kończy kolejna zmiana żołnierzy wchodzących w skład Task Force 50. Zastąpią ich koledzy, którzy w pierwszych dniach lutego...

Gdy numer 1/2012 magazynu SPECIAL OPS trafia do sprzedaży, w Afganistanie misję kończy kolejna zmiana żołnierzy wchodzących w skład Task Force 50. Zastąpią ich koledzy, którzy w pierwszych dniach lutego zakończyli swoje przygotowania do misji afgańskiej ćwiczeniem certyfikującym pk. „Skorpion XI”.

Ireneusz Chloupek Żniwiarz w Polsce

Żniwiarz w Polsce Żniwiarz w Polsce

W listopadzie 2011 roku przedstawiciele wybranych jednostek Dowództwa Wojsk Specjalnych WP mieli możliwość praktycznego zapoznania się z karabinem wyborowym REPRTM amerykańskiej firmy LWRC International,...

W listopadzie 2011 roku przedstawiciele wybranych jednostek Dowództwa Wojsk Specjalnych WP mieli możliwość praktycznego zapoznania się z karabinem wyborowym REPRTM amerykańskiej firmy LWRC International, sprowadzonym do Polski przez RWS CETUS ze Słupska. Mało znany w naszym kraju producent z USA na tamtejszym rynku należy do liderów wśród wytwórni specjalizujących się w tworzeniu udoskonalonych odmian broni z rodziny AR-15 (M16/M4), a jego Rapid Engagement Precision Rifle wart jest szczególnej uwagi,...

Redakcja Generał broni Włodzimierz Potasiński

Generał broni Włodzimierz Potasiński

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Redakcja Generał dywizji Edward Gruszka

Generał dywizji Edward Gruszka

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Mateusz J. Multarzyński Skorpion IX

Skorpion IX Skorpion IX

W marcu bieżącego roku do Afganistanu wyleci dziewiąta zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W jej ramach znajdą się również, po raz kolejny, Zadaniowe Zespoły Bojowe (Task Force) wydzielone z jednostek...

W marcu bieżącego roku do Afganistanu wyleci dziewiąta zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W jej ramach znajdą się również, po raz kolejny, Zadaniowe Zespoły Bojowe (Task Force) wydzielone z jednostek podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych. W lutym odbyło się ćwiczenie pk. „Skorpion IX”, sprawdzające ich gotowość do realizacji swoich zadań w Afganistanie. March 2011 was the month of the beginning of nine tour of duty of Polish Military Contingent in Afghanistan. As a part of the Polish forces...

Andrzej Krugler Zanim uderzył GROM

Zanim uderzył GROM Zanim uderzył GROM

„Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun co błyska, a gdy trzeba – uderzy”. Słowa marszałka Józefa Piłsudskiego doskonale oddają charakter sił specjalnych i stanowią wyjątkowo trafne motto najnowszej...

„Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun co błyska, a gdy trzeba – uderzy”. Słowa marszałka Józefa Piłsudskiego doskonale oddają charakter sił specjalnych i stanowią wyjątkowo trafne motto najnowszej wystawy, otwartej w listopadzie, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Andrzej Krugler Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów

Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów

8 października br., jak co roku, w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu odbyły się uroczystości związane ze Świętem Pułku. W tym roku przypadła 16. rocznica sformowania jednostki (pułk został sformowany...

8 października br., jak co roku, w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu odbyły się uroczystości związane ze Świętem Pułku. W tym roku przypadła 16. rocznica sformowania jednostki (pułk został sformowany w 1993 roku, a wyróżniającą nazwę Komandosów otrzymał w 1995 roku). W porównaniu do zeszłorocznej 15. rocznicy, która dzięki obecności Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego miała szczególny charakter, tegoroczna miała skromniejszą oprawę, jednak nie zabrakło na niej zarówno znamienitych gości jak...

Michał Piekarski Zamach w Fort Hood

Zamach w Fort Hood Zamach w Fort Hood

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team...

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team żandarmerii wojskowej przybyły na miejsce zdarzenia. Według dostępnych informacji, sprawcę obezwładnili pierwsi przybyli funkcjonariusze cywilnej policji, jednak grupy specjalne prawdopodobnie przeczesywały teren bazy i pozostawały w gotowości na wypadek, gdyby sprawca nie działał sam. Warto zwrócić...

Michał Piekarski Zagrożone mistrzostwa

Zagrożone mistrzostwa Zagrożone mistrzostwa

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej...

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej dyscyplinie jak piłka nożna, zawsze są poważnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za ich bezpieczny przebieg.

Michał Piekarski Bezpieczne mistrzostwa

Bezpieczne mistrzostwa Bezpieczne mistrzostwa

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL...

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL OPS” 3-4/2010) zostały omówione możliwe rodzaje zagrożeń terrorystycznych. Tym razem więcej miejsca poświęcimy możliwościom zapobiegania im oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Sebastian Kalitowski Morski terroryzm

Morski terroryzm Morski terroryzm

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy...

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy żeglugi. O tym, jak łatwym celem ataków terrorystycznych mogą być statki, niech świadczy choćby ostatni wzrost aktywności pirackiej w rejonie Rogu Afryki. W samym tylko 2009 roku doszło do 406 ataków o charakterze aktu piractwa morskiego, z czego 202 zakończyły się sukcesem.

Ireneusz Chloupek ATLAS - pomoc i współpraca

ATLAS - pomoc i współpraca ATLAS - pomoc i współpraca

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze...

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, ochrony i sprawiedliwości (...) poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu (…), dzięki ściślejszej współpracy policji, służb celnych oraz innych właściwych władz w Państwach Członkowskich, prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem...

Michał Piekarski Terror na ulicach

Terror na ulicach Terror na ulicach

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone...

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone karabinki automatyczne i otwierają ogień do podróżnych. Zginęło 26 osób, ponad siedemdziesiąt zostało rannych. Dwóch sprawców zginęło, trzeci został ujęty.

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.