Special-Ops.pl

Reforma

czyli projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

CR | Special Ops 6/2012 | 2013-01-14
Andrzej Krugler, DWS

Andrzej Krugler, DWS

Polskie siły zbrojne od wielu lat dotykane są różnego rodzaju reformami, reorganizacjami i innymi zmianami „na lepsze”. W lipcu br. minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak przedstawił „projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw”, który jest przygotowaniem do nowej reformy Sił Zbrojnych RP, mającej wpływ m.in. także na przyszłość Wojsk Specjalnych.

Zobacz także

Karolina Wojtasik Kto będzie, a kto nie będzie nowym liderem Al-Kaidy?

Kto będzie, a kto nie będzie nowym liderem Al-Kaidy? Kto będzie, a kto nie będzie nowym liderem Al-Kaidy?

1 sierpnia 2022 r. amerykański prezydent potwierdził informację, która już od kilku godzin krążyła w mediach, lider Al-Kaidy, Ajman Az-Zawahiri nie żyje. Az-Zawahiri od lat niedomagał i ostatnie miesiące...

1 sierpnia 2022 r. amerykański prezydent potwierdził informację, która już od kilku godzin krążyła w mediach, lider Al-Kaidy, Ajman Az-Zawahiri nie żyje. Az-Zawahiri od lat niedomagał i ostatnie miesiące w Kabulu spędził w willi afgańskiego ministra. Prowadził spokojne życie, urozmaicone tylko wyjściami na taras, gdzie zresztą dopadł go amerykański pocisk. Polowanie na Zawahiriego trwało blisko 20 lat.

Karolina Wojtasik Polowanie na terrorystę, które wymknęło się spod kontroli

Polowanie na terrorystę, które wymknęło się spod kontroli Polowanie na terrorystę, które wymknęło się spod kontroli

Z hasłem „polowanie na terrorystę” zwykle kojarzy się przede wszystkim 10-letni pościg za Osamą bin Ladenem. Na temat przedsięwzięcia powstały filmy fabularne, dokumentalne i liczne książki. Zdążyły też...

Z hasłem „polowanie na terrorystę” zwykle kojarzy się przede wszystkim 10-letni pościg za Osamą bin Ladenem. Na temat przedsięwzięcia powstały filmy fabularne, dokumentalne i liczne książki. Zdążyły też zaprotestować organizacje rdzennych Amerykanów, gdy media podały, że na określenie najbardziej poszukiwanego terrorysty używano kryptonimu Geronimo. Ale obok spektakularnych pościgów, które skończyły się sukcesami, historia notuje też takie, których finał okazał się nie tyle porażką, co spektakularną...

Marcin Szymański Krwawy remis

Krwawy remis Krwawy remis

Na przestrzeni lutego i marca świat z ogromną uwagą śledził losy rosyjskiej agresji na Ukrainę. W kwietniu konflikt zmienił nieco charakter, stało się to nie tylko za sprawą zmiany punktu ciężkości działań...

Na przestrzeni lutego i marca świat z ogromną uwagą śledził losy rosyjskiej agresji na Ukrainę. W kwietniu konflikt zmienił nieco charakter, stało się to nie tylko za sprawą zmiany punktu ciężkości działań militarnych, ale też z uwagi na ewolucję charakteru operacji w kierunku statycznej wojny na wyczerpanie. Wraz z zajęciem przez najeźdźców Mariupola zakończyła się wstępna faza inwazji. Pierwszą rundę, pomimo jej dramatycznego zakończenia, wygrali Ukraińcy. Jej symbolicznym końcem stało się zawieszenie...

Założenia projektu to łącznie raptem 10 stron formatu A4, należy więc przyjąć, że są to założenia raczej bardzo ogólne. Mimo że projekt dotyczy zmian Ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, to prowadzi do bardzo poważnych zmian w całym systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W omówieniu potrzeby i celu projektowanej ustawy jej przyszli twórcy odnoszą się do dwóch elementów, czy też tez, które ich zdaniem stanowią o słabości obecnie funkcjonującego systemu:

  • zadania szefa Sztabu Generalnego z podległym mu SG WP skupiają „zbyt wiele różnych funkcji centralnego kierowania siłami zbrojnymi”; obecnie szef Sztabu Generalnego odpowiada za perspektywiczne i wieloletnie planowanie strategiczne, dowodzenie generalne i dowodzenie operacyjne,
  • obecny system nie uwzględnia „nowoczesnej idei połączoności (joint) systemu kierowania i dowodzenia”; obecnie tylko Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ma charakter dowództwa połączonego.

Pierwotnie projekt przewidywał, że za planowanie strategiczne użycia sił zbrojnych, doradztwo oraz nadzór strategiczny odpowiadałby szef Sztabu Generalnego, za dowodzenie ogólne nowo utworzony organ dowodzenia: Dowódca Generalny Sił Zbrojnych, natomiast za dowodzenie wojskami w działaniach operacyjnych Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych. W projekcie rola szefa Sztabu Generalnego w zakresie oddziaływania na siły zbrojne jest tylko rolą czysto doradczą dla ministra obrony narodowej. Dotąd był on też przełożonym każdego żołnierza sił zbrojnych, po zmianach zaś przestaje być „pierwszym żołnierzem RP”. W projekcie nowej Ustawy uchyla się szefowi SG WP kompetencje dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w imieniu ministra obrony narodowej w czasie pokoju oraz znosi obowiązek opiniowania i wnioskowania w sprawach związanych ze strukturą, organizacją i działalnością Sił Zbrojnych RP. Minister obrony narodowej będzie kierował działaniami sił zbrojnych przy pomocy Dowódcy Generalnego SZ i Dowódcy Operacyjnego.

Dowódca Generalny staje się faktycznym dowódcą Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, a więc przełożonym wszystkich podległych mu żołnierzy. Odpowiada za: planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia, sprawy mobilizacyjne, szkolenie rezerw, zadania logistyczne, kontrolę podległych mu wojsk.

Dowódca Operacyjny SZ będzie dowodził wojskami wydzielonymi z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu decyzją ministra obrony narodowej oraz planował, organizował i prowadził operacje użycia tych wojsk w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Będzie też przełożonym dla podległych mu żołnierzy. W końcowej części projektu znosi się dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.

Tyle dosyć enigmatyczne założenia projektu zmian ustawy. Potrzeba zmian systemu dowodzenia siłami zbrojnymi była i jest podnoszona często w środowisku wojskowym. Dla większości żołnierzy pierwszym celem w zakresie zmian zawsze był i jest Sztab Generalny który nigdy nie miał zbyt dobrego PR w środowisku wojskowym. SG WP jest bowiem często postrzegany jako „hamulcowy” w zakresie wielu inicjatyw wygenerowanych w wojskach.

Jego szerokie kompetencje, w zestawieniu z częstą niewydolnością decyzyjną, częściej przeszkadzały niż ułatwiały życie dowódcom niższego szczebla. Dlatego też ta część projektu, która dotyczy zmniejszenia kompetencji SG WP, może powodować mniejsze emocje, choć kilka elementów i tak budzi spore wątpliwości żołnierzy. Co do oceny nowej roli szefa SG zapisanej w projekcie, warto zapoznać się z opinią Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, która to opinia wyraża obawy, czy proponowane zmiany nie doprowadzą do zatarcia jednej z najważniejszej cech wojskowego sytemu dowodzenia – jednoosobowego dowództwa. Podobne wątpliwości ma MSZ, dodatkowo zaznaczając, że postawianie szefa SG poza systemem dowodzenia polskich sił zbrojnych może osłabić jego pozycję i prestiż na forum NATO, gdzie ma reprezentować Polskę.

Sztab Generalny, jaki jest, każdy widzi, ale dotąd – jak by na to nie patrzeć – szef SG był przełożonym wszystkich żołnierzy, niezależnie od tego, gdzie służyli. Konsultacje międzyresortowe wykazały dodatkowo kilka wątpliwości legislacyjnych, którymi jest obciążony projekt ustawy o zmianie Ustawy o Ministrze Obrony. Na wstępie należałoby zaznaczyć, że zniesienie dowództw rodzajów wojsk budzi pewne wątpliwości prawne w związku z art. 134 Konstytucji, który określa, że: „Prezydent RP mianuje szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów sił zbrojnych na czas określony”. Tłumacząc to literalnie: zapis w Ustawie Zasadniczej wymienia z nazwy „dowódców rodzajów sił zbrojnych”, a projekt zmian ustawy likwiduje te stanowiska. Taka sytuacja w praktyce wymaga więc zmiany zapisów Konstytucji albo pozostawienia w ustawie stanowisk w niej wymienionych. Wątpliwości w tym zakresie wyraziły w trakcie uzgodnień międzyresortowych m.in. MSZ i Rządowe Centrum Legislacyjne.

Minister obrony narodowej w swojej interpretacji art. 134 Konstytucji nie uznał zapisów w omawianym projekcie, jako sprzecznych z tym artykułem. 16 sierpnia br. Rządowe Centrum Legislacji poprosiło o opinię w tej sprawie Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów, a ta, pismem z 12 października 2012, negatywnie odniosła się do interpretacji art. 134 Konstytucji RP przez ministra obrony narodowej. Poza typowo lingwistyczną analizą zapisów projektu Rada odniosła się również do intencji ustawodawcy, podkreślając, że podział na rodzaje sił zbrojnych jest naturalną przesłanką niedopuszczającą do kumulowania dowodzenia w czasie pokoju, co czyni siły zbrojne mniej podatne na wpływy polityczne i bardziej niezależne. W związku z powyższą, negatywną opinią minister obrony narodowej zmienił w projekcie nazwę nowego dowództwa na Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i tym prostym posunięciem zdaje się uznawać powyższe wątpliwości za wyjaśnione, nie zgadzając się przy tym się z analizą prawną Rady, czemu dał wyraz w 6-stronicowym piśmie z 31 października 2012 roku.

Mimo wszystkich wymienionych wyżej wątpliwości i uwag minister Siemoniak 31 października 2012 roku skierował projekt do stałego Komitetu Rady Ministrów, celem rozpatrzenia z terminem zgłaszania uwag do dnia 12 listopada 2012 r. Uwagi dotyczące w większości wyżej wymienionych zagadnień ponownie wniosło 7 listopada MSZ, 9 listopada RCL, a MSW dodatkowo odniosło się do niejasnych zapisów skutków finansowych proponowanych zmian.

Obserwując działania MON, widać silną determinację przy forsowaniu projektu, mimo poważnych (negatywne opinie RCL w zakresie prawnym trudno nazwać „niepoważnymi”) wątpliwości co do jego poprawności prawnej i merytorycznej szansy na poprawienie polskiego systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. Nasuwa się tutaj uwaga, czy nie lepiej byłoby zreformować Sztab Generalny i dowództwa rodzajów wojsk wg wzorców najsilniejszych krajów NATO, niż przeprowadzać rewolucję opartą na przykładach funkcjonowania „niszowych” krajów, której to skutków nie da się właściwie przewidzieć i ocenić?

Poza wątpliwościami prawnymi najwięcej pytań i wątpliwości budzi jednak chyba konstrukcja i działanie Dowództwa Generalnego. Trafią do niego wszystkie dowództwa rodzajów wojsk. Mówi się o inspektoratach Wojsk Lądowych, MW, SP i Wojsk Specjalnych, które mają być organami umożliwiającymi Dowódcy Generalnemu dowodzenie podległymi wojskami. Nowa struktura podobno ma być lepsza od starej. Obecnie, jeśli spytamy np. żołnierza WL, o jego zdanie na temat swojego dowództwa, nie usłyszymy wielu superlatyw. To samo odnosi się do dowództw MW, SP i WS. Dowództwa rodzajów wojsk działają lepiej lub gorzej, jednak od lat wypracowały pewną niezależność i indywidualne podejście do zagadnień dotyczących podległych wojsk.

Poszczególni dowódcy rodzajów wojsk są „szeryfami” w swoich rodzajach wojsk, walczą pomiędzy sobą o prestiż, środki finansowe i etaty, a każdy ich sukces jest korzyścią dla ich żołnierzy, zaś sukcesy ich żołnierzy świadczą o ich kompetencjach. Stworzenie Dowództwa Generalnego tylko iluzorycznie skróci proces decyzyjny i spłaszczy struktury dowodzenia. Prawie nigdzie na świecie nie sprawdza się w strukturach dowodzenia i kierowania zarządzanie centralne. W dzisiejszym systemie dowodzenia DWL, któremu podlega największa liczebnie część sił zbrojnych, to już moloch trudny do ogarnięcia, trudno więc sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało Dowództwo Generalne, które poza wojskami lądowymi zaabsorbuje pozostałe trzy rodzaje sił zbrojnych.

Podział sił zbrojnych na armię, lotnictwo i marynarkę jest logicznym rozwiązaniem wynikającym z odmiennej specyfiki każdego rodzaju wojsk i wynika również z doświadczeń oraz tradycji oręża światowego. Nowy pomysł na dowodzenie różni się tym od obecnego systemu, że teraz szef Sztabu Generalnego wydaje rozkaz dowódcy rodzaju wojsk, gdzie jest koordynowany na poziomie dowództwa tego rodzaju wojsk i trafia do wykonawcy. W nowym systemie Dowódca Generalny wyda rozkaz (np. na podstawie planów strategicznych Sztabu Generalnego), który przejdzie przez jego własny sztab, gdzie będzie koordynowany ze szczeblem dowództwa, następnie trafi do inspektoratu czy innej komórki rodzaju wojsk, gdzie również musi zostać skoordynowany i z niej rozkaz trafi do wykonawcy. Oczywiście powyższy scenariusz jest przedstawiony w wielkim uproszczeniu i opiera się na minimalnych wiadomościach zawartych w tym zakresie w projekcie. Trudno tu dostrzec jakieś uproszczenie systemu czy spłaszczenie struktur… Poza tym, nie bardzo wydaje się możliwe, aby zmiana DWL na element dowodzenia w Dowództwie Generalnym dała wielkie oszczędności w zakresie zmian etatowych. Organizacja systemu dowodzenia 60 tysiącami żołnierzy nie zależy od nazewnictwa organów dowodzenia, ale od organizacji pracy elementów decyzyjnych i najkrótszej „drogi” pomiędzy nimi a podległymi jednostkami. I choć może pozbędziemy się trzech generałów dwugwiazdkowych, to zapewne przybędzie nam dwóch czterogwiazdkowych...

Pewną wątpliwość budzi też przytaczana na początku projektu teza, która mówi o potrzebie „połączoności (joint)” systemów dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP. Patrząc na struktury sił zbrojnych USA, Kanady czy Wielkiej Brytanii widzimy że „połączoność (joint)” dotyczy przede wszystkim działań operacyjnych wojsk. Współczesne pole walki wymaga zaangażowania wszystkich rodzajów sił zbrojnych do przeprowadzenia operacji bojowych. Elementy sił lądowych współdziałają wówczas z elementami sił powietrznych i specjalnych oraz marynarki wojennej, natomiast trudno mówić o „połączoności” w aspekcie szkolenia i przygotowania wojsk do walki w kraju lub strefie działań tyłowych. Elementem „połączoności” w tym aspekcie obecnie są wspólne ćwiczenia rodzajów wojsk (np. Anakonda). Poza tym, jakby nie było, Wojska Lądowe obecnie mają możliwości w zakresie wsparcia i transportu powietrznego.

Marynarka Wojenna dysponuje swoim własnym lotnictwem, a Wojska Specjalne są w stanie działać w każdym środowisku pola walki. Wszędzie tam, gdzie danemu rodzajowi sił zbrojnych brakuje sprzętu czy możliwości wsparcia swoich działań w powietrzu czy na wodzie, Dowództwo Operacyjne przydziela na etapie planowania działań operacyjnych niezbędne elementy z Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej czy Wojsk Lądowych, które uzupełniają możliwości sił wydzielonych. Dlatego też to właśnie Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ma charakter Dowództwa Połączonego. Teza „połączoności” nie potwierdza zatem potrzeby powołania do istnienia Dowództwa Generalnego. Inny wymiar tego samego zagadnienia to fakt, że działając w operacji obronnej państwa (co jest głównym zadaniem konstytucyjnym SZ RP) polskie siły zbrojne będą działać wg art. 5 Paktu NATO. Oznacza to, że SZ RP będą częścią sojuszniczej struktury dowodzenia, opartej na JFC w Brunssum. Tak więc przejście na połączone dowodzenie ma swoje wymagania nie tylko w wymiarze krajowym...

Zgodnie z profilem czasopisma SPECIAL OPS, po tym wprowadzeniu ogólnym, skupmy się a oddziaływaniu nowej struktury dowodzenia na wojska specjalne. Dowództwo Wojsk Specjalnych od 2007 r. przeszło długą drogę. Nie próbuję stawiać tutaj tezy, że działa świetnie, bezbłędnie i w ogóle jest „the best”. Jednak działa. Ostanie ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Puma 12” służyło przygotowaniu DWS do przyszłorocznych ćwiczeń „Cobra 13”, które mają wykazać gotowość dowództwa do certyfikacji. W 2014 r. , zgodnie z naszymi zobowiązaniami sojuszniczymi, DWS ma być bowiem gotowe do pełnienia funkcji tzw. kraju ramowego w sojuszniczych operacjach specjalnych. Oznacza to, że DWS będzie uprawnione do operacyjnego dowodzenia w operacji sojuszniczej wydzielonymi siłami specjalnymi sojuszu. W ten sposób Polska dołączy do elitarnego klubu sześciu państw NATO (USA, Wielka Brytania, Francja, Turcja, Włochy i Hiszpania), posiadających takowe zdolności dowodzenia komandosami z różnych armii. DWS zdecydowanie jest bliżej niż dalej na drodze do certyfikacji. Nie jest to tylko wysiłek żołnierzy dowództwa i jednostek wojsk specjalnych, ale również spory wkład Amerykanów i natowskiego dowództwa operacji specjalnych NSHQ.

Wracając do projektu, czysto teoretycznie patrząc, proponowane zmiany – jeśli mają być takie same dla wszystkich rodzajów wojsk – doprowadzą do rozwiązania DWS. W takiej sytuacji prawdopodobnie część personelu dowództwa trafi do Dowództwa Generalnego, a część do Dowództwa Operacyjnego. Jednostki wojsk specjalnych przejdą pod inspektorat lub inaczej zwaną komórkę wojsk specjalnych w Dowództwie Generalnym.

Pomijając już zniweczenie wyżej opisanych planów osiągnięcia poprzez DWS możliwości „kraju ramowego” dla operacji specjalnych sojuszu, cała nowa reforma cofnie polskie siły specjalne do punktu przed 2007 rokiem. Odkąd powstały wojska specjalne (dotyczy to nie tylko naszego kraju) zawsze istniały problemy z powierzeniem dowodzenia nad operacjami specjalnymi dowódcom nieprzygotowanym do tego we właściwy sposób. Kwestie dotyczące innego niż pozostałe rodzaje sił zbrojnych umundurowania (lub jego braku), wyposażenia i uzbrojenia, a także szkolenia i organizacji jednostek, zawsze stanowiły kość niezgody na styku ze strukturami ogólnoarmijnymi.

Prrzykładowy czołgista (z całym szacunkiem dla broni pancernej) rzadko potrafił znaleźć wspólny język ze „specjalsami”, co znajdowało odzwierciedlenie w jakości przygotowania i działania tak dowodzonych sił specjalnych. Stąd na całym świecie tendencja do wyodrębniania sił specjalnych ze struktur wielkoarmijnych. W 2007 roku uczyniła to wreszcie i Polska. Mimo często słyszanej krytyki DWS trzeba przyznać, że wyższy poziom wyszkolenia i przygotowania do zadań podległych mu wojsk w stosunku do poziomu poszczególnych z tych jednostek, podległych w przeszłości dowództwom rodzajów wojsk, nie podlega dyskusji. Wystarczy spojrzeć na Formozę czy jednostkę z Lublińca, aby dostrzec różnice z okresu przed powołaniem do życia DWS.

Powyższe dywagacje nie odnoszą się jednak do jednego z zapisów w najnowszej wersji „Projektu zmian Ustawy”, gdzie dodano do punktu określającego struktury i zadania Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zdanie: „(…) daje Dowództwu wpływ na użycie operacyjne Wojsk Specjalnych”. Wyżej wymienione uwagi MSZ i RCL również odnosiły się do tego punktu, gdyż niejasnym jest, czy Wojska Specjalne nie podlegają Dowódcy Operacyjnemu w zakresie jego dowodzenia, czy też projektodawca wymyślił jakąś dwoistość dla tego rodzaju wojsk. Wydaje się, że MON dostrzegł problem dotyczący certyfikacji DWS w 2014 r. i dokonał tego wpisu sugerując, że wszelkie działania na tym polu będą podtrzymane w ramach Dowództwa Generalnego lub też ministerstwo podtrzymało założenie obowiązujące obecnie, tzn. że dowództwo Wojsk Specjalnych jako jedyne dowództwo rodzajów wojsk dowodzi operacyjne swoimi siłami.

W Afganistanie TF 49 i 50 podlegają bezpośrednio DWS, mimo że znajdują się w składzie PKW Afganistan. Należy pamiętać, że jako kraj ramowy dla operacji specjalnych Sojuszu musimy spełniać specjalne wymagania, a nie wdając się w szczegóły: brak dowództwa operacji specjalnych z w pełni rozwiniętym sztabem i innymi atrybutami dyskwalifikuje nas na tym polu. Na tym etapie trudno więcej wywnioskować z jednego zdania zapisu w „znowelizowanym projekcie”, zwłaszcza że nie potrafiło tego też MSZ i RCL.

Jeżeli już ma dojść do planowanej reformy, to Wojska Specjalne wraz ze swym dowództwem powinny znaleźć się w bezpośredniej podległości Dowódcy Operacyjnego. Specyfika sił specjalnych, a zwłaszcza szybkość ich aktywacji i możliwości bojowego wykorzystania, powinny być narzędziem w ręku Dowódcy Operacyjnego, gdyż to on jest prawnie delegowany do bezpośredniego dowodzenia walką, zarówno w czasie pokoju, kryzysu czy wojny. Wojska Specjalne wchodząc do Dowództwa Operacyjnego powinny zjawić się tam z „całym inwentarzem”. Nie powinno się wprasowywać struktur DWS w struktury DO, ale pozostawić całą strukturę tych wojsk w postaci, jaka istnieje i przekazać tylko pod zwierzchnictwo Dowódcy Operacyjnemu. Doktryna operacji specjalnych poza szybkością działania sił specjalnych odnosi się również do zapewnienia pewnej skrytości działania tych sił (wyposażenie, sposoby szkolenia, liczebność, możliwości bojowe), także w aspekcie szkolenia, planowania i działania, co w wielkim konglomeracie Dowództwa Generalnego byłoby na pewno dużo trudniejsze.

Najlepszym rozwiązaniem w sytuacji realizowania omawianego projektu byłoby jednak pozostawienie wojsk specjalnych poza strukturami Dowództwa Generalnego i Dowództwa Operacyjnego. Dowódca Wojsk Specjalnych, podobnie jak komendant główny Żandarmerii Wojskowej, byłby niezależnym organem sił zbrojnych, podlegającym bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. Wymagałoby to oczywiście opracowania na poziomach politycznych koncepcji korzystania z potencjału sił specjalnych w czasie pokoju i na czas wojny, co może lekko przerastać MON. Działania podobne do zabezpieczenia mistrzostw EURO 2012 wykazały możliwości personalne i sprzętowe, którymi wojska specjalne mogą wspierać działania w zakresie zarządzania kryzysowego i zapobiegania terroryzmowi.

Wyżej opisana podległość w znaczny sposób zwiększyłaby możliwości prawnego wykorzystania i szybkość aktywacji sił specjalnych w tego rodzaju działaniach wspierających. O wiele łatwiej byłoby również Wojskom Specjalnym współpracować ze służbami specjalnymi, co pomogłoby w położeniu podwalin pod doktrynę działań nieregularnych. DWS byłoby oczywiście związane z Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych. W czasie pokoju: w zakresie koordynacji szkolenia, działań kryzysowych i „ekspedycyjnych”. W czasie wojny dowódca Wojsk Specjalnych koordynowałby zaś z DO działania w strefie działań głębokich i/lub wydzielał siły ze składu dowództwa oraz podległych jednostek do stworzenia Centrum Operacji Specjalnych (SOCC).

Pamiętajmy, że siły zbrojne są narzędziem obronnym państwa, a o ich użyciu decydują i tak rząd i politycy. Kraje tworzące siły specjalne zyskują unikalne narzędzie, umożliwiające realizację celów politycznych i obronnych bez potrzeby zaangażowania tysięcy żołnierzy, samolotów i okrętów. Otrzymują również możliwość obrony swoich interesów politycznych czy ekonomicznych w sytuacjach i rejonach wrażliwych z punktu widzenia dyplomacji i polityki zagranicznej. I, co dla każdego jest chyba najważniejsze, uzyskują możliwość ochrony swoich obywateli poza granicami państwa w sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia. To najważniejsze cechy operacji specjalnych. Jaki jest więc sens tworzyć nową strukturę dowodzenia, która wrzuca do jednego worka w zakresie szkolenia i dowodzenia dywizję pancerną i JW GROM? Jednostkom pancernym to chyba nie zaszkodzi, ale operatorom sił specjalnym na pewno nie pomoże...

Myślę że warto spojrzeć uważnie na detale projektu reformy pamiętając że „diabeł tkwi w szczegółach”. A licho nie śpi.

KONSOLIDACJA ZNACZY ROZWÓJ

W br. Wojska Specjalne obchodzą pięciolecie swojego istnienia. Status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych Wojska Specjalne uzyskały 24 maja 2007 roku. Podjęta wówczas decyzja wynikała z potrzeby konsolidacji trzech rozproszonych w różnych strukturach Sił Zbrojnych jednostek specjalnych. Były to: podporządkowana bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej Jednostka Wojskowa GROM, 1. Pułk Specjalny Komandosów z Lublińca, znajdujący się w podległości dowódcy Wojsk Lądowych, oraz Grupy Specjalne Płetwonurków podporządkowane 3. Flotylli Okrętów. Tak rozproszone jednostki często były wykorzystywane do działań nie zawsze zgodnych z ich przeznaczeniem i zadaniami. Z chwilą powstania Wojsk Specjalnych jako nowego rodzaju sił zbrojnych jednostki te zostały skonsolidowane pod jednym dowództwem. To dało gwarancję i impuls do ich dalszego harmonijnego, spójnego rozwoju i szkolenia na podstawie własnej wypracowanej doktryny oraz zapewniło właściwe wyposażenie w sprzęt i uzbrojenie najnowszej generacji.

SPRAWDZONY MODEL DOWODZENIA

Współczesne Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Prowadzone, we współdziałaniu z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie, operacje mogą mieć znaczenie strategiczne lub operacyjne. Struktura Wojsk Specjalnych oparta jest na samodzielnych oddziałach i pododdziałach złożonych ze specjalnie wyselekcjonowanych, wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy przygotowanych do działań w środowisku najwyższego ryzyka. Obecnie w tej strukturze funkcjonują JW GROM, JW Komandosów z Lublińca, JW „Formoza” z Gdyni, JW „Agat” z Gliwic oraz JW „Nil” z Krakowa. Ponadto Dowódcy Wojsk Specjalnych podlegają bezpośrednio Zadaniowe Zespoły Bojowe kierowane do operacji specjalnych w ramach misji w Afganistanie i innych rejonach. Trwa tworzenie 7. Eskadry Działań Specjalnych, która osiągnie gotowość do końca 2013 r. Każda z jednostek wojsk specjalnych posiada swoją specyfikę i jest specjalizowana pod kątem określonych zadań. Wspólnym mianownikiem jest DWS, które dowodzi wojskami i operacjami specjalnymi.

Fakt, iż DWS jednocześnie odgrywa rolę „force provider” i „force user”, wyraźnie odróżnia DWS od innych dowództw w Siłach Zbrojnych, które realizują tylko jedną z tych funkcji. Pomimo spełniania obydwu funkcji DWS jest najmniej licznym organem dowodzenia szczebla operacyjnego w Wojsku Polskim. Przyjęty w Wojskach Specjalnych model dowodzenia skraca relacje dowodzenia i ogranicza wielkość i liczbę dowództw, co jest postrzegane jako zasadniczy czynnik odbiurokratyzowujący struktury wojskowe. Służbę w Wojskach Specjalnych opiera się na fundamentalnym systemie wartości ustanawiających żołnierza-operatora Wojsk Specjalnych najwartościowszą częścią Wojsk Specjalnych. Wojska Specjalne stanowiąc część Sił Zbrojnych wpisują się w ich wszystkie misje. Najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zadaniem jest przygotowanie się do udziału w narodowej operacji obronnej. Poprzez obecność w Afganistanie oraz zaangażowanie w Siły Odpowiedzi NATO Wojska Specjalne wnoszą istotny wkład w stabilizację sytuacji międzynarodowej. Istotnym zadaniem wojsk specjalnych jest utrzymywanie w gotowości sił i środków do wsparcia Policji w zwalczaniu terroryzmu na terenie państwa. Wojska Specjalne są gotowe do prowadzenia pełnego wachlarza operacji specjalnych w przypadku zaistnienia zdarzeń z katalogu sytuacji szczególnych.

WOJSKA PRZYSZŁOŚCI

Wojska Specjalne stanowią zaledwie 3% liczebności Sił Zbrojnych. Koszt ich funkcjonowania wynosi około 2,75% rocznego budżetu MON. W stosunku do kosztów utrzymania efektywność działań tego rodzaju wojsk jest niewspółmiernie wysoka. Dla przykładu, żołnierze Wojsk Specjalnych stanowiący zaledwie 8% stanu osobowego Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, realizują prawie 30% operacji kinetycznych polskich żołnierzy w tej misji. Należy podkreślić, iż tak wysoka skuteczność i sukcesy odnoszone przez żołnierzy wojsk specjalnych to efekt ich dobrej współpracy z innymi rodzajami wojsk i ze służbami wywiadowczymi.Rozwój wojsk specjalnych staje się w ostatnich latach ogólnoświatowym trendem. W opinii wielu analityków bezpieczeństwa i dowódców wojskowych do wojsk specjalnych należy przyszłość. Są one najlepszą odpowiedzią na dominujące obecnie zagrożenia asymetryczne. Są także niewspółmiernie efektywne w stosunku do kosztów ich utrzymania. Dostrzegają to kluczowi decydenci polityczni i wojskowi, m.in. w USA, gdzie potencjał osobowy sił specjalnych w ostatniej dekadzie wzrósł dwukrotnie, a budżet – trzykrotnie. Za www.wojskaspecjalne.mil.pl

Z ostatniej chwili: MON z nowej wersji projektu, w części kompetencji Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wykreślił zdanie o wpływie na wojska specjalne. Bez komentarza...
Mimo zastrzeżeń prawnych i sprzeciwu środowisk wojskowych 4 grudnia br. Rada Ministrów zatwierdziła założenia projektu.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • adas adas, 29.01.2014r., 13:10:11 Kiedy te reformy beda w koncu mialy na cel dobro wojska <a href="http://www.forum-kredytowe.pl/f144/" target="_blank">http://www.forum-kredytowe.pl/f144/</a>

Powiązane

Michał Piekarski Polska: ćwiczenia „Cobra -13”

Polska: ćwiczenia „Cobra -13”

Polska jest gospodarzem największych w roku bieżącym ćwiczeń wojsk specjalnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Polska jest gospodarzem największych w roku bieżącym ćwiczeń wojsk specjalnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Michał Piekarski Polska: sekretarz stanu USA odznaczył oficera Wojsk Specjalnych

Polska: sekretarz stanu USA odznaczył oficera Wojsk Specjalnych

Przebywający z wizytą w Polsce Sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych John Kerry odznaczył Medalem za Zaszczytną Służbę (Meritorious Service Medal) oficera Jednostki Wojskowej GROM.

Przebywający z wizytą w Polsce Sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych John Kerry odznaczył Medalem za Zaszczytną Służbę (Meritorious Service Medal) oficera Jednostki Wojskowej GROM.

Michał Piekarski Żołnierz Jednostki Wojskowej NIL zginął w Stanach Zjednoczonych

Żołnierz Jednostki Wojskowej NIL zginął w Stanach Zjednoczonych

Jak podaje oficjalny komunikat Dowództwa Wojsk Specjalnych, pełniący służbę w jednostce Wojskowej NIL, chorąży Sebastian Kinasiewicz zginął podczas wspinaczki górskiej na górze Mount Hood w stanie Oregon.

Jak podaje oficjalny komunikat Dowództwa Wojsk Specjalnych, pełniący służbę w jednostce Wojskowej NIL, chorąży Sebastian Kinasiewicz zginął podczas wspinaczki górskiej na górze Mount Hood w stanie Oregon.

Michał Piekarski Współpraca wojsk specjalnych Polski i Litwy

Współpraca wojsk specjalnych Polski i Litwy

W Wilnie podpisano umowę ministrów obrony dotyczącą współpracy szkoleniowej polskich i litewskich wojsk specjalnych.

W Wilnie podpisano umowę ministrów obrony dotyczącą współpracy szkoleniowej polskich i litewskich wojsk specjalnych.

DWS Święto Wojsk Specjalnych

Święto Wojsk Specjalnych Święto Wojsk Specjalnych

W siedzibie Dowództwa Wojsk Specjalnych w Krakowie 18 maja 2012 r. odbyły się uroczystości z okazji 5-lecia powołania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Sił Zbrojnych. Na uroczystym apelu stanęli komandosi...

W siedzibie Dowództwa Wojsk Specjalnych w Krakowie 18 maja 2012 r. odbyły się uroczystości z okazji 5-lecia powołania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Sił Zbrojnych. Na uroczystym apelu stanęli komandosi z wszystkich jednostek specjalnych podległych DWS.

Sebastian Miernik Polska: Święto JW GROM

Polska: Święto JW GROM Polska: Święto JW GROM

GROM, który zrodził się z marzeń, którego żołnierze od początków III RP dzielnie jej służą, nierzadko oddając podczas tej służby życie, obchodził dzisiaj 22 rocznicę powstania. Wyjątkowo w tym roku uroczystość,...

GROM, który zrodził się z marzeń, którego żołnierze od początków III RP dzielnie jej służą, nierzadko oddając podczas tej służby życie, obchodził dzisiaj 22 rocznicę powstania. Wyjątkowo w tym roku uroczystość, ze względu na Euro 2012, za którego bezpieczeństwo ma dbać także jednostka wojskowa GROM, święto zorganizowano nie 13 czerwca a znacznie wcześniej.

Sebastian Miernik Polska: Szkolenie wysokościowe JW AGAT

Polska: Szkolenie wysokościowe JW AGAT

Komandosi JW AGAT muszą nabyć wiele umiejętności zanim Jednostka osiągnie gotowość bojową. Mimo, że tworzą ją żołnierze, którzy brali udział w operacjach poza granicami kraju, zadania jakie postawiono...

Komandosi JW AGAT muszą nabyć wiele umiejętności zanim Jednostka osiągnie gotowość bojową. Mimo, że tworzą ją żołnierze, którzy brali udział w operacjach poza granicami kraju, zadania jakie postawiono przed Jednostką wymusza odmienne metody szkolenia.

Michał Piekarski Polska: wyróżnienie dla jednostki NIL

Polska: wyróżnienie dla jednostki NIL

W Dniu Flagi, Prezydent RP Bronisław Komorowski wyróżnił flaga państwową wyróżniające się jednostki wojskowe, w tym Jednostkę Wojskową NIL.

W Dniu Flagi, Prezydent RP Bronisław Komorowski wyróżnił flaga państwową wyróżniające się jednostki wojskowe, w tym Jednostkę Wojskową NIL.

Sebastian Miernik Polska: Ćwiczenia GROM-u i SPAP na Politechnice Gdańskiej

Polska: Ćwiczenia GROM-u i SPAP na Politechnice Gdańskiej

Jednostka Wojskowa GROM oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Gdańsku, w ramach przygotowań m.in. do Euro 2012 brała udział w ćwiczeniach ratowania zakładników na Politechnice Gdańskiej,...

Jednostka Wojskowa GROM oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Gdańsku, w ramach przygotowań m.in. do Euro 2012 brała udział w ćwiczeniach ratowania zakładników na Politechnice Gdańskiej, które zostały zorganizowane w ramach współpracy MSW i MON. W ćwiczeniach, w charakterze zakładników, brali udział studenci tej uczelni.

Sebastian Miernik Polska: Mobilna strzelnica kontenerowa w DWS

Polska: Mobilna strzelnica kontenerowa w DWS

W koszarowym kompleksie Dowództwa Wojsk Specjalnych w Krakowie uruchomiono krytą mobilną strzelnicę kontenerową. Obiekt zdecydowanie ułatwi szkolenie strzeleckie żołnierzy Wojsk Specjalnych kadry DWS i...

W koszarowym kompleksie Dowództwa Wojsk Specjalnych w Krakowie uruchomiono krytą mobilną strzelnicę kontenerową. Obiekt zdecydowanie ułatwi szkolenie strzeleckie żołnierzy Wojsk Specjalnych kadry DWS i Jednostki Wojskowej NIL.

Janusz Walczak AGAT i pierwsza selekcja

AGAT i pierwsza selekcja AGAT i pierwsza selekcja

Jednostka Wojskowa AGAT powstała 1 lipca 2011 roku w miejsce Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach. Uzupełni ona możliwości bojowe pozostałych oddziałów sił specjalnych – będzie w stanie...

Jednostka Wojskowa AGAT powstała 1 lipca 2011 roku w miejsce Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach. Uzupełni ona możliwości bojowe pozostałych oddziałów sił specjalnych – będzie w stanie zwiększyć ich potencjał własnymi sekcjami (następnie grupami) operatorów tak, aby w przyszłości wystawić samodzielny zespół szturmowy oraz wykonać zadania właściwe dla lekkiej piechoty o zdolnościach spadochronowych i górskich – jak działania wsparcia i zabezpieczenia w dziedzinie broni przeciwpancernej...

Andrzej Krugler Nowy dowódca „Formozy”

Nowy dowódca „Formozy” Nowy dowódca „Formozy”

13 października br. nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy Morskiej Jednostki Działań Specjalnych „Formoza”.

13 października br. nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy Morskiej Jednostki Działań Specjalnych „Formoza”.

Ireneusz Chloupek Reforma – od DWS do COS cz.2

Reforma – od DWS do COS cz.2 Reforma – od DWS do COS cz.2

Z ostatnim dniem ubiegłego roku, po siedmiu latach przestało istnieć Dowództwo Wojsk Specjalnych - najmłodszego, ale najbardziej dynamicznie rozwijającego się pod jego komendą i cieszącego się powszechnym...

Z ostatnim dniem ubiegłego roku, po siedmiu latach przestało istnieć Dowództwo Wojsk Specjalnych - najmłodszego, ale najbardziej dynamicznie rozwijającego się pod jego komendą i cieszącego się powszechnym uznaniem sojuszników rodzaju Sił Zbrojnych RP. W ramach reformy systemu kierowania i dowodzenia (SKiD) SZ RP dokonano radykalnych zmian w podporządkowaniu oraz strukturach zarządzania Wojskami Specjalnymi. Zmian, które niczego w nich nie usprawniły, a jedynie zdezorganizowały to, co dobrze funkcjonowało,...

Ireneusz Chloupek Reforma – od DWS do COS

Reforma – od DWS do COS Reforma – od DWS do COS

Z ostatnim dniem ubiegłego roku, po siemdiu latach przestało istnieć Dowództwo Wojsk Specjalnych - najmłodszego, ale najbardziej dynamicznie rozwijającego się pod jego komendą i cieszącego się powszechnym...

Z ostatnim dniem ubiegłego roku, po siemdiu latach przestało istnieć Dowództwo Wojsk Specjalnych - najmłodszego, ale najbardziej dynamicznie rozwijającego się pod jego komendą i cieszącego się powszechnym uznaniem sojuszników rodzaju Sił Zbrojnych RP. W ramach reformy systemu kierowania i dowodzenia SZ RP dokonano radykalnych zmian w podporządkowaniu oraz strukturach zarządzania Wojskami Specjalnymi. Zmian, których sposób wprowadzenia i sensowność wzbudziły poważny niepokój , nie tylko w tym środowisku,...

Michał Sitarski Nowości Heckler & Koch

Nowości Heckler & Koch Nowości Heckler & Koch

Firmy Heckler&Koch z Oberndorfu nikomu, kto interesuje się militariami, raczej przedstawiać nie trzeba. Karabinki HK416 stanowią podstawową broń strzelecką w wielu jednostkach specjalnych na świecie, także...

Firmy Heckler&Koch z Oberndorfu nikomu, kto interesuje się militariami, raczej przedstawiać nie trzeba. Karabinki HK416 stanowią podstawową broń strzelecką w wielu jednostkach specjalnych na świecie, także w polskich, podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych. Dzięki uprzejmości polskiego przedstawiciela H&K – firmy Cenrex – mieliśmy okazję bliżej zapoznać się z najnowszą bronią niemieckiego producenta.

Andrzej Krugler Święto Wojsk Specjalnych

Święto Wojsk Specjalnych Święto Wojsk Specjalnych

W sobotę, 25 maja 2013 r., na Bulwarach Wiślanych w Krakowie odbyły się obchody Święta Wojsk Specjalnych. Pokazy mu towarzyszące miały niespotykany dotychczas rozmach – po raz pierwszy przed szeroką publicznością...

W sobotę, 25 maja 2013 r., na Bulwarach Wiślanych w Krakowie odbyły się obchody Święta Wojsk Specjalnych. Pokazy mu towarzyszące miały niespotykany dotychczas rozmach – po raz pierwszy przed szeroką publicznością komandosi zaprezentowali tak duży zakres swoich działań.

Redakcja Wydanie specjalne SPECIAL OPS - nr 2

Wydanie specjalne SPECIAL OPS - nr 2 Wydanie specjalne SPECIAL OPS - nr 2

Mamy dla nas kolejną niespodziankę! Już niedługo, ukaże się drugi numer specjalny SPECIAL OPS EXTRA, który w całości poświęcimy Dowództwu Wojsk Specjalnych oraz podległym mu jednostkom: GROM, Formoza,...

Mamy dla nas kolejną niespodziankę! Już niedługo, ukaże się drugi numer specjalny SPECIAL OPS EXTRA, który w całości poświęcimy Dowództwu Wojsk Specjalnych oraz podległym mu jednostkom: GROM, Formoza, JW Komandosów, AGAT, JW Nil oraz 7. eds. To nasz prezent z okazji Święta Wojsk Specjalnych.

Ireneusz Chloupek GLOCK standard optymalny

GLOCK standard optymalny GLOCK standard optymalny

Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze Glocki 17, niektórzy od razu zachwycili się ich prostą, futurystyczną naówczas formą „narzędzia do strzelania”, inni byli zdegustowani tak uproszczoną - w porównaniu...

Gdy 30 lat temu pojawiły się pierwsze Glocki 17, niektórzy od razu zachwycili się ich prostą, futurystyczną naówczas formą „narzędzia do strzelania”, inni byli zdegustowani tak uproszczoną - w porównaniu choćby do tradycyjnych rozwiązań i rasowych linii Colta M1911A1 czy Beretty 92 - konstrukcją oraz odważnym wykorzystaniem tworzywa sztucznego. Czas potwierdził słuszność koncepcji twórców austriackiego pistoletu, który po krótkim okresie przełamywania nieufności stał się jednym z najbardziej popularnych...

CR Między rozpoznaniem a wywiadem

Między rozpoznaniem a wywiadem Między rozpoznaniem a wywiadem

Od starożytności wiadomo, że informacja może być bardzo skuteczną bronią. Już w „Sztuce wojny” Sun Tzu, jednym z najstarszych podręczników strategii i taktyki, jedna z części dotyczyła wywiadu. Autor,...

Od starożytności wiadomo, że informacja może być bardzo skuteczną bronią. Już w „Sztuce wojny” Sun Tzu, jednym z najstarszych podręczników strategii i taktyki, jedna z części dotyczyła wywiadu. Autor, starożytny generał, nazywa mądrymi władcami i dowódcami tylko takich, którzy zrobią wszystko, aby „wiedzieć wcześniej i więcej” niż wróg, bo to przyniesie im zwycięstwo. Informacje o liczebności przeciwnika, jego planach i rozmieszczeniu wojsk oraz terenie przyszłego działania zawsze były kluczowym...

Michał Piekarski Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych...

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych jednostek DWS w Polsce i wykonuje zadania o szczególnym i odmiennym od pozostałych pododdziałów charakterze. Na krótko przed zdaniem obowiązków Dowódcy JW „Nil”, pułkownik Mariusz Skulimowski opisuje SPECIAL OPS zadania i specyfikę jednostki, którą dowodził w latach 2009–2013.

Michał Sitarski ANTOS I RPG-75-MP

ANTOS I RPG-75-MP ANTOS I RPG-75-MP

W uzbrojeniu niektórych jednostek podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych znajduje się oryginalny sprzęt pochodzący z katowickiej firmy Works 11. Co ciekawe, został on wyprodukowany w Republice Czeskiej.

W uzbrojeniu niektórych jednostek podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych znajduje się oryginalny sprzęt pochodzący z katowickiej firmy Works 11. Co ciekawe, został on wyprodukowany w Republice Czeskiej.

Andrzej Krugler Pierwsze urodziny Jednostki Wojskowej AGAT

Pierwsze urodziny Jednostki Wojskowej AGAT Pierwsze urodziny Jednostki Wojskowej AGAT

Najmłodszy pododdział podległy Dowództwu Wojsk Specjalnych, Jednostka Wojskowa „Agat”, obchodziła 5 lipca br. swoje pierwsze święto. Miało ono wyjątkowy charakter, gdyż połączono je z przekazaniem jednostce...

Najmłodszy pododdział podległy Dowództwu Wojsk Specjalnych, Jednostka Wojskowa „Agat”, obchodziła 5 lipca br. swoje pierwsze święto. Miało ono wyjątkowy charakter, gdyż połączono je z przekazaniem jednostce sztandaru.

Ireneusz Chloupek IAR kbkm marines

IAR kbkm marines IAR kbkm marines

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych...

Podczas gdy w Wojsku Polskim, poza Jednostką Wojskową GROM i dopiero od niedawna pozostałymi jednostkami DWS, nadal brakuje powszechnie używanych w nowoczesnych armiach ręcznych karabinków maszynowych na amunicję 5,56 mm, amerykańska piechota morska, użytkująca takowe od ponad ćwierć wieku, uzupełnia je i częściowo zastępuje na najniższym szczeblu bronią, która ma jeszcze lepiej sprawdzać się na współczesnym polu walki. Analizując charakter działań podczas ostatnich konfliktów zbrojnych o niskiej...

Mateusz J. Multarzyński EAGLE w Polsce

EAGLE w Polsce EAGLE w Polsce

W dniach 2-10 lutego 2012 roku na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku zostały zorganizowane – przez General Dynamics European Land Systems – dynamiczne pokazy opancerzonego...

W dniach 2-10 lutego 2012 roku na terenie Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku zostały zorganizowane – przez General Dynamics European Land Systems – dynamiczne pokazy opancerzonego pojazdu EAGLE dla przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, innych służb mundurowych, a także reprezentantów fachowych mediów. Z konstrukcją, jej możliwościami oraz szczegółami oferty dotyczącej rodziny samochodów EAGLE zapoznali się również żołnierze, w tym z jednostek podległych Dowództwu Wojsk...

Najnowsze produkty i technologie

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops