Special-Ops.pl

W służbie pokoju. 75. rocznica powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych

Tomasz Jasionek | 2020-10-29
Emblemat ONZ; fot. arch. Centrum Weterana

Emblemat ONZ; fot. arch. Centrum Weterana

Przypadająca 24 października 2020 roku 75. rocznica powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, obchodzona wraz z ustanowionym w 1947 roku Dniem Narodów Zjednoczonych, jest to niewątpliwie okazja do zastanowienia się nad przyszłością tej organizacji, ale równocześnie nie można zapomnieć o jej dotychczasowej globalnej działalności. Jedną z nich jest niezaprzeczalnie prowadzenie działań na rzecz światowego pokoju z wykorzystaniem mechanizmu jakim są misje i operacje pokojowe.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Centrum Weterana

Zobacz także

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

Druga szansa dla świata

Powstała w 1920 roku Liga Narodów, zrzeszając kilkadziesiąt państw, została powołana w celu utrzymania pokoju na świecie i propagowania międzynarodowej współpracy. W zamyśle jej twórców, miała zapobiec powtórzeniu się tragedii, jaką była Wielka Wojna. Wydarzenia z lat 1939-1945 i hekatomba kolejnej wojny pokazały jednak, że Liga nie spełniła oczekiwanej roli. Jeszcze w czasie trwania tego konfliktu, alianci zachodni zadeklarowali chęć utworzenia globalnej organizacji, która byłaby następczynią Ligi Narodów.

Pierwszą zapowiedzią jej powstania stało się podpisanie Karty Atlantyckiej w dniu 14 sierpnia 1941 roku, która określała cele polityki Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz zasady powojennych stosunków międzynarodowych. Według sygnatariuszy miały opierać się one na odejściu od rozwiązywania sporów na drodze konfliktów militarnych, jednocześnie odwołując się do idei samostanowienia narodów.

Polscy żołnierze w Egipcie

Polscy żołnierze podczas dostarczania wody w ramach misji UNEF II w Egipcie

Polscy logistycy w Syrii

Polscy logistycy podczas służby w Syrii w latach 70-tych XX wieku

Wkrótce poparcia dla zasad, które wprowadzała Karta, poprzez akces do niej, udzieliły również Belgia, Czechosłowacja, Grecja, Holandia, Jugosławia, Luksemburg, Norwegia, Polska, ZSRR i Komitet Wolnej Francji. Agresja III Rzeszy na Związek Radziecki i japoński atak na Perl Harbour jeszcze bardziej przyśpieszył działania na rzecz pokonania państw osi, ale także dobitniej zwrócił uwagę na potrzebę powstania światowej organizacji mającej eliminować ryzyko podobnych zagrożeń i pomóc w budowaniu światowego powojennego pokoju.

Rozwinięciem idei przedstawionych w Karcie Atlantyckiej stała się Deklaracja Narodów Zjednoczonych podpisana 1 stycznia 1942 roku. Jej sygnatariuszami zostały państwa członkowskie koalicji alianckiej, łącznie 26 krajów, które uznały, że zasady Karty są uniwersalne do budowy powojennego ładu opartego na międzynarodowym pokoju i zwalczania radykalnych ruchów takich jak faszyzm. Do zakończenia wojny do deklaracji przystąpiło jeszcze 19 państw, zwiększając tym samym znaczenie dokumentu. Stał się on podstawą funkcjonowania nowej organizacji międzynarodowej, której powstanie zaproponowali zachodni członkowie Wielkiej Trójki - premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. W drugiej połowie 1944 roku na konferencji w Waszyngtonie czołowi przedstawiciele państw alianckich uzgodnili formę i zakres funkcjonowania nowego kolegialnego organu.

Polscy żołnierze w Namibi

Polscy żołnierze w trakcie służby pod flagą ONZ w Namibi

Polski obserwator z misji UNIKOM

Polski obserwator z misji UNIKOM wraz z irackimi dziećmi

Wraz z sukcesami militarnymi aliantów i zbliżającą się klęską wojsk państw osi, klarował się kształt przyszłej powszechnej organizacji międzynarodowej. 25 kwietnia 1945 roku przedstawiciele 50 państw spotkali się w San Francisco, by ustalić brzmienie Karty Narodów Zjednoczonych stanowiącej swoistą konstytucję przyszłej organizacji. Dokument został sygnowany 26 czerwca 1945 roku. 24 października 1945 roku członkowie Rady Bezpieczeństwa (USA, Wielka Brytania, Francja, ZSRR i Chiny) oraz większość państw członkowskich ratyfikowali dokument, dając tym samym początek Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kontrowersje wzbudzał fakt niezaproszenia na konferencję założycielską przedstawicieli Polski. Było to związane z powołaniem dwóch niezależnych obozów rządzących - jednego legalnego, funkcjonującego od września 1939 roku ośrodka emigracyjnego oraz drugiego uzurpującego sobie prawo do reprezentacji narodu polskiego jako ośrodka komunistycznego zainstalowanego przez Związek Radziecki na ziemiach wyzwolonej przez Armię Czerwoną Polski. W konsekwencji Karta została podpisana przez Polaków dopiero 16 października 1945 roku a jej sygnatariuszami zostali przedstawiciele sprzyjającego Moskwie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.

Zderzenie z rzeczywistością

Omawiając dotychczasową historię ONZ należy odnieść się także do jednego z filarów tej organizacji, czyli do działań i środków mających na celu utrzymanie pokoju na świecie. System bezpieczeństwa zbiorowego ustanowiony przez Kartę Narodów Zjednoczonych do bycia uznanym za skuteczny wymagał, aby wszystkie państwa członkowskie stosowały się do przyjętych zasad. Jednocześnie Karta określała procedury, które zakładały zarówno możliwość podejmowania odpowiednich kroków w drodze rokowań, badań, pośrednictwa, pojednania, arbitrażu lub innych środków pokojowych, jak i możliwość wprowadzania sankcji obowiązujących wszystkich członków, w tym akcji zbrojnej w przypadku zagrożenia, naruszenia pokoju lub aktu agresji, w celu pokojowego rozstrzygania sporów mogących zakłócić bezpieczeństwo międzynarodowe.

Niedługo po zakończeniu II wojny światowej okazało się, że szczytne idee jakimi kierowali się twórcy ONZ musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością ówczesnego świata nękanego coraz liczniejszymi konfliktami. W odpowiedzi na taki stan rzeczy Rada Bezpieczeństwa ONZ mogła i stosowała w kolejnych latach różnego rodzaju środki jakie należy podjąć w wypadku agresji lub zagrożenia pokoju. Mogły być to zarówno takie, które nie wymagają użycia siły (np. sankcje ekonomiczne) lub te wymagające użycia sił zbrojnych.

Polski saper w Syrii

Polski saper podczas służby w ramach misji UNDOF w Syrii

Polacy na misji UNIFIL

Polacy byli i są też obecni w ramach misji UNIFIL w Libanie

Coraz liczniejsze konflikty regionalne, zimnowojenne podziały czy też skutki dekolonizacji spowodowały, że coraz większe znaczenie w budowie ładu w pogrążającym się w chaosie świecie zyskały należące do drugiej kategorii operacje pokojowe prowadzone pod flagą ONZ. To właśnie z tego typu działalnością większość współczesnych kojarzy na co dzień Organizację Narodów Zjednoczonych. Już w 1946 roku powołane zostały pierwsze komisje w ściśle wyznaczonych regionach mandatowych. Dwa lata później zorganizowano misję pokojową zwaną jako Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu (UNTSO) w celu obserwacji i nadzorowania przestrzegania zawieszenia broni w konflikcie izraelsko-arabskim. Z kolei za pierwszą operację, która doprowadziła do wysłania sił pokojowych uznaje się Doraźne Siły Zbrojne na Bliskim Wschodzie (UNEF I) powołane w 1956 roku. Formalnie określenie operacje pokojowe pojawiło się w lutym 1966 roku, gdy Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło decyzję o utworzeniu Specjalnego Komitetu do Spraw Operacji Pokojowych.

Czytaj też: Kuźnia Bohaterów, czyli jak szkolono Cichociemnych >>>

Chcąc zdefiniować, czym są operacje pokojowe ONZ mówi się dziś nie tylko o utrzymywaniu pokoju (peacekeeping), ale także o wprowadzaniu pokoju (peacemaking), wymuszaniu pokoju (peace enforcement), czy budowaniu pokoju (peacebuilding). Ta różnorodność spowodowana jest złożonością zadań podejmowanych przez ONZ na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, wynikającą z dynamiki zmian zachodzących w środowisku międzynarodowym. Organizacja ta bowiem już dawno wyszła poza zadania obserwacyjne i skupia się dziś m.in. na wspieraniu procesu politycznego, organizowaniu wolnych wyborów, ochronie ludności cywilnej, pomocy humanitarną czy też administrowaniu konkretnym terytorium. Zmienił się także charakter operacji na rzecz pokoju. Coraz częściej są one prowadzone z pomocą regionalnych organizacji (UE, NATO, ECOWAS) czy też powstających ad hoc koalicji państwowych. Zazwyczaj jednak wszystkie one działają w oparciu o rezolucje Rady Bezpieczeństwa i za zgodą ONZ. Ponadto, granice między poszczególnymi działaniami pokojowymi są coraz mniej wyraźne, a współczesne misje pokojowe są operacjami wielowymiarowymi łączącymi funkcje prewencji, utrzymywania, budowania, a nawet wymuszania pokoju.

Polacy na straży pokoju

Niezależnie od przyjętej definicji w swojej 75-letniej historii ONZ przeprowadziła dziesiątki operacji i misji pokojowych na całym świecie. Cześć z nich dobiegła już końca, w wypadku pozostałych sytuacja wymaga, aby przedstawiciele Narodów Zjednoczonych wciąż pozostawali w rejonie konfliktu. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że lwia część budżetu ONZ przeznaczona jest co roku właśnie na operacje na rzecz pokoju.

W minionych dziesięcioleciach istotny wkład w ich funkcjonowanie wniosła także Polska, udzielając różnorodnego wsparcia tego typu misjom. Najistotniejszym wydaje się udział w nich polskich żołnierzy, funkcjonariuszy i cywilnych ekspertów. Pierwszą misją pokojową ONZ do udziału w której zaproszona została Polska były Drugie Siły Interwencyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych na Bilskim Wschodzie (UNEF II), które rozpoczęły funkcjonowanie w 1973 roku, kiedy to podpisano zawieszenie broni pomiędzy wojskami izraelskimi a egipskimi. Zadaniem Polaków było głównie udzielnie wsparcia logistycznego i medycznego zarówno błękitnym hełmom jak i ofiarom konfliktu. Rok później rozpoczęła się analogiczna misja ONZ z udziałem Polaków, tym razem po stronie Wzgórz Golan. Przez kolejne kilkadziesiąt lat polscy żołnierze i pracownicy wojska pełnili obowiązki w ramach Siły ONZ do Obserwacji Rozdzielenia Wojsk (UNDOF).

Polscy Żołnierze misja ONZ

Żołnierzom z Polski nie jest obca także Afryka, gdzie między innymi w Liberii w ramach misji ONZ współpracują z lokalną ludnością na rzecz budowy lepszej przyszłości

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku polscy obserwatorzy wojskowi z ramienia ONZ (misja UNIIMOG) kontrowali wprowadzanie w życie postanowień zawieszania broni pomiędzy Iranem i Irakiem, a także nadzorowali wycofanie wszystkich sił poza uznawane przez społeczność międzynarodową granice. Polscy żołnierze służyli także w ramach misji UNTAG w Namibii pełniąc funkcje obserwatorów oraz logistyków w trakcie działań ONZ na rzecz przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów w Namibii w 1990 roku. Podobne zadania pełnili Polacy w czasie misji UNTAC w Kambodży gdzie Narody Zjednoczone pomagały temu państwu w uzyskaniu stabilności i odbudowie po upadku reżimu Czerwonych Khmerów. Polscy żołnierze brali i biorą udział także w misji ONZ w Libanie (UNIFIL), który od dziesiątek lat targany jest konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Warto też pamiętać o służbie Polaków pod błękitną flagą ONZ na obszarze byłej Jugosławii. Od początku jej rozpadu i wybuchu walk między nacjami tworzonymi kiedyś jedno państwo, „żołnierze znad Wisły” najpierw w ramach Sił Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNPROFOR) a następnie między innymi w Chorwacji (UNCRO), Wschodniej Slawonii (UNPREDEP), Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (UNPREDEP), Bośni i Hercegowinie (UNMIBH) czy też Kosowie (UNMIK), wykonywali lub wykonują zadania na rzecz stabilizacji i pojednania między mieszkańcami tego regionu. Mimo, że pierwsi Polacy w błękitnych hełmach trafili na Bałkany już w 1992 roku, sytuacja na południu Europy ciągle wymaga ich obecności i codziennej odpowiedzialnej służby.

Od wielu lat Polacy biorą też udział w misjach i operacjach ONZ w krajach afrykańskich, które są areną wielu konfliktów lokalnych i kryzysów humanitarnych. Polskie mundury, na których widoczne są emblematy Organizacji Narodów Zjednoczonych można było lub nadal można zobaczyć choćby w Liberii (UNOMIL, UNIMIL), Rwandzie (UNAMIR), Angoli (UNAVEM II/III, MONUA) czy też Demokratycznej Republice Konga (MONUC/MONUSCO).

Omawiając udział naszego kraju w działaniach ONZ na przestrzeni minionych lat warto także przypomnieć, że Warszawa zgłosiła swój akces do systemu szybkiego rozwinięcia Nadorów Zjednoczonych (UNSAS) który pojawił się na forum tej organizacji w 1991 roku. Polega on na zobowiązaniach państw członkowskich do dostarczenia w możliwie krótkim czasie określonych sił i środków do celów operacji pokojowych. W maju 1996 roku Polska, obok Austrii, Danii, Holandii, Kanady, Norwegii i Szwecji zainicjowała powstanie Wielonarodowej Brygady Szybkiego Rozwinięcia (SHIRBRIG) wchodzącego w skład UNSAS. Wydzielone do jej składu pododdziały i sztab (utworzone z narodowego i wielonarodowego personelu) są w ciągu 21 – 30 dni (od chwili podjęcia stosownej decyzji narodowej co do udziału w danej operacji) gotowe do osiągnięcia wcześniej określonego rejonu załadunku, a grupa awangardowa – w ciągu 14 dni. W ramach SHRIBRIG polscy żołnierze dotychczas wsparli działania ONZ w misjach UNMIS, UNMISS czy też UNMEE.

St. chor. sztab. Edward Ziobro

St. chor. sztab. Edward Ziobro, który w imieniu Polski brał udział w ceremonii wręczenia Nagrody Nobla Siłom Zbrojnym ONZ w 1988 r.

Do dzisiaj Polska zaangażowała się łącznie w ponad 30 misji i operacji pod egidą ONZ. Brało w niej udział kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, pracowników cywilnych i ekspertów, którzy nie tylko z poświęceniem wypełniali powierzone im zadania, ale stanowili też wizytówkę naszego kraju.

W czasie tych prawie pięćdziesięciu lat Polacy współpracowali zarówno z partnerami z państw członkowskich ONZ, ale także z przedstawicielami innych organizacji i sojuszów międzynarodowych, osiągając niejednokrotnie wysokie stanowiska w strukturach ONZ. Warto też przypomnieć, że w grupie żołnierzy która miała odebrać w grudniu 1988 r. Nagrodę Nobla w dziadzinie działań na rzecz pokoju Sił Pokojowe ONZ reprezentował też Polak – st. chor. sztab. Edward Ziobro. Był to symboliczne docenienie przez społeczność międzynarodową dotychczasowych zasług „błękitnych hełmów”, ale także ukłon w stronę państw najbardziej zaangażowanych budowę pokoju na świecie do których niewątpliwie należy Polska.

Patrząc w przyszłość, pamiętając o przeszłości

Tegoroczna 75. rocznica powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzona jest pod hasłem „Razem budujemy naszą przyszłość”. Zastanawiając się nad przyszłością tej organizacji nie można zapomnieć o jej dotychczasowych dokonaniach. Niezależnie od tego, co sądzimy na temat skuteczności całej ONZ, niezaprzeczalnym jest to, że istotnie wpłynęła ona na kształt współczesnego świata.

Czytaj też: Decydujący „Adolphus” >>>

Jednym z tego przejawów są misje i operacje pokojowe, w których od 1973 roku aktywnie biorą udział także polscy żołnierze, funkcjonariusze i cywilni eksperci. Od piasków egipskich pustyń, poprzez dżungle Kambodży czy też bałkańskie doliny, Polacy służyli i służą wszędzie tam, gdzie zagrożony jest ład i porządek a mieszkańcy danego regionu cierpią w wyniku wojen i konfliktów. Ich służba jest nie tylko odpowiedzialna, ale także niebezpieczna. Udowodniły to chociażby wydarzenia z 1993 roku, kiedy to polscy żołnierze z emblematami Narodów Zjednoczonych na mundurach byli atakowani w Kambodży przez zwolenników Czerwonych Khmerów. Kolejne lata także obfitowały w podobne incydenty z udziałem Polaków, które niejednokrotnie kończyły się śmiercią naszych rodaków. Dlatego też 24 października świętując 75. rocznicę powstania ONZ, skupiającej dziś prawie dwieście państw, pamiętajmy, że została ona powołana dla ludzi przez ludzi oraz to, iż to właśnie konkretne osoby płacą często najwyższą cenę za wcielenie w życie szczytnych idei Narodów Zjednoczonych, przyczyniając się do budowy lepszego jutra dla nas wszystkich.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Skuteczne rozwiązania do walki z koronawirusem

Skuteczne rozwiązania do walki z koronawirusem Skuteczne rozwiązania do walki z koronawirusem

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zupełnie odmieniła otaczającą nas rzeczywistość. Noszenie maski w przestrzeni publicznej i częsta dezynfekcja rąk stały się rutyną, podobnie jak pomiar temperatury przed...

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zupełnie odmieniła otaczającą nas rzeczywistość. Noszenie maski w przestrzeni publicznej i częsta dezynfekcja rąk stały się rutyną, podobnie jak pomiar temperatury przed wejściem na basen lub na terenie lotniska. Nic dziwnego – ochrona sanitarna w miejscach pracy i użyteczności publicznej to obecnie kwestia o najwyższym priorytecie. Do realizacji tego celu niezbędne są wysokiej klasy urządzenia antywirusowe – m.in. bramki detekcyjne, kamery termowizyjne i testy przesiewowe....

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Najlepsze urządzenia optyczne dla myśliwych i nie tylko

Najlepsze urządzenia optyczne dla myśliwych i nie tylko Najlepsze urządzenia optyczne dla myśliwych i nie tylko

W strzelectwie – zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim – dobry sprzęt optyczny ma równie duże znaczenie jak broń. Wysokiej jakości lornetka ułatwi orientację w terenie i namierzenie celu, natomiast...

W strzelectwie – zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim – dobry sprzęt optyczny ma równie duże znaczenie jak broń. Wysokiej jakości lornetka ułatwi orientację w terenie i namierzenie celu, natomiast profesjonalne termowizory i noktowizory zapewnią widoczność nawet w zupełnych ciemnościach. Tyczy się to również wszelkich innych aktywności outdoorowych takich jak survival czy wędrówki górskie, podczas których warto mieć przy sobie odpowiednie wyposażenie. Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w konkretnej...

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

ISAF - Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa

ISAF - Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa

Są strukturą militarną istniejącą w ramach NATO, której celem jest utrzymanie pokoju w Afganistanie. Utworzone na mocy Porozumienia z Bonn zawartego 5 grudnia 2001 i usankcjonowane prawnie na mocy rezolucji...

Są strukturą militarną istniejącą w ramach NATO, której celem jest utrzymanie pokoju w Afganistanie. Utworzone na mocy Porozumienia z Bonn zawartego 5 grudnia 2001 i usankcjonowane prawnie na mocy rezolucji nr 1386 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 20 grudnia 2001. 11 sierpnia 2003 siły ISAF przeszły pod kierownictwo NATO. Działalność ISAF reguluje 12 rezolucji ONZ.

Redakcja news Szwajcaria: Rygorystyczne środki prewencji terrorystycznej

Szwajcaria: Rygorystyczne środki prewencji terrorystycznej Szwajcaria: Rygorystyczne środki prewencji terrorystycznej

W drodze powszechnego referendum fakultatywnego obywatele Szwajcarii zdecydowali o przyjęciu ustawy antyterrorystycznej, uznanej przez Radę Europy i ONZ za jedną z najbardziej ingerujących w prawa obywateli...

W drodze powszechnego referendum fakultatywnego obywatele Szwajcarii zdecydowali o przyjęciu ustawy antyterrorystycznej, uznanej przez Radę Europy i ONZ za jedną z najbardziej ingerujących w prawa obywateli w Europie.

Tomasz Łukaszewski „W twojej głowie jest twoja siła” - X edycja Marszu śladami generała Nila „od zmierzchu do świtu”

„W twojej głowie jest twoja siła” - X edycja Marszu śladami generała Nila „od zmierzchu do świtu” „W twojej głowie jest twoja siła” - X edycja Marszu śladami generała Nila „od zmierzchu do świtu”

Od dziesięciu lat w Beskidach Jednostka Wojskowa NIL organizuje przy współpracy z Wojskowym Stowarzyszeniem „Kultura – Turystyka – Obronność”, Fundacją Rozwoju Sportu i Promocji Obronności „Murawa” oraz...

Od dziesięciu lat w Beskidach Jednostka Wojskowa NIL organizuje przy współpracy z Wojskowym Stowarzyszeniem „Kultura – Turystyka – Obronność”, Fundacją Rozwoju Sportu i Promocji Obronności „Murawa” oraz Centrum Szkolenia WS nocny marszobieg pn. „Marsz Śladami Generała Nila. Od zmierzchu do świtu”. Zdjęcia: Klub Wojsk Specjalnych, Robert „Kornik” Kora

Tomasz Jasionek Polskim GROM w „rzeźnika z Vucovaru”

Polskim GROM w „rzeźnika z Vucovaru” Polskim GROM w „rzeźnika z Vucovaru”

W historii sił specjalnych każdego państwa istnieją przełomowe momenty, które potwierdzają słuszność tworzenia i utrzymywania tego stosunkowo nielicznego i tajemniczego, ale niezwykle potrzebnego we współczesnym...

W historii sił specjalnych każdego państwa istnieją przełomowe momenty, które potwierdzają słuszność tworzenia i utrzymywania tego stosunkowo nielicznego i tajemniczego, ale niezwykle potrzebnego we współczesnym świecie rodzaju sił zbrojnych. Dla JW GROM stała się nim przeprowadzona prawie ćwierć wieku temu operacja „Little Flower”. W związku z rocznicą tych wydarzeń warto przypomnieć sobie jej przebieg i następstwa. Zdjęcia: arch: Piotra Gąstała, Andrzeja Kruczyńskiego, Tomasza Gede, Romana Jasińskiego,...

Michał Piekarski 75 lat po Dniu "D"

75 lat po Dniu "D" 75 lat po Dniu "D"

Siedemdziesiąta piąta rocznica lądowania Aliantów w Normandii w polskich mediach pozostała w cieniu bieżących wydarzeń krajowych, warto więc zwrócić uwagę na kilka aspektów tej rocznicy.

Siedemdziesiąta piąta rocznica lądowania Aliantów w Normandii w polskich mediach pozostała w cieniu bieżących wydarzeń krajowych, warto więc zwrócić uwagę na kilka aspektów tej rocznicy.

Michał Piekarski Kilka słów o tradycji i „czerwonych beretach”

Kilka słów o tradycji i „czerwonych beretach” Kilka słów o tradycji i „czerwonych beretach”

W obecnym czasie sprawy związane z historią i tradycją Wojska Polskiego są bardzo szeroko dyskutowane i komentowane, także przez osoby z kręgów politycznych oraz administracji wojskowej. Czasem są to niestety,...

W obecnym czasie sprawy związane z historią i tradycją Wojska Polskiego są bardzo szeroko dyskutowane i komentowane, także przez osoby z kręgów politycznych oraz administracji wojskowej. Czasem są to niestety, opinie bardzo kontrowersyjne.

Michał Piekarski Generałowie i kontrowersje

Generałowie i kontrowersje Generałowie i kontrowersje

Wczorajsze doniesienia o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Ministra Obrony Narodowej wniosku o pośmiertne mianowanie Ryszarda Kuklińskiego na stopień generalski wywołały już w...

Wczorajsze doniesienia o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Ministra Obrony Narodowej wniosku o pośmiertne mianowanie Ryszarda Kuklińskiego na stopień generalski wywołały już w środowiskach związanych z armią i innymi służbami mundurowymi szereg dyskusji dotyczących zasadności takiego kroku.

AG Bitwa pod Krojantami

Bitwa pod Krojantami

uznawana jest za pierwszą polską szarżę kawaleryjską podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Przyczyną bitwy był atak niemieckiej 20 Dywizji Zmotoryzowanej na polskie linie obrony zajmowane przez jednostki...

uznawana jest za pierwszą polską szarżę kawaleryjską podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Przyczyną bitwy był atak niemieckiej 20 Dywizji Zmotoryzowanej na polskie linie obrony zajmowane przez jednostki Armii „Pomorze” gen. Władysława Bortnowskiego. Natarcie, które powstrzymali polscy żołnierze z 18. Pułku Ułanów Pomorskich z Grudziądza, skierowane było na Chojnice.

Tomasz Jasionek Decydujący „Adolphus”

Decydujący „Adolphus” Decydujący „Adolphus”

Publikacja opisuje niezwykle ważny z historycznego punktu widzenia epizod militarny, jakim była operacja lotnicza o kryptonimie "Adolphus".

Publikacja opisuje niezwykle ważny z historycznego punktu widzenia epizod militarny, jakim była operacja lotnicza o kryptonimie "Adolphus".

Sebastian Miernik Skok nadziei

Skok nadziei Skok nadziei

Historii „Cichociemnych” poświęcono już wiele dobrych pozycji książkowych, jednak mimo to na łamach „SPECIAL OPS” chcemy regularnie przypominać o korzeniach polskich sił specjalnych. 28 grudnia 2010 roku...

Historii „Cichociemnych” poświęcono już wiele dobrych pozycji książkowych, jednak mimo to na łamach „SPECIAL OPS” chcemy regularnie przypominać o korzeniach polskich sił specjalnych. 28 grudnia 2010 roku minie 66 lat od ostatniego zrzutu „Cichociemnych”, który nastąpił w 1944 r., w lutym 2011 roku przypada zaś okrągła, 70. rocznica powietrznego przerzutu pierwszych „Cichociemnych” do okupowanej Polski. Niech będzie to okazją do krótkiego wspomnienia niektórych szczegółów i okoliczności pierwszego...

Andrzej Krugler Zanim uderzył GROM

Zanim uderzył GROM Zanim uderzył GROM

„Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun co błyska, a gdy trzeba – uderzy”. Słowa marszałka Józefa Piłsudskiego doskonale oddają charakter sił specjalnych i stanowią wyjątkowo trafne motto najnowszej...

„Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun co błyska, a gdy trzeba – uderzy”. Słowa marszałka Józefa Piłsudskiego doskonale oddają charakter sił specjalnych i stanowią wyjątkowo trafne motto najnowszej wystawy, otwartej w listopadzie, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Sebastian Miernik Wywalcz jej wolność lub zgiń

Wywalcz jej wolność lub zgiń Wywalcz jej wolność lub zgiń

W głównej sali Ośrodka Wyszkolenia Oddziału Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza w Audley End na ścianie wisiała mapa przedwojennej Polski. Z czasem pojawił się na niej napis „Wywalcz jej wolność lub zgiń”....

W głównej sali Ośrodka Wyszkolenia Oddziału Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza w Audley End na ścianie wisiała mapa przedwojennej Polski. Z czasem pojawił się na niej napis „Wywalcz jej wolność lub zgiń”. Pokazuje ona, jak wielką miłością darzyli Ojczyznę Ci, którzy „potrafili zjawić się niespostrzeżeni tam, gdzie się ich najmniej spodziewają i pożądają, cicho, a sprawnie narobić nieprzyjacielowi bigosu i wsiąknąć niedostrzegalnie w ciemność, w noc – skąd przyszli” – noszący dumny przydomek, idealnie...

Sebastian Miernik Weller 7 - rekonstrukcja zrzutu cichociemnych

Weller 7 - rekonstrukcja zrzutu cichociemnych Weller 7 - rekonstrukcja zrzutu cichociemnych

„Gdy się ściemniło, do lasu w pobliżu gajówki Paprotnia zaczęli ściągać ludzie. (...) Nie pamiętam, ile było zaprzęgów konnych, ale sądząc po liczbie pojemników i paczek ze zrzutu, musiały być co najmniej...

„Gdy się ściemniło, do lasu w pobliżu gajówki Paprotnia zaczęli ściągać ludzie. (...) Nie pamiętam, ile było zaprzęgów konnych, ale sądząc po liczbie pojemników i paczek ze zrzutu, musiały być co najmniej cztery. W odbiorze zrzutu brało udział około 80 żołnierzy. Mniej więcej 50 z nich ubezpieczało teren, a pozostali wykonywali różne zadania na zrzutowisku (...). Godziny nam się dłużyły, aż wreszcie około północy usłyszeliśmy warkot silnika. Po kilku minutach odgłos samolotu ucichł, ale zaraz potem...

Najnowsze produkty i technologie

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops