Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Selekcja do KT Policji

Radosław Tyślewicz | 2023-11-30
Ćwiczenia wytrzymałościowe na macie
Foto. Tomasz Łukaszewski

Ćwiczenia wytrzymałościowe na macie


Foto. Tomasz Łukaszewski

Wyzwania stojące przed służbami specjalnymi, w tym policyjnymi kontrterrorystami, zaowocowały wprowadzeniem istotnych zmian i przynajmniej formalnym otwarciem drzwi do tych elitarnych jednostek dla grona nowych kandydatów. Znoszenie kolejnych barier formalnych i wzrost zapotrzebowania na kandydatów do służby nie oznacza jednak rezygnacji z rygorystycznych kryteriów przyjęcia do grona kontrterrorystów. Dlatego warto zapoznać się przed złożeniem swojej aplikacji do służby z aktualnymi informacjami i podpowiedziami, jak zawczasu przygotować się do selekcji i na co szczególnie warto zwrócić uwagę nie tylko w zakresie przygotowania fizycznego.

Zobacz także

Tomasz Łukaszewski Poszukujemy ludzi, którzy nie są tylko specjalistami w jednej dziedzinie

Poszukujemy ludzi, którzy nie są tylko specjalistami w jednej dziedzinie Poszukujemy ludzi, którzy nie są tylko specjalistami w jednej dziedzinie

Rozmowa z podkom. Kamilem Winterem, koordynatorem krajowym ds. służby kontrterrorystycznej w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.

Rozmowa z podkom. Kamilem Winterem, koordynatorem krajowym ds. służby kontrterrorystycznej w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.

Aleksandra Wilczek-Musielak Jak podnieść sprawność fizyczną na selekcję?

Jak podnieść sprawność fizyczną na selekcję? Jak podnieść sprawność fizyczną na selekcję?

W artykule zamieściliśmy propozycję dwóch testów kondycyjnych, przykład planu treningowego oraz skuteczne wskazówki przydatne do samodzielnego przygotowania organizmu do udziału w ciężkich testach sprawności...

W artykule zamieściliśmy propozycję dwóch testów kondycyjnych, przykład planu treningowego oraz skuteczne wskazówki przydatne do samodzielnego przygotowania organizmu do udziału w ciężkich testach sprawności fizycznej, w ramach naboru do poszczególnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji, tzw. „selekcji”.

Tomasz Łukaszewski Czas zakończyć pewien etap

Czas zakończyć pewien etap Czas zakończyć pewien etap

O „Selekcji”, szkoleniu jednostek specjalnych i wojnie w Ukrainie rozmawiamy z mjr. (rez.) Arkadiuszem Kupsem – byłym żołnierzem jednostek specjalnych i rozpoznawczych Wojska Polskiego.

O „Selekcji”, szkoleniu jednostek specjalnych i wojnie w Ukrainie rozmawiamy z mjr. (rez.) Arkadiuszem Kupsem – byłym żołnierzem jednostek specjalnych i rozpoznawczych Wojska Polskiego.

BOA i SPKP

W strukturach polskiej Policji znajduje się kilkanaście wyspecjalizowanych jednostek, przeznaczonych m.in. do zwalczania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, dokonywania zatrzymań szczególnie niebezpiecznych osób oraz konwojowania groźnych przestępców. Największym pod względem liczebności jest Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”.

Poza nim w kraju jest jeszcze siedemnaście Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji (SPKP), umiejscowionych w poszczególnych wojewódzkich/stołecznej komendach policji. 

Ścieżka podjęcia służby w tych elitarnych pododdziałach policji jest typowa dla tego rodzaju jednostek. Po pozytywnym ukończeniu selekcji w pierwszym etapie wiąże się z przystąpieniem do wyczerpującego, wielomiesięcznego kursu bazowego, otwierającego drzwi do udziału w działaniach bojowych.

Przeczytaj także: Służby specjalne – czy są atrakcyjnym miejscem pracy dla młodych Polaków? >>

W jego trakcie wdrażani funkcjonariusze uczą się przede wszystkim technik strzelania, taktyki (czarnej, zielonej czy niebieskiej), pierwszej pomocy, technik wysokościowych oraz działań operacyjnych. Szkolenie jest bardzo intensywne oraz wymagające fizycznie i psychicznie. Zajęcia są realizowane po kilkanaście godzin w ciągu doby. 

W celu zapewnienia niezbędnej liczby osób przystępujących i kończących tego typu szkolenie oraz aby zagwarantować, że mają one odpowiednie predyspozycje do pracy w jednostce specjalnej, niezbędny jest wieloetapowy proces rekrutacji. W ramach tego procesu kandydaci do pododdziałów kontrterrorystycznych policji poddawani są specjalnym testom sprawnościowym, psychologicznym, medycznym oraz rozmowie kwalifikacyjnej, mającej na celu poznanie ich charakteru, zdolności umysłowych i motywacji. 

Specyfika tej służby warta jest jednak podjęcia takiego wyzwania, głównie w związku z możliwościami dalszego szkolenia i rozwoju, jakie oferuje się funkcjonariuszom pododdziałów KT policji oraz codziennej służby, znacznie odbiegającej od rutyny obowiązującej w innych komórkach. 

Co wybrać: SPKP w terenie czy BOA w stolicy?

Formalnie nie ma dużej różnicy pomiędzy służbą w „jednostkach terenowych” a w BOA.

W związku z tym o wyborze docelowej jednostki mogą decydować inne kryteria, które dopiero w dłuższej perspektywie nabierają znaczenia – mowa tu o miejscu zamieszkania i związanych z nim planach na przyszłość.

Z czasem taka decyzja o lokalizacji miejsca pracy staje się kluczowa dla planów osobistych i często jest ważnym czynnikiem warunkującym przebieg kariery funkcjonariusza w dłuższej perspektywie, o czym często się zapomina na starcie swojej kariery zawodowej. 

Dobór i nabór

Na chwilę obecną najłatwiej ciągle jest zostać operatorem BOA lub SPKP będąc już policjantem. Odbywa się to na zasadzie tzw. doboru do jednostki kontrterrorystycznej policji.

Funkcjonariusz zgłasza swoją kandydaturę do wybranej jednostki KT i po skutecznym przejściu selekcji przeniesiony zostaje do pododdziału, do którego aplikował, oczekując na rozpoczęcie kursu bazowego. 

Nowością natomiast jest to, że od początku 2022 r. istnieje możliwość naboru do pododdziałów kontrterrorystycznych policji kandydatów bezpośrednio z „cywila”. W przypadku pozytywnego zaliczenia przez takiego kandydata selekcji do wybranej jednostki KT, jest on kierowany na kurs podstawowy dla wszystkich nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji.

W tym czasie ma on już jednak przydział w wybranej jednostce kontrterrorystycznej, do której aplikował. Dopiero po zakończeniu kursu podstawowego „nowy” policjant kierowany jest na kurs bazowy dla operatorów pododdziałów kontrterrorystycznych. 

Taka ścieżka dotyczy również osób z innych niż Policja formacji mundurowych (w tym Wojsk Specjalnych), których nie obejmuje Rozporządzenie MSWiA z 9 października 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji. Formalnie wymaga to zwolnienia się z obecnej służby i skorzystania ze ścieżki cywilnej opisanej powyżej. 

W przypadku osób aplikujących z cywila stosuje się ściśle określoną punktację dla kandydatów do przyjęcia do służby w policji – tabele 1. i 2.

Ponadto kandydat do służby kontrterrorystycznej policji weryfikowany jest na podstawie siedmiu elementów:

 • testu wiedzy,
 • testu sprawności fizycznej,
 • badania psychologicznego, w tym testu psychologicznego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji (badanie lekarskie),
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Test sprawności fizycznej

Od kandydatów w zakresie weryfikacji sprawności fizycznej oczekuje się przede wszystkim wszechstronności, bo jest ona warunkiem sprostania wymaganiom przyszłej służby.

Kandydat musi potrafić wykonać szeroki zakres ćwiczeń opartych na wykorzystaniu masy własnego ciała, takich jak: ugięcia ramion na drążku, pompki, brzuszki, przysiady czy wejścia na podest z obciążeniem, czy zaliczyć wymagający tor przeszkód. Niezbędna jest również umiejętność biegania i pływania, w tym pływania pod wodą.

Mimo nacisku na sprawność dynamiczną, nie zabraknie również statyki w postaci wyciskania sztangi leżąc. Aktualne wymagania zawarte są w Rozporządzeniu MSWIA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w załączniku nr 3 (Zakres i sposób przeprowadzania oraz oceny wyników testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby kontrterrorystycznej, ubiegających się o przyjęcie do komórki właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych lub komórki właściwej do spraw wsparcia działań bojowych).

Dlatego najbardziej uniwersalnym kryterium, jakie może zastosować kandydat podczas okresu przygotowań do selekcji, jest opanowanie ćwiczeń siłowych w zakresie własnej masy ciała – pozwoli to zarówno na wyciśnięcie sztangi o masie równej masie ciała kandydata, jak i wspięcie się tylko z użyciem rąk po linie. Dowodem potwierdzającym takie podejście są konkurencje do zaliczenia podczas testu sprawnościowego. Są to odpowiednio:

 • bieg – próba polega na przebiegnięciu jak najdłuższego dystansu w ograniczonym czasie 12 minut na bieżni stadionowej (test Coopera). Próba punktowana jest w zależności od pokonanego dystansu,
 • pływanie – pokonanie na czas stylem dowolnym dystansu 200 metrów,
 • pływanie pod wodą na dystansie 25 m,
 • skok do wody z wieży (z wysokości),
 • tor przeszkód – próba polega na pokonywaniu elementów toru przeszkód. Najlepiej zapoznać się z filmem opublikowanym przez BOA na YT w 2023 roku, pokazującym kolejne elementy toru i poprawny sposób ich pokonywania,
 • wejście po linie na wysokość 5 m – należy używać tylko rąk. Sprawdzian zalicza dotknięcie miejsca mocowania liny lub miejsca wskazanego przez instruktora,
 • wyciskanie sztangi leżąc – polega na zdjęciu sztangi ze stojaków do pełnego wyprostu ramion, ugięciu ramion z dotknięciem sztangą do klatki piersiowej i wypchnięciu ciężaru w górę do wyprostowanych ramion,
 • test sprawności – próba zawiera dwa elementy: podciąganie na drążku i uginanie ramion w podporze na poręczach.
Preferencje z tytułu wykształcenia

Tabela 1.

Preferencje z tytułu umiejętności

Tabela 2.

Sprawdzian sprawności fizycznej z reguły prowadzony jest ciągiem i rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych, trwając do bardzo późnych godzin nocnych.

Ocenie podlega przy tym nie tylko liczba wykonanych powtórzeń, ale również zachowanie kandydata i jego reakcja emocjonalna na kolejne, nieprzewidziane, ale wyczerpujące zadania. Co warte podkreślenia, test sprawnościowy nie ma charakteru zawodów i o zakwalifikowaniu nie decyduje określona liczba najlepszych wyników.

Decydujące są dwa kryteria – osiągnięcie wymaganego minimum (odpowiednia sprawność fizyczna) oraz wola walki i poziom wewnętrznej motywacji (charakter).

W różnych materiałach można też dość łatwo znaleźć podpowiedzi, w jaki sposób, jeszcze przed przystąpieniem do testu, samodzielnie oszacować swój poziom sprawności fizycznej względem wymagań próby egzaminacyjnej. Chyba najczęściej powtarzającymi się propozycjami są następujące wyniki osiągane w poniższych ćwiczeniach:

 • bieg 4–5 km w tempie ok. 4 min/km,
 • ugięcia ramion na drążku (podciągnięcia), 19 powtórzeń bez bujanych technik pochodzących z cross fitu, 
 • ugięcia ramion na poręczach – 30 powtórzeń, 
 • wyciskanie sztangi na ławeczce – 10 powtórzeń z ciężarem równym masie własnej ciała,
 • opanowanie pływania kraulem wraz z poprawnym skokiem ze słupka i nawrotami na ścianach (kluczowe dla uzyskania dobrego czasu).

Dość problemową kwestią jest natomiast dostęp w celach treningowych do toru przeszkód, choćby zbliżonego do tego użytkowanego przez BOA. Obiekty tego typu nie są udostępniane osobom spoza jednostek, na terenach których się znajdują.

Jedyną namiastką autoweryfikacji mogą być biegi z przeszkodami typu runmageddon czy falcon żelazny bieg lub podobne, choć nie pozwalają one na trening, a raczej na weryfikację już posiadanych umiejętności pokonywania określonych przeszkód. 

Nieco inaczej wgląda kwestia walki wręcz, ponieważ można się do niej przygotować poprzez bardzo bogatą w naszym kraju ofertę zajęć rozmaitych sekcji sztuk walki wręcz. Mogą to być zajęcia w ramach klubów czy nawet zajęcia oferowane w ramach sieciowych centrów fitness.

Już kick boxing i judo pozwolą na poznanie podstaw walki w wymaganych pozycjach stojącej i w parterze, choć oczywiście warto mieć wyższy poziom zaawansowania, pozwalający na walkę w parach.

Trzeba pamiętać, że test sprawności ma na celu nie tylko sprawdzenie spełniania przez kandydata zakładanych minimalnych standardów, ale również odsianie tych, którzy wyspecjalizowali się tylko w wybranej dyscyplinie i nie spełniają kryterium „uniwersalności”, w myśl zasady, że przyszły operator ma być wystarczający dobry w każdej dziedzinie, aby wykonać zadanie, a nie mistrzem tylko w jednej, która akurat nie będzie w „realizacji” potrzebna. 

Sprawność umysłowa

Tak, jak w przypadku wojsk specjalnych, takich jak: GROM, SAS czy Seals – sama siła fizyczna nie wystarczy. Funkcjonariusz jednostki kontrterrorystycznej musi być również mądry, bystry i inteligentny.

Ma to się przekładać na zdolność szybkiego myślenia oraz kompetencje kognitywne, związane m.in. z szybkością uczenia się i adaptacji do zaistniałej sytuacji.

W procesie selekcji nie są poszukiwani „intelektualiści”, ale pożądana jest wiedza ogólna na odpowiednim poziomie oraz umiejętność logicznego myślenia. Nie bez powodu do służby kontrterrorystycznej trafiają osoby z wysokim odsetkiem wyższego wykształcenia i to w określonych obszarach, ze szczególnym naciskiem na kierunki ścisłe związane z IT. 

Motywacja – klucz do sukcesu

Jednak najważniejsza jest i będzie indywidualna motywacja kandydata do służby w wybranym pododdziale BOA/SPKP.

Cecha ta jest nie tylko niezbędna na etapie postępowania wstępnego i testów sprawnościowych, ale również w późniejszym etapie szkolenia bazowego i podczas całego toku służby.

Na tym etapie motywacja utożsamiania jest z determinacją kandydata do tego, aby się odpowiednio przygotować do selekcji, ukończyć ją, a w przypadku niepowodzenia wystartować ponownie. Paradoksalnie, właśnie motywację buduje się w sobie najdłużej i najtrudniej.

Rozmowa kwalifikacyjna

Najbardziej subiektywnym i trudno mierzalnym etapem postępowania w procesie rekrutacyjnym jest ciągle rozmowa kwalifikacyjna. Element występujący w każdej służbie państwowej i formie prywatnej, więc nie można od niego uciec.

W przypadku BOA i SPKP odbywa się ona tej samej doby co test sprawności fizycznej, czyli na dużym zmęczeniu kandydata. W niektórych zagranicznych jednostkach tego typu zastępuje się ją zawansowanym testem kompetencyjnym lub włącza się go jako element takiej rozmowy dając oceniającym wgląd w profil osobowościowy kandydata.

Można spodziewać się pytań o motywację do podjęcia tego rodzaju służby oraz sprawdzianu podstawowej wiedzy o docelowej jednostce, podstawach prawnych zwalczania terroryzmu itp.

Celem rozmowy jest ostateczne przekonanie komisji o motywacji i determinacji kandydata do podjęcia służby rozumianej jako woli realizacji zadań w dłuższym okresie, ponieważ instytucja, decydując się na danego kandydata, ryzykuje zainwestowanie czasu i pieniędzy w jego wyszkolenie i wyposażanie, i oczekuje w zamian gotowego do działania i zmotywowanego funkcjonariusza. 

Rekrutacja: od czego zacząć?

Rekrutacja do pododdziałów SPKP i BOA ma charakter ciągły i dowiemy się o niej ze strony internetowej policji. Znajdziemy tam wymagania formalne, jakie musi spełniać kandydat, oraz dokumenty, jakie powinniśmy złożyć do jednostki kontrterrorystycznej policji, w której chcemy służyć. 

Pierwszy krok po przeczytaniu treści ogłoszenia to wypełnienie i odesłanie pod wskazany adres formularza rekrutacyjnego. Jeśli będą spełnione wymagania formalne, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że kandydat otrzyma zaproszenie do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Termin zależy od liczby zebranych kandydatów gotowych do przystąpienia do selekcji. 

Jak się przygotować?

Przedstawione powyżej informacje, bazujące na oficjalnych informacjach Policji oraz dostępnych opisach i przekazane w rozmowach z osobami z pododdziałów kontrterrorystycznych, nie są niczym nadzwyczajnym.

Mimo to część kandydatów odpada podczas ww. procesu, w związku z brakiem wiedzy i w konsekwencji w wyniku braku wystarczającego przygotowania fizycznego lub psychicznego, w tym odporności na stres i elastyczności w adaptacji do zmieniających się warunków testu sprawdzającego.

Uprawnienia nurka, ratownika wodnego, strzelca, sternika, prawo jazdy kat. C, instruktora sportu itp. pozwalają na oswojenie się i adaptację do różnych środowisk i sytuacji, co okazuje się często bezcenne podczas tak wymagającej próby woli, jaką jest proces kwalifikacji do jednostek zwalczających terroryzm. 

Na rynku dostępne są również przeznaczone takim właśnie służbom kierunki studiów na uczelniach wyższych. Przykładem mogą być inicjatywy tego typu wprowadzone na AWF-ie w Gdańsku czy Politechnice Opolskiej.

Innym rozwiązaniem są realizowane również przez uczelnie akademickie projekty rozwoju kompetencji potrzebnych na rynku pracy, finansowane ze środków UE, zawierające często uprawnienia przydatne w służbie w BOA i SPKP, jak już wspomniany nurek, ratownik KPP, sternik motorowodny itp.

Przykładem takich właśnie działań dla studentów cywilnych na kierunku bezpieczeństwo jest Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Nie zmienia to jednak faktu, że decyzja o podjęciu trudu przygotowań, wyboru ścieżki rekrutacyjnej oraz samej decyzji o służbie w takiej jednostce musi najpierw zapaść w głowie samego kandydata. Dopiero później można wybrać strategię osiągnięcia tak zdefiniowanego celu życiowego.

E-book Selekcja do jednostek KT Policji [bezpłatny ebook]

Zdjęcia: Tomasz Łukaszewski

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja KWP Gorzów Wlk. wygrywa zawody "Ogień na ogień 2019"

KWP Gorzów Wlk. wygrywa zawody "Ogień na ogień 2019" KWP Gorzów Wlk. wygrywa zawody "Ogień na ogień 2019"

"Prawdziwy ogień już wygasł w mięśniach zawodników. Wszystkie drużyny były bardzo dobrze przygotowane, co było widać, a rywalizacja odbywała się na najwyższym sportowym poziomie." - podsumowują tegoroczne...

"Prawdziwy ogień już wygasł w mięśniach zawodników. Wszystkie drużyny były bardzo dobrze przygotowane, co było widać, a rywalizacja odbywała się na najwyższym sportowym poziomie." - podsumowują tegoroczne zawody "Ogień na ogień" ich organizatorzy Marcin i Łukasz i dodają: "Tegoroczny finał, nam organizatorom, w pełni zrekompensował pół roku przygotowań do imprezy oraz ostatnie dwa tygodnie nieprzespanych nocy. Gramy dalej i czekamy na Ogień na ogień - być może - 2020."

Redakcja Medale dla funkcjonariuszy Jednostki Specjalne Polskiej Policji w Kosowie

Medale dla funkcjonariuszy Jednostki Specjalne Polskiej Policji w Kosowie Medale dla funkcjonariuszy Jednostki Specjalne Polskiej Policji w Kosowie

W bazie EULEX Center Mitrowica w Kosowie, 11 września 2019 r., odbyła się Medal Parada XXIX Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności...

W bazie EULEX Center Mitrowica w Kosowie, 11 września 2019 r., odbyła się Medal Parada XXIX Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności (EULEX). Podczas ceremonii funkcjonariusze JSPP zostali odznaczeni medalami za wzorową służbę i zaangażowanie w wykonywaniu zadań mandatowych misji. Dla policjantów służących w jednostce uroczystość ta miała szczególnie ważny charakter – podsumowujący ich kilkumiesięczną służbę w Kosowie.

Redakcja PREMIERA KSIĄŻKI: Policyjne Siły Kontrterrorystyczne w Polsce

PREMIERA KSIĄŻKI: Policyjne Siły Kontrterrorystyczne w Polsce PREMIERA KSIĄŻKI: Policyjne Siły Kontrterrorystyczne w Polsce

Dzisiaj oficjalną premierę będzie miała książka "Policyjne Siły Kontrterrorystyczne w Polsce" autorstwa: Kuby Jałoszyńskiego, Michała Stępińskiego oraz Mariusza Olechnowicza.

Dzisiaj oficjalną premierę będzie miała książka "Policyjne Siły Kontrterrorystyczne w Polsce" autorstwa: Kuby Jałoszyńskiego, Michała Stępińskiego oraz Mariusza Olechnowicza.

Redakcja Grupa Lubawa podpisuje kilkuletni kontrakt o wartości 165 mln zł

Grupa Lubawa podpisuje kilkuletni kontrakt o wartości 165 mln zł Grupa Lubawa podpisuje kilkuletni kontrakt o wartości 165 mln zł

Producent sprzętu dla służb mundurowych umacnia swoją pozycję w branży i podpisuje kolejną umowę na dostawę nowoczesnego kamuflażu dla polskich Sił Zbrojnych.

Producent sprzętu dla służb mundurowych umacnia swoją pozycję w branży i podpisuje kolejną umowę na dostawę nowoczesnego kamuflażu dla polskich Sił Zbrojnych.

Redakcja Święto Lotnictwa Polskiego

Święto Lotnictwa Polskiego Święto Lotnictwa Polskiego

Wczoraj, 28 sierpnia, obchodziliśmy Święto Lotnictwa Polskiego. To wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników lotnictwa wojskowego i cywilnego, zarówno dla lotników, personelu naziemnego, jak i wszystkich...

Wczoraj, 28 sierpnia, obchodziliśmy Święto Lotnictwa Polskiego. To wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników lotnictwa wojskowego i cywilnego, zarówno dla lotników, personelu naziemnego, jak i wszystkich osób związanych z branżą lotniczą.

Redakcja Skuteczna współpraca CBŚP i KAS

Skuteczna współpraca CBŚP i KAS Skuteczna współpraca CBŚP i KAS

Funkcjonariusze CBŚP we współpracy z KAS w ostatnim czasie przeprowadzili dwie akcje ukierunkowane na zwalczanie przestępczości akcyzowej. Łączne narażenie na uszczuplenia podatkowe Skarbu Państwa, mogło...

Funkcjonariusze CBŚP we współpracy z KAS w ostatnim czasie przeprowadzili dwie akcje ukierunkowane na zwalczanie przestępczości akcyzowej. Łączne narażenie na uszczuplenia podatkowe Skarbu Państwa, mogło wynieść nawet 26,5 mln zł.

Redakcja Szkolenie specjalistyczne dla psów służbowych Policji

Szkolenie specjalistyczne dla psów służbowych Policji Szkolenie specjalistyczne dla psów służbowych Policji

Ruszyły nowe kursy specjalistyczne skierowane dla przewodników psów służbowych. Szkolenia odbywają się w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP z siedzibą w Sułkowicach.

Ruszyły nowe kursy specjalistyczne skierowane dla przewodników psów służbowych. Szkolenia odbywają się w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP z siedzibą w Sułkowicach.

Redakcja Kolejna skuteczna akcja CBŚP

Kolejna skuteczna akcja CBŚP Kolejna skuteczna akcja CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o czerpanie korzyści z cudzego nierządu. W akcji, w której wzięli również udział...

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o czerpanie korzyści z cudzego nierządu. W akcji, w której wzięli również udział policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymano 6 osób.

Redakcja Szkolili się z "Czarnej Taktyki"

Szkolili się z "Czarnej Taktyki" Szkolili się z "Czarnej Taktyki"

W bazie EULEX w Mitrovicy w Kosowie żołnierze kompani manewrowej XL zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR oraz funkcjonariusze kosowskiej Policja szkolili się z "Czarnej Taktyki", której celem jest...

W bazie EULEX w Mitrovicy w Kosowie żołnierze kompani manewrowej XL zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR oraz funkcjonariusze kosowskiej Policja szkolili się z "Czarnej Taktyki", której celem jest realizacja zadań na terenie zamkniętym.

Redakcja „Ogień na ogień” 2019

„Ogień na ogień” 2019 „Ogień na ogień” 2019

Jaka jest wytrzymałość siłowa polskich formacji i służb mundurowych? Przekonamy się już niebawem podczas zawodów „Ogień na ogień”, które odbędą się ponownie po dwóch latach przerwy. Do trzeciej edycji...

Jaka jest wytrzymałość siłowa polskich formacji i służb mundurowych? Przekonamy się już niebawem podczas zawodów „Ogień na ogień”, które odbędą się ponownie po dwóch latach przerwy. Do trzeciej edycji imprezy, która odbędzie 12 września 2019 r. na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach, zgłosiło się 30 drużyn reprezentujących formacje i służby mundurowe w kraju.

Redakcja Działania CBŚP doprowadziły do delegalizacji GBL na Litwie

Działania CBŚP doprowadziły do delegalizacji GBL na Litwie Działania CBŚP doprowadziły do delegalizacji GBL na Litwie

W wyniku wielomiesięcznych działań operacyjnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji przy współpracy z KAS i Prokuraturą Okręgowa w Łodzi oraz służbami innych krajów udało się zlikwidować...

W wyniku wielomiesięcznych działań operacyjnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji przy współpracy z KAS i Prokuraturą Okręgowa w Łodzi oraz służbami innych krajów udało się zlikwidować kanał przesyłkowy narkotyków i delegalizować środek GBL na Litwie.

Redakcja CBŚ rozbiło grupę handlującą nielegalnie lekami

CBŚ rozbiło grupę handlującą nielegalnie lekami CBŚ rozbiło grupę handlującą nielegalnie lekami

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie pozyskiwali refundowane leki na podstawie sfałszowanych recept, a następnie sprzedawali...

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie pozyskiwali refundowane leki na podstawie sfałszowanych recept, a następnie sprzedawali je na rynku wtórnym w kraju oraz poza jego granicami. W związku ze sprawą zatrzymano 8 osób.

Redakcja Obchody stulecia powstania Policji

Obchody stulecia powstania Policji Obchody stulecia powstania Policji

W tym roku przypada jubileuszowa setna rocznica powstania Policji. Centralne obchody, przy udziale najwyższych władz państwowych, przedstawicieli środowisk naukowych, stowarzyszeń, funkcjonariuszy i ludzi,...

W tym roku przypada jubileuszowa setna rocznica powstania Policji. Centralne obchody, przy udziale najwyższych władz państwowych, przedstawicieli środowisk naukowych, stowarzyszeń, funkcjonariuszy i ludzi, którym codziennie służą pomocą polscy policjanci, odbędą się w dniach 22-28 lipca w Warszawie.

Redakcja Taktyka walki w pomieszczeniach

Taktyka walki w pomieszczeniach Taktyka walki w pomieszczeniach

Pod koniec czerwca w Zakładzie Interwencji Policyjnych CSP odbyło się szkolenie, którego tematem były: „Ogólne zasady taktycznego poruszania się zespołu bojowego ciągami komunikacyjnymi oraz jego rola...

Pod koniec czerwca w Zakładzie Interwencji Policyjnych CSP odbyło się szkolenie, którego tematem były: „Ogólne zasady taktycznego poruszania się zespołu bojowego ciągami komunikacyjnymi oraz jego rola i zadania”.

Redakcja Rozpoczęła się VII zmiana misji SG w Macedonii

Rozpoczęła się VII zmiana misji SG w Macedonii Rozpoczęła się VII zmiana misji SG w Macedonii

VII zmiana Straży Granicznej wyruszyła wczoraj na kolejną misję do Macedonii, gdzie będzie wspierać lokalną Policję w działaniach związanych w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu.

VII zmiana Straży Granicznej wyruszyła wczoraj na kolejną misję do Macedonii, gdzie będzie wspierać lokalną Policję w działaniach związanych w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu.

Redakcja Antyterroryści z Polski i Holandii szkolą się w JW Grom

Antyterroryści z Polski i Holandii szkolą się w JW Grom Antyterroryści z Polski i Holandii szkolą się w JW Grom

W ramach bilateralnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Specjalnymi Jednostkami Interwencyjnymi (SIU) wchodzącymi w skład Sieci ATLAS prowadzone są wspólne warsztaty taktyczno – strzeleckie, w...

W ramach bilateralnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Specjalnymi Jednostkami Interwencyjnymi (SIU) wchodzącymi w skład Sieci ATLAS prowadzone są wspólne warsztaty taktyczno – strzeleckie, w których udział biorą Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA (CPKP BOA) oraz Dienst Speciale Interventies (DSI) z Holandii. Ćwiczenia odbywają się przy współudziale i wsparciu Jednostki Wojskowej GROM.

Redakcja W CSP zakończono kurs MPAT

W CSP zakończono kurs MPAT W CSP zakończono kurs MPAT

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 19 czerwca br., został zakończony specjalistyczny kurs w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych (oznaczony symbolem MPAT-1/19).

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 19 czerwca br., został zakończony specjalistyczny kurs w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych (oznaczony symbolem MPAT-1/19).

Redakcja Chcieli oszukać PKP na ponad miliard złotych

Chcieli oszukać PKP na ponad miliard złotych Chcieli oszukać PKP na ponad miliard złotych

Funkcjonariusze CBA zatrzymali dziewięć osób podejrzanych o podjęcie próby utrudniania przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz usiłowanie oszustwa na szkodę PKP PLK...

Funkcjonariusze CBA zatrzymali dziewięć osób podejrzanych o podjęcie próby utrudniania przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz usiłowanie oszustwa na szkodę PKP PLK S.A. na ponad miliarda złotych.

Redakcja Kolejny sukces "łowców głów"

Kolejny sukces "łowców głów" Kolejny sukces "łowców głów"

Funkcjonariusze z katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości przestępców. Tym razem w ręce "łowców głów" wpadli 33-letni lider pseudokibiców jednego...

Funkcjonariusze z katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości przestępców. Tym razem w ręce "łowców głów" wpadli 33-letni lider pseudokibiców jednego z sosnowieckich klubów piłkarskich, poszukiwany za handel narkotykami oraz 45-latek poszukiwany za liczne kradzieże samochodowe.

Redakcja Odbyła się konferencja INSEC 2019

Odbyła się konferencja INSEC 2019 Odbyła się konferencja INSEC 2019

Już po raz trzeci w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Wystawa i Konferencja INSEC. To coroczne wydarzenie tworzone w konsultacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, spełnia funkcję transparentnego...

Już po raz trzeci w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Wystawa i Konferencja INSEC. To coroczne wydarzenie tworzone w konsultacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, spełnia funkcję transparentnego forum dialogu i wymiany wiedzy dotyczącej dobrych praktyk i nowoczesnego wyposażenia wszystkich formacji zaangażowanych w ochronę granic i bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce, z wykorzystaniem dorobku i doświadczeń podobnych formacji z zagranicy.

Redakcja Funkcjonariusze SOP podnoszą umiejętności strzeleckie

Funkcjonariusze SOP podnoszą umiejętności strzeleckie Funkcjonariusze SOP podnoszą umiejętności strzeleckie

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa wspólnie z policjantami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu strzeleckim, które odbyło...

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa wspólnie z policjantami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu strzeleckim, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Redakcja CBA zatrzymało podejrzanych o wyłudzenie 27 mln z PARP

CBA zatrzymało podejrzanych o wyłudzenie 27 mln z PARP CBA zatrzymało podejrzanych o wyłudzenie 27 mln z PARP

Funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 17 osób podejrzanych o wyłudzenie 27 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wśród nich są przedstawiciele...

Funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 17 osób podejrzanych o wyłudzenie 27 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wśród nich są przedstawiciele największych firm meblarskich oraz producentów lub sprzedawców maszyn stolarskich.

Redakcja Odbył się Dzień Weterana

Odbył się Dzień Weterana Odbył się Dzień Weterana

W miniony weekend w Rzeszowie już po raz ósmy odbył się Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa połączony z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

W miniony weekend w Rzeszowie już po raz ósmy odbył się Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa połączony z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Redakcja Zakończyła się 47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu w Katowicach

Zakończyła się 47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu w Katowicach Zakończyła się 47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu w Katowicach

W piątek zakończyła się w Katowicach 47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu, która w tym roku została zorganizowana we współpracy z polską Policją.

W piątek zakończyła się w Katowicach 47. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu, która w tym roku została zorganizowana we współpracy z polską Policją.

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku » Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami » Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów »

Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów » Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach? Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą » Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.