Postępowanie kwalifikacyjne do składu XXXIII rotacji JSPP w Kosowie

 Redakcja  /  07-06-2021
Fot. Źródło: Policja.pl

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem doboru policjantów do składu osobowego XXXIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Planowany termin delegowania policjantów zakwalifikowanych do składu XXXIII zmiany JSPP do Kosowa – grudzień 2021 r.

Dobór policjantów do składu XXXIII rotacji JSPP zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych postępowaniach:
a) dla kandydatów na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki, oraz
b) dla kandydatów na pozostałe stanowiska w jednostce.

Zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji z doboru do składu XXXIII rotacji JSPP wyłączeni zostali policjanci, którzy byli delegowani do Kosowa w ramach XXX i XXXI rotacji JSPP.
Komendant Główny Policji, w oparciu o rekomendację zespołów powołanych w celu przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydatów do służby w kontyngentach policyjnych, podejmie decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych policjantów do składu osobowego XXXIII zmiany JSPP.

Kandydaci na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki muszą spełniać następujące kryteria/posiadać:

 • stopień służbowy oficera Policji,
 • minimum 10 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B2”,
 • doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,
 • minimum od 2 lat prawo jazdy kat. „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do pełnienia służby w warunkach misji,
 • uregulowaną sytuację rodzinną.

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryterium dodatkowe:

doświadczenie w pełnieniu służby na stanowisku kierowniczym/dowódczym w służbie prewencyjnej lub kontrterrorystycznej.Pozostali policjanci zgłaszający swoją kandydaturę do służby w ramach XXXIII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, powinni spełniać następujące kryteria/posiadać:

 • minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,
 • minimum od 2 lat prawo jazdy kat. „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,
 • uregulowaną sytuację rodzinną,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1” (dotyczy oficerów Policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska kierownicze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki).

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryteria dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań realizowanych przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie:

 • znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego w stopniu komunikatywnym – poziom „A2”,
 • pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „C”.

Każde z postępowań będzie przebiegało w dwóch etapach:

Etap I (dotyczy wszystkich kandydatów)

Wszyscy kandydaci do służby w JSPP mają obowiązek złożyć raport skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Raport składa się z zachowaniem drogi służbowej, podlega on zaopiniowaniu przez przełożonych i powinien zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach pełnienia służby w jednostce.

Termin składania raportów przez zainteresowanych, oddzielnie dla każdego z postępowań, wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol., CSP, Szkół Policji, biur KGP, CPKP „BOA”, CLKP.

Do raportów powinny zostać dołączone niżej wymienione informacje dotyczące kandydata:

 • ocena wykonywanych zadań służbowych oraz umiejętności współpracy w grupie - wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,otrzymane wyróżnienia w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w okresie 24 miesięcy przed złożeniem raportu,
 • korzystanie ze zwolnień lekarskich w okresie jw.,orzeczenia o ukaraniu w postępowaniach dyscyplinarnych w okresie jw.,
 • rozmowy dyscyplinujące, w stosunku do których nie upłynął termin usunięcia notatki z akt osobowych kandydata,informację o toczących się postępowaniach dyscyplinarnych, karnych oraz karach, które nie uległy zatarciu,
 • wynik rozmowy z psychologiem.Rozmowa z psychologiem zostanie przeprowadzona we właściwych, ze względu na miejsce pełnienia służby kandydatów, jednostkach organizacyjnych Policji.

Ostateczny wynik rozmowy: „pozytywny/negatywny”, psycholog dokumentuje w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

O miejscu i terminie rozmowy z psychologiem, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, WSPol., CSP, Szkół Policji).

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych CBŚP i BSWP wykonujących zadania na terenie poszczególnych województw prowadzi psycholog właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 32 lit. d Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18 poz. 135 z późn. zm.). Kandydaci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP/KSP.

Funkcjonariusze biur KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA” oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, w celu ustalenia terminu rozmowy z psychologiem, zgłoszą się odpowiednio do:

 • Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP,
 • Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.

Do drugiego etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem i zgodę, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby, odpowiednio: Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Przeczytaj także: Oskarżony o zbrodnie wojenne zatrzymany przez polskich policjantów w Kosowie >>

ETAP II

Realizowany będzie przez dwa zespoły powołane decyzjami Komendanta Głównego Policji odrębnie dla kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki oraz dla kandydatów do służby na pozostałych stanowiskach w ramach JSPP. Postępowanie dla kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy jednostki zostanie przeprowadzone w Komendzie Głównej Policji i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniu 28 czerwca 2021 r. Postępowania dla policjantów kandydujących na pozostałe stanowiska w ramach XXXIII zmiany JSPP zostaną przeprowadzone w CSP w Legionowie w dniach 26-30 lipca 2021 r. oraz w Szkole Policji w Katowicach w dniach 9-13 sierpnia 2021 r.

Etap drugi obejmować będzie:

 • pisemny i ustny egzamin z języka angielskiego (poziom „B2” dla kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki, poziom „B1” dla pozostałych oficerów Policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki),
 • wywiad lekarski,test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 maja 2021 r. w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów (Dz. Urz. KGP z 2021 r. poz. 35)),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół powołany do przeprowadzenia doboru do służby w JSPP w Kosowie.

Termin przesłania do BMWP KGP raportów oficerów Policji-kandydatów do objęcia stanowisk dowódcy lub zastępcy dowódcy JSPP to 18 czerwca 2021 r.

Termin przesłania do BMWP KGP raportów pozostałych kandydatów to 2 lipca 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w komórkach kadrowych jednostek organizacyjnych Policji lub dzwoniąc na nr telefonów: 47 72 150 66 lub 47 72 154 49.

Informacja o warunkach pełnienia służby w jednostce

Warunki socjalne i należności finansowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (wraz z późniejszymi zmianami) przysługuje:

 • dodatek zagraniczny w wysokości np.: policjant/pielęgniarz – 42,50 PLN, policjant kierowca – 45,00 PLN, dowódca drużyny – 52,50 PLN, dowódca plutonu 57,50 PLN dziennie,
 • ryczałt z tytułu delegowania w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej.

Ponadto, zgodnie z mandatem misji, przysługuje per-diem w wysokości 98,99 Euro dziennie (środki finansowe na indywidualne utrzymanie policjanta wypłacane przez misję).

UWAGA !!!!:

Koszt wyżywienia w wysokości 13.80 Euro dziennie, funkcjonariusz pokrywa we własnym zakresie w miejscu zakwaterowania. Koszty wyżywienia rozliczane są w cyklu miesięcznym.
Podczas pobytu na misji przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Z ważnych przyczyn służbowych zastrzega się ewentualny brak możliwości wykorzystania urlopu w całości. Niewykorzystanie urlopu w trakcie okresu delegowania skutkuje jego utratą.

Podróże do kraju (na urlop) organizowane są we własnym zakresie.

Policjanci zachowują prawo do otrzymywania uposażenia w wysokości wynikającej z zajmowanego stanowiska służbowego w kraju w chwili delegowania, w tym nagrody rocznej oraz do podwyżek uposażenia, jakie mają miejsce w czasie jego delegowania do służby poza granicami państwa.

Nienormowany czas służby w zależności od potrzeb na terenie misji.

Warunki socjalno-bytowe:

 • jednostka stacjonuje w Kosowskiej Mitrowicy,
 • każdy pluton mieszka w swoim kontenerze mieszkalnym,
 • w kontenerze pokoje 2 lub 3 osobowe (w każdym klimatyzator),
 • na terenie bazy jest: świetlica, sala telewizyjna, siłownia, sauna.

Źródło: Policja.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

[Policja, Jednostka Specjalne Polskiej Policji, Kosowo, misje zagraniczne, jednostki specjalne, JSPP]

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


Poznaj 5 kluczowych zalet latarek taktycznych, które Cię nie zawiodą »
latarka mactronic

 


Poznaj 1 sposób na ochronę Twojego smartphona »

Dla kogo latarka taktyczna z UV »


latarka taktyczna

 


Rajd po trudnym terenie?  Dobierz pojazd »
pojazdy wojskowe

 


Na czym polega przewaga butów taktycznych »

Jesteś aktywnym strzelcem? Gdzie zaspokoisz swoje potrzeby »


ubranie taktyczne

 


Kto chroni statki handlowe »

 


Jakie parametry liczą się w goglach noktowizyjnych »

Wybierz sprzęt bushcraft  »

noktowizja

sprzet bushcraft
Jakie funkcje powinny mieć latarki czołowe »
latarki czołowe

 


Jakich butów nie porzucisz w akcji »

W ciemności przyda się pewne źródło zasilania »


sprzet logistyczny

 


5 kluczowych zalet butów taktycznych »
buty wojskowe

 Jak poprawić celność broni »  Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
broń konserwacja zegarki taktyczne

 


Dobierz buty do swojego hobby »
buty taktyczne

 Uzyskaj licencję Instruktora Sportu Strzeleckiego » Prosty sposób na wzmocnienie celności »
zasilanie latrki na karabin

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Spodnie taktyczne na każdą misję »
latarka czołowa spodnie taktyczne

 

 


05/07/2020

Księgarnia Militarna Poleca BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm Ból. Mocna opowieść o rannych i medykach na wojnie Balistyka dla snajperów. Praktyczny poradnik
cyberprzestrzen, cyberterroryzm cyberprzestrzen policja ulica
Informacja jest strategicznym i biznesowym zasobem państwa i organizacji – dobrem i osiągnięciem, gwarantem postępu i rozwoju (...)
zobacz więcej »
Kilkanaście historii walki o życie, pokazanych z dwóch perspektyw: rannego żołnierza i ratujących go medyków. Na tym polega wyjątkowość najnowszej książki Jarosława Rybaka, autora popularnych książek o polskich jednostkach specjalnych. (...)
zobacz więcej »
Pozycja opracowana dla snajperów, strzelców wyborowych, sportowych strzelców długodystansowych oraz myśliwych (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Policjanci z JSPP w Kosowie zabezpieczali Cycle Kosovo for Children

Po raz kolejny w ostatnich dniach polscy policjanci z XXXII. Rotacji JSPP stacjonującej w Kosowie udzielali pomocy osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym. Tym razem zdarzenie miało miejsce...

Aktualny numer

2/2021
SPECIAL OPS 2/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - 60 lat JW4101
 • - Morska ochrona statków - robota dla komandosa
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od dekady kształci wybitnych specjalistów z Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl