Page 9 - Special Ops 4/2021
P. 9

SPECIAL OPS JEDNOSTKI SPECJALNE Tekst: Konrad Brodewicz
 Zdjęcia: NATO, U.S. SOCEUR, Ministerstwo obrony Macedonii PÓłnocnej


 “SEMPER ETIAM UBIQUE    Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym                 lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp

 SUPERIORES”                   www.special-ops.pl
                     www.prenumerata.special-ops.pl
 – MACEDOŃSKIE WILKI

 dniu 1 marca 1994 roku w powstałej na gruzach Jugosłowiańskiej Armii Ludowej Armii Republiki Macedonii została powołana do życia jednostka
 W specjalna (oddział 6) pod nazwą Wilki. Stworzenie jednostki było owocem współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi oraz planu uzawo-
 dowienia Armii Republiki Macedonii. Do roku 2003 liczebność jednostki zwiększała się systematycznie, co ostatecznie spowodowało przemianowanie jej na
 Batalion Sił Specjalnych Armii Republiki Macedonii.

 Sama nazwa jednostki „Wilki” jest głęboko za- się w celu bycia jak najlepszym
 korzeniona w mitologii greckiej i związana z kultem  w swoich działaniach.
 Apollo – boga piękna, jednocześnie pana życia  Batalion „Wilków” pomimo
 i śmierci, przekaźnika wyroków Zeusa, władcy  swojej krótkiej historii wziął
 nieustraszonych wojowników wilków, jego wy- udział w kilku misjach zagra-
 słanników. Kredo jednostki „Semper Etiam Ubique  nicznych. Operatorzy z Mace-
 Superiores” wskazuje na nieustanne doskonalenie  donii (od roku 2019 Macedonia
 Północna) byli obecni
 w Iraku, Afganistanie, Li-
 banie oraz Bośni i Her-
 cegowinie. W wyniku
 spełnienia wymaganych
 standardów w roku 2020  Jeżeli chodzi o wyposażenie, składa się ono
 Macedonia Północna została członkiem  ze standardowego umundurowania dla tego
 NATO, co również w części można przy- typu jednostek działających w ramach Paktu
 pisać aktywności tej formacji poza grani- Północno-Atlantyckiego w kamuflażu – M09
 cami Macedonii, głównie w tych samych  Temperate camo. Ciekawostkę stanowi nato-
 rejonach, w których operowały wojska  miast wyposażenie strzeleckie, jak wynikało
 amerykańskie. by z oficjalnych zdjęć zamieszczonych przez


 8 Special OPS 4/2021                                      special-ops.pl 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14