Page 6 - Special Ops 4/2021
P. 6

SPECIAL OPS    JEDNOSTKI SPECJALNE        Tekst: Krzysztof Mątecki
        Zdjęcia: Grupo Especial d’Intervenció (GEI)                                                                          Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

                                                                            lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp


                                                                                www.prenumerata.special-ops.pl

                                                                                    www.special-ops.pl

                   GEI                    OBROŃCY KATALONII        omimo że Katalonia ma w Hiszpanii szeroką autonomię, własny rząd i parlament, to Katalończycy, powołując się na prawo do samostanowienia, chcą
      Poderwać się od Hiszpanii. Napięta sytuacja doprowadziła do zerwania współpracy między Mossos d’Esquadra a hiszpańską policją w dziedzinie terro-
       ryzmu. W dobie coraz liczniejszych zamachów na terenie Europy bezpieczeństwo mieszkańcom Katalonii zapewnia grupa kilkudziesięciu operatorów z grupy
       antyterrorystycznej GEI.


                       istniała prawie nieprzerwanie, z wyjątkiem  W październiku 1980 roku Mossos d’Escuadra
       Mossos d’Escuadra        dwóch krótkich okresów w latach 1868–1874  zaczęła podlegać Generalitat de Catalunya (rząd
       Mossos d’Escuadra to autonomiczne biuro  i 1939–1950. W lipcu 1950 roku władze Bar- Katalonii) zaś w 1983 roku została zreformowana
      policyjne Katalonii i zarazem jeden z najstar- celony zostały upoważnione do utworzenia  jako Policía de la Generalitat de Catalunya – Mos-
      szych korpusów policyjnych w Europie, któ- grupy sił bezpieczeństwa pod historyczną  sos d’Escuadra, rozpoczynając proces stawania
      rego początki sięgają 1719 roku. Pierwotnie  nazwą Mossos d’Esquadra. Grupa ta była  się nowoczesną i pełnoprawną policją działającą
      składał się z uzbrojonych oddziałów cywilnych,  zmilitaryzowanym korpusem, który pomimo  na terenie Katalonii.
      których zadaniem było utrzymanie porządku  ograniczonych uprawnień i niewielkiej liczby
      publicznego, bezpieczeństwa wsi i patrolowa- funkcjonariuszy odpowiedzialny był za ochronę  W 1994 roku Mossos d’Escuadra rozpoczę-
      nia dróg. Od momentu powstania jednostka  budynków rządowych Prowincji Barcelona. ła proces przejmowania na terytorium Katalonii


    6  Special OPS 4/2021                                                                                             special-ops.pl 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11