Page 4 - Special Ops 4/2021
P. 4

SPECIAL OPS    JEDNOSTKI SPECJALNE        Tekst: Krzysztof Mątecki
        Zdjęcia: Archiwum ZIS PSG   15 LAT

    ZIS PSG                                                                   Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym


                       -

        KRAKOW - -  BALICE                                                           lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
                                                                                www.prenumerata.special-ops.pl
                                                                                    www.special-ops.pl        espół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach to elitarna jednostka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (KaOSG)
       Zdziałająca na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. W tym roku mija piętnaście lat, odkąd funkcjonariu-
       sze zespołu odpowiadają za interwencje wobec niebezpiecznych osób i ochronę pirotechniczną na terenie lotniska oraz zabezpieczanie wizyt najważniejszych
       osobistości z całego świata przybywających do Krakowa drogą lotniczą w ramach oficjalnych delegacji państwowych.


       Karpacki Oddział        dowych. Grupa ta chciała mieć również wpływ na  stoosobowego Zespołu do Opracowania Struktur
      Straży Granicznej (KaOSG)     kształt ustaw o ochronie granic i formacji mającej  Straży Granicznej. Szesnastego maja 1991 roku
       Historia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  ją realizować. Straż Graniczna przejęła ochronę granicy i kontrolę
      ma genezę w czerwcu 1989 roku, kiedy to po wy- Kapitan Tomasz Szkliński, jeden z członków tego  ruchu granicznego od rozwiązanych dzień wcześniej
      borach kontraktowych doszło do przemian ustrojo- ruchu, późniejszy pierwszy Komendant Karpackie- Wojsk Ochrony Pogranicza. W chwili powstania
      wych. Wtedy też w Karpackiej Brygadzie WOP roz- go Oddziału Straży Granicznej, współpracował z ko- struktura KaOSG przedstawiała się następująco:
      poczęła działalność Samodzielna Grupa Inicjatywna  misjami sejmowymi przy tworzeniu nowego prawa,  Komenda Oddziału w Nowym Sączu, Strażnice SG
      Ruchu Obywatelskiego Wojska Polskiego, której  a następnie uczestniczył w pracach powołanego  w: Gładyszowie, Wysowej Zdroju, Tyliczu, Muszy-
      inicjatywą było odpolitycznienie wojska i prawo  w listopadzie 1990 roku przez Ministra Spraw  nie, Piwnicznej-Zdroju, Szlachtowej, Czorsztynie
      do organizowania się żołnierzy w związkach zawo- Wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego trzyna- (potem Sromowcach Wyżnych), Kacwinie, Jurgo-


    4  Special OPS 4/2021                                                                                             special-ops.pl 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9