Page 12 - Special Ops 4/2021
P. 12

SPECIAL OPS    WYWIAD                                 K9 TC3
        Rozmawiała: Iwona Szoda
        Zdjęcia: arch. WIRa


                                                                          Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

                                                                            lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp


                                                                                www.prenumerata.special-ops.pl

                                                                                    www.special-ops.pl

        o zrobić, gdy pies będzie ranny, zanim udamy się do lecznicy weterynaryjnej? Co przewodnik psa może zrobić, kiedy jest głęboko w lesie, w górach,
      Cz daleka od miasta i lecznicy weterynaryjnej lub w przypadku kontaktu – wymiany ognia na polu walki? Jak może uratować swojego czworonożnego
      partnera służbowego?

      Od 6 lat zajmujecie się szkoleniem z zakresu  Krzysztof Pluta „Wir” mł. chor. rez. z ponad 15-let- przedweterynaryjnej w stanach nagłych w miejscu
      udzielania pomocy medycznej w warunkach tak- nim stażem jako operator JWK, odznaczony Or- zdarzenia, jak i w drodze do lekarza weterynarii. Po-
      tycznych oraz środowisku cywilnym, opartych  derem Krzyża Wojskowego: Jak wspomniałaś,  wyższe cele wynikają z moich obserwacji w pracy
      na najnowszych światowych rozwiązaniach me- od paru lat zajmujemy się szeroko pojętą medycyną  w klinice weterynaryjnej, gdzie dostrzegłam duże bra-
      dycyny pola walki. Waszą kadrę stanowią ope- pola walki TCCC, a trzy lata temu do naszego zespołu  ki podstawowej wiedzy opiekunów psów na temat
      ratorzy i medycy polskich sił specjalnych JWK  dołączyła Marta, która jest technikiem weterynarii  profilaktyki. Kurs ten jest dla każdego, kto zajmuje się
      Lubliniec, posiadacie uprawnienia instruktorskie  z ponad 10-letnim stażem i to w jej głowie zrodził się  psem, niezależnie, czy jest opiekunem psa, hodowcą,
      TCCC USA – NAEMT. Jak to się stało, że do oferty  pomysł stworzenia kursu przeznaczonego dla prze- instruktorem szkolenia psów, behawiorystą, czy prze-
      prowadzonych przez Was szkoleń dołączył kurs  wodników psów oraz opiekunów i właścicieli tych  wodnikiem psa służbowego. Wiedza i umiejętności,
      K9 TCCC/TECC (Tactical Combat Casualty Care/ czworonogów z udzielania pierwszej pomocy psom  które przekazujemy na kursie, są niezbędne, by utrzy-
      Tactical Emergency casualty Care dla psów)? oraz szeroko pojętej profilaktyki weterynaryjnej.  mać psa w zdrowiu, dobrej kondycji i w razie zagroże-
                       Wiedzę, którą przekazujemy na tym kursie, oparliśmy  nia jego zdrowia czy życia szybko i skutecznie udzielić
                       właśnie na doświadczeniach Marty, ten kurs to jej  mu pomocy, zanim zawieziemy go do lecznicy wete-
                       dziecko, my wsparliśmy go o doświadczenia wynie- rynaryjnej lub ewakuujemy z pola walki. Ze względu
                       sione z pracy na zwierzętach w Forcie Bragg. na specyfikę pracy, środowisko działania i niebez-
                       Mgr inż. zootechniki i tech. wet. Marta Mazur,  pieczeństwo, psy służbowe są szczególnie narażo-
                       instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, in- ne na urazy. Zakup, wyszkolenie i utrzymanie psa
                       struktor w Wir Sof Med Center, instruktor medy- służbowego kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych,
                       cyny pola walki certyfikowanego przez NAEMT:  w związku z tym konieczne jest wyposażyć zarówno
                       Tworząc ten kurs chcieliśmy przedstawić opiekunom  przewodników, ale także cały zespół oraz medyków
                       psów podstawowe informacje na temat najlepszych  w taką wiedzę i umiejętności, gdyż czasem prosty
                       praktyk w zakresie utrzymania psa w zdrowiu i dobrej  uraz może skończyć się niezdolnością psa do służby
                       kondycji, m.in. za pomocą schematu profilaktyczne- lub nawet jego śmiercią. Aby psy służbowe mogły
                       go badania psa oraz postępowania z psem urazowym  szybko i skutecznie działać, potrzeba fachowej troski
                       w środowisku cywilnym, ale także taktycznym, z my- o ich zdrowie i kondycję fizyczną, a także skutecz-
                       ślą o przewodnikach psów służbowych. Każdy opie- ną pierwszą pomoc. Dlatego stworzyliśmy system
                       kun czy przewodnik psa powinien mieć podstawową  udzielania pomocy psom bazujący na systemie
                       wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy  MARCH. Dzięki temu akronimowi, każda przeszkolona


    12  Special OPS 4/2021                                                                                             special-ops.pl 13
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17