Page 14 - Special Ops 4/2021
P. 14

SPECIAL OPS    ANALIZA        Tekst: Karolina Wojtasik
        Zdjęcia: Wikipedia

     O krok     przed terrorystami,                                                            Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym                                                                            lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp


     czyli czemu służy tzw. załącznik AT?                                                          www.prenumerata.special-ops.pl
                                                                                    www.special-ops.pl


         ktywność terrorystów z Al-Kaidy i ISIS w UE w ostatnich latach przybierała różne formy, ale były to przede wszystkim ataki na ludzi. Ten typ ataku,
       Aoprócz oczywistych konsekwencji, jakimi jest śmierć osób, powoduje także określone efekty miękkie: rozpacz i strach, poczucie bezsilności i gniew.
       Podobny atak na obiekt przemysłowy zwielokrotni te odczucia, będzie przyczyną strat materialnych, może dojść do efektu domina, skażenia czy katastrofy
       – ekologicznej lub budowlanej. Terrorysta z nożem, który z okrzykiem „Allahu akbar” rzuca się na przechodniów, czy zamachowiec samobójca na dworcu
       lub lotnisku budzi strach, ale dokładnie takie ataki miały miejsce w europejskich stolicach, co powoduje, że ten scenariusz kojarzymy ze słowem „zamach”.
       Warto jednak mieć świadomość, że Ci sami napastnicy mogą pojawić się w obrębie zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw, czy infrastruktury krytycznej
       (IK). Detonacja IED na lotnisku i detonacja IED na zaporze wodnej przyniosą zupełnie innego rodzaju skutki dla społeczeństwa i gospodarki, choć metoda
       ataku de facto będzie taka sama.


       Zamach na obiekt przemysłowy, obiekty podlega- kilku typów ataku. Załącznik AT to swoiste novum.  nik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami,
      jące obowiązkowej ochronie czy IK, to czarny scena- Jest sporym wyzwaniem dla kierowników obiektów  obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewiden-
      riusz, który od lat pojawia się w dyskusjach nad bez- podlegających obowiązkowej ochronie. Zwłaszcza że  cji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważnio-
      pieczeństwem. Oczywiście, można się zastanawiać,  opracowanie i uzgodnienie załącznika z ABW dopiero  na przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan
      na ile realna jest wizja, że terroryści zaatakują polską  rozpoczyna faktyczny proces wdrażania procedur an- ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń z wła-
      elektrownię czy gazoport. Taki scenariusz wydaje  tyterrorystycznych w przedsiębiorstwach. ściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim
      się mało realny, ale 11.09.2001 przekonaliśmy się, że  Przed wejściem w życie tzw. ustawy antyter- Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrory-
      nawet najbardziej wydumane scenariusze mogą się  rorystycznej (ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.  stycznym, z właściwym terytorialnie dyrektorem de-
      zdarzyć, a czarne łabędzie to nie tylko efektowna fi- o działaniach antyterrorystycznych – Dz.U. poz. 904),  legatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.
      gura retoryczna. Odpowiedzią na dynamiczne zmiany  procedura uzgadniania planów ochrony obszarów,  Wynika z tego, iż kierownik obiektu (obszaru, urzą-
      w środowisku bezpieczeństwa i wyzwania związane  obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej  dzenia) umieszczonego w poufnej wojewódzkiej ewi-
      z ewolucją terroryzmu jest obowiązujący od 2017  ochronie zakładała uzgodnienie tych planów z wła- dencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
      tzw. załącznik antyterrorystyczny. Plan ochrony ob- ściwą terytorialnie jednostką Policji i Państwowej  obowiązkowej ochronie (takich obiektów jest w RP
      szarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiąz- Straży Pożarnej. Aktualnie obowiązujące prawo za- około 3,5 tys.), jest zobowiązany sporządzić i prze-
      kowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze  kłada udział w uzgadnianiu planów ochrony kolejnego  kazać do właściwej terytorialnie jednostki organiza-
      terrorystycznym, potocznie zwany załącznikiem AT,  podmiotu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  cyjnej ABW tzw. załącznik antyterrorystyczny, czyli
      to dokument, którego celem jest ocena ryzyka za- – w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycz- koncepcję zabezpieczenia obiektu (obszaru, urządze-
      grożeniem terrorystycznym, a z drugiej strony – przy- nym. Konsekwencją wejścia w życie ustawy AT było  nia) w zakresie antyterrorystycznym. Zamieszczona
      gotowanie obiektu na ten rodzaj zagrożenia poprzez  znowelizowanie art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie osób  na stronach internetowych ABW „Procedura uzgad-
      opracowanie procedur postepowania na wypadek  i mienia, który obecnie brzmi następująco: „Kierow- niania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń


    14  Special OPS 4/2021                                                                                             special-ops.pl 15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19