Page 13 - Special Ops 4/2021
P. 13

SPECIAL OPS WYWIAD K9 TC3
 Rozmawiała: Iwona Szoda
 Zdjęcia: arch. WIRa


              Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

                 lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp


                     www.prenumerata.special-ops.pl

                         www.special-ops.pl

 o zrobić, gdy pies będzie ranny, zanim udamy się do lecznicy weterynaryjnej? Co przewodnik psa może zrobić, kiedy jest głęboko w lesie, w górach,
 Cz daleka od miasta i lecznicy weterynaryjnej lub w przypadku kontaktu – wymiany ognia na polu walki? Jak może uratować swojego czworonożnego
 partnera służbowego?

 Od 6 lat zajmujecie się szkoleniem z zakresu  Krzysztof Pluta „Wir” mł. chor. rez. z ponad 15-let- przedweterynaryjnej w stanach nagłych w miejscu
 udzielania pomocy medycznej w warunkach tak- nim stażem jako operator JWK, odznaczony Or- zdarzenia, jak i w drodze do lekarza weterynarii. Po-
 tycznych oraz środowisku cywilnym, opartych  derem Krzyża Wojskowego: Jak wspomniałaś,  wyższe cele wynikają z moich obserwacji w pracy
 na najnowszych światowych rozwiązaniach me- od paru lat zajmujemy się szeroko pojętą medycyną  w klinice weterynaryjnej, gdzie dostrzegłam duże bra-
 dycyny pola walki. Waszą kadrę stanowią ope- pola walki TCCC, a trzy lata temu do naszego zespołu  ki podstawowej wiedzy opiekunów psów na temat
 ratorzy i medycy polskich sił specjalnych JWK  dołączyła Marta, która jest technikiem weterynarii  profilaktyki. Kurs ten jest dla każdego, kto zajmuje się
 Lubliniec, posiadacie uprawnienia instruktorskie  z ponad 10-letnim stażem i to w jej głowie zrodził się  psem, niezależnie, czy jest opiekunem psa, hodowcą,
 TCCC USA – NAEMT. Jak to się stało, że do oferty  pomysł stworzenia kursu przeznaczonego dla prze- instruktorem szkolenia psów, behawiorystą, czy prze-
 prowadzonych przez Was szkoleń dołączył kurs  wodników psów oraz opiekunów i właścicieli tych  wodnikiem psa służbowego. Wiedza i umiejętności,
 K9 TCCC/TECC (Tactical Combat Casualty Care/ czworonogów z udzielania pierwszej pomocy psom  które przekazujemy na kursie, są niezbędne, by utrzy-
 Tactical Emergency casualty Care dla psów)? oraz szeroko pojętej profilaktyki weterynaryjnej.  mać psa w zdrowiu, dobrej kondycji i w razie zagroże-
 Wiedzę, którą przekazujemy na tym kursie, oparliśmy  nia jego zdrowia czy życia szybko i skutecznie udzielić
 właśnie na doświadczeniach Marty, ten kurs to jej  mu pomocy, zanim zawieziemy go do lecznicy wete-
 dziecko, my wsparliśmy go o doświadczenia wynie- rynaryjnej lub ewakuujemy z pola walki. Ze względu
 sione z pracy na zwierzętach w Forcie Bragg. na specyfikę pracy, środowisko działania i niebez-
 Mgr inż. zootechniki i tech. wet. Marta Mazur,  pieczeństwo, psy służbowe są szczególnie narażo-
 instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, in- ne na urazy. Zakup, wyszkolenie i utrzymanie psa
 struktor w Wir Sof Med Center, instruktor medy- służbowego kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych,
 cyny pola walki certyfikowanego przez NAEMT:  w związku z tym konieczne jest wyposażyć zarówno
 Tworząc ten kurs chcieliśmy przedstawić opiekunom  przewodników, ale także cały zespół oraz medyków
 psów podstawowe informacje na temat najlepszych  w taką wiedzę i umiejętności, gdyż czasem prosty
 praktyk w zakresie utrzymania psa w zdrowiu i dobrej  uraz może skończyć się niezdolnością psa do służby
 kondycji, m.in. za pomocą schematu profilaktyczne- lub nawet jego śmiercią. Aby psy służbowe mogły
 go badania psa oraz postępowania z psem urazowym  szybko i skutecznie działać, potrzeba fachowej troski
 w środowisku cywilnym, ale także taktycznym, z my- o ich zdrowie i kondycję fizyczną, a także skutecz-
 ślą o przewodnikach psów służbowych. Każdy opie- ną pierwszą pomoc. Dlatego stworzyliśmy system
 kun czy przewodnik psa powinien mieć podstawową  udzielania pomocy psom bazujący na systemie
 wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy  MARCH. Dzięki temu akronimowi, każda przeszkolona


 12 Special OPS 4/2021                                     special-ops.pl 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18