Page 8 - Special Ops 4/2021
P. 8

SPECIAL OPS    JEDNOSTKI SPECJALNE        Tekst: Konrad Brodewicz
        Zdjęcia: NATO, U.S. SOCEUR, Ministerstwo obrony Macedonii PÓłnocnej


      “SEMPER ETIAM UBIQUE                                                          Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym                                                                            lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp

      SUPERIORES”                                                                         www.special-ops.pl
                                                                                www.prenumerata.special-ops.pl
       – MACEDOŃSKIE WILKI

          dniu 1 marca 1994 roku w powstałej na gruzach Jugosłowiańskiej Armii Ludowej Armii Republiki Macedonii została powołana do życia jednostka
       W specjalna (oddział 6) pod nazwą Wilki. Stworzenie jednostki było owocem współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi oraz planu uzawo-
       dowienia Armii Republiki Macedonii. Do roku 2003 liczebność jednostki zwiększała się systematycznie, co ostatecznie spowodowało przemianowanie jej na
       Batalion Sił Specjalnych Armii Republiki Macedonii.

       Sama nazwa jednostki „Wilki” jest głęboko za- się w celu bycia jak najlepszym
      korzeniona w mitologii greckiej i związana z kultem  w swoich działaniach.
      Apollo – boga piękna, jednocześnie pana życia  Batalion „Wilków” pomimo
      i śmierci, przekaźnika wyroków Zeusa, władcy  swojej krótkiej historii wziął
      nieustraszonych wojowników wilków, jego wy- udział w kilku misjach zagra-
      słanników. Kredo jednostki „Semper Etiam Ubique  nicznych. Operatorzy z Mace-
      Superiores” wskazuje na nieustanne doskonalenie  donii (od roku 2019 Macedonia
                         Północna) byli obecni
                         w Iraku, Afganistanie, Li-
                         banie oraz Bośni i Her-
                         cegowinie. W wyniku
                         spełnienia wymaganych
                         standardów w roku 2020     Jeżeli chodzi o wyposażenie, składa się ono
                         Macedonia Północna została członkiem  ze standardowego umundurowania dla tego
                         NATO, co również w części można przy- typu jednostek działających w ramach Paktu
                         pisać aktywności tej formacji poza grani- Północno-Atlantyckiego w kamuflażu – M09
                          cami Macedonii, głównie w tych samych  Temperate camo. Ciekawostkę stanowi nato-
                          rejonach, w których operowały wojska  miast wyposażenie strzeleckie, jak wynikało
                          amerykańskie.        by z oficjalnych zdjęć zamieszczonych przez


    8  Special OPS 4/2021                                                                                             special-ops.pl 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13