Page 7 - Special Ops 4/2021
P. 7

SPECIAL OPS JEDNOSTKI SPECJALNE Tekst: Krzysztof Mątecki
 Zdjęcia: Grupo Especial d’Intervenció (GEI)              Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

                 lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp


                     www.prenumerata.special-ops.pl

                         www.special-ops.pl

 GEI OBROŃCY KATALONII omimo że Katalonia ma w Hiszpanii szeroką autonomię, własny rząd i parlament, to Katalończycy, powołując się na prawo do samostanowienia, chcą
 Poderwać się od Hiszpanii. Napięta sytuacja doprowadziła do zerwania współpracy między Mossos d’Esquadra a hiszpańską policją w dziedzinie terro-
 ryzmu. W dobie coraz liczniejszych zamachów na terenie Europy bezpieczeństwo mieszkańcom Katalonii zapewnia grupa kilkudziesięciu operatorów z grupy
 antyterrorystycznej GEI.


 istniała prawie nieprzerwanie, z wyjątkiem  W październiku 1980 roku Mossos d’Escuadra
 Mossos d’Escuadra  dwóch krótkich okresów w latach 1868–1874  zaczęła podlegać Generalitat de Catalunya (rząd
 Mossos d’Escuadra to autonomiczne biuro  i 1939–1950. W lipcu 1950 roku władze Bar- Katalonii) zaś w 1983 roku została zreformowana
 policyjne Katalonii i zarazem jeden z najstar- celony zostały upoważnione do utworzenia  jako Policía de la Generalitat de Catalunya – Mos-
 szych korpusów policyjnych w Europie, któ- grupy sił bezpieczeństwa pod historyczną  sos d’Escuadra, rozpoczynając proces stawania
 rego początki sięgają 1719 roku. Pierwotnie  nazwą Mossos d’Esquadra. Grupa ta była  się nowoczesną i pełnoprawną policją działającą
 składał się z uzbrojonych oddziałów cywilnych,  zmilitaryzowanym korpusem, który pomimo  na terenie Katalonii.
 których zadaniem było utrzymanie porządku  ograniczonych uprawnień i niewielkiej liczby
 publicznego, bezpieczeństwa wsi i patrolowa- funkcjonariuszy odpowiedzialny był za ochronę  W 1994 roku Mossos d’Escuadra rozpoczę-
 nia dróg. Od momentu powstania jednostka  budynków rządowych Prowincji Barcelona. ła proces przejmowania na terytorium Katalonii


 6 Special OPS 4/2021                                      special-ops.pl 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12