Page 10 - Special Ops 4/2021
P. 10

SPECIAL OPS    JEDNOSTKI SPECJALNE        Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
        Zdjęcia: arch. OSŻW, Combat Camera DORSZ
                                                                          Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

                                                                            lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp

                                                                                www.prenumerata.special-ops.pl
     LUDZIE PEŁNI PASJI                                                                       www.special-ops.pl

     I Z WIELKĄ WYOBRAŹNIĄ
     Rozmowa z płk. Sławomirem Tęczą, komendantem
      Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
      Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w War- dział, kiedy funkcjonował jeszcze w strukturach  wać w dwóch metalowych szafach. Rozpoczyna-
      szawie został sformowany 17 lat temu. To wystar- Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej,  liśmy służbę, mając na etacie pistolety wojskowe,
      czająco długi czas, aby pokusić się, by w kilku  tworzyło 26 etatów podoficerów, którzy wspierani  wyprodukowane przez różne firmy. Na wyposażeniu
      zdaniach podsumować historię i dotychczasowy  przez prewencję oddziałów terenowych wykonywali  mieliśmy WISTY, Cezety 75, Cezety 85. Zawieruszył
      rozwój jednostki. Jakie były początki warszaw- czynności na terenie całego kraju oraz poza granica- się żołnierz, który przyszedł do oddziału z pistoletem
      skiego „OeSu” i jak to się stało, że trafił Pan do  mi. Utworzony w 2004 roku Oddział Specjalny liczył  P83. Wydarzeniem w OeSie było doposażenie w kilka
      Jednostki?            niecałe 60 etatów.        pistoletów Glock i wszyscy traktowali je jak brylant,
       Z Jednostką związany jestem bardzo długo. Służę  Do oddziału przyszedłem w 2005 roku. Byłem  który po każdych zajęciach był dosłownie „pieszczo-
      w niej praktycznie od początku jej sformowana. Zaląż- szefem Wydziału Administracyjnego i podlegały mi  ny” przez dumnego właściciela. Początki były skrom-
      kiem do powstania Oddziału Specjalnego Żandarmerii  kadry i logistyka oraz kilku podoficerów, którzy two- ne, ciężkie, ale nigdy nie opuszały nas humory oraz
      Wojskowej w 2004 roku był Wydział Ochrony Spe- rzyli swego rodzaju Sztab jednostki. Sama jednostka  nadzieje, że na pewno kiedyś będzie lepiej.
      cjalnej, który wykonywał zadania związane z ochroną  składała się z dwóch Wydziałów: Ochrony i Działań  Nabór do jednostki został otwarty dla wszyst-
      osobistą najważniejszych osób w resorcie Obrony  Specjalnych, które funkcjonują do tej pory. Nasze  kich chętnych żandarmów z całej Polski. Komendant
      Narodowej oraz wszystkich wojskowych delegacji  struktury były bardzo małe. Jednostki sprzętowe  Główny ŻW pozwolił na to, aby każdy, kto będzie
      zagranicznych przebywających na terenie Polski. Wy- można było policzyć na palcach jednej ręki i scho- chciał służyć w „OeSie”, miał „zielone” światło na


    10  Special OPS 4/2021                                                                                             special-ops.pl 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15