Page 5 - Special Ops 4/2021
P. 5

SPECIAL OPS JEDNOSTKI SPECJALNE Tekst: Krzysztof Mątecki
 Zdjęcia: Archiwum ZIS PSG 15 LAT

 ZIS PSG          Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym


 -

 KRAKOW - -  BALICE       lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
                     www.prenumerata.special-ops.pl
                         www.special-ops.pl espół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach to elitarna jednostka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej (KaOSG)
 Zdziałająca na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. W tym roku mija piętnaście lat, odkąd funkcjonariu-
 sze zespołu odpowiadają za interwencje wobec niebezpiecznych osób i ochronę pirotechniczną na terenie lotniska oraz zabezpieczanie wizyt najważniejszych
 osobistości z całego świata przybywających do Krakowa drogą lotniczą w ramach oficjalnych delegacji państwowych.


 Karpacki Oddział  dowych. Grupa ta chciała mieć również wpływ na  stoosobowego Zespołu do Opracowania Struktur
 Straży Granicznej (KaOSG) kształt ustaw o ochronie granic i formacji mającej  Straży Granicznej. Szesnastego maja 1991 roku
 Historia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  ją realizować. Straż Graniczna przejęła ochronę granicy i kontrolę
 ma genezę w czerwcu 1989 roku, kiedy to po wy- Kapitan Tomasz Szkliński, jeden z członków tego  ruchu granicznego od rozwiązanych dzień wcześniej
 borach kontraktowych doszło do przemian ustrojo- ruchu, późniejszy pierwszy Komendant Karpackie- Wojsk Ochrony Pogranicza. W chwili powstania
 wych. Wtedy też w Karpackiej Brygadzie WOP roz- go Oddziału Straży Granicznej, współpracował z ko- struktura KaOSG przedstawiała się następująco:
 poczęła działalność Samodzielna Grupa Inicjatywna  misjami sejmowymi przy tworzeniu nowego prawa,  Komenda Oddziału w Nowym Sączu, Strażnice SG
 Ruchu Obywatelskiego Wojska Polskiego, której  a następnie uczestniczył w pracach powołanego  w: Gładyszowie, Wysowej Zdroju, Tyliczu, Muszy-
 inicjatywą było odpolitycznienie wojska i prawo  w listopadzie 1990 roku przez Ministra Spraw  nie, Piwnicznej-Zdroju, Szlachtowej, Czorsztynie
 do organizowania się żołnierzy w związkach zawo- Wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego trzyna- (potem Sromowcach Wyżnych), Kacwinie, Jurgo-


 4 Special OPS 4/2021                                      special-ops.pl 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10