Page 15 - Special Ops 4/2021
P. 15

SPECIAL OPS ANALIZA Tekst: Karolina Wojtasik
 Zdjęcia: Wikipedia

 O krok przed terrorystami,    Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym                 lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp


 czyli czemu służy tzw. załącznik AT?  www.prenumerata.special-ops.pl
                         www.special-ops.pl


 ktywność terrorystów z Al-Kaidy i ISIS w UE w ostatnich latach przybierała różne formy, ale były to przede wszystkim ataki na ludzi. Ten typ ataku,
 Aoprócz oczywistych konsekwencji, jakimi jest śmierć osób, powoduje także określone efekty miękkie: rozpacz i strach, poczucie bezsilności i gniew.
 Podobny atak na obiekt przemysłowy zwielokrotni te odczucia, będzie przyczyną strat materialnych, może dojść do efektu domina, skażenia czy katastrofy
 – ekologicznej lub budowlanej. Terrorysta z nożem, który z okrzykiem „Allahu akbar” rzuca się na przechodniów, czy zamachowiec samobójca na dworcu
 lub lotnisku budzi strach, ale dokładnie takie ataki miały miejsce w europejskich stolicach, co powoduje, że ten scenariusz kojarzymy ze słowem „zamach”.
 Warto jednak mieć świadomość, że Ci sami napastnicy mogą pojawić się w obrębie zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw, czy infrastruktury krytycznej
 (IK). Detonacja IED na lotnisku i detonacja IED na zaporze wodnej przyniosą zupełnie innego rodzaju skutki dla społeczeństwa i gospodarki, choć metoda
 ataku de facto będzie taka sama.


 Zamach na obiekt przemysłowy, obiekty podlega- kilku typów ataku. Załącznik AT to swoiste novum.  nik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami,
 jące obowiązkowej ochronie czy IK, to czarny scena- Jest sporym wyzwaniem dla kierowników obiektów  obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewiden-
 riusz, który od lat pojawia się w dyskusjach nad bez- podlegających obowiązkowej ochronie. Zwłaszcza że  cji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważnio-
 pieczeństwem. Oczywiście, można się zastanawiać,  opracowanie i uzgodnienie załącznika z ABW dopiero  na przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan
 na ile realna jest wizja, że terroryści zaatakują polską  rozpoczyna faktyczny proces wdrażania procedur an- ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń z wła-
 elektrownię czy gazoport. Taki scenariusz wydaje  tyterrorystycznych w przedsiębiorstwach. ściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim
 się mało realny, ale 11.09.2001 przekonaliśmy się, że  Przed wejściem w życie tzw. ustawy antyter- Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrory-
 nawet najbardziej wydumane scenariusze mogą się  rorystycznej (ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.  stycznym, z właściwym terytorialnie dyrektorem de-
 zdarzyć, a czarne łabędzie to nie tylko efektowna fi- o działaniach antyterrorystycznych – Dz.U. poz. 904),  legatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.
 gura retoryczna. Odpowiedzią na dynamiczne zmiany  procedura uzgadniania planów ochrony obszarów,  Wynika z tego, iż kierownik obiektu (obszaru, urzą-
 w środowisku bezpieczeństwa i wyzwania związane  obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej  dzenia) umieszczonego w poufnej wojewódzkiej ewi-
 z ewolucją terroryzmu jest obowiązujący od 2017  ochronie zakładała uzgodnienie tych planów z wła- dencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
 tzw. załącznik antyterrorystyczny. Plan ochrony ob- ściwą terytorialnie jednostką Policji i Państwowej  obowiązkowej ochronie (takich obiektów jest w RP
 szarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiąz- Straży Pożarnej. Aktualnie obowiązujące prawo za- około 3,5 tys.), jest zobowiązany sporządzić i prze-
 kowej ochronie w zakresie zagrożeń o charakterze  kłada udział w uzgadnianiu planów ochrony kolejnego  kazać do właściwej terytorialnie jednostki organiza-
 terrorystycznym, potocznie zwany załącznikiem AT,  podmiotu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  cyjnej ABW tzw. załącznik antyterrorystyczny, czyli
 to dokument, którego celem jest ocena ryzyka za- – w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycz- koncepcję zabezpieczenia obiektu (obszaru, urządze-
 grożeniem terrorystycznym, a z drugiej strony – przy- nym. Konsekwencją wejścia w życie ustawy AT było  nia) w zakresie antyterrorystycznym. Zamieszczona
 gotowanie obiektu na ten rodzaj zagrożenia poprzez  znowelizowanie art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie osób  na stronach internetowych ABW „Procedura uzgad-
 opracowanie procedur postepowania na wypadek  i mienia, który obecnie brzmi następująco: „Kierow- niania planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń


 14 Special OPS 4/2021                                     special-ops.pl 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20