Page 23 - Special Ops 4/2021
P. 23

SPECIAL OPS WYWIAD Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
 JAK REAGOWAĆ NA ZAMACHY?
 Zdjęcia: arch. Jarosława Stelmacha, Wydawnictwo Difin
 DOBRE PRAKTYKI I REKOMENDACJE EKSPERTA

 do profili sprawców. Przecież zamach bombowy  dacje są to wskazówki, jak można zachować się
 nie jest domeną jedynie terrorystów. Z powo- lub postępować w określonych okolicznościach.
 dzeniem może zostać przeprowadzony przez  Bez opisywania szczegółowych, pojedynczych
 sprawcę kryminalnego lub nawet osobę niepo- czynności i sposobów ich wykonania, wraz z na-
 czytalną – a posiadającą specjalistyczną wiedzę  rzędziami i osobami odpowiedzialnymi. Wobec
 i odpowiednie umiejętności. Moim zamysłem  powyższego w książce nie ma opisanych pro- Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
 było właśnie opisać metody, formy oraz narzę- cedur postępowania w przypadku określonych
 dzia zamachów na życie i zdrowie – i dopasować  zamachów. Są jednak wskazówki, jak procedurę  lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
 do nich rozwiązania (dobre praktyki), które będą  wykonać oraz zalecenia i dobre praktyki zacho-
 minimalizować skutki takich zdarzeń.  wań, które będą minimalizowały poszczególne
 rodzaje zamachów na życie i zdrowie. I tego doty- www.prenumerata.special-ops.pl
 Jakie są te dobre praktyki i jakie ma Pan re- czą kolejne rozdziały monografii – są poświęcone  www.special-ops.pl
 komendacje, które mają pomóc w sytuacjach  wybranej metodzie działania sprawcy, a treści są
 kryzysowych? uporządkowane w układzie trójkowym: natura za-
 W książce przez dobrą praktykę rozumie się  machu, sposoby reagowania oraz źródła wiedzy
 zbiór wieloobszarowych rekomendacji i zaleceń,  i dobrych praktyk.
 których wypracowanie ma swoje podłoże w roz-
 ważaniach teoretycznych i praktycznych. Dobre  Czy jest uniwersalny sposób na zachowanie
 Niedawno do księgarni trafiła Pana nowa  praktyki pozwalają niwelować ryzyka zamachów  w przypadku takiego zdarzenia kryzysowego?
 książka pt. „Reagowanie na zamachy. Dobre  lub minimalizować ich skutki. W ramach katalogu  O czym trzeba przede wszystkim pamiętać
 praktyki i rekomendacje”. Tytuł jest zbieżny  dobrych praktyk w publikacji wymieniam 6 takich  w sytuacji zagrożenia?
 z publikacją Pana autorstwa z 2016 roku. Czy  obszarów: cechy indywidualne, świadomość,  Trudno jest całość reagowania na wszelkie
 nowa książka to tylko rozwinięcie wcześniej  wiedzę i umiejętności, zarządzanie ryzykiem,  metody sprawców sprowadzić do jednej re-
 poruszonej tematyki, czy zupełnie nowe spoj- współdziałanie i procedury. Koncepcja dobrych  komendacji. Wydaje się, że można iść tropem
 rzenie na ten problem? praktyk reagowania na zamachy koncentruje się  propozycji Centrum Prewencji Terrorystycznej
 Tytuły są niemal identycznie, jednak treści  wokół tego, że w każdym z tych obszarów mo- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli
 książek zupełnie inne. Publikacja z 2016 roku do- żemy budować najwyższą jakość, która będzie  kampanii 4U! – i implementować te założenia
 tyczyła tematyki reagowania na zamachy o cha- prowadziła do minimalizacji skutków takich po- do wszelkich rodzajów zamachów. 4U! oznacza:
 rakterze terrorystycznym i był to zbiór publikacji  tencjalnych ataków. W ramach dobrych praktyk  uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. W za-
 naukowych różnych autorów, pod moją redakcją.  w obszarze „cechy indywidualne” podkreślam na  leżności od tego, jaką metodą będzie posługiwał
 Obecna publikacja „Reagowanie na zamachy.  przykład konieczność budowania świadomości,  się sprawca, będziemy musieli implementować
 Dobre praktyki i rekomendacje” jest książką  dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. W ob- te obszary działania do konkretnych metod jego
 w pełni mojego autorstwa i ma charakter inny od  szarze „współdziałania” wymieniam możliwość  ataku. Najprościej wytłumaczyć to na przykła-
 poprzedniej w kontekście tematyki. Monografia  nawiązania współpracy z osobami również do- dzie masowego zabójcy, bo 4U! najbardziej do
 jest wynikiem kilkuletnich badań dotyczących  tkniętymi działaniami sprawców oraz z instytu- tego zamachu pasuje. „Uważaj” na to, co robisz
 tego, jak można skutecznie minimalizować skut- cjami bezpieczeństwa narodowego. Zwracam  na co dzień, obserwuj to, co się dzieje wokół
 ki ataków na życie i zdrowie, i zwiększyć sku- też uwagę na zagadnienie procedur. I ten element  ciebie, a w przypadku zagrożenia – adekwatnie
 teczność reagowania na zamachy w wymiarze  jest często mylony z rekomendacjami lub zalece- reaguj. „Uciekaj”, czyli opuść miejsce zagroże-
 bezpieczeństwa personalnego. W książce pod- niami. Podkreślam, że procedura jest dokumen- nia, zarówno w przypadku zagrożenia użyciem
 kreślam, że sprawca może działać w czterech  tem opisującym etapy danego procesu, w tym  materiałów wybuchowych, jak również w przy-
 głównych obszarach profilowych: terrorystycz- wykorzystywane metody i materiały oraz ocze- padku ataku masowego zabójcy. Kolejny obszar
 nym, kryminalnym, jako osoba niepoczytalna lub  kiwany stan końcowy. Jest bardzo szczegółowa  działania to „ukryj się”. W przypadku ataku „ma-
 działająca pod wpływem silnych emocji. Mono- i dostosowana do określonego środowiska i moż- sowego zabójcy” to opcja idealna, ponieważ gdy
 grafia dowiązuje się zatem bardziej do metod niż  liwości indywidualnych. Zalecenia lub rekomen- skutecznie się zamaskujemy, to nie jesteśmy na-


 22 Special OPS 4/2021                                     special-ops.pl 23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28