Page 24 - Special Ops 4/2021
P. 24

SPECIAL OPS    WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE        Tekst: Piotr Górski
        Zdjęcia: Piotr Górski
                                                                          Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

                                                                            lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp

                                                                                www.prenumerata.special-ops.pl

       LUNETA                                                                           www.special-ops.pl       BUSHNELL LEGEND      10 X 42 MM – TEST

       Luneta… czy może lornetka? Które z tych narzę- gdzie konieczne jest bezemocjonalne dostrzeżenie  W dzisiejszym materiale zajmiemy się testem lu-
      dzi pracy lub rozrywki wydaje się być lepsze? Tu  wybranych szczegółów monitorowanego rejonu,  nety bądź jak kto woli monokularu Bushnell Legend
      należałoby dościślić, że będziemy rozważać odpo- luneta sprawdzi się wyśmienicie przy objętości  10×42 mm FOV 340FT, będącego rodzajem lunety.
      wiedź na powyższe pytanie w ramach tych samych  i masie wynoszącej nie więcej, niż połowa tego, co  W artykule częściej posłużę się pojęciem „luneta”,
      parametrów, czyli powiększenie i średnica obiekty- lornetka. Gdy dojdzie do tego argument stałego no- ponieważ jest bardziej popularne, a zarazem krótsze
      wu dla obu ewentualnych sprzętów. Lornetka daje  szenia ze sobą wybranego wspomagacza wzroku,  w pisowni i wymowie. Amerykańskiej marki Bush-
      pełniejszy obraz z lepszą „stereofoniczną” głębią.  mało kto zdecyduje się na dyndającą na szyi cegłę  nell nie trzeba przedstawiać. Wystarczy wspomnieć,
      Więc dlaczego pojawia się na rynku luneta? Odpo- zwaną lornetką. Luneta o tych samych parame- że od 1948 roku firma ta założona przez Dave’a Bush-
      wiedź jest bardzo prosta. Do oglądania dla czerpania  trach (przypuśćmy 10×42mm) może być noszona  nella zajmuje się optyką (w tym optyką dla strzelców)
      przyjemności z tego faktu, szczególnie w elemencie  na pasie, w kieszeni, w podręcznej torbie z innymi  i zdaje się być jednym z liderów światowego rynku
      podziwiania dalekich krajobrazów, więcej frajdy  przedmiotami lub też zwyczajowo na szyi. Lornetka  z punktu widzenia jakości, tradycji oraz przekroju
      z oglądania daje lornetka. Jednakże, gdy podcho- średniej wielkości okaże się nieporęcznym gratem  użytkowego oferowanego sprzętu optycznego jak:
      dzimy do zagadnienia wyłącznie technicznie, a nie  żądającym od użytkownika szczególnego upodmio- lunety, lunety celownicze, lornetki, teleskopy, koli-
      w kategoriach doznań estetycznych, luneta o tych  towienia użytkowo-transportowego. Tyle tytułem  matory, noktowizory, dalmierze, kompasy, statywy,
      samych parametrach pozwoli dojrzeć dokładnie  wstępu. Aha! Zapomniałbym dodać. Wszelkie tele- a także okulary i gogle.
      to samo. Będzie jednak znacznie mniejsza, zatem  skopy zwierciadlane (reflektory), ale też i lunetowe  Cóż, dzisiejsza luneta testowa po wyjęciu z fu-
      poręczniejsza i to jest jej zasadnicza przewaga nad  (refraktory lub teleskopy soczewkowe) będą zawsze  terału (torbą nośną ciężko nazwać coś o wielkości
      lornetką. Jeśli przyjdzie nam dostrzec w oddali ele- wyposażone w jeden wystarczająco wyspecjalizo- średniej kanapki) robi jedno zasadnicze, nieodparte
      ment punktowy, np. planetę na nocnym niebie czy  wany okular, aby wykonać wszystkie stawiane  wrażenie. Jest niesamowicie mała, jak na swoje pa-
      numer rejestracyjny oddalonego pojazdu, luneta  przed nami i przed sprzętem zadania obserwacyjne.  rametry, ale trzymana w ręce pozytywnie ciąży, co
      wykona tę samą robotę, co jej podwojona siostra.  Teleskopy, to więc w pewnym uproszczeniu po- sugeruje wyśmienitą jakość i wiele obiecujące moż-
      Zatem, jeżeli przyrząd optyczny służy nam w pracy,  większone lunety. liwości kompaktowego sprzętu na miarę XXI wieku.


    24  Special OPS 4/2021                                                                                             special-ops.pl 25
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29