Page 25 - Special Ops 4/2021
P. 25

SPECIAL OPS WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE Tekst: Piotr Górski
 Zdjęcia: Piotr Górski
              Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym

                 lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp

                     www.prenumerata.special-ops.pl

 LUNETA                     www.special-ops.pl BUSHNELL LEGEND 10 X 42 MM – TEST

 Luneta… czy może lornetka? Które z tych narzę- gdzie konieczne jest bezemocjonalne dostrzeżenie  W dzisiejszym materiale zajmiemy się testem lu-
 dzi pracy lub rozrywki wydaje się być lepsze? Tu  wybranych szczegółów monitorowanego rejonu,  nety bądź jak kto woli monokularu Bushnell Legend
 należałoby dościślić, że będziemy rozważać odpo- luneta sprawdzi się wyśmienicie przy objętości  10×42 mm FOV 340FT, będącego rodzajem lunety.
 wiedź na powyższe pytanie w ramach tych samych  i masie wynoszącej nie więcej, niż połowa tego, co  W artykule częściej posłużę się pojęciem „luneta”,
 parametrów, czyli powiększenie i średnica obiekty- lornetka. Gdy dojdzie do tego argument stałego no- ponieważ jest bardziej popularne, a zarazem krótsze
 wu dla obu ewentualnych sprzętów. Lornetka daje  szenia ze sobą wybranego wspomagacza wzroku,  w pisowni i wymowie. Amerykańskiej marki Bush-
 pełniejszy obraz z lepszą „stereofoniczną” głębią.  mało kto zdecyduje się na dyndającą na szyi cegłę  nell nie trzeba przedstawiać. Wystarczy wspomnieć,
 Więc dlaczego pojawia się na rynku luneta? Odpo- zwaną lornetką. Luneta o tych samych parame- że od 1948 roku firma ta założona przez Dave’a Bush-
 wiedź jest bardzo prosta. Do oglądania dla czerpania  trach (przypuśćmy 10×42mm) może być noszona  nella zajmuje się optyką (w tym optyką dla strzelców)
 przyjemności z tego faktu, szczególnie w elemencie  na pasie, w kieszeni, w podręcznej torbie z innymi  i zdaje się być jednym z liderów światowego rynku
 podziwiania dalekich krajobrazów, więcej frajdy  przedmiotami lub też zwyczajowo na szyi. Lornetka  z punktu widzenia jakości, tradycji oraz przekroju
 z oglądania daje lornetka. Jednakże, gdy podcho- średniej wielkości okaże się nieporęcznym gratem  użytkowego oferowanego sprzętu optycznego jak:
 dzimy do zagadnienia wyłącznie technicznie, a nie  żądającym od użytkownika szczególnego upodmio- lunety, lunety celownicze, lornetki, teleskopy, koli-
 w kategoriach doznań estetycznych, luneta o tych  towienia użytkowo-transportowego. Tyle tytułem  matory, noktowizory, dalmierze, kompasy, statywy,
 samych parametrach pozwoli dojrzeć dokładnie  wstępu. Aha! Zapomniałbym dodać. Wszelkie tele- a także okulary i gogle.
 to samo. Będzie jednak znacznie mniejsza, zatem  skopy zwierciadlane (reflektory), ale też i lunetowe  Cóż, dzisiejsza luneta testowa po wyjęciu z fu-
 poręczniejsza i to jest jej zasadnicza przewaga nad  (refraktory lub teleskopy soczewkowe) będą zawsze  terału (torbą nośną ciężko nazwać coś o wielkości
 lornetką. Jeśli przyjdzie nam dostrzec w oddali ele- wyposażone w jeden wystarczająco wyspecjalizo- średniej kanapki) robi jedno zasadnicze, nieodparte
 ment punktowy, np. planetę na nocnym niebie czy  wany okular, aby wykonać wszystkie stawiane  wrażenie. Jest niesamowicie mała, jak na swoje pa-
 numer rejestracyjny oddalonego pojazdu, luneta  przed nami i przed sprzętem zadania obserwacyjne.  rametry, ale trzymana w ręce pozytywnie ciąży, co
 wykona tę samą robotę, co jej podwojona siostra.  Teleskopy, to więc w pewnym uproszczeniu po- sugeruje wyśmienitą jakość i wiele obiecujące moż-
 Zatem, jeżeli przyrząd optyczny służy nam w pracy,  większone lunety. liwości kompaktowego sprzętu na miarę XXI wieku.


 24 Special OPS 4/2021                                     special-ops.pl 25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30