Page 21 - Special Ops 4/2021
P. 21

SPECIAL OPS WYWIAD Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski
 Zdjęcia: Arch. własne Wojciecha Zacharków (Irak, Afganistan, Selekcja AGAT,
 szkolenia), Tomasz QNA Chochół photography (MURPH Challenge Finał, 16 batalion
 powietrznodesantowy), Prod. MAGIC Waszkiewicz - Foto: Emil Sobczak („Granice
 wytrzymałości Zachara”), AWL Wrocław (MURPH Challenge), Daniel Dmitriew
 (MURPH Challenge Lubliniec), Krzysztof Plażuk (Czad), Trec Nutrition
 (Trec Challenge) BRAŁEM UDZIAŁ W CZYMŚ   Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
                 lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
           niezwykłym...    www.prenumerata.special-ops.pl                         www.special-ops.pl

 Rozmowa z Wojciechem „Zacharem” Zacharków

 – byłym żołnierzem Jednostki Wojskowej AGAT
 W tym roku Jednostka Wojskowa AGAT obchodzi 10-lecie sformowania.
 Byłeś w niej jednym z pierwszych żołnierzy. Jak wspominasz początki funk-
 cjonowania Jednostki i jak odnalazłeś się w nowej roli?
 Gdy podczas rozmów kadrowych, w których uczestniczył gen. Piotr Pata-
 long, wtedy jeszcze dowódca Wojsk Specjalnych, dostałem od śp. płk. Sła-
 womira Berdychowskiego propozycję utworzenia Grupy Szkolenia Bazowego,
 czyli m.in. prowadzenia selekcji i kursu bazowego, było to dla mnie ogromne
 zaskoczenie i przede wszystkim wielkie wyzwanie. Poczułem się dumny, ale
 zdawałem sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności i trudności tego przed-
 sięwzięcia.
 W trakcie rozmowy z gen. Patalongiem i płk. Berdychowskim zapytałem się:
 „Dlaczego akurat ja?”. Odpowiedzieli, że na pewno sobie z tym poradzę, mając na
 uwadze moje kompetencje. Wychodząc z tej rozmowy, a był to prawdopodobnie
 maj 2011 r., nie docierało jeszcze do mnie, z czym to jest związane w kontekście
 organizacyjnym.
 Pierwsza nasza selekcja została przeprowadzona we wrześniu 2011 r. i zorgani-
 zował ją w roli kierownika i instruktora osobiście płk. Berdychowski, a wzięli w niej
 udział dowódcy zespołów, instruktorzy pionu szkolenia, oficer S-3. Jedna osoba jej
 nie zaliczyła. W trakcie tej pierwszej selekcji odwiedził nas czwartego dnia gen.
 Patalong, dodając nam tym samym ogromnej motywacji i przypominając, że two-
 rzymy w tym momencie legendę.
 Ja osobiście poprowadziłem pierwsze selekcje już w październiku 2011 r. z in-
 struktorami, którzy ukończyli tę pierwszą. Selekcje trwały od poniedziałku do sobo-
 ty. W październiku przeprowadziłem ich cztery pod rząd. Spałem w 2-osobowym
 prywatnym namiocie (Marabut Baltoro) przez cały okres ich trwania i miałem wte-


 20 Special OPS 4/2021                                     special-ops.pl 21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26