Page 3 - SPECIAL OPS 4/2019 demo
P. 3

SPECIAL OPS AKTUALNO ŚCI
      „Ogień na ogień” 2019

       Jaka jest wytrzymałość siłowa polskich formacji Rozłubirskiego. W tym roku zawodnicy zmierzą się
      i służb mundurowych? Przekonamy się już niebawem w czterech bojach sportowych, które wyłonią najlep-
      podczas zawodów „Ogień na ogień”, które odbędą sze trzy drużyny turnieju.
      się ponownie po dwóch latach przerwy. Do trzeciej  Organizatorzy skupiają się na konkurencjach
      edycji imprezy, która rozegra się 12 września 2019 r. sprawdzających czystą wytrzymałość siłową i przy-
      na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji gotowanie w tym zakresie służb mundurowych.
      w Ząbkach, zgłosiło się 30 drużyn reprezentujących Koronną konkurencją zawodów jest wykonywanie
      formacje i służby mundurowe w kraju. pompek w systemie pucharowym, na czas i liczbę
       „Ogień na ogień” to Ogólnopolskie Mistrzostwa powtórzeń. Do tej pory było tak, że kiedy odpa-
      Służb Mundurowych w konkurencjach wytrzyma- dał zawodnik z drużyny, to odpadała cała drużyna.
      łościowo-siłowych o puchar Komendanta Stołecz- Podczas tej edycji zasady zostaną zmienione. Będą
      nego Policji pod honorowym patronatem Komen- liczone punkty, a wygra ta drużyna, która uzyska
      danta Głównego Policji. Pierwsze zawody odbyły się największą liczbę wykonanych pompek. To nie jedyna pamięci: asp. Kingi Kęsik (byłej wicemistrzyni świata
      w 2015 r. i skierowane były do funkcjonariuszy i żoł- zaplanowana zmiana. W tym roku organizatorzy chcą i mistrzyni Europy w fitnessie sylwetkowym), podkom.
      nierzy sił specjalnych. Kolejna edycja objęła wszystkie zrobić wyjątkowe otwarcie z oprawą wzorowaną na Mariuszowi Koziarskiemu (antyterroryście, który od-
      służby mundurowe i przyjęła nazwę „Ogień na ogień”. zawodach KSW, z odpowiednim zaprezentowaniem dał swoje życie w trakcie służby podczas akcji w Wiszni
      W tegorocznych zawodach weźmie udział 90 zawod- drużyn biorących udział w zawodach. W planach jest Małej), podinsp. Piotrowi Brzezince (zmarłemu w tym
      ników reprezentujących 30 drużyn wystawionych zaproszenie klas mundurowych, odbędzie się także roku zastępcy dowódcy SPKP w Warszawie).
      przez formacje i służby mundurowe w kraju. Pojawią pokaz działania robotów pirotechnicznych oraz poka- Organizatorem zawodów „Ogień na ogień” jest Ko-
      się m.in. funkcjonariusze: Służby Więziennej, Pań- zy sportów walki, a firmy wspierające na stoiskach menda Stołeczna w Warszawie, Stowarzyszenie IPA
      stwowej Straży Pożarnej, SOP, ABW, CBA, wszystkich wystawiać będą swoje produkty. – zrzeszające policjantów na całym świecie, NSZZP,
      komend wojewódzkich Policji oraz żołnierze: Jednost- Zawody „Ogień na ogień” nie mają wyłącznie Stowarzyszenie Lodołamacze oraz MOSiR Ząbki. Za-
      ki Komandosów w Lublińcu, JW Agat, JW Formoza, aspektu sportowego. Podczas imprezy zbierane będą wody odbywają się pod patronatem medialnym re-
      15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka czy 6. Ba- także fundusze na fundacje wdów i sierot po pole- dakcji „SPECIAL OPS”.
      talionu Powietrznodesantowego im. gen. dyw. Edwina głych policjantach, a sama impreza poświęcona jest  Tekst TŁ, fot. org.

    366                                                                                                               7
        SPECIAL OPS 4/2019
   1   2   3   4   5   6   7   8