Ewolucja systemu pododdziałów AT Policji cz.2

Najważniejsze założenia stanowiące podstawę opracowanego projektu Systemu Zabezpieczenia Kontrterrorystycznego Polski
Na wzór obecnej struktury istniejącej w Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP system antyterrorystyczny w Policji składał będzie się z podobnie zorganizowanych podmiotów (Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji)
Na wzór obecnej struktury istniejącej w Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP system antyterrorystyczny w Policji składał będzie się z podobnie zorganizowanych podmiotów (Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji) Zdjęcia: BOA KGP, Andrzej Krugler, Mateusz J. Multarzyński
 2  2. Ciąg dalszy artykułu...

Najważniejsze założenia stanowiące podstawę opracowanego projektu Systemu Zabezpieczenia Kontrterrorystycznego Polski realizowanego przez wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji wynikające z tego dokumentu to:

 • utrzymanie dwustopniowej reakcji na zdarzenie o charakterze terrorystycznym zgodnie z zasadą działania Centralnego Odwodu Antyterrorystycznego Komendanta Głównego Policji;
 • dalsze scalanie istniejących rozwiązań organizacyjnych do pełnego systemu, który ma za zadnie ujednolicić i podnieść do najwyższego poziomu zakres możliwości operacyjnych sił antyterrorystycznych Policji na terenie całego kraju;
 • scalenie, ujednolicenie i zoptymalizowanie szkolenia i doskonalenia umożliwiającego przygotowanie sił COAT do prowadzenia działań bojowych na wszystkich poziomach i obszarach;
 • system, do którego należy dążyć, charakteryzować się musi przewidywalnością i przejrzystością oraz pewnością, że obszar całego kraju będzie chroniony z taką samą intensywnością.

W celu realizacji powyższych założeń przyjęto plan zmian organizacyjnych w Policji obejmujących między innymi:

 • powołanie służby antyterrorystycznej Policji, w skład której wejdą wszystkie jednostki i komórki antyterrorystyczne Policji;
 • utworzenie wyspecjalizowanej centralnej jednostki kontrterrorystycznej Policji, o nazwie Centralny Pododdział Antyterrorystyczny Policji BOA;
 • utworzenie we wszystkich Komendach Wojewódzkich Policji, Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji;
 • ujednolicenie i zoptymalizowanie struktur organizacyjnych Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji;
 • opracowanie i wprowadzenie przepisów regulujących funkcjonowanie służby antyterrorystycznej Policji;
 • osiągnięcie docelowych stanów etatowych;
 • osiągnięcie pełnej zdolności bojowej założonej dla systemu.

Dla sprawności systemu przyjęto, że docelowo wszystkie pododdziały składały się będą z takich samych komponentów, którymi mają być sekcje bojowe. Różnica polegała będzie jedynie na liczbie sekcji w jednostkach oraz specjalizacji bojowej, określanej centralnie.

Do tej pory różnice w zakresie organizacji poszczególnych pododdziałów były znaczne. Istotną zmianą ma być wprowadzenie etatów kierowników sekcji bojowych w pododdziałach jako niższego szczebla dowodzenia, na wzór struktury istniejącej obecnie w Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP. Dzięki temu system składał będzie się z podobnie zorganizowanych podmiotów (Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji), różniących się jedynie wielkością (liczbą tak samo zorganizowanych sekcji bojowych).

Największą jednostką będzie Centralny Pododdział Antyterrorystyczny Policji, który ma być samodzielną jednostką organizacyjną Policji podległą bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji, niewchodzącą w strukturę Komendy Głównej Policji.

Całość ma wchodzić w skład służby antyterrorystycznej Policji, dzięki czemu możliwe będzie określenie zasad funkcjonowania podobnie do służby kryminalnej, śledczej, czy prewencyjnej.

Opracowane mają zostać odrębne od ogólnopolicyjnych przepisy dotyczące chociażby szkolenia i doskonalenia zawodowego, niezbędnego do osiągnięcia właściwego poziomu zdolności bojowych wszystkich komponentów służby.

Nad całością szkolenia nadzór sprawować ma dowódca Centralnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji BOA.

Podstawowe wyposażenie ma zostać zunifikowane zarówno w zakresie umundurowania, jak i uzbrojenia dzięki określeniu jednolitego sposobu finasowania zakupów.

Realizacja opisanej koncepcji została rozpoczęta. Trwają prace nad zmianą ustawy o Policji oraz innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Policji, umożliwiających wprowadzenie opisanych zmian. Jednocześnie prowadzone są działania niewymagające zmian ustawowych.

Zmienione zostały zadania SPAP, dzięki czemu uwzględniono zapisy ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz zadanie Policji polegające na prowadzeniu działań kontrterrorystycznych nadając im brzmienie:

Do zakresu działania samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji należy w szczególności:

1) przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na fizycznym zwalczaniu terroryzmu;
2) przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi;
3) przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;
4) realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie;
5) prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
6) wspieranie działań ratowniczych;
7) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek antyterrorystycznych Policji i komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach antyterrorystycznych, w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań.

Na mocy decyzji Komendanta Głównego Policji zmienione zostały struktury organizacyjne jednostek i komórek antyterrorystycznych Policji. Przekształcone zostały Sekcje Antyterrorystyczne Komend Wojewódzkich Policji a w ich miejsce utworzono Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji. Likwidacji uległ również Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji i w jego miejsce powstał SPAP w Warszawie. W związku z tym od 1 maja funkcjonują w polskiej Policji następujące jednostki antyterrorystyczne:

1. SPAP w Białymstoku,
2. SPAP w Gdańsku,
3. SPAP w Katowicach,
4. SPAP w Krakowie,
5. SPAP w Łodzi,
6. SPAP w Poznaniu,
7. SPAP w Rzeszowie,
8. SPAP w Szczecinie,
9. SPAP we Wrocławiu,
10. SPAP w Bydgoszczy (była SAT),
11. SAPA w Gorzowie Wlkp. (była SAT),
12. SPAP w Kielcach (była SAT),
13. SPAP w Lublinie (była SAT),
14. SPAP w Olsztynie (była SAT),
15. SPAP w Opolu (była SAT),
16. SPAP w Radomiu (była SAT),
17. SPAP w Warszawie (była WR KSP)
oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych jako komórka Komendy Głównej Policji.

Wymienione jednostki różnią się wielkością, uzależnioną od wielkości garnizonu, w którym stacjonuje pododdział.

Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie te jednostki zyskały od kilku do kilkunastu etatów. W tym wzmocniono komórki logistyczne, dzięki czemu możliwe będzie odciążenie funkcjonariuszy pionu bojowego od czynności związanych z obsługą materiałów - techniczną stroną działalności jednostki.

Jedynym podmiotem, który na chwilę obecną nie został objęty zmianami, pozostało BOA KGP.

Podkreślenia wymaga wyraźnie widoczna zmiana w podejściu do realizacji działań bojowych. Wydaje się, że minęły czasy, kiedy z założenia pojedyncza jednostka musiała zrealizować samodzielnie każde nawet największe zadanie bojowe.

Realizacje w których bierze udział kilka lub kilkanaście pododdziałów, stały się normą, a Centralny Odwód Komendanta Głównego Policji uruchamiany jest bez zbędnych oporów ze strony Komendanta Głównego Policji.

Jakość działań jaka została osiągnięta podczas zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży, otworzyła drogę do dalszego rozwoju pododdziałów antyterrorystycznych polskiej Policji i tworzonego przez nie systemu umożliwiającego Policji realizację działań kontrterrorystycznych na terenie całego kraju.

Opracowana w Komendzie Głównej Policji koncepcja zmian jest bardzo obiecująca, a wprowadzanie jej założeń już się rozpoczęło. Realizacja jej wszystkich zapisów wymaga jednak dalszych intensywnych prac. Należy mieć nadzieję, że nie zostaną one zaniechane i jak powiedział podinsp. Dariusz Zięba: - „Chcielibyśmy, by ta nowa struktura zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Jeśli tak się stanie, zadanie, jakie nałożono na Policję ustawą o działaniach antyterrorystycznych, realizowane będzie przez Centralny Pododdział Antyterrorystyczny Policji oraz samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji . Cdn.?

Czytaj też: Specjalne użycie broni – nowe rozwiązanie w działaniach antyterrorystycznych (szanse i ograniczenia) >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  9
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 4/2017

Komentarze

1
mARCIN / 30-09-2017, 16:30
W poprzednim wpisie pomyliłem się: miałem na myśli wyłącznie to, że termin "kontrterrorystyczny" trudno wymówić i z tej przyczyny nie będzie się łatwo przyjmował. Zamiast niego lepiej używać słowa "przeciterrorystyczny" co jest proste do wypowiedzenia, oraz równie trafnie oddaje istotę działań.

Przeczytałem w całości oba teksty i wydaje mi się, że ewolucja policyjnego AT zmierza we właściwą stronę, a nawet idzie w awangardzie rozwiązań światowych (podobne działania podejmowane są w policji francuskiej).
Uważam też, że kolejnym krokiem powinno stać się utworzenie współpracujących z tworzącym się jednolitym pionem AT policji grup specjalnych w komendach szczebla powiatowego. Nie mam tu na myśli grup stricte szturmowych tj. nieudane eksperymenty z Drużynami Specjalnymi w latach 80, lecz coś nieco innego.
Otóż sądzę, że w razie wystąpienia konfrontacji z uzbrojonymi i zdeterminowanymi bandytami formacje AT choćby nawet były aeromobilne (co jak wiemy jest problematyczne i dotyczy tylko dawnych SPAT z największych miast) dotrą stosunkowo późno. Tymczasem wymiana ognia w terenie zurbanizowanym niesie poważne ryzyko postrzelenia osób przypadkowych. Stąd korzystnie byłoby mieć w każdej KPP 24h/ 7dni w tygodniu przynajmniej dwóch f-szy wyszkolonych i wyposażonych w używaniu broni precyzyjnej i znających podstawy taktyki CQB. Uzbrojenie ich w karabinki automatyczne z lunetą, które przewoziliby podczas służby w radiowozie pozwoliłoby uczynić interwencje policyjne z użyciem broni bezpieczniejszymi i skuteczniejszymi. Uważam, że wyszkolenie nieetatowej drużyny złożonej z np. 10 f-szy pionu prewencji (z patroli) czy kryminalnego (wywiadowcy) tak aby przynajmniej 2 było stale dostępnych nie powinno nastręczyć trudności. Dziś przecież np. ponad połowa negocjatorów w policji pracuje w ramach zespołów nieetatowych i nie powoduje to negatywnych konsekwencji w sensie ich skuteczności.
Podstawowe szkolenie w BOA i okresowe zgrupowania szkoleniowe z lokalnym SPAP byłyby łatwe do zorganizowania, a w zamian uzyskujemy zespoły pierwszej odpowiedzi w razie zaistnienia aktów skrajnego bandytyzmu.
Kolejna rzecz, to uważam konieczność przygotowania ramowego schematu reakcji i organizacji działań w razie wystąpienia sytuacji typu "active shooter". Powinna ona objąć f-szy z patroli, wywiadowców, a także służbę dyżurną. Celem jest przygotowanie i przećwiczenie w praktyce wzorca działań w okolicznościach, w których rozpoznano, że celem sprawcy nie jest wysuwanie żądań, lecz zamordowanie możliwie największej liczby ludzi np. w dużym centrum handlowym, szkole, urzędzie, kinie, dworcu komunikacyjnym itp. Również w takich okolicznościach AT dotrze dopiero po czasie, a patrole prewencji powinny zadziałać tak, aby uratować jak najwięcej ludzi i możliwie szybko wyeliminować sprawcę. Schemat działań powinien obejmować:
- dotarcie na m-ce i ocenę sytuacji
- izolację m-ca i ewakuację osób trzecich, oraz kontrola tych osób pod kątem ukrycia się wśród nich sprawcy
- opanowanie kluczowych punktów obiektu (uważam, że w przypadku funkcjonowanie w obiekcie monitoringu wizyjnego to właśnie pomieszczenie skąd się nim kieruje powinno zostać najpierw przejęte
przez policję)
- systematyczne przeszukanie obiektu celem obezwładnienia lub eliminacji sprawcy
- zorganizowanie pomocy dla poszkodowanych i współdziałania z innymi niebojowymi podmiotami ratowniczymi
- przygotowanie się do przybycia specjalistycznego oddziału szturmowego.
Sądzę, że warto rozważyć te pomysły.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Gdy ciemność nie jest Twoim sprzymierzeńcem » Wypróbuj smar do ruchomej części broni »
zasilanie smar do pielęgnacji broni

 


Cieszą się popularnością na całym świecice! Dlaczego? »

 


Bluza taktyczna w roli głównej - obejrzyj film z jej udziałem » Czego nie wiesz o binokularze noktowizyjnym »
bluza taktyczna gogle balistyczne

 


Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »

 


Jaką broń wybierają strzelcy wyborowi » Nie strać celu mimo ciemności »
bron palna oświetlenie taktyczne

 


Uzyskaj licencję Instruktora Sportu Strzeleckiego  »
kurs strzelecki

 


Namierz cel w ciemoności » Wypatrz swojego wroga z odległości »
hydrauliczny wyważacz

Spodnie taktyczne - zachowaj swobodę w najtrudniejszej sytuacji »
spodnie taktyczne

 


Nie daj się zaskoczyć w ciemności » Spodnie taktyczne na każdą misję »
latarka czołowa bluza taktyczna

 

Na czym polega specyfika komunikacji w wojsku »

 


Sprzęt do wspinaczki, który zapewni maksimum swobody i bezpieczeństwa » Dobierz wyposażenie na miarę czasów  »
latarki czołowe

 


05/07/2020Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Trening medyczny w PKW UNIFIL

„Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju.” To zdanie, które zna każdy żołnierz Wojska Polskiego. Bez właściwego i profesjonalnego treningu nie osiągnie się celu operacyjnego w realnym...

Aktualny numer

2/2020
SPECIAL OPS 2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Ratownictwo taktyczne
 • - XX lat CBŚP
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od dekady kształci wybitnych specjalistów z Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...

Powstanie Warszawskie 2.0, czyli „kotwica” z hashtagiem

Czy było warto? – to pytanie w ostatnich latach rozliczania naszej historii pada bardzo często w kontekście Powstania Warszawskiego. Jednocześnie...wiecej »
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl