ATLAS - pomoc i współpraca

Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 7-8/2010  /  03-08-2010
KGP
Sonda
Czy służby specjalne w Polsce przygotowane są na? (Zagłosuj i skomentuj!)

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, ochrony i sprawiedliwości (...) poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu (…), dzięki ściślejszej współpracy policji, służb celnych oraz innych właściwych władz w Państwach Członkowskich, prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Policji (Europol)”. Jedną z inicjatyw zrodzonych na gruncie tego zapisu było powstanie unijnej sieci roboczej europejskich jednostek kontrterrorystycznych „ATLAS”.

 3  3. Ciąg dalszy artykułu...

W 2006 r. sprawująca wówczas przewodnictwo w Unii Austria przedłożyła projekt decyzji zakładającej, że każde państwo członkowskie UE może zwrócić się z prośbą o udzielenie pomocy przez specjalne jednostki interwencyjne innych państw Unii (lub jednego), w celu opanowania sytuacji kryzysowej. Pomoc ta może polegać na dostarczeniu sprzętu, przekazania wiedzy fachowej, ale też na przeprowadzeniu odpowiednich działań, w razie potrzeby z użyciem broni, na terytorium wnioskującego o nią państwa. Funkcjonariusze zagranicznej jednostki interwencyjnej działaliby w takim przypadku pod kierownictwem i zgodnie z prawem wnioskującego państwa, które ponosi za nich odpowiedzialność. Austriacki projekt przewidywał też usankcjonowanie wspólnych spotkań, szkoleń i ćwiczeń, a pokrywanie kosztów współpracy podczas sytuacji kryzysowej pozostawiał budżetowi unijnemu. Po omówieniu szczegółów projektu przez Grupę Roboczą do spraw Współpracy Policyjnej i zatwierdzeniu, po pewnych poprawkach, przez Parlament Europejski 23 czerwca 2008 r., Rada Unii Europejskiej podjęła Decyzję nr 2008/617/WSiSW (Council Decision 2008/617/JHA) w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych, określającą zasady i warunki, na których takie jednostki mogą udzielać pomocy lub prowadzić działania na terytorium innego państwa.

Uszczegółowiono w niej, że sytuacja kryzysowa musi być związana z możliwością popełnienia przestępstw terrorystycznych (określonych w decyzji ramowej Rady z 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu), a więc nie obejmuje działań w przypadku zgromadzeń masowych, klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, a jedynie w okolicznościach sytuacji kryzysowych spowodowanych przez człowieka, stanowiących poważne bezpośrednie zagrożenie fizyczne dla osób, majątku, infrastruktury lub instytucji, w szczególności w przypadkach takich, jak wzięcie zakładników, uprowadzenie i podobne zdarzenia. Punkt 4 decyzji Rady stwierdza, że żadne państwo członkowskie nie dysponuje wszystkimi środkami, zasobami i wiedzą techniczną, które są potrzebne do skutecznego reagowania na wszelkie możliwe specyficzne sytuacje kryzysowe lub sytuacje kryzysowe o dużej skali, wymagające szczególnej interwencji. Dlatego kluczowe znaczenie ma możliwość zwrócenia się przez każde państwo członkowskie do innego państwa członkowskiego z prośbą o pomoc. Decyzja Rady określa, że wnioskujące państwo członkowskie pokrywa koszty operacyjne – w tym koszty transportu i zakwaterowania – poniesione przez specjalne jednostki interwencyjne wezwanego państwa. Natomiast w art. 5 o współpracy szkoleniowej i wymianie informacji zaznacza, że takie spotkania, szkolenia i ćwiczenia mogą być finansowane w ramach możliwości oferowanych przez unijne programy finansowe, przewidujące dotacje z budżetu UE. Obowiązek podjęcia starań zapewniających realizację takich form współpracy spoczywa na państwie sprawującym prezydencję w Unii.

Od wejścia w życie powyższej decyzji szkoleniowo-interwencyjny profil unijnej grupy zadaniowej „Atlas” otrzymał właściwe usankcjonowanie normatywne. Dowódcy jednostek skupionych w tej sieci spotykają się regularnie dwa razy w roku na tzw. Forum Atlasu. Liczba tych jednostek zwiększyła się w ostatnich latach o kolejne, także spoza Unii – spośród głównych takich formacji państw Europy, pomijając kraje WNP bez nadbałtyckich, brakuje w sieci „Atlas” już tylko reprezentantów kilku państw bałkańskich. Niektóre kraje wytypowały do współpracy po dwie jednostki z różnych formacji (policji i Gwardii lub Żandarmerii Narodowych), a zdecentralizowana policja regionalna Szwajcarii ma aż czterech przedstawicieli. We współpracy szkoleniowej „Atlas” wydzielił pięć podgrup roboczych, z których każda znajduje się pod opieką najbardziej doświadczonego w danej dziedzinie lidera. Pierwsza skupia się na interwencjach na obiektach pływających pod nadzorem niemieckiej GSG9, druga, w której wiodącą rolę odgrywa francuska GIGN, na odbijaniu zakładników w samolotach, specjalnością trzeciej są działania szturmowe w budynkach, czwartej w lądowych środkach transportu przewodzi francuski RAID. Piąta podgrupa zajmuje się techniczną problematyką penetracji różnego typu obiektów, a ostatnio wyodrębniana jest nowa tematyka: CBRN, tj. zwalczanie zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych oraz prowadzenie działań w takich warunkach.

Każdego roku „Atlas” organizuje kolejne szeroko zakrojone ćwiczenia, stanowiące najlepszą platformę wymiany doświadczeń oraz ujednolicania standardów i procedur działania. 28 września 2008 r. blisko dwustu operatorów jednostek z Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Szwecji wzięło udział w treningu odbijania niemieckiego statku „Silja Symphony” koło Sztokholmu, z użyciem około 20 szybkich łodzi półsztywnych i 10 śmigłowców. W październiku tego samego roku w Słowenii odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez tamtejszą jednostkę Specialna Enota (znaną w „Atlasie” od swej naszywki jako Red Panter), ukierunkowane na dowodzenie w sytuacji kryzysowej. Obok gospodarzy i m.in. Austriaków z „Cobry” i Litwinów z jednostki „Aras” uczestniczyli w niej także polscy operatorzy z Biura Operacji Antyterrorystycznych. Ówczesny dowódca BOA stwierdził, że to świetna okazja do porównań, a jego podwładni nie muszą mieć kompleksów.

Uczestnictwo w programie „Atlas” nakłada obowiązek utrzymywania wymaganych standardów, gdyż jakość jednostki nie jest już tylko własną sprawą. W pierwszej połowie marca następnego roku centralną jednostkę kontrterrorystyczną naszej policji odwiedził dowódca francuskiej GIGN gen. Denis Favier. Dowódca grupy interwencyjnej francuskiej Żandarmerii Narodowej wyraził zainteresowanie wzmocnieniem współpracy pomiędzy BOA i GIGN, zrzeszonymi w projekcie „Atlas”. 24 maja 2009 r. to BOA odgrywała rolę gospodarza następnych międzynarodowych ćwiczeń „Atlasu”, zorganizowanych w ośrodku konferencyjno-hotelowym w Rynii nad Zalewem Zegrzyńskim, z udziałem około 200 operatorów z Austrii, Litwy, Portugalii, Słowacji i Słowenii. Ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, podczas których Polacy wraz z gośćmi odbijali w różnych wariantach działania zakładników i odblokowywali obiekt zajęty przez terrorystów, obserwowali dowódcy pozostałych jednostek państw UE, należących do grupy roboczej „Atlas”. Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że w związku z dużą liczbą zakładników strona polska w ramach międzynarodowej współpracy wystąpiła o wsparcie w siłowym rozwiązaniu incydentu do policyjnych jednostek interwencyjnych z innych państw. W działaniach brały udział śmigłowce Zarządu Lotnictwa Policyjnego KGP, wykorzystywane zarówno do desantowania operatorów, jak i ewakuacji zakładników, a także funkcjonariusze Wydziału Realizacyjnego KSP, którzy zabezpieczali międzynarodową operację szturmową w pierścieniu zewnętrznym oraz na punktach kontrolnych. Celem ćwiczeń było przekonanie się, na ile sprawnie są w stanie kooperować międzynarodowe siły w warunkach bojowych, oraz sprawdzenie w praktyce, jak działa przyjęta taktyka i komunikacja pomiędzy oddziałami z różnych krajów.

Rok później, w dniach 23-30 maja 2010 r., policjanci z BOA wzięli udział w szkoleniu „Aircraft Working Group” zorganizowanym przez GIGN w ramach grupy „Atlas” na terenie francuskiego lotniska Deols Chateauroux (Indre). Celem zajęć było zunifikowanie procedur i metod uwalniania zakładników przetrzymywanych na pokładach uprowadzonych samolotów pasażerskich. Szkolenie to, prowadzone na największych i najpowszechniej eksploatowanych samolotach pasażerskich (Boeing 747, Boeing 777, Airbus A320, Airbus A 340), było okazją do praktycznego poznania specjalistycznego sprzętu ułatwiającego podejmowanie interwencji w samolotach, w tym pojazdów z platformami typu HARAS, MARS oraz specjalistycznych drabin szturmowych. W ćwiczeniach uczestniczyło 370 osób, w tym 150 policjantów z zagranicy – pięcioosobowe delegacje zostały wystawione przez 36 jednostek należących do sieci „Atlas”. W kulminacyjnym momencie, po pracy wyłonionych z nich zespołów negocjatorów, wywiadowców, snajperów, przeprowadzono równoczesny szturm na dwa samoloty w wykonaniu pięciu grup szturmowych na pojazdach specjalnych.

Tego typu ćwiczenia, możliwe do zrealizowania w pojedynkę tylko przez nieliczne, największe państwa, przyczyniają się do podwyższenia poziomu profesjonalizmu jednostek do walki z terroryzmem wszystkich krajów UE. Wyrównują ich poziom, usprawniają umiejętności taktyczne, uczą komunikować i współdziałać przy wykonywaniu różnych zadań. Możliwość wzajemnego wsparcia informacyjnego, sprzętowego i w końcu, w razie takiej konieczności, bojowego przez odpowiedniki z poszczególnych państw Europy zapewnia przy tym zdolność do stawienia czoła zagrożeniom, z którymi nie zawsze i nie każdy kraj mógłby sobie poradzić samodzielnie. Skuteczna koordynacja i gotowość operacyjna formacji kontrterrorystycznych budowana w ramach sieci „Atlas” może więc być najlepszym kluczem do powodzenia unijnej strategii zwalczania terroryzmu – zarówno w wymiarze prewencji, jak i reagowania na incydenty terrorystyczne.

ATLAS - jednostki kontrterrorystyczne

Austria – EKO Cobra
Belgia – DSU
Bułgaria – SOBT MWR
Cypr – EAO
Czechy – URNA
Dania – AKS
Estonia – K-Kommando
Finlandia – Karhu
Francja – GIGN, RAID
Grecja – EKAM
Hiszpania – GEO, UEI
Holandia – DSI
Irlandia – ERU
Litwa – ARAS
Luksemburg – USP
Łotwa – Omega
Malta – SAG
Niemcy – GSG 9, SEK Baden Württemberg
Norwegia* – Delta
Polska – BOA
Portugalia – GOE
Rumunia – GSPI Acvila, SIIAS
Słowacja – UOU
Słowenia – SE MNZ
Szwajcaria* – Enzian, GIGG, LEU, Skorpion
Szwecja – NI
Węgry – TESZ
Wielka Brytania – CO19
Włochy – GIS, NOCS

* państwa spoza UE

 

Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  7
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 7-8/2010

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


100% byczej skóry »

  


Poznaj 5 kluczowych zalet latarek taktycznych, które Cię nie zawiodą »
latarka mactronic

 


Poznaj 1 sposób na ochronę Twojego smartphona »

Dla kogo latarka taktyczna z UV »


latarka taktyczna

 


Rajd po trudnym terenie?  Dobierz pojazd »
pojazdy wojskowe

 


Na czym polega przewaga butów taktycznych »

Jesteś aktywnym strzelcem? Gdzie zaspokoisz swoje potrzeby »


ubranie taktyczne

 


Kto chroni statki handlowe »

 


Jakie parametry liczą się w goglach noktowizyjnych »

Wybierz sprzęt bushcraft  »

noktowizja

sprzet bushcraft
Jakie funkcje powinny mieć latarki czołowe »
latarki czołowe

 


Jakich butów nie porzucisz w akcji »

W ciemności przyda się pewne źródło zasilania »


sprzet logistyczny

 


5 kluczowych zalet butów taktycznych »
buty wojskowe

 Jak poprawić celność broni »  Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
broń konserwacja zegarki taktyczne

 


Dobierz buty do swojego hobby »
buty taktyczne

 Uzyskaj licencję Instruktora Sportu Strzeleckiego » Prosty sposób na wzmocnienie celności »
zasilanie latrki na karabin

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Spodnie taktyczne na każdą misję »
latarka czołowa spodnie taktyczne

 

 


05/07/2020

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Zawody Highland Games w PKW KFOR

W dniu 19 czerwca 2021 roku, w godzinach popołudniowych w Camp Novo Selo odbyły się Międzynarodowe Zawody Sportowe pk. Highland Games, organizowane przez żołnierzy szkockich armii Wielkiej...

Aktualny numer

2/2021
SPECIAL OPS 2/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - 60 lat JW4101
  • - Morska ochrona statków - robota dla komandosa
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od dekady kształci wybitnych specjalistów z Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl