Bieszczadzka wataha

Zakres zadań WZD Bieszczadzkiego OSG
Ireneusz Chloupek  /  SPECIAL OPS 6/2019  /  20-01-2020  /  1
W publikacji poznajemy genezę utworzenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, jego strukturę, zakres zadań oraz uzbrojenie i wyposażenie jego funkcjonariuszy.
W publikacji poznajemy genezę utworzenia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego, jego strukturę, zakres zadań oraz uzbrojenie i wyposażenie jego funkcjonariuszy. Zdjęcie: Joanna Zimniewska
 3  4. Ciąg dalszy artykułu...

Zakres zadań WZD Bieszczadzkiego OSG

Szczegółowy zakres zadań WZD Bieszczadzkiego OSG określa Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego SG z 15 kwietnia 2014 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego temu Oddziałowi. W punkcie pierwszym wskazuje wykonywanie działań specjalnych, których najświeższy opis ujęto w Zarządzeniu nr 41 Komendanta Głównego SG z 25 lipca 2019 r. (w sprawie wykonywania działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej). Akt ten definiuje działania specjalne jako zespół czynności podejmowanych w formie działań zespołowych, wymagających specjalistycznych umiejętności i wiedzy, które pozwalają na zastosowanie odpowiedniej taktyki, techniki oraz specjalistycznego wyposażenia i uzbrojenia. Działania bojowe SG natomiast jako formę wykonywania działań specjalnych, zakładającą możliwość użycia lub wykorzystania siły fizycznej i uzbrojenia na zasadach oraz w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z tym zarządzeniem, w pierwszej kolejności WZD realizuje działania specjalne w postaci działań bojowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszom, osobom postronnym oraz osobom, które są objęte działaniami specjalnymi:

  • przy zatrzymywaniu osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach „Kodeksu postępowania karnego” oraz innych ustaw, w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania przez te osoby broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych narzędzi,
  • podczas realizacji zadań związanych z bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia znacznej wartości,
  • podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz czynności związanych z prowadzeniem kontroli legalności pobytu lub zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.

Oprócz tego WZD prowadzi działania specjalne-bojowe w celu zabezpieczenia uroczystości i przedsięwzięć państwowych o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym ( w tym zabezpieczenia osób z kategorii VIP, a także osób objętych szczególnym poziomem bezpieczeństwa na wniosek uprawnionych podmiotów), a także w ramach przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5d „Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej” ( współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom) oraz udziału w działaniach kontrterrorystycznych, o których mowa w art. 2 pkt 2 „Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych” (działania wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym, prowadzone w celu wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania).

Pozostałe działania bojowe przewidziane dla WZD obejmują przeciwdziałania bezprawnym zamachom na obiekty SG oraz obiekty służące obronności państwa, ochronie granicy państwowej lub ważne dla gospodarki narodowej, udział w działaniach przeciwdywersyjnych i innych prowadzonych z pomocą Sił Zbrojnych RP (w tym Żandarmerii Wojskowej), prowadzenie rozpoznania minersko-pirotechnicznego w ramach realizowanych działań specjalnych, inne czynności wymagające umiejętności oraz wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy pełniących służbę w Wydziale, przy użyciu sprzętu specjalistycznego i środków technicznych.

zadania Bieszczadzkiego OSG

Działania specjalne podejmowane są na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych SG oraz innych uprawnionych podmiotów, w trybie działań planowych lub alarmowych, na podstawie decyzji Komendanta Głównego SG, Komendanta OSG albo jego zastępcy ds. granicznych, także na zatwierdzony przez nich wniosek np. komendanta PSG, Biura Spraw Wewnętrznych, a także wspomnianych podmiotów zewnętrznych. Zarządzenie przewiduje wsparcie takich działań jednego WZD przez inne takie Wydziały oraz możliwość prowadzenia ich na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania innego OSG.

Pozostałe zadania WZD Bieszczadzkiego OSG wiążą się z realizacją przez macierzystą formację przedsięwzięć z zakresu ochrony granicy państwowej, pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, a także zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego i w strefie nadgranicznej. Wśród nich m.in. udział w działaniach pościgowych lub zaporowo-blokujących, doprowadzanie szczególnie niebezpiecznych cudzoziemców do granicy państwowej w celu ich wydalenia lub przekazania, innych niebezpiecznych osób do dyspozycji właściwego organu SG lub innych służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości, a także prokuratury, sądu, aresztów, zakładów karnych i podmiotów leczniczych. Sprawność i specjalistyczne umiejętności funkcjonariuszy WZD mogą być również wykorzystane w akcjach ratowniczych.

Przygotowanie do służby

Przygotowanie do tego rodzaju obowiązków wymaga oczywiście doboru odpowiednich ludzi, zaangażowanych, wszechstronnie sprawnych pasjonatów o właściwych cechach osobowych. Ochotnik do służby w Wydziale musi najpierw spełniać określone wymagania formalne (m.in. posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego, nieposzlakowanej opinii, bez kar za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, z wykształceniem co najmniej średnim) i psychofizyczne oraz zdać egzaminy, w tym sprawnościowe, po których zostanie zaakceptowany do służby w Straży Granicznej jako takiej – Bieszczadzki OSG prowadzi nabór do służby w sposób ciągły. Formacja ta preferuje osoby ze znajomością języków obcych, wykształceniem o przydatnym profilu, ukończonym kursem pierwszej pomocy, uprawnieniami instruktora strzelectwa lub sportu, doświadczeniem z innych służb, prawem jazdy kategorii B.

Kolejny warunek to przejście szkolenia podstawowego tej formacji i po okresie służby przygotowawczej zakwalifikowanie do służby stałej, przy czym preferowani są kandydaci z kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach „liniowych”. Wstępne wymagania dla kandydata do WZD obejmują: wiek do 30 lat, miejsce stałego zamieszkania w Przemyślu lub okolicy, co wiąże się z gotowością do pozostawania w wysokiej dyspozycyjności do wykonywania różnego rodzaju działań, gdy jest taka potrzeba i przez tyle czasu, ile okaże się konieczne, a także posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Każdy musi przejść badania medyczne zakończone pozytywną opinią komisji lekarskiej MSWiA, a w przypadku kandydatów do Sekcji Realizacji także dodatkowe badania psychologiczne, potwierdzające odpowiednie predyspozycje (przede wszystkim brak fobii, odporność psychiczną, stabilność emocjonalną i umiejętność pracy w zespole) oraz zaliczyć na wymaganym poziomie testy sprawności fizycznej, na które składa się: skok w dal z miejsca, bieg zwinnościowy, wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce, uginanie ramion w zwisie na drążku, uginanie ramion w podporze na poręczach, siady z leżenia w ciągu 1 min czyli popularne „brzuszki”, bieg w czasie 12 min (test Coopera) i pływanie na dystansie 50 m. Ostatni etap to uzyskanie akceptacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną, która wybiera najlepszych.

zadania Bieszczadzkiego OSG

Fluktuacja kadr jest w WZD, a zwłaszcza w „Realizacji” stosunkowo niska, dlatego wolne etaty nie pojawiają się zbyt często i naboru do tej sekcji nie było już od dłuższego czasu. Nowi funkcjonariusze przechodzą po przyjęciu w szeregi Wydziału szkolenie podstawowe przygotowujące do działań specjalnych, według programu przygotowywanego przez kadrę WZD w porozumieniu z Sekcją Szkolenia BiOSG.

Szkolenie Sekcji Realizacji jest typowe dla policyjnych jednostek specjalnych, z dużym naciskiem na trening fizyczny, szkolenie strzeleckie i taktykę specjalną, choć poświęca więcej uwagi na operowanie także w terenie pozamiejskim oraz oczywiście specyfice działań Straży Granicznej. Na bieżąco WZD Bieszczadzkiego OSG organizuje zajęcia we własnym zakresie, korzystając z doświadczenia licznych instruktorów ze swych szeregów. Piętnastu funkcjonariuszy posiada uprawnienia instruktora strzelectwa, pięciu rekreacji ruchowej o specjalności „Samoobrona”, jeden zaś o specjalności „Taktyka i techniki interwencji”. W Wydziale jest też instruktor Karate Kyokushin i instruktor boksu, dwóch instruktorów użytkowania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, czterech w zakresie „Górskiego ratownictwa klasycznego i ratownictwa z powietrza” oraz instruktor narciarstwa PZN.

Bieszczadzki WZD uczestniczy także w szkoleniach z odpowiednikami z innych Oddziałów, w celu wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz ujednolicania wzorów i procedur w zakresie taktyki i technik interwencji, taktyki specjalnej (czarnej, zielonej), działań granicznych, w treningach strzeleckich i szkoleniach w zakresie technik pilotażu bsp, a ponadto wysokościowych w warunkach miejskich, górskich, przerzutu śmigłowcowego z desantowaniem (także na obiekty budowlane, a nawet na wodzie i do wody), plus szybkiej ewakuacji drogą powietrzną. Tu może korzystać z możliwości IV Wydziału Lotniczego Biura Lotnictwa KG SG w Huwnikach, a ponadto ćwiczy z Grupą Bieszczadzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku i Specjalistyczną Grupą Wysokościową Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Pod kątem rozpoznania minersko-pirotechnicznego funkcjonariusze WZD Bieszczadzkiego OSG przygotowują się w jednym z ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej oraz z kolegami z PSG Rzeszów-Jasionka. W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu rywalizowali podczas zawodów taktyczno-strzeleckich Wydziałów Zabezpieczenia Działań z odpowiednikami z innych OSG oraz Wojsk Specjalnych i policji, zdobywając w 2017 r. trzecie miejsce w klasyfikacji indywidualnej, jako najlepsi przedstawiciele swej formacji.

Czytaj też: Rozbito międzynarodowy gang narkotykowy ...

zadania Bieszczadzkiego OSG

Wydział współpracuje szkoleniowo – zwłaszcza w obszarze taktyki specjalnej, treningów strzeleckich i wysokościowych – z jednostkami specjalnymi wielu służb, np. Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji (dawniej SPAP) z Rzeszowa, Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej z Warszawy czy Wydziałem V Antyterrorystycznym DBWiA Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jakiś czas temu Sekcja Realizacji doskonaliła w Babimoście, na zaproszenie 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, umiejętności w prowadzeniu celnego ognia z broni krótkiej i długiej w trakcie jazdy pojazdami oraz z wykorzystaniem pojazdu jako zasłony, strzelanie nocne w pomieszczeniach z wykorzystaniem noktowizji lub oświetlenia oraz elementy zielonej i czarnej taktyki (w tym szturm na obiekty stałe oraz środki komunikacji).

W szkoleniu brali również udział rzeszowscy kontrterroryści, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, oraz żołnierze  z 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic. Wcześniej miała okazję współdziałać na swym terenie ze zwiadowcami 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i armii kanadyjskiej podczas ćwiczeń pk. „Maple Detachment-15”. To właśnie funkcjonariusze WZD BiOSG byli też jednymi z bohaterów skutecznej obławy na byłego komandosa amerykańskiej jednostki Navy SEAL Joela Lamberta w realizowanym w Bieszczadach odcinku programu Discovery Channel pt. „Dorwać komandosa”.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
Galeria artykułu  Ilość zdjęć:  31
Artykuł pochodzi z: magazynu SPECIAL OPS nr 6/2019

Komentarze

1
Konkrety zamiast szopki / 29-07-2021, 23:12
Specjalne plutony i kompania KG SG to przykład pragmatycznego podejścia do działań specjalnych w służbach ochrony porządku publicznego. Nie ma tu tak nieodłącznej cechy policyjnych "grup specjalnych" jak przerost formy nad treścią i nachalna autopromocja gdzie się da. SG od początku przygotowywała te pododdziały do operowania w terenie otwartym czego nie umiały grupy policyjne do niedawna wcale, a i obecnie najprawdopodobniej też. To Straż Graniczna jest jedną z dwóch formacji gdzie należy ulokować jednostki do zadań CT/HRU po odebraniu ich policji. SG w odróżnieniu od ABW jest rozpoznawalna, ma znane umundurowanie, flotę wodną i powietrzną, i mam autentyczną a nie domyślną styczność z terrorystami. Podległe jej jednostki są wszechstronne jeśli chodzi o przygotowanie taktyczne i mimo policyjnego charakteru SG są bardziej paramilitarne - w czasie kryzysu i wojny SG powinna stanowić integralną część SZ RP i JEDYNĄ STRUKTURĘ UPRAWNIONĄ DO WALKI Z TERRORYZMEM - JEŻELI NIE ONI TO TYLKO ABW (policja jest od łapania kryminałków i wypisywania mandatów, a żetony od ganiania pijanych wojaków w weekendy).Do skomplikowanych i poważnych operacji ratowniczych i tak nadaje się wyłącznie "2305" bo jest tym czym jest i jest wojskowy z domieszką tajnych służb :-)
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


Co zabrać ze sobą na jesienną wyprawę »
sprzet jesienny

 


Dostosuj mundur patrolowy do terenu »

Nowe kamizelki taktyczne poznaj ich zastosowanie »

linia taktyczna
kamizelka taktyczna

 


Jak postępować, gdy niebezpieczeństwo czai się na oceanie »
buty taktyczne

 


100% byczej skóry »

 Poznaj 5 kluczowych zalet latarek taktycznych »


latarka na broń

 


Co jest niezbędne w mundurze komandosa »
buty taktyczne

 


Czeka Cię wyprawa po Tajdze? Czy wiesz, jakie ubranie wybrać »

Niezastąpiony sprzęt bushcraft - co wybrać »

noktowizja

 

 

 


Jakie możliwości daje Ci szybka wymiana szkieł balistycznych »
okulary balistyczne

 


Buty do lasu - które wybrać »

Jakie funkcje powinny mieć latarki czołowe »


 


Niezbędnik żołnierza - co powinno się w nim znaleźć »
ubranie taktyczne

 Jak poprawić celność broni »  Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
broń konserwacja

 


Nie czekaj aż ktoś będzie lepszy zapisz się na trenig strzelecki »
kursy strzeleń

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Schludnie, wygodnie, taktycznie na każdą akcję »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Dla tych którzy ratują życie » Niezbędnik podróżnika - co warto mieć »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


05/07/2020

Księgarnia Militarna Poleca KRAVMAGA


Vademecum survivalowe Przygotowani przetrwają Sztuczki survivalowe
vademecum-survivalowe przygotowani-przetrwaja balistyka-dla-snajperow
To kompendium praktycznej wiedzy o tym jak przetrwać i wyjść cało z prawie każdej opresji, bez względu czy zdarzy się ona w lesie, górach, czy podejrzanej uliczce miasta (...)
zobacz więcej »
Bądź przygotowany. Chroń swoją rodzinę i przetrwaj! Nieujarzmiona natura, atak terrorystyczny albo zwykłe zdarzenie losowe mogą sprawić, że nasz świat skomplikowanych zależności zacznie się rozpadać (...)
zobacz więcej »
To nie tylko książka, ale stworzone z pasją narzędzie przetrwania. ToolBook zawiera: lusterko sygnałowe, soczewkę Frasnela, linijkę, zegar słoneczny, znaczniki trasy, podpałkę oraz praktyczną wiedzę, jak przetrwać (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualności

Święto 6BPD

Dziś swoje święto obchodzi 6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego. Stacjonująca w Krakowie 6BPD jest doborowym, aeromobilnym związkiem taktycznym o wysokim...

17. promocji na 17. urodziny Kolby

Już od siedemnastu lat jesteśmy z Wami, wspierając Was wszystkich w realizowaniu hobby związanego z outdoorem, strzelectwem oraz myślistwem. Bez względu na to, czy jesteś strzelcem, turystą,...

Aktualny numer

4/2021
SPECIAL OPS 4/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - GEI - Obrońcy Katalonii
  • - Macedońskie Wilki
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia - państwowa Uczelnia wojskowa. Lider w kształceniu na potrzeby sił...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl