Special-Ops.pl

Bezpieczne mistrzostwa

Andrzej Krugler, KGP

Andrzej Krugler, KGP

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL OPS” 3-4/2010) zostały omówione możliwe rodzaje zagrożeń terrorystycznych. Tym razem więcej miejsca poświęcimy możliwościom zapobiegania im oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Zobacz także

eobuwie.com.pl Jakie powinny być wygodne buty do biegania?

Jakie powinny być wygodne buty do biegania? Jakie powinny być wygodne buty do biegania?

Bieganie z roku na rok zyskuje w Polsce kolejnych miłośników. Coraz większa dostępność ubrań, butów i akcesoriów do biegania sprawia, że codzienny jogging może być przyjemniejszy i bezpieczniejszy dla...

Bieganie z roku na rok zyskuje w Polsce kolejnych miłośników. Coraz większa dostępność ubrań, butów i akcesoriów do biegania sprawia, że codzienny jogging może być przyjemniejszy i bezpieczniejszy dla Twoich stawów. Jak wybrać najlepsze i najwygodniejsze buty do biegania?

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej było i jest działaniem systemowym, w którym rdzeniem są podsystemy odpowiedzialne za wykrywanie zagrożeń, działania prewencyjne, bezpośrednie zwalczanie, działania ratownicze oraz zarządzanie kryzysowe. Każdy z elementów jest jednakowo ważny, dlatego skuteczność systemu zależy od ich prawidłowego współdziałania. Cały system realizuje trzy zasadnicze zadania względem sprawców potencjalnego zamachu: oddziaływuje na ich motywację, zasoby oraz bezpośrednio na ich działania.

W aspekcie rozpoznania zagrożeń, podstawową funkcję pełnią tu służby państwowe uprawnione do prowadzenia działalności operacyjno- rozpoznawczej, a więc wojskowe i cywilne służby specjalne, Policja, Straż Graniczna oraz inne służby państwowe, które mają prawo wykorzystywać środki techniczne i osobowe w celu pozyskiwania informacji oraz ich przetwarzania. Wprawdzie rozwiązania prawne przyjęte w ustawach nie budzą większych zastrzeżeń, to jednak żadne formalne zapisy nie mogą zagwarantować skutecznego przebiegu działań operacyjno-rozpoznawczych. W kontekście terroryzmu należy zauważyć, że podstawowym rodzajem rozpoznania grup i osób jest rozpoznanie agenturalne, które tylko częściowo może być uzupełnione poprzez środki techniczne. Wynika to z samej istoty zjawiska terroryzmu.

W tym kontekście pojawiają się pytania, które być może nie będą mogły znaleźć odpowiedzi w jawnej publikacji, ale należy je postawić, z uwagi na ich znaczenie dla problemu. Dotarcie do osób posiadających istotne informacje wymaga czasu i sporego wysiłku. Wymagać może także odpowiedniej wiedzy i umiejętności przełamania barier kulturowych, na przykład przy rozpoznawaniu zagrożenia związanego z fundamentalizmem islamskim. Najprostszym przykładem takich przeszkód jest bariera językowa. Pojawia się pytanie, czy polskie służby dysponują odpowiednią do potrzeb liczbą funkcjonariuszy dysponujących wiedzą i kwalifikacjami pozwalającymi na pozyskiwanie i ocenę informacji osadzonych w odmiennym od europejskiego kontekście kulturowym. Należy zadać także pytanie, jakie są szanse, że propozycja współpracy o charakterze tajnym i mogącym narazić osobę przekazującą informacje na bardzo poważne konsekwencje, może zostać odrzucona z powodu nienajlepszego obrazu polskich służb w mediach. Ciągnące się od lat reformy służb i wykorzystywanie ich w rozgrywkach politycznych – włącznie z różnego rodzaju przeciekami i ujawnianiem metod pracy oraz osobowych źródeł informacji – tworzą niestety obraz dla potencjalnego informatora co najmniej nieatrakcyjny, właśnie z powodu obaw o utrzymanie w tajemnicy jego tożsamości. Trzecim problemem – szczególnie ważnym w kontekście terroryzmu religijnego – jest inwigilacja związków wyznaniowych, co rodzi ryzyko oskarżeń o prześladowania na tle wyznaniowym i naruszanie praw człowieka.

Biorąc pod uwagę, że proces planowania zamachów przez ugrupowania terrorystyczne – zwłaszcza powiązanych z Al-Kaidą – może trwać nawet kilka lat, należy ocenić, że skukcesy lub porażki w zakresie ochrony Euro 2012 odniesione przez służby prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą być konsekwencją działań prowadzonych obecnie lub wręcz w okresie lat poprzednich. Nie oznacza to oczywiście, że w ciągu najbliższych dwóch lat nie należy prowadzić żadnych działań, ale należy brać pod uwagę czynnik czasu, który w tym przypadku nie odzwierciedla potrzeby działań szybkich, co długoletniej stabilnej sytuacji, pozwalającej na właściwe i skuteczne wykorzystanie możliwości agenturalnego rozpoznania zagrożeń.

Niezależnie od tego, czy zagrożenie zostanie wykryte wcześniej, czy też ujawni się podczas imprezy, zasadniczym narzędziem jego zwalczania będą jednostki specjalne. Ich zasadnicze zadania podczas ochrony przebiegu Euro 2012 to przede wszystkim:

  • zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych i uzbrojonych osób, planujących dokonanie zamachu terrorystycznego lub innego czynu podczas rozgrywek sportowych, zanim spróbują one wcielić swoje plany w życie,
  • interweniowanie w sytuacjach nagłego zagrożenia bezpieczeństwa podczas imprezy,
  • wzmacnianie ochrony osób szczególnie zagrożonych,
  • ratowanie zakładników,
  • wykrywanie i neutralizowanie urządzeń wybuchowych,
  • prowadzenie działań pościgowych za szczególnie niebezpiecznymi sprawcami czynów przestępczych.

Nietrudno zauważyć, że powyższe rodzaje działań mogą się na siebie nakładać lub występować symultanicznie. Mogą także występować niezależnie od siebie zróżnicowane zagrożenia. Nie należy także zakładać, że ograniczą się one tylko do miast i regionów, w których planowane są rozgrywki (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław), ani tym bardziej że będą ograniczone tylko do stadionów i innych miejsc bezpośrednio związanych z przebiegiem imprezy. Zakres możliwych celów ataku i miejsc, w których mogą zostać one przeprowadzone, jest dużo szerszy. Te czynniki powodują, że należy dążyć do zapewnienia wysokiej gotowości jak największych sił, zdolnych interweniować zarówno w wyżej wymienionych aglomeracjach, jak i poza nimi.

Co więcej, zagrożenie terrorystyczne – czy szerzej – całość problemów wiążących się z organizacją tego rodzaju imprezy nie oznacza przecież obniżenia ryzyka zagrożeń występujących stale. Problemy związane z przestępczością kryminalną – pospolitą i zorganizowaną – mogą wręcz się nasilać. Wyzwaniem więc będzie zapewnienie bezpiecznego przebiegu imprezy oraz utrzymanie normalnego poziomu bezpieczeństwa w innych obszarach. Dotyczy to całego systemu bezpieczeństwa państwa, w tym także różnych rodzajów ratownictwa.

Teoretycznie Polska jest w dobrej sytuacji. W samej Policji istnieje kilkanaście etatowych jednostek antyterrorystycznych – od centralnego Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, poprzez SPAP-y większych komend wojewódzkich, po sekcje AT w mniejszych regionach. Do tego należy dodać Wydział Realizacyjny KSP i grupy realizacyjne w komendach powiatowych oraz CBŚ. Swoje jednostki specjalne o zróżnicowanych zadaniach i specyfice mają także Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organy kontroli skarbowej, Służba Więzienna i Służba Ochrony Kolei. Istnieją także jednostki wojskowe, podległe Dowództwu Wojsk Specjalnych oraz Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej. Stanowi to znaczny potencjał liczebny. Niestety, nie zawsze oznacza to jednakową jakość działania. Wymienione powyżej formacje różnią się poziomem i zakresem wyszkolenia, stosowaną taktyką, wyposażeniem i uzbrojeniem oraz prawnymi podstawami działania. Na przykład, tylko część z nich dysponuje specjalistami i sprzętem pozwalającymi neutralizować ładunki wybuchowe.

Biorąc pod uwagę ten ostani czynnik, można stwierdzić, że w największym zakresie możliwe będzie wykorzystanie sił działających na podstawie przepisów Ustawy o Policji. Formacja ta posiada bowiem największy zakres działania, zarówno w wymiarze geograficznym, jak i ustawowych uprawnień. Policja jest także najliczniejszą obok wojska służbą uzbrojoną w kraju, dysponującą licznymi etatowymi i nieetatowymi jednostkami specjalnymi oraz innymi specjalistycznymi strukturami, mogącymi wspierać ich działania, w tym etatowymi i nieetatowymi pododdziałami i oddziałami zwartymi.

W obecnym kształcie ustawa policyjna zezwala także na użycie w sytuacjach szczególnych sił innych służb do wsparcia sił pozypolicji bez potrzeby odwoływania się do konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych (wojennego lub wyjątkowego).

Stosunkowo najszersze możliwości daje artykuł 18a. Pozwala on bowiem na użycie sił Żandarmerii Wojskowej, w sytuacji „zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające”, na mocy decyzji premiera wydanej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Żandarmom przysługują wówczas uprawnienia identyczne z policyjnymi – także wobec wszystkich osób cywilnych, wskazane w artykułach 15-17 Ustawy o Policji. Są to bardzo rozległe kompetencje, w tym do zatrzymania osób (zarówno prewencyjnego – stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia, procesowego – zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego oraz tzw. zatrzymania penitencjarnego), legitymowania ich, dokonywania czynności zmierzających do ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagażu i ładunku, dokonywania procesowych czynności przeszukania oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych. W zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, żołnierzom ŻW przysługują wówczas wszystkie uprawnienia, jakie mają policjanci, identyczny z policyjnym jest także tryb użycia tych środków. Na podstawie tych przepisów, podczas Euro 2012 możliwe więc jest użycie całości sił ŻW – nie tylko oddziałów specjalnych, zarówno do realizacji zadań porządkowych i prewencyjnych, jak i do wspierania prowadzonych przez Policję i organa wymiaru sprawiedliwości czynności procesowych.

Wykorzystanie innych jednostek wojskowych niż siły żandarmerii, jest regulowane przez artykuł 18 Ustawy o Policji. Dopuszcza on użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym także w razie dokonania lub zagrożenia zamachem terrorystycznym. Zakres przysługujących żołnierzom uprawnień jest identyczny jak w przypadku poprzednim. Organem decyzyjnym jest w takim wypadku Prezydent RP, a wnioskodawcą – Prezes Rady Ministrów. Możliwe jest także podjęcie decyzji w sytuacji nagłej przez ministra obrony, na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Akty prawne niższego rzędu precyzują, że wojsko może być użyte do ochrony ważnych obiektów, osłony lub izolacji określonych miejsc i rejonów oraz wspierania działań oddziałów Policji – w tym działań antyterrorystycznych. Jeśli sytuacja przerasta możliwości Policji, wojsko może działać samodzielnie, koordynując jednak swoje działania z właściwym organem Policji. Dodatkowo, ustawa o zarządzaniu kryzysowym przewiduje użycie wojska w nieco innym trybie, do zadań ratowniczych oraz pomocy medycznej i logistycznej w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych.

W prawie identycznym trybie możliwe jest użycie sił Straży Granicznej. Ich uprawnienia w takiej sytuacji są również bardzo podobne do przysługujących żandarmom, jednak ograniczono w tym przepisie zakres dopuszczalnego użycia broni – jedynie do pierwszego przypadku (odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność funkcjonariusza lub innej osoby oraz przeciwdziałanie czynnościom bezpośrednio zmierzającym do takiego zamachu).

W stosunku do funkcjonariuszy innych służb prawo obecnie nie przewiduje możliwości użycia ich w sposób opisany powyżej. Można natomiast wykorzystać ich potencjał i uprawnienia poprzez skoordynowane i wspólne działania – zarówno o charakterze operacyjnorozpoznawczym, jak i prewencyjnym.

Należy także założyć, że podczas Euro 2012 możliwe będzie użycie w Polsce funkcjonariuszy zagranicznych, co byłoby realne po wprowadzeniu w życie stosownych zmian prawnych. Kilka miesięcy temu zostały upublicznione przez Komendę Główną Policji założenia do projektu ustawy regulującej ten problem. Prawdopodobnie takie prawo zostanie prędzej czy później wprowadzone w życie, z uwagi na fakt, że prawo Unii Europejskiej zawiera już zapisy dotyczące poprawy współdziałania pomiędzy służbami policyjnymi państw członkowskich, w tym także szczególnie dotyczących jednostek specjalnych. Prowadzone są także (np. w ramach programu ATLAS) wspólne ćwiczenia. Należy w tym przypadku spodziewać się ustalenia zakresu uprawnień funkcjonariuszy zagranicznych w zakresie użycia broni i środków przymusu bezpośredniego zbliżonych lub identycznych do tych, jakie przewidziano dla funkcjonariuszy polskich, przy czym prawo polskie zapewne będzie tu miało charakter nadrzędny.

Za sytuacje o najwyższym stopniu skomplikowania, które powinny być punktem odniesienia dla planów reagowania kryzysowego, należy uznać przede wszystkim incydenty o dużym rozmiarze lub/i zachodzące na sporym obszarze (większym niż jeden ośrodek miejski). Są to takie sytuacje, jak na przykład porwanie dużego samolotu (jednego lub kilku, o wielkości Boeinga 767, Airbusa 330 lub większych), opanowanie dużego budynku (centrum handlowe, teatr, obiekt sportowy, hotel), zamach bombowy na dużą skalę (porównywalny do zamachów z 11 marca 2004 roku w Madrycie). Szczególnym wyzwaniem mogą okazać się zamachy na morzu – w tym wzięcie zakładników na statkach wycieczkowych lub promach pasażerskich. Wymagają one użycia jednostek specjalnych w sposób gwarantujący szybkość reakcji, mobilność, ale jednocześnie adekwatną do sytuacji liczebność. Niezbędnym elementem wydaje się tu podział zadań pomiędzy poszczególnymi jednostkami, a dokładniej – pomiędzy ich kategoriami, w sposób odpowiedni do ich potencjału.

Najskuteczniejszą reakcję na złożoną sytuację kryzysową – zwłaszcza zakładniczą lub do niej zbliżoną, a także możliwość prowadzenia na szeroką skalę działań wyprzedzających, może zapewnić silne zgrupowanie jednostek kontrterrorystycznych. Jego kompozycja musi pogodzić liczebność z mobilnością. Biorąc pod uwagę, że najgorszy z możliwych scenariuszy stanowi odpowiednik zamachu na Dubrowce – trzon sił kontrujących powinien być zbliżony liczebnie do sił CSN FSB, realizujących tamtą operację. Liczebność około dwustu – trzystu ludzi w komponencie bojowym wydaje się co najmniej pożądana. Do tego należy dodać inne elementy, w tym zwłaszcza zabezpieczenie medyczne, specjalistów z zakresu reagowania na użycie broni masowego rażenia, techników bombowych, negocjatorów, personel łączności i sztabowy. Pożądana wydaje się także odpowiednia reprezentacja służb dochodzeniowo-śledczych i innych specjalistów, którzy będą musieli sprostać wyzwaniu, jakim będzie prowadzenie czynności procesowych podczas i po ustaniu sytuacji kryzysowej. Celowe może być także wydzielenie odwodu pododdziałów zwartych dla zabezpieczenia rejonu zdarzenia. Całość będzie musiała być szybko przemieszczana, przy zapewne dużym udziale środków transportu lotniczego. Roli poszczególnych elementów odwodu prawdopodobnie nie będą mogły przejąć inne struktury. Należy bowiem pamiętać, że zaistnienie nawet najpoważniejszej sytuacji kryzysowej w jednym – czy nawet kilku miejscach – nie będzie oznaczało natychmiastowego końca imprezy i nie uwolni sił zaangażowanych w wykonywanie konkretnych zadań w innych regionach. Dotyczy to zarówno sił specjalnych, jak i pozostałych elementów systemu bezpieczeństwa imprezy.

Liczebność komponentu bojowego oznacza, że wystawienie go musi być wspólnym wysiłkiem kilku jednostek. Niejako z definicji powinny być to jednostki kontrterrorystyczne – czyli ze strony Polski przede wszystkim Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz GROM. Są to jedne z najlepiej wyposażonych jednostek, o dużej liczebności i doświadczeniu. Ich uzupełnieniem mogłyby być inne siły. Mogą być to jednostki podległe Dowództwu Wojsk Specjalnych, Komendzie Głównej Straży Granicznej, OS ŻW oraz centralne jednostki ukraińskie, a także siły wydzielone przez jednostki kontrterrorystyczne z UE. Siły zagraniczne należy brać pod uwagę, o ile zaistnieje możliwość uzyskania pomocy z tego kierunku i będą wprowadzone na czas stosowne rozwiązania prawne. Dla wsparcia sił odwodowych niezbędne wydaje się sięgnięcie po zasoby wojska, zwłaszcza w zakresie transportu, w tym lotniczego, zabezpieczenia medycznego, reagowania na użycie środków masowego rażenia i być może także porządkowych (pododdziałów zwartych), zważywszy na fakt, że bieżące zabezpieczenie imprezy bardzo poważnie zaangażuje dostępne siły policji.

Pojawia się tu kilka problemów i pytań. Przede wszystkim – jak długo trwałoby zgrywanie poszczególnych elementów, zwłaszcza w przypadku wystawienia owego odwodu przez dwa lub więcej państwa? Czy okres około dwudziestu czterech miesięcy jest wystarczający, aby ustalić procedury współdziałania, łączności, ujednolicić poziom wyszkolenia, wyposażenia, taktyki i przećwiczyć szereg wariantów działań? Dlaszym problemem może okazać się logistyka, a zwłaszcza potencjał lotnictwa. Lotnictwo MSWiA jest stosunkowo skromne liczebnie, a jego podstawowym sprzętem latającym są lekkie śmigłowce. Lotnictwo wojskowe dysponuje większą liczbą śmigłowców i samolotów transportowych, problemem może być tutaj jednak zaawansowany wiek wielu maszyn – zwłaszcza śmigłowców z rodziny Mi-8. Należy postawić także kolejne pytanie – ile maszyn może być użytych do zadań desantowych – w tym w nocy i trudnych warunkach atmosferycznych? Bardzo ograniczona jest także liczba śmigłowców mogących operować nad akwenami morskimi. Jeśli odwód miałyby wystawiać wspólnie Polska i Ukraina – z założeniem jego operowania także na terenie tego drugiego państwa, pojawiają się kolejne problemy związane z użyciem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy na jego terytorium. Wprawdzie polskie prawo zezwala na użycie polskich sił na obszarze innego państwa, pozostają jednak problemy związane z kwestiami językowymi, prawem ukraińskim, dowodzeniem, łącznością i współdziałaniem na szczeblu taktycznym.

Na szczeblu regionalnym, problem równoczesnego wykonywania zadań bieżących i zabezpieczenia mistrzostw będzie bardziej wyraźny. Problem jest szerszy niż tylko same rozgrywki i ich bezpośrednie zaplecze, skupione w danym miejscu.

W chwili obecnej, rozgrywki mają zostać przeprowadzone w czterech miastach – Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Nawet uwzględniając fakt, że mecze będą rozgrywane tylko w niektórych dniach, należy wziąć pod uwagę inne elementy. Kibice będą przybywać i odjeżdżać przez dłuższy czas, wielu może pozostawać w Polsce tak długo jak w turnieju gra ich drużyna, same reprezentacje również będą obecne w Polsce przez dłuższy czas.

W wymiarze geograficznym problem jest podobny – wspomniane cztery miasta to nie jedyne obszary wymagające osłony, to także trasy przejazdu kibiców, „centra pobytowe” poszczególnych reprezentacji. Inne miasta mogą i prawdopodobnie będą stanowić podczas imprezy zaplecze hotelowe, wiele z nich zorganizuje u siebie w tym czasie imprezy towarzyszące. Wreszcie, cały szereg potencjalnie atrakcyjnych celów nie jest związanych z samymi rozgrywkami, ale zaatakowanie ich w tym okresie może dodatkowo nagłośnić dany czyn. Dalszym elementem układanki są sprawcy – którzy mogą dążyć do uniknięcia przeciwdziałania służb bezpieczeństwa i skupić swoją uwagę na obszarze, na którym spodziewają się mniejszej aktywności policji.

Biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia, należy założyć, że na szczeblu regionalnym potrzebne są siły zdolne do samodzielnego rozwiązania sytuacji o średnim rozmiarze (do stu zakładników lub innych poszkodowanych osób). Są to takie przypadki jak uprowadzenie pojedynczego samolotu komunikacji regionalnej, autobusu, opanowanie przez terrorystów budynku lub jego części, ataki z użyciem broni palnej na osoby chronione oraz obiekty użyteczności publicznej. Tego rodzaju sytuacje mogą zaistnieć w sposób mniej przewidywalny oraz wymagać szybszej reakcji niż przypadki właściwe dla użycia odwodu centralnego. Także w razie zaistnienia bardziej skomplikowanej sytuacji, konieczne może okazać się podjęcie natychmiastowych działań (klasyczny przykład – szturm nagły w sytuacji zakładniczej). Tego rodzaju zdarzenia, powiązane z podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji kryzysowych podczas imprezy w ogóle, a podczas określonych meczy i innych wydarzeń w szczególe, oznaczają konieczność wzmocnienia sił, jakie stoją do dyspozycji poszczególnych komendantów wojewódzkich policji.

Zwiększone ryzyko oraz prawdopodobne duże obciążenie zadaniami, a także konieczność utrzymywania zdolności do szybkiej reakcji na nagłe zdarzenie, dyktują rozmiar potrzebnych sił, który należy ocenić na około stu ludzi – w grupach szturmowych i wsparcia. Dlaczego tylu? Podstawowe założenie to zachowanie zdolności do reagowania przez 24 godziny na dobę. Taka liczba operatorów pozwala także prowadzić działania w różnych wariantach, w razie potrzeby w kilku miejscach, oraz na elastyczność w wykorzystaniu dostępnych sił.

Warszawa jest w tej sytuacji uprzywilejowana, jako miejsce stacjonowania jednostek centralnych szeregu służb oraz Wydziału Realizacyjnego KSP. Trójmiasto to również region, w którym stacjonuje tamtejszy SPAP oraz specjalizujące się w działaniach wodnych siły DWS i Straży Granicznej. W Poznaniu i Wrocławiu jedynymi etatowymi jednostkami specjalnymi są tamtejsze SPAP-y.

Wzmocnienie sił regionalnych może odbywać się zasadniczo na trzy sposoby. Może mieć miejsce skierowanie do poszczególnych miast sił z województw, w których nie będą odbywały się mecze. Jest to jednak opcja, która wydaje się problematyczna. Siły innych SPAP-ów i sekcji AT mogą stanowić istotne wzmocnienie dla jednostek w zagrożonych regionach, ale należy postawić pytanie – czy jest celowe „odsłanianie” inprzenych regionów? O ile w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej może okazać się wręcz konieczne ściągnięcie wszystkich dostępnych sił, to nie należy zakładać, że taka opcja wchodzi w grę w czasie imprezy trwającej przez prawie miesiąc. Trudno założyć, że przez tak długi okres można pozwolić sobie na uszczuplenie sił w poszczególnych województwach, z powodów wskazanych powyżej.

Drugą możliwością jest wzmocnienie liczebne zagrożonych województw poprzez siły spoza policji. Szczególnie interesujące jest tutaj wzmocnienie ich przez siły wojskowe – w tym 1. PSK oraz „Formozę”, jako nieobciążone bieżącymi zadaniami. Możliwe użycie ich w ten sposób wymagałoby jednak skoordynowania tego zadania z ich udziałem w misjach zagranicznych. Nieodzowne byłoby także poświęcenie pewnego okresu na szkolenie zgrywające i uzupełniające o aspekty działań typowo policyjnych (w tym prawne). Z drugiej strony, atutem jest tutaj pełne uzawodowienie tych jednostek oraz ich coraz lepsze wyposażenie. Udział w misjach stabilizacyjnych, podczas których ważną rolę odgrywa „czarna taktyka”, oraz działanie ograniczone zasadami użycia siły jest także czynnikiem przemawiającym za celowością takiego wykorzystania dostępnego potencjału. Elementy te są jeszcze bardziej widoczne w przypadku jednostek od początku tworzonych z myślą o zadaniach przeciwterrorystycznych, a więc GROM oraz OS ŻW – w przypadku tych ostatnich dodatkowym atutem są bliskie związki szkoleniowe z policyjnymi antyterrorystami.

Z tą opcją łączy się trzecia, która nie jest wszakże rozwiązaniem na cały okres rozgrywek. Jest to czasowe wzmacnianie szczególnie zagrożonych regionów poprzez siły wydzielone z odwodu centralnego. Wariant taki pozwala na skierowanie adekwatnych sił w miejsca, w których dokonanie zamachu o większym rozmiarze może być szczególnie prawdopodobne. Wówczas tak skomponowany zespół zadaniowy pod względem potencjału lokowałby się pomiędzy siłami regionalnymi a centralnymi.

W każdym przypadku należy dążyć do zapewnienia jednostkom specjalnym adekwatnego wsparcia logistycznego, transportowego rozpoznawczego oraz efektywnego systemu dowodzenia i łączności. Finalnie, pozostałe jednostki, nieobarczone zadaniami bezpośredniego zabezpieczenia imprezy, w okresie samej imprezy i ją poprzedzającym, prawdopodobnie również będą miały istotny wkład w jej przebieg. Możliwe zagrożenia będą wymuszały zaangażowanie do bieżących zadań jednostek o charakterze realizacyjnym, zwłaszcza do działań wobec zorganizowanych grup przestępczych, w tym o zasięgu międzynarodowym.

Z przedstawionych elementów można wyciągnąć kilka najważniejszych wniosków. Przede wszystkim, biorąc pod uwagę czynniki polityczne i prestiżowe – nie można pozwolić sobie na znaczące zakłócenie przebiegu Euro 2012, a już na pewno nie na sytuację, która skompromitowałaby polskie służby, tak jak „Monachium” niemieckie. Należy pamiętać, że sytuacja polityczna Polski jest szczególna, a co za tym idzie, konsekwencje ewentualnej porażki w wymiarze bezpieczeństwa będą miały długofalowe skutki polityczne.

Po drugie, współczesne środki przekazu informacji sprawiają, że akty przemocy – czy to o naturze kryminalnej, czy politycznej – mogą być (i są) łatwo upubliczniane. Konsekwencje w wymiarze politycznym i prestiżowym mogą być bardzo dotkliwe i prowadzić do szeregu nieoczekiwanych konsekwencji. Co za tym idzie, zadania wykonywane przez poszczególne służby i jednostki, niezależnie od ich podporządkowania i możliwości, należy uważać za jednakowo ważne, co oznacza konieczność równego ich traktowania w zakresie finansowania, wyszkolenia, wyposażenia. Każda formacja musi być przygotowana do działania na jak najwyższym poziomie, oczywiście adekwatnym do zakresu jej zadań. Wymaga to racjonalnego gospodarowania nakładami, ale i sporych wydatków. Jest sferą decyzji politycznej przyznanie adekwatnych do potrzeb środków budżetowych, co może być problemem w czasie recesji gospodarczej – jest jednak krokiem niezbędnym.

Szerokie współdziałanie jednostek specjalnych różnych służb wymusza doskonalenie ich współpracy, umożliwiającej realizowanie działań połączonych sił na dużą skalę. Pozwala to także na efektywne wykorzystanie dostępnego potencjału. Jak już zostało to udowodnione empirycznie – jest to wykonalne i takie operacje mogą być prowadzone w sposób skuteczny i bezpieczny.

Za najważniejszy czynnik decydujący o możliwości skutecznego wykonania każdego z zadań związanych z zabezpieczeniem Euro 2012 należy uznać czynnik ludzki. W działaniach przeciwterrorystycznych – podobnie jak w każdym innym rodzaju działań specjalnych – ludzie są dużo ważniejsi niż sprzęt. Znacznie łatwiej i szybciej jest kupić nowy rodzaj uzbrojenia niż wyszkolić nowych specjalistów. Dlatego też, jednym z priorytetów podczas przygotowań służb policyjnych do ochrony tak ważnej imprezy powinno być polepszenie warunków służby funkcjonariuszy tak, aby nie tracić tak ważnego elementu, jakim jest nabywana latami specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Konsekwencje zaniedbań w tym obszarze należy uznać za szczególnie dotkliwe.

Rozmawiamy z Grzegorzem „Cichym” Mikołajczykiem, specjalistą w zakresie taktyki kontrterrorystycznej, strategii bezpieczeństwa i ochrony.

Jakie, z twojej perspektywy, są najpoważniejsze wyzwania i zagrożenia związane z ochroną tak dużej i prestiżowej imprezy jak Euro 2012?

– Problemów tego rodzaju jest sporo i trudno je hierarchizować. Po prostu każdy element tej układanki jest jednakowo ważny, zaczynając od ochrony fi zycznej, poprzez służby medyczne, straż pożarną, skończywszy na pododdziałach AT Policji. Zagrożeń jest także mnóstwo – od samych kibiców, którzy łagodnymi owieczkami często nie są, poprzez wszelkie wypadki komunikacyjne i inne tragiczne zdarzenia aż po zamachy terrorystyczne czy terror kryminalny. To co uważam za największe wyzwanie, to konieczność działania kilkunastu służb przez długi okres, ze świadomością, że zapewne cała Europa patrzy na Polskę i Ukrainę. Taka impreza na pewno będzie ważną próbą dla naszych służb, weryfi kującą dotychczasowe szkolenie. Dlatego też za wyzwanie uważam staranną analizę wniosków z jej przebiegu, i doskonalenie szkolenia już po Euro – w końcu na roku 2012 świat się nie kończy. Pocieszające jest to, że mamy jeszcze czas i można racjonalnie planować szkolenie, nie jest to presja czasu liczonego w dniach czy tygodniach.

Jak oceniasz stopień trudności ochrony tego przedsięwzięcia, w porównaniu z dotychczasowymi działaniami, jakie miały miejsce w Polsce?

– Jest dużo wyższy niż inne działania dotąd prowadzone. Mnogość zagrożeń, mnogość miejsc, czas, przez jaki trzeba będzie działać. Pielgrzymki papieskie oraz wizyty i szczyty polityczne wysokiego szczebla też były wyzwaniem – ale tam do zabezpieczenia było tylko jedno miejsce na raz i tylko na dość krótki czas. Inne imprezy sportowe nie przyciągały tylu ludzi co piłka nożna, a więc obecność dużej liczby ludzi w kilku miejscach podnosi skalę trudności.

Czy twoim zdaniem czas, jaki do tej pory upłynął, od chwili, kiedy ogłoszono organizację tej imprezy w Polsce, został właściwie spożytkowany?

- Mogę mówić tylko za siebie, nie chcę oceniać innych. Ja i koledzy dotychczasowy okres wykorzystaliśmy w pełni, a czas, jaki pozostał do mistrzostw, wykorzystujemy na tyle, na ile mamy możliwości.

Jakie w tym momencie widzisz najpilniejsze problemy związane z doskonaleniem wyszkolenia policyjnych pododdziałów specjalnych w Polsce?

– Przede wszystkim, jest to doskonalenie współdziałania, jeśli mamy na myśli pododdziały AT Policji jako całość. Wyszkolenie na poziomie pojedycznego funkcjonariusza, grupy szturmowej czy całego pododdziału uważam za stojące na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście nie oznacza to, że można stać w miejscu, ale pewne priorytety muszą zostać określone – w tych dziedzinach, w których jest najwięcej do zrobienia, czyli właśnie we współdziałaniu.

Czy twoim zdaniem, policyjne pododdziały antyterrorystyczne same poradzą sobie z zabezpieczeniem tak dużej imprezy?

– Myślę, że w razie takiej konieczności jest to wykonalne, jednak trzeba pamiętać, że nawet najlepsi specjaliści nie mogą być w kilku miejscach naraz, nie mogą też być w gotowości w nieskończoność..., ale jeśli będzie taka potrzeba, jestem przekonany, że każdy da z siebie wszystko. Bardzo ważny jest tutaj element kierowania i koordynacji służb na wypadek sytuacji kryzysowej oraz efektywność funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w warunkach krytycznych.

Czy celowe byłoby skierowanie do ich wsparcia pododdziałów specjalnych innych służb?

– Tak. Uważam, że skoro jest taka możliwość, choćby wynikająca z obecnych przepisów, to może być to dużą pomocą. Choćby żandarmów z OS-ów, z którymi bardzo dużo czasu szkoliliśmy się razem. Sądzę, że byłoby to bardzo cenne wsparcie dla Policji, dające duże możliwości wspólnego działania. GROM czy inne jednostki wojskowe – nawet typowy „zmech” mogą też stanowić znaczącą pomoc. Mieliśmy kiedyś na dużych ćwiczeniach wariant użycia BWP-1 w pewnej fazie działań. Wszystko jest kwestią tego, jak użyje się dostępnych sił. Natomiast na poziomie pojedynczego operatora wspólnym mianownikiem powinno być badanie sensomotoryczne koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, refleksu, trenowanie umiejętności podejmowania szybkiej i trafnej decyzji – także w warunkach współpracy taktycznej kilku służb.

Czy uważasz za sensowne i celowe użycie w Polsce sił zagranicznych (z państw UE), o ile będą do tego stworzone podstawy prawne?

– Tak, myślę, że może to być zwłaszcza w regionach przygranicznych, takich jak Dolny Śląsk, szczególnie celowe. Choć formy współpracy policyjnej są bardzo różnorodne, w tym rozmaite szkolenia, wymiana doświadczeń – to też jest bardzo cenne, i tego rodzaju współpraca przynosi korzyści obu stronom. Do tego należy dodać istniejące już formy aktywnej współpracy, takie jak obserwację i pościg transgraniczny w ramach układu Schengen.

Jednymi z pierwszych szkoleń organizowanych pod hasłem „Euro”, były szkolenia organizowane przez Pododdział Antyterrorystyczny na poligonie żagańskim. Byłeś tam team liderem. Jaki był ich charakter i założenia?

– Zasadniczym założeniem było umożliwienie wymiany doświadczeń i procedur pomiędzy różnymi jednostkami. To była nasza oddolna inicjatywa, przy bardzo przychylnej i życzliwej postawie przełożonych. Nie chodziło tylko o samo Euro, część z tych szkoleń miała miejsce, kiedy Polska i Ukraina dopiero ubiegały się o organizację imprezy. Natomiast cały czas było zapotrzebowanie na wspólne działania, na sprawdzenie się w różnego rodzaju sytuacjach. Poza tym uważam za pozytywne to, że tak wcześnie ten temat został podjęty, z uwagi na czas potrzebny, aby przygotować się do tego wydarzenia, oraz czas, jaki zajmuje zorganizowanie tego rodzaju szkoleń. Dlatego w tych szkoleniach brały udział licznie reprezentowane jednostki, praktycznie z każdego możliwego resortu. Każda jednostka ma swoją specyfi kę, każda ma swój bagaż doświadczeń. Dzięki temu można na sytuację taktyczną spojrzeć z różnych stron. Bardzo ważne jest to, że działają tam mieszane grupy, dzięki temu można sprawdzić w warunkach zbliżonych do bojowych, jak takie współdziałanie może w realnej sytuacji wyglądać. Co jeszcze jest ważne – nie są toszkolenia „skazane na sukces”. Nie chodzi o to, aby nie popełniać błędów i non-stop ogłaszać zwycięstwo tylko po to, aby wiedzieć, jakie są niedociągnięcia, co można ulepszyć. Nawet błąd może być pomocny w szkoleniu, pod warunkiem, że się z niego wyciągnie wnioski i nie popełni się go ponownie. Uważam, że należy otwierać się na zmiany, ale nie zmieniać naszych zalet.

Na jakich założeniach opierał się dobór tematów poruszanych podczas szkoleń?

– Zakres tematyczny był jak dotąd spory. Od dużych sytuacji na budynkach, takich jak hotel czy teatr, poprzez autobus, ochronę VIP-ów i osób szczególnie zagrożonych, aż do sytuacji zakładniczych w kontakcie bezpośrednim i działań konwojowych. Każda sytuacja ma swoją specyfi kę i każda wymaga uwagi. Choćby sytuacje w kontakcie bezpośrednim – niby nic wielkiego, najprostszy przypadek to jeden sprawca z pistoletem czy nawet nożem i jeden zakładnik. Ale właśnie dlatego tu nie ma miejsca na błąd, trzeba działać szczególnie ostrożnie i nie ma tu miejsca na zamieszanie czy nieporozumienia pomiędzy szturmanami. Dlatego całe oddzielne zajęcia były poświęcone dokładnemu omówieniu tego problemu i przećwiczeniu kilku wariantów takiej sytuacji.

Jakie płyną z nich wnioski?

– Najważniejszy jest taki, że jednostki w Polsce mogą działać wspólnie tak długo, jak całością sytuacji zarządzają kompetentni ludzie, perfekcyjnie znający proces działania służb specjalnych i antyterrorystycznych. Poziom wyszkolenia jest zbliżony i zarazem na tyle wysoki, że można pozwolić sobie na tak trudne działania jak nocny szturm na kilka obiektów jednocześnie. Po drugie, do pewnego stopnia można skomplikowane działania prowadzić wykorzystując dostępne zaplecze – mam na myśli zarówno zaplecze szkoleniowe (obiekty), jak i sprzęt oraz uzbrojenie, jakie są w dyspozycji. Po trzecie – można na dużą skalę wykorzystywać ostrą amunicję, materiały wybuchowe i bezpiecznie prowadzić zajęcia z pozorantami w środku oraz wykorzystać wiele innych zasobów logistycznych i wiedzy taktycznej znajdujących się w sektorze cywilnym.

Jakie elementy należy twoim zdaniem uzupełnić lub wprowadzić w pierwszej kolejności do szkolenia lub wyposażenia?

– Nie widzę poważnych luk czy niedociągnięć w szkoleniu. Natomiast są rzeczy, na które należy zwracać uwagę, a które wcześniej nie były tak uwypuklone w szkoleniu. Doświadczenie uczy, że należy brać pod uwagę bardzo różne scenariusze wydarzeń, nie tylko te optymistyczne. Zawsze istnieje zagrożenie, że sytuacja rozwinie się nie tak, jakbyśmy oczekiwali i na tę okoliczność należy być gotowym. Mam na myśli na przykład takie procedury jak ewakuacja osób rannych z pomieszczeń pod własnym ogniem zaporowym, osłonowym, „siłą ognia” w natarciu czy cały szereg czynności z zakresu SRT „taktyki czerwonej”. Zakres wiedzy na temat chociażby problemów związanych z proliferacją broni masowego rażenia jest również bardzo istotny. Proces szkolenia nigdy się nie kończy, zawsze będzie coś do dodania.

Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat tego, czym charakteryzuje się „czerwona taktyka”?

– Jest to specyfi czny element taktyki specjalnej, łączący taktykę bojową i medycynę polową. Jest szczeblem pośrednim pomiędzy prostym udzieleniem elementarnej pomocy a działaniami wyspecjalizowanych służb ratowniczych. Ważne jest to, że jest ona kierowana do operatorów i jej założenia nie dotyczą osób cywilnych, ale członków grupy szturmowej. Zasadniczym założeniem jest umożliwienie skutecznego działania w razie nagłego zdarzenia, w tym także skutkującego koniecznością zmiany realizowanego planu działań. Działać zaś należy tak, aby zminimalizować straty własne i umożliwić skuteczne działanie – w tym udzielenie pomocy rannym – w zmienionych warunkach, np. po załamaniu szturmu.

Czy czas potrzebny na zmiany w szkoleniu, czy wdrożenie nowego sprzętu, twoim zdaniem jest wystarczający aby te zmiany były odczuwalne podczas imprezy, czy już jest za późno?

– Sądzę, że jeszcze jest czas na zmiany i zakupy – ale uważam, że należy dokonywać ich w sposób planowany i przemyślany. Zmiana danego elementu taktycznego wymaga czasu na jego ocenę. Ponieważ każde rozwiązanie czy typ sprzętu funkcjonują w określonym kontekście – należy spokojnie ocenić, na ile dane rozwiązanie jest w danej jednostce przydatne i jakie daje możliwości. Podobnie jest ze sprzętem.

Jak oceniasz świadomość polskiego społeczeństwa, dotyczącą sposobów zachowania się w sytuacji kryzysowej? Czy przed Euro 2012 należy przeprowadzić masową kampanię edukacyjną?

– Niestety, te sprawy w Polsce były do niedawna bardzo mało nagłośnione, ale już powoli zaczyna się to zmieniać. Większość ludzi nie reaguje na pozostawione paczki czy na inne nietypowe zachowania. Problem jest także z zachowaniem podczas np. interwencji czy innych sytuacji nadzwyczajnych. Nie mówię już tu o takich elementach jak zachowanie się w przypadku bycia zakładnikiem. Z całą pewnością, odpowiednie zachowania trzeba promować i uświadamiać społeczeństwo, ale niestety – ta wiedza nie jest upowszechniana przez samo społeczeństwo, choć jest łatwo dostępna.

Jaka podczas ochrony tych zawodów powinna być rola prywatnych podmiotów zajmujących się ochroną? Czy ich wyszkolenie, wyposażenie, umocowanie prawne pozwala im odegrać jakąś większą rolę, czy też jedynie porządkową?

– Zasadnicze ramy prawne i rolę dla tych podmiotów wyznacza ustawa o ochronie osób i mienia. Ochrona to szerokie pojęcie i sądzę, że w czasie tej imprezy będzie potrzebne zaangażowanie tego typu podmiotów w każdej formie – od pomocy w zabezpieczeniu imprez masowych, poprzez ochronę obiektów, wreszcie ochronę osobistą. Co do wyszkolenia, wyposażenia – nie da się ukryć, wszystko w tym momencie jest funkcją tego, ile na usługę przeznaczy zleceniodawca. Jeśli istnieje zapotrzebowanie na profesjonalną usługę, świadczoną przez dobrze wyszkolonych ludzi – to musi iść za tym gotowość wydania na bezpieczeństwo odpowiednich środków. To jest czynnik niezależny od istniejącego stanu prawnego. W Polsce jest to moim zdaniem niedoceniane, nie ma świadomości problemów z tym związanych. Wiele fi rm z tej branży niestety nastawiona jest na maksymalizację zysku, kosztem jakości usług. Z jednej strony – reagują na takie, a nie inne zapotrzebowanie rynku, ale z drugiej – tworzy się błędne koło, które daje o sobie znać, kiedy pojawia się zapotrzebowanie na profesjonalną ochronę – po prostu trudno dziś znaleźć taką na rynku. Natomiast aby zbudować solidny zespół, złożony z zawodowców, doświadczonych, wyszkolonych, potrzeba czasu. To może być poważny problem podczas Euro – tam będą potrzebni, nawet do prostych zadań ochronnych, ludzie znający języki obce, kompetentni, umiejący sobie radzić w trudnych sytuacjach – czy tacy będą chcieli pracować za minimalną stawkę? Innym problemem jest to, że nierzadko fi rmy liczą na to, że w razie czego policja się o wszystko zatroszczy i na nią zrzucają winę za swoje wpadki, zamiast spojrzeć prawdzie w oczy i samemu się rozliczyć ze swoich błędów...


Rozmawiał Michał Piekarski

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

RTcom NoizeBarrier ™ Range SA - aktywne ochronniki słuchu

NoizeBarrier ™ Range SA - aktywne ochronniki słuchu NoizeBarrier ™  Range SA - aktywne ochronniki słuchu

Model NoizeBarrier™ Range SA zaprojektowany został z myślą o wykorzystaniu przez wojsko i strzelców specjalistów oraz stanowi topowe słuchawki dla wymagających zaawansowanej ochrony słuchu bez opcji komunikacji...

Model NoizeBarrier™ Range SA zaprojektowany został z myślą o wykorzystaniu przez wojsko i strzelców specjalistów oraz stanowi topowe słuchawki dla wymagających zaawansowanej ochrony słuchu bez opcji komunikacji radiowej.

Ireneusz Chloupek Latarki na broń Mactronic - T-FORCE PSL i LSR

Latarki na broń Mactronic - T-FORCE PSL i LSR Latarki na broń Mactronic - T-FORCE PSL i LSR

Spółka Mactronic z Wrocławia to najbardziej rozpoznawalny, czołowy producent oświetlenia bateryjnego oraz akumulatorowego i dostawca takiego sprzętu dla służb mundurowych w naszym kraju, z ofertą około...

Spółka Mactronic z Wrocławia to najbardziej rozpoznawalny, czołowy producent oświetlenia bateryjnego oraz akumulatorowego i dostawca takiego sprzętu dla służb mundurowych w naszym kraju, z ofertą około 500 modeli: od kieszonkowych, po wysokiej jakości szperacze. Działa na rynku już ponad 30 lat, sprzedając sprzedając 250 tys. latarek rocznie w kraju i za granicą.

direct.money.pl Kalkulator kredytowy przydatny jest szczególnie wtedy, gdy kwoty kredytu są naprawdę wysokie

Kalkulator kredytowy przydatny jest szczególnie wtedy, gdy kwoty kredytu są naprawdę wysokie Kalkulator kredytowy przydatny jest szczególnie wtedy, gdy kwoty kredytu są naprawdę wysokie

Poszukujesz kredytu gotówkowego? Uważaj, ponieważ nie sprawdzając wszystkich ofert przygotowanych przez różne banki, możesz zdecydować się na kredyt, którego koszty będą znacznie większe niż te, które...

Poszukujesz kredytu gotówkowego? Uważaj, ponieważ nie sprawdzając wszystkich ofert przygotowanych przez różne banki, możesz zdecydować się na kredyt, którego koszty będą znacznie większe niż te, które mógłbyś ponieść, sprawdzając większą ilość ofert. Tylko jak znaleźć najtańszą propozycję? Oto kilka ważnych informacji na ten temat. Zapoznaj się z nimi i koniecznie sprawdź intuicyjnie działający kalkulator kredytowy, zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Skuteczne rozwiązania do walki z koronawirusem

Skuteczne rozwiązania do walki z koronawirusem Skuteczne rozwiązania do walki z koronawirusem

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zupełnie odmieniła otaczającą nas rzeczywistość. Noszenie maski w przestrzeni publicznej i częsta dezynfekcja rąk stały się rutyną, podobnie jak pomiar temperatury przed...

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zupełnie odmieniła otaczającą nas rzeczywistość. Noszenie maski w przestrzeni publicznej i częsta dezynfekcja rąk stały się rutyną, podobnie jak pomiar temperatury przed wejściem na basen lub na terenie lotniska. Nic dziwnego – ochrona sanitarna w miejscach pracy i użyteczności publicznej to obecnie kwestia o najwyższym priorytecie. Do realizacji tego celu niezbędne są wysokiej klasy urządzenia antywirusowe – m.in. bramki detekcyjne, kamery termowizyjne i testy przesiewowe....

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Najlepsze urządzenia optyczne dla myśliwych i nie tylko

Najlepsze urządzenia optyczne dla myśliwych i nie tylko Najlepsze urządzenia optyczne dla myśliwych i nie tylko

W strzelectwie – zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim – dobry sprzęt optyczny ma równie duże znaczenie jak broń. Wysokiej jakości lornetka ułatwi orientację w terenie i namierzenie celu, natomiast...

W strzelectwie – zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim – dobry sprzęt optyczny ma równie duże znaczenie jak broń. Wysokiej jakości lornetka ułatwi orientację w terenie i namierzenie celu, natomiast profesjonalne termowizory i noktowizory zapewnią widoczność nawet w zupełnych ciemnościach. Tyczy się to również wszelkich innych aktywności outdoorowych takich jak survival czy wędrówki górskie, podczas których warto mieć przy sobie odpowiednie wyposażenie. Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w konkretnej...

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

NEONET Myszki gamingowe - czym różnią się od zwykłych i dlaczego są tak przydatne dla graczy?

Myszki gamingowe - czym różnią się od zwykłych i dlaczego są tak przydatne dla graczy? Myszki gamingowe - czym różnią się od zwykłych i dlaczego są tak przydatne dla graczy?

Myszka komputerowa to urządzenie, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie komputera. Jednak zwykła myszka dla przeciętnego fana gier komputerowych to za mało – bardzo często o zwycięstwie w grach...

Myszka komputerowa to urządzenie, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie komputera. Jednak zwykła myszka dla przeciętnego fana gier komputerowych to za mało – bardzo często o zwycięstwie w grach decydują ułamki sekund, dlatego dobra myszka gamingowa jest niekiedy na wagę złota. Myszy dla graczy bardzo łatwo rozpoznać, gdyż są one dość rozbudowane fizycznie, posiadają również więcej przycisków niż klasyczna mysz, dzięki czemu można wykonać za ich pomocą znacznie więcej czynności. Liczba...

Skazani na Sukces Mężczyźni też mogą grać w gry!

Mężczyźni też mogą grać w gry! Mężczyźni też mogą grać w gry!

W społeczeństwie na szczęście zanika stereotyp, który mówi o tym, że w gry grają jedynie dzieci. Coraz częściej graczami zostają mężczyźni, którzy automatycznie po pracy siadają przy konsoli lub komputerze....

W społeczeństwie na szczęście zanika stereotyp, który mówi o tym, że w gry grają jedynie dzieci. Coraz częściej graczami zostają mężczyźni, którzy automatycznie po pracy siadają przy konsoli lub komputerze. Często jest to dużo bardziej rozwijająca pasja niż przesiadywanie przed telewizorem czy oglądanie seriali na platformach streamingowych. Dlaczego mężczyźni coraz częściej wybierają gry i jaki sprzęt jest do tego potrzebny?

Allegro O czym należy pamiętać przy kupowaniu nowych części samochodowych i opon?

O czym należy pamiętać przy kupowaniu nowych części samochodowych i opon? O czym należy pamiętać przy kupowaniu nowych części samochodowych i opon?

Bardzo często znalezienie potrzebnej części do samochodu zajmuje wiele czasu, przez co niektórzy kierowcy zniechęcają się do samodzielnego kupowania i powierzają to zadanie pracownikom serwisu. Problem...

Bardzo często znalezienie potrzebnej części do samochodu zajmuje wiele czasu, przez co niektórzy kierowcy zniechęcają się do samodzielnego kupowania i powierzają to zadanie pracownikom serwisu. Problem w tym, że z reguły przekłada się to na dużo wyższe ceny. Lepiej więc, jeżeli tylko jest taka możliwość, samemu zamówić nowy mechanizm różnicowy lub inne elementy, bo dzięki temu można zyskać gwarancję dobrej jakości oraz skorzystać z najlepszych w danym momencie cen. Podobnie jest z oponami, których...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

TVprzemyslowa sp. z o.o. sp.k. System Reconeyez - inteligentny monitoring mobilny dla wojska, służb i pracowników ochrony

System Reconeyez - inteligentny monitoring mobilny dla wojska, służb i pracowników ochrony System Reconeyez - inteligentny monitoring mobilny dla wojska, służb i pracowników ochrony

System Reconeyez to mobilny monitoring ze sztuczną inteligencją, pozwalającą na inteligentne wykrycie wtargnięcia, zapewniając brak fałszywych alarmów. Rozwiązanie zakorzenione jest w przemyśle obronnym...

System Reconeyez to mobilny monitoring ze sztuczną inteligencją, pozwalającą na inteligentne wykrycie wtargnięcia, zapewniając brak fałszywych alarmów. Rozwiązanie zakorzenione jest w przemyśle obronnym - jego odpowiednik dla celów wojskowych działa aktualnie w 38 krajach.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

eobuwie.com.pl Jakie powinny być wygodne buty do biegania?

Jakie powinny być wygodne buty do biegania? Jakie powinny być wygodne buty do biegania?

Bieganie z roku na rok zyskuje w Polsce kolejnych miłośników. Coraz większa dostępność ubrań, butów i akcesoriów do biegania sprawia, że codzienny jogging może być przyjemniejszy i bezpieczniejszy dla...

Bieganie z roku na rok zyskuje w Polsce kolejnych miłośników. Coraz większa dostępność ubrań, butów i akcesoriów do biegania sprawia, że codzienny jogging może być przyjemniejszy i bezpieczniejszy dla Twoich stawów. Jak wybrać najlepsze i najwygodniejsze buty do biegania?

Wywiady 2 SPECIAL OPS [bezpłatny E-BOOK]

Wywiady 2 SPECIAL OPS [bezpłatny E-BOOK] Wywiady 2 SPECIAL OPS [bezpłatny E-BOOK]

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy nową edycję bezpłatnego E-booka "Wywiady SPECIAL OPS. Dowódcy, operatorzy, ratownicy, weterani", w którym w jednym miejscu zebraliśmy wybrane wywiady przeprowadzone na...

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy nową edycję bezpłatnego E-booka "Wywiady SPECIAL OPS. Dowódcy, operatorzy, ratownicy, weterani", w którym w jednym miejscu zebraliśmy wybrane wywiady przeprowadzone na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy przez redakcję SO.

Redakcja Wywiady SPECIAL OPS [bezpłatny E-BOOK]

Wywiady SPECIAL OPS [bezpłatny E-BOOK] Wywiady SPECIAL OPS [bezpłatny E-BOOK]

Na prośbę naszych czytelników, przygotowaliśmy specjalnie dla Was bezpłatnego E-booka "Wywiady SPECIAL OPS. Dowódcy, operatorzy, ratownicy, weterani", w którym w jednym miejscu zebraliśmy wybrane wywiady...

Na prośbę naszych czytelników, przygotowaliśmy specjalnie dla Was bezpłatnego E-booka "Wywiady SPECIAL OPS. Dowódcy, operatorzy, ratownicy, weterani", w którym w jednym miejscu zebraliśmy wybrane wywiady przeprowadzone przez redakcję SO.

Michał Piekarski Zagrożone mistrzostwa

Zagrożone mistrzostwa Zagrożone mistrzostwa

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej...

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej dyscyplinie jak piłka nożna, zawsze są poważnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za ich bezpieczny przebieg.

Michał Piekarski Zamach w Fort Hood

Zamach w Fort Hood Zamach w Fort Hood

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team...

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team żandarmerii wojskowej przybyły na miejsce zdarzenia. Według dostępnych informacji, sprawcę obezwładnili pierwsi przybyli funkcjonariusze cywilnej policji, jednak grupy specjalne prawdopodobnie przeczesywały teren bazy i pozostawały w gotowości na wypadek, gdyby sprawca nie działał sam. Warto zwrócić...

Sebastian Kalitowski Morski terroryzm

Morski terroryzm Morski terroryzm

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy...

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy żeglugi. O tym, jak łatwym celem ataków terrorystycznych mogą być statki, niech świadczy choćby ostatni wzrost aktywności pirackiej w rejonie Rogu Afryki. W samym tylko 2009 roku doszło do 406 ataków o charakterze aktu piractwa morskiego, z czego 202 zakończyły się sukcesem.

Ireneusz Chloupek ATLAS - pomoc i współpraca

ATLAS - pomoc i współpraca ATLAS - pomoc i współpraca

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze...

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, ochrony i sprawiedliwości (...) poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu (…), dzięki ściślejszej współpracy policji, służb celnych oraz innych właściwych władz w Państwach Członkowskich, prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem...

Michał Piekarski Terror na ulicach

Terror na ulicach Terror na ulicach

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone...

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone karabinki automatyczne i otwierają ogień do podróżnych. Zginęło 26 osób, ponad siedemdziesiąt zostało rannych. Dwóch sprawców zginęło, trzeci został ujęty.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops