Rusza postępowanie kwalifikacyjne do składu Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

 Redakcja  /  14-07-2020
Fot. Źródło: Policja

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem doboru policjantów do składu osobowego XXXII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX) oraz doboru uzupełniającego do składu XXXI rotacji JSPP przebywającej w rejonie działania misji od czerwca 2020 r.

Zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji do składu XXXII rotacji JSPP w pierwszej kolejności zostaną włączeni funkcjonariusze Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, którzy złożyli raporty i uzyskali zgodę swoich przełożonych na delegowanie w rejon działania Misji EULEX w ramach XXXI rotacji JSPP i XXXII rotacji JSPP. W związku z powyższym funkcjonariusze RJSPP (w tym zakwalifikowani do rezerwy kadrowej XXXI rotacji JSPP), którzy nie uzyskali zgody swoich przełożonych na delegowanie w ramach XXXII rotacji JSPP powinni ponownie złożyć raport wyrażający ich wolę włączenia do składu XXXII rotacji jednostki.

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego do składu XXXI rotacji JSPP, planowane jest również przeprowadzenie wymiany policjantów XXX rotacji JSPP, którym został przedłużony czas delegowania w ramach jednostki. Wymiana składu osobowego części składu XXXI rotacji JSPP dotyczyłaby tylko i wyłącznie policjantów na następujących stanowiskach: zastępca dowódcy jednostki, szef logistyki, dyżurny jednostki, oficer szkoleniowy, policjant plutonu bojowego w komponencie kontrterrorystycznym JSPP (23 stanowiska).

Komendant Główny Policji, w oparciu o rekomendację zespołu powołanego w celu przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydatów do służby w kontyngentach policyjnych, podejmie decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych policjantów do składu osobowego XXXII zmiany JSPP lub uzupełniającego składu osobowego XXXI zmiany JSPP.

Kandydaci na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki muszą spełniać następujące kryteria/posiadać:

 • stopień służbowy oficera Policji,
 • minimum 8 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B2”,
 • doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,
 • minimum od 2 lat prawo jazdy kat. „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,
 • uregulowaną sytuację rodzinną.

Ponadto wskazane jest, aby jako kryterium dodatkowe kandydaci posiadali doświadczenie z pełnienia służby na stanowisku kierowniczym/dowódczym w służbie prewencyjnej lub kontrterrorystycznej.

Kandydaci do objęcia pozostałych stanowisk muszą spełniać niżej wymienione kryteria obowiązkowe:

 • minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,minimum od 2 lat posiadać prawo jazdy kat. „B”,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,
 • mieć uregulowaną sytuację rodzinną,
 • posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1” (dotyczy oficerów Policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki).

Przeczytaj także: Jednostki Specjalne Policji szkoliły żołnierzy KFOR w Kosowie >>

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryteria dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań realizowanych przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie:

 • znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego w stopniu komunikatywnym – poziom „A2”,
 • pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „C”,
 • wzrost powyżej 180 cm.

Z postępowania kwalifikacyjnego wyłączeni są policjanci, którzy zakończyli służbę w czerwcu 2020 r. w ramach XXX rotacji JSPP. Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach.

ETAP I – realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.

Zgłoszenie chęci wyjazdu przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach służby w jednostce oraz wskazaniem stanowiska, na które kandydat się zgłasza. Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol, CSP, Szkół Policji, biur KGP, CPKP „BOA”, CLKP.

ETAP II – realizowany w jednostkach organizacyjnych Policji na szczeblu KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, KWP, KSP, WSPol, CSP, SP, CLKP – rozmowa z psychologiem.

O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, WSPol, CSP, Szkół Policji).

Ostateczny wynik rozmowy („pozytywny/negatywny”) psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

ETAP III – realizowany przez zespół oceniający predyspozycje policjantów do służby w JSPP, powołany decyzją Komendanta Głównego Policji, w KGP lub we wskazanej jednostce szkoleniowej Policji,w ciągu jednego dnia między 27 a 31 lipca 2020 r. dla kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy JSPP oraz w dniach 18-28 sierpnia 2020 r. dla kandydatów na pozostałe stanowiska w JSPP.

W odniesieniu do oficerów Policji — kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki do trzeciego etapu postępowania zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem (również Ci, którzy nie uzyskali zgody przełożonego).

W odniesieniu do pozostałych kandydatów do trzeciego etapu zostaną zaproszeni jedynie policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

 • pisemny i ustny egzamin z języka angielskiego (poziom „B2” dla kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki, poziom „B1” dla pozostałych oficerów Policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym i o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy jednostki),
 • wywiad lekarski,
 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół powołany do przeprowadzenia doboru do służby w JSPP w Kosowie.

Termin przesłania do BMWP KGP raportów oficerów Policji-kandydatów do objęcia stanowisk dowódcy lub zastępcy dowódcy JSPP to 22 lipca 2020 r.

Termin przesłania do BMWP KGP raportów pozostałych kandydatów to 5 sierpnia 2020 r.

Warunki socjalne i należności finansowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (wraz z późniejszymi zmianami) przysługuje:

 • dodatek zagraniczny w wysokości np.: policjant/pielęgniarz – 42,50 PLN, policjant kierowca – 45,00 PLN, dowódca drużyny – 52,50 PLN, dowódca plutonu 57,50 PLN dziennie,
 • ryczałt z tytułu delegowania w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej.
 • Ponadto, zgodnie z mandatem misji, przysługuje per-diem w wysokości 98,99 Euro dziennie (środki finansowe na indywidualne utrzymanie policjanta wypłacane przez misję).

UWAGA!

Koszt wyżywienia w wysokości około 11.50 Euro dziennie, funkcjonariusz pokrywa we własnym zakresie w miejscu zakwaterowania. Koszty wyżywienia rozliczane są w cyklu miesięcznym.
Podczas pobytu na misji przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Z ważnych przyczyn służbowych zastrzega się ewentualny brak możliwości wykorzystania urlopu w całości. Niewykorzystanie urlopu w trakcie okresu delegowania skutkuje jego utratą.

Podróże do kraju (na urlop) organizowane są we własnym zakresie.

Policjanci zachowują prawo do otrzymywania uposażenia w wysokości wynikającej z zajmowanego stanowiska służbowego w kraju w chwili delegowania, w tym nagrody rocznej oraz do podwyżek uposażenia, jakie mają miejsce w czasie jego delegowania do służby poza granicami państwa.

Nienormowany czas służby w zależności od potrzeb na terenie misji.

Warunki socjalno-bytowe:

 • jednostka stacjonuje w Kosowskiej Mitrowicy,
 • każdy pluton mieszka w swoim kontenerze mieszkalnym,
 • w kontenerze pokoje 2 lub 3-osobowe (w każdym klimatyzator),
 • na terenie bazy jest: świetlica, sala telewizyjna, siłownia, sauna.

Źródło: Policja

[Policja, Jednostka Specjalna Policji, misja zagraniczna, Kosowo, nabór do JSP w Kosowie, jednostki specjalne]

Komentarze

0

Wybrane dla Ciebie

 


Co jest niezbędne w uzbrojeniu komandosa »
uzbrojenie

 


Na czym polega: monitoring ze sztuczną inteligencją  » Podpowiadamy, jakie urządzenia chronią Twoje informacje »
mobilny monitoring bezpieczna komunikacja

 


Co zabrać ze sobą na zimową wyprawę »
sprzet na zime

 


Dobierz pojazd elektryczny na niedostępne tereny »

Olej w piance? Do czego to służy »

pojazd elektryczny
olej do czyszczenia

 


Dostępny już dla Ciebie! Nie tylko dla mundurowych »

 


Zostań najbardziej pożądanym absolwentem na świecie »

Niezastąpiony sprzęt bushcraft - co wybrać »

uczelnia wojskowa

 

 

 


 Co sprawia, że ten filtr do wody jest wyjątkowy »

filtry do wody

 


Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Schludnie, wygodnie, taktycznie na każdą akcję »
latarka czołowa ubrania taktyczne

 


Wybierz produkty sprawdzone w ekstramalnych warunakch »
ubranie taktyczne

 


Dla tych którzy ratują życie » Niezbędnik podróżnika - co warto mieć »
ubrania taktyczne

 


Jakie buty na zimowe wyprawy »
kursy strzeleń
05/07/2020

 


Księgarnia Militarna Poleca BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm Ból. Mocna opowieść o rannych i medykach na wojnie Balistyka dla snajperów. Praktyczny poradnik
cyberprzestrzen, cyberterroryzm cyberprzestrzen
Informacja jest strategicznym i biznesowym zasobem państwa i organizacji – dobrem i osiągnięciem, gwarantem postępu i rozwoju (...)
zobacz więcej »
Kilkanaście historii walki o życie, pokazanych z dwóch perspektyw: rannego żołnierza i ratujących go medyków. Na tym polega wyjątkowość najnowszej książki Jarosława Rybaka, autora popularnych książek o polskich jednostkach specjalnych. (...)
zobacz więcej »
Odkryj tajną jednostkę wojskową w latach 1967–1994 zakamuflowaną w koszarach artylerii w dolnośląskim Bolesławcu. Przeczytaj mocne wspomnienia pozbawione politycznej poprawności! (...)
zobacz więcej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Special-ops.pl... dowiedz się więcej »

Aktualny numer

6/2021
SPECIAL OPS 6/2021
W miesięczniku m.in.:
 • - Master of protection
 • - Bicykle dla specjalsa?
Paweł Piotrowski
Wiosłowanie jednorącz sztangielką z podparciem na ławce skośnej to odmiana klasycznego...
Paweł Piotrowski
Wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie na ławce poziomej to klasyczne, skuteczne...
Michał Piekarski
W ostatnią niedzielę czerwca w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki...
Michał Piekarski
Wzrost napięcia pomiędzy Zachodem i Rosją, który można już bezpiecznie nazywać nową...
Dariusz Materniak
5 marca 2018 roku jednostka specjalna ukraińskiej Policji "KORD" zatrzymała dwie osoby...
Special-OPS TV


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynia - państwowa Uczelnia wojskowa. Lider w kształceniu na potrzeby sił...
Rzetelna Firma
Copyright @ 2010-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl